Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlersygeplejerskefunktion - Akutmodtagelsen, Thisted

Beskrivelse

Indeholder lokale retningslinjer, inklusiv generel modtageinstruks, rammeordinationer og flowdiagrammer.

 

Forord

Gennem de sidste år har der været meget fokus på modtagelse og behandling af den akutte tilskadekomne patient.

I 2014 blev behandlersygeplejerskefunktionen oprettet på Sygehus Thy-Mors.

Funktionen er bemandet med behandlersygeplejerske i muligt omfang, da der stadig er uddannelse i gang af nye behandlersygeplejersker.

 

De vedlagte flowdiagrammer er indsamlet, udarbejdet og/ eller revideret af/ på foranledning af en arbejdsgruppe, nedsat under Kursusrådet for Behandler- og Visitationssygepleje i Region Midtjylland. Flowdiagrammerne er således også et undervisningsmateriale samtidig med, at det er gældende procedure i afsnittet. Der er givet tilladelse af Region Midt til at anvende dette materiale. De enkelte flowdiagrammer er godkendt lokalt på Regionshospital Nordjylland Thisted.

Vurdering/ visitation/ undersøgelse/ behandling af den akutte patient

Hvem

Patienter, visiteret fra praksislæger eller Falck til Akutmodtagelsen, RHN Thisted. Alle patienter bliver som udgangspunkt triageret ved ankomsten til afsnittet ved hjælp af regional instruks for triage (= blå patient).

Behandling

Behandlersygeplejersken behandler kun de ”blå” patienter i henhold til kompetenceområder/ flowdiagrammer.

Røntgenbilleder konfereres med skadeforvagten. Hvis skadeforvagten har behov for yderligere vurdering, konfereres med ortopædkirurgisk bagvagt

Forudsætninger

Det er altid afsnitsledelsen, der afgør, om den enkelte sygeplejerske er kandidat til at gennemgå behandlersygeplejerskeuddannelsen. Det er afsnitsledende sygeplejerske, der ved hjælp af den årlige MUS kan afgøre, om den enkelte medarbejder er kandidat. Der skal dog være et bredt kendskab til specialet, og man skal minimum have været i afsnittet i to år, inden man kan komme i betragtning samt have bestået den teoretiske og kliniske del af akutuddannelsen.

Det er ledende ortopædkirurgiske overlæge Hardy Christoffersen, der giver endelig godkendelse af behandlersygeplejerskens virke i Akutmodtagelsen, RHN Thisted

Overordnede holdninger

Patienterne orienteres om, at de vil modtage behandling af en behandlersygeplejerske. Patienterne kan ikke selv vælge, om de vil behandles af en behandlersygeplejerske, men ønsket om at blive tilset af en læge kan imødekommes i særlige tilfælde.

Behandlersygeplejersken behandler de patienter, der er triageret blå. Arbejdsredskabet er de udformede behandlersygeplejerskeinstrukser/ flowdiagrammer.

Dokumentationen foregår i samme format som lægens optegnelser i skadejournalen med de til enhver tid gældende krav.

Behandlersygeplejersken kan til enhver tid frasige sig at behandle en patient grundet usikkerhed overfor diagnostik og behandling.

For børn gælder der et skærpet krav om, at man ved mindste usikkerhed eller manglende erfaring skal frasige sig opgaven.

 

Juridiske aspekter i forhold til behandlersygeplejersken

Enhver læge med ret til selvstændigt virke kan i medfør af lægelovens § 6 med enkelte undtagelser delegere en opgave til en medhjælper, uanset medhjælperens uddannelse og baggrund.

Den ledende ortopædkirurgiske overlæge vil være forpligtet til at påse, at medhjælperen besidder de nødvendige faglige kvalifikationer i forhold til at udføre en given opgave.

Den ledende ortopædkirurgiske overlæge skal instruere medhjælperen i tilstrækkeligt omfang og løbende føre tilsyn med det arbejde, som den pågældende udfører. I forhold til ovenstående er den ledende overlæge forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lægelovens § 6.

 

Når en læge benytter medhjælper, er lægen ansvarlig for det arbejde, medhjælperen udfører, så længe medhjælperen holder sig inden for den af lægen givne bemyndigelse. Lægen er i givet fald stillet, som om lægen selv udførte arbejdet og er ansvarlig for eventuelle fejl, som medhjælperen begår.

På baggrund af ovenstående er det derfor vigtigt, at der er fuldstændig klarhed over, hvilke opgaver, der er delegeret til behandlersygeplejersken, og at der ligger fuldstændige instrukser for hvert enkelt område, samt at disse instrukser er godkendt af den lægefaglige chef.

Følgelig er det af største vigtighed, at behandlersygeplejersken holder sigt stramt indenfor de givne rammer for at være dækket, rent juridisk.

Ansvaret for tilsynet påhviler således den ledende ortopædkirurgiske overlæge. Tilsynet omfatter gennemsyn af skadejournaler.

 

Der vil være mulighed for delvise sygeplejebehandlinger. Det vil sige, at patienten, hvis tilstand falder uden for delegerede behandlingsregimer, i enkelte tilfælde kan behandles af en behandlersygeplejerske, hvis behandlingsregimet i det væsentlige er lig det delegerede, og patienten er tilset og/ eller konfereret med en læge. Det skal i skadejournalen dokumenteres, at patienten er konfereret og med hvem, der er konfereret.

 

Organisatorisk reference

Behandlersygeplejerskens nærmeste overordnede er afsnitsledende sygeplejerske i Akutmodtagelsen, RHN Thisted.

 

Faglig reference

Lægefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion i Akutmodtagelsen, RHN Thisted, er ledende ortopædkirurgiske overlæge Hardy Christoffersen.

Sygeplejefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion i RHN Thisted ligger hos afsnitsledende sygeplejerske, Akutmodtagelsen.

 

Dokumentation af behandlingen

Alle henvendelser skal registreres - også samtaler pr. telefon, forespørgsler og selvhenvendere, der viderevisiteres.

Der anvendes samme dokumentation, som lægen benytter ved skrivning af skadejournaler. Det vil sige med fuld kodning og beskrivelse af hændelsen, objektiv undersøgelse og behandling.

Skriv aldrig mere, end det er muligt at stå inde for - skriv for eksempel ikke ”at patienten virker beruset”. Det kan have forsikringsmæssige konsekvenser for patienten (hvilket er uhensigtsmæssigt, hvis det ikke er korrekt). Derimod kan man godt skrive, at ”patienten angiver at have drukket”, eller ”patienten er svimmel og lugter af alkohol”.

Skriv i et ordentligt sprog, skriv ikke i uoverensstemmelse med andre instanser i journalen. Skadejournalen vil i enkelte tilfælde, hvor det er nødvendigt for det videre forløb, kunne udleveres direkte til patienten efter afsluttet behandling.

Patienten kan altid få udleveret kopi af sin skadejournal.

Skadejournaler sendes som andet til patientens egen læge, hvis der er patientsamtykke. I tilfælde af, at patienten ikke ønsker samtykke, er det vigtigt at anføre det på en eventuel røntgenhenvisning, så der heller ikke sendes røntgenbeskrivelse.

Sundhedsstyrelsens krav om kodning følges.

Diktering af skadekort: Behandlersygeplejersken må prioritere diktering af skadekort på de patienter, der skal videre i systemet først. Diktér dem som ”akut” (VIGTIGT).

 

Rammeordination for medicin

Tbl. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 125/ 250 mg pn. max x 4 (50 mg/ kg/ døgn for børn)

Tbl. Burana 400 mg max x 3 i 3 dage (må ikke anvendes ved fraktur)

Tbl. Mandolgin 50 mg pn. max x 4

Inj. Di-te booster og Tetanusgammaglobulin jf. instruks

Inj. Lidokain uden adrenalin 1 % og 2 %

Øjendråber Kloramfenikol 0,5 % og salve Kloramfenikol 1 %

Øjendråber Oxybuprokain 0,4 %

Creme Flamazine 10 mg/ g

 

Definition af begreber

Behandlersygeplejerske er defineret i materialet

Flowdiagram er et skematiseret behandlingsforløb med relevante handlekompetencer, bedømt ud fra den kliniske undersøgelse af patienten

Triage er et scoringssystem ud fra vitale parametre til at kategorisere patienter i farve, hvor BLÅ er den mindst akutte

 

Formål

  • • at varetage kompetent behandling af småskader indenfor det beskrevne kompetenceområde og derved aflaste det øvrige akutte beredskab i Region Nordjylland

  • • at alle patienter undersøges/ behandles i henhold til flowdiagrammer/ skadestueinstruks

  • • at sikre korrekt dokumentation og diagnose- og behandlingskoder

  • • at give behandlersygeplejerskerne ansvar og kompetence, svarende til deres kompetenceprofil

  • • at øge/ udvikle de sygeplejefaglige kompetencer i behandlersygeplejerskegruppen i Akutmodtagelsen, RHN Thisted

  • • at fungere som procedure- og undervisningsmateriale for nyansatte

 

Referencer

Referencer kvalificeres af ledende overlæge Hardy Christoffersen

 

Bilag

Flowdiagrammer, behandlings- og diagnosekoder