Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af blodprøver (bestilling og svar) – Akutmodtagelsen afsnit 402 - Klinik Medicin, RHN

 

Beskrivelse

Blodprøver til medicinske og kirurgiske patienter over 15 år

Sygeplejersken rekvirerer blodprøverne i Labka ud fra oversigten i Bilag 1 og informerer bioanalytikerne via telefon. Her benyttes kortet ”lab kaldt”, så der undgås at forstyrre KBA/lab flere gange. Samtidigt sættes rekvisitionen ind i oversigtsreolen med det gule farvekort. Oversigt over rækkefølgen skabes ved hjælp af prioriteringskortene (”1” til ”3”).

Blodprøver bør allerede rekvireres (og tages), når patienten ligger ude på gangen. EKG´ et tages til gengæld kun på stuerne, hvis ikke nogle helt ekstraordinære omstændigheder gør sig gældende (jvf. actioncards).

Den behandlende læge kan ordinere supplerende blodprøver med relevans for det akutte forløb. Disse prøver vil oftest kunne efterbestilles (telefon 41182 eller telefon 42420, så tryk ”2”). Det vil oftest være nemmest, at den ordinerende læge selv efterbestiller de ønskede prøver, når situationen tillader dette.

For at kunne skabe flow i Akutmodtagelsen bør alle andre blodprøver bestilles fra sengeafsnittet til KBA´s næste runde/næste dag (f.eks. vitamin/lipid-status, reuma/anæmi-prøver e.l.).

Bioanalytikeren viser deres tilstedeværelse i Akutmodtagelsen ved hjælp af ”tilstede”-lyset. Analysesedlen tages ned fra oversigtsreolen under hensyn til prioriteringen, og når prøverne er taget vendes farvekortet, så det bliver grønt.

Bioanalytiker tager efter opfordring et ekstra glas/sprøjte til VTAC-analysen. Når sprøjten afleveres hos den koordinerende sygeplejerske, skal analysen foretages inden for 15 minutter, da resultatet ellers kan være misvisende.

Troponin og D-Dimer bestilles kun efter lægelig vurdering, da netop disse prøver ofte kræver yderligere undersøgelser eller indlæggelse. OBS: Kardiologisk Afdeling (DVT-klinikken) har en hurtigtest for D.Dimer, som vi gerne må benytte os af i nogle situationer (f.eks. ved obs. Lungeemboli). Kontakt kl. 8-16: telefon 40779, kl. 16-8: telefon 40839).

Stikuheldsprøver skal ligeledes kun tages efter risikovurdering af læge/behandlersygeplejerske.

 

Kontrol af blodprøver under indlæggelse

Når patienten overflyttes til et sengeafsnit, skal der tages stilling til, om der findes indikation for at kontrollere visse blodprøver inden den næste regulære stuegang i løbet af formiddagen næste dag, f.eks. ved ”morgenrunde”, så svarene foreligger til stuegang.

I mange tilfælde vil det være indiceret at ordinere opfølgende blodprøver allerede ved indlæggelsestidspunktet.

For patienter, der indlægges på afsnit 404 gælder:

  • • Der bestilles rutinemæssigt en opfølgende blodprøvepakke på alle patienter, hvis ikke andet er ordineret. Dette begrundes med, at mange patienter allerede kan udskrives efter meget kort indlæggelse, hvis den kliniske og biokemiske situation tillader dette.

  • • Der bestilles dog ikke rutinemæssigt blodprøver på patienter, der indlægges på afsnit 404 efter kl. 24.00, da afstanden til næste tagningsrunde om morgenen er for lille til at se relevant udvikling i blodprøverne. Det er dog altid muligt at ordinere blodprøver, når det skønnes at være relevant.
     

Svar

Klinisk biokemisk afdeling (KBA) giver nogle gange telefonisk besked på blodprøvesvar, hvis de afviger fra normalværdien (”ringe-svar”).

KBA ringer til sekretariatets døgndækkede DECT-telefonnummer (41153).

Sekretæren finder patientens opholdsafsnit og viderestiller samtalen eller giver informationen videre til KBA. Sekretæren tager IKKE imod beskeden men oplyser kun om patientens opholdsadresse.

Hvis patienten stadig er i Akutmodtagelsen

Sekretæren viderestiller til koordinerende sygeplejerske i Akutmodtagelsen.

Sygeplejersken modtager blodprøvesvaret, afgiver sit alias og er ansvarlig for, at blodprøvesvaret videregives til patientens behandlende læge i Akutmodtagelsen.

Blodprøvesvar ses af den indlæggende læge, som er ansvarlig for opfølgning af svar, hvis ikke andet er aftalt ved overdragelsen af patienten (f.eks. ved vagtskifte).

Blodprøvesvar, på patienter der udskrives fra Akutmodtagelsen, ses af behandlende forvagt. Skønnes det forsvarligt at sende patient hjem inden alle blodprøvesvar foreligger, godkendes svarene hurtigst muligt af den behandlende forvagt, efter svarene er sorteret af sekretærerne til vedkommendes opgaveliste.

Hvis patienten allerede er blevet flyttet til andet afsnit

Sekretæren oplyser opholdsadresse til KBA eller stiller direkte videre til relevante afsnit.
 

Formål

At der følges rettidigt op på blodprøvesvar.

At blodprøvesvar bliver set af den behandlende læge.

At blodprøvesvar kommer til den rette instans.