Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøringsbegreber og visuel inspektion på Regionshospital Nordjylland

Formål

For at få en ens forståelse og opfattelse af rengøring samt forskellige rengøringsbegreber er denne instruks udarbejdet.

Yderligere at beskrive aftale grundlaget iht. retningslinjen ”Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1) fra Infektionshygiejnen

 

Beskrivelse

Definitioner

Rengøringssystemet: Er et softwareprogram som kan beregne og sammen sætte rengørings tider til udarbejdelse af arbejdsplaner for hverdage og weekender, samtidig kan det give oplysninger om kvalitets- hygiejneprofilen.

 

1.0 Generelt

Alt personale er ansvarlig for at fjerne synlige urenheder sekreter, blod, puds og lignende og desinficere med et egnet desinfektionsmiddel. Disse urenheder kan være smittebærere.

 

Det er vigtigt at have øje for de områder, der berøres af patienterne, det er her smitten oftest spreder sig fra. Det er steder, som knapper på elevatorer, håndtag, stikkontakter m.fl. disse skal altid aftørres.

De urenheder man mopper op, trækkes med uden for døren, før dette samles op.

Endvidere skal man kende hygiejnepolitik og hygiejneorganisationen.

 

2.0 Aftalegrundlag

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2) samt Rengøring på Regionshospital Nordjylland skal følge kravene i retningslinjen fra Infektionshygiejnen Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1) som har reference til INSTA 800 og NIR – Rengøring i hospital- og primærsektoren.

 

2.1 Serviceaftaler

Ved udførsel af rengøringen er det vigtig at fastlægge, hvem der er ansvarlig for de forskellige områder og opgaver. Serviceafdelingen har udarbejdet en ”Generel serviceaftale” for Regionshospital Nordjylland, Hjørring og Frederikshavn derudover kan der være udarbejdet en ”Særlige serviceaftaler” i samarbejde med afsnittet eller afdelingen.

Aftalerne indeholder bl.a. snitflader på rengøringsopgaver og serviceopgaverne. Alle serviceaftalerne findes i PRI.

 

2.2 Rengøringsfrekvens

Rengøringsfrekvens findes iht. relevante love, regler samt retningslinjer eller de fastsættes af Serviceledelsen. I øvrigt henvises der til den generelle serviceaftale eller de særlige serviceaftaler for de enkelte afdelinger.

I rengøringssystem eller på Columna er det registreret hvornår og hvor tit kvalitets- og hygiejneprofilen skal være opnået, som er på rengøringsdagen under normal drift.

 • Skulle det ske at man ikke er fuldt bemandet: Kommer patient relaterede lokaler og risikopunkterne ALTID i første række.

 • I lokaler som anvendes dagligt, skal risikopunkterne som minimum rengøres.

 

Rengørings frekvensen findes på de udleverede arbejdsplaner eller i Clomna.

I weekender er det hygiejneprofilen, der skal være overholdt, og hvor det tilstræbes at kvalitetsniveauet overholdes.

 

2.3 Fastlæggelse af kvalitets- og hygiejneprofilen

Vi følger Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1) ved placering af lokaler i profil 5, 4 og 3.

Alle øvrige lokaler placeres i profil 2 og 1 som følgende:

 

Kvalitets- og hygiejneprofil 2

Hygiejne niveau 2 og Kvalitetsniveau 3

 • • Auditorium, mødelokale, konferencerum, undervisningslokale i ikke kliniske afsnit

 • • Bibliotek

 • • Forhal og Indgangsparti

 • • Gang, ikke klinisk

 • • Kontor, ikke kliniske * Kontor, ikke klinisk er et kontor patienter normalt ikke færdes, samt på en ikke klinisk afdeling.

 • • Personaletræningsrum

 • • Affaldsrum / Skakt rum * Affaldsrum på SVE er rum på afdelingerne, hvor der opbevares urent linned og skraldeposer, som afhentes og bringes til de store urene affaldsrum, hvor det afhentes af ekstern leverandør.

 • • Trapper, primær

 

Kvalitets- og hygiejneprofil 1

Hygiejne niveau 1 og Kvalitetsniveau 3

 • • Arkiv ** Herunder depoter til opbevaring af ubenyttet ting og sager

 • • Gang, Kælder, Kapel

 • • Garderobe ved auditorium, mødelokaler, konferencerum

 • • Teknik rum

 • • Trappe, sekundær

 • • Elevværelser, Hotelværelser og ubenyttet rum * Rengøringen udføres ved fra flytning, ibrugtagning eller efter behov

 • • Værksted

3

2

1

9

8

5

4

7

6

3.0 Visuel inspektion af rengøringen:

Udførsel af den visuelle inspektion af rengøring varetages uddannet personale udpeget af ledelsen. Når der udføres inspektion er det af hele rummet med inventar uanset hvilken personalegruppe der er ansvarlig for rengøringen.

 

3.1 Fastlæggelse inspektionsfrekvens

 

Vi følger Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1) med 4 interne inspektioner hvor 1 kan være ekstern inspektion i kvalitets- og hygiejneprofil 5, 4 og 3.

Kvalitets- og hygiejneprofil 2 og 1 vurderes niveauet én gang årlig.

Ansvaret for udførsel alle inspektionerne er ledelsen for rengøring på de respektive matrikler..

 

 

3.2 Planlægning og udførsel af inspektionen

 

Èn gang om året udarbejdes der en plan for gennemførslen af inspektionerne af de ansvarshavende.

Inspektionen skal i størst mulige omfang udføres sammen med assistenten, der har rengjort rummet.

Inspektionen foretages vha. Rengøringssystemet,

 

3.3 Resultatet af kontrollen

Der bør tages hensyn til de forskellige rengøringstidspunkter mellem serviceafdelingens personale og andre personalegrupper.

Der henvises til de særlige serviceaftaler, hvor der kan være noteret visse forholdsregler.

Når inspektionen er udført, behandles resultatet og der udskrives en rapport i Rengøringssystemet, om stikprøven er afvist eller godkendt.

Det er kontrollanten i samarbejde rengøringspersonalet der afgør hvilke korrigerende og forebyggende handlinger, der skal foretages. Findes der urenheder på andre personalegruppers ansvarsområde, vil den ansvarlige på afdelingen, få forelagt resultatet og en korrigerende og forebyggende handling kan udfærdiges i samarbejde.

Nedenstående tabel anvendes som redskab for hvornår de korrigerende og forebyggende handlinger skal vurderes.

 

 

Handleplan for ikke godkendte lokaler

Hygiejneniveau

Risikopunkter:

 

Objektgrupper:

Inventar, gulve, vægge, loft

Human biologisk materiale

Øvrige urenheder

Human biologisk materiale

Øvrige urenheder

5

Straks

Straks

Straks

Straks

4

Straks

1 døgn

Straks

3-4 døgn

3

Straks

1 døgn

Straks

3-4 døgn

 

 

De korrigerende og forebyggende handlinger noteres på IPad.

Efter hver inspektion udarbejdes der en rapport som fremlægges for Serviceledelsen og lægges på Serviceafdelingens personale-net side.

Rapporten giver opfordringer til fokusområder.

Det er den ansvarlige, der er ansvarlig for at informere og vejlede afdelingens personale.

Mangler eller skader i lokalet vurderes og hvis det findes nødvendigt, meldes det til Teknisk afdeling.

 

4.0 Rengøringsbegreber

4.1 Soignering

Betyder at rummet skal efterlades præsentabel (æstetisk). Dvs. synligt affald og fyldte affaldsposer fjernes.

4.2 Periodisk rengøring

Der kan udarbejdes afkrydsningsskemaer for inventar til de enkelte rum, afdelinger eller afsnit, så det er muligt at se hvornår og hvor tit der skal fortages rengøring på inventar, i daglig tale kaldet ”Periodisk rengøringsskemaer”. Udfyldte skemaer kan afleveres til Servicekontoret, der sørger arkiveringen, samt at nye skemaer udleveres, ellers kan Columna anvendes i stedet for skemaer.

 

5.0 Andre retningslinjer relateret til rengøring

Der kan være krav til inventar udover de krav der er i retningslinjen Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

 

Følgende er retningslinjer til inventar og specielle rum er lavet til at danne sig et overblik.

Kravene og frekvens er kun gældende for lokaler i kvalitets- og hygiejneprofil 5, 4 og 3.

5.1 Retningslinjer til inventar mv.

Inventar eller rum:

Beskrivelse:

Dokument relation

Afsnitskøkken med inventar

Her dækker hovedkøkkenets egenkontrolprogram og kvalitetskontrol iht. fødevarestyrelsen den visuelle inspektion. Der laves derfor ikke visuel kontrol efter Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

 

Der henvises til køkkenets egenkontrolprogram placeret i afsnitskøkkenerne og programmet e-smiley.

Alarm- el. klokkesnor

Plejepersonalet skifter eller rengøre alarm/klokkesnor mellem hver patient.

 

Bestik og service

 

Skal altid rengøres i afdelingens opvaskemaskine og håndteres med handsker.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Bruseforhæng

Bruseforhæng i baderum/toilet er ikke tilladt.

 

De kan forekomme hvor rummet vil tage mere skade end gavn eller hvis det skærmer for patienten. Der skal så være en handleplan for at afskaffe det.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

 

Bøger og blade

Kasseres ved synlig forurening.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Dør- og toiletsnor

Rengøringen aftørrer snoren dagligt og kontakter Teknisk afdeling efter behov for at udskifte den.

 

Fjernbetjening

På RHN Hjørring of Frederikshavn er det besluttet at lægge fjernbetjeninger til TV og lignende i plastposer, hvis det ikke er til gene for patienten. Det gøres for at mindske smitterisikoen og lette rengøringen, men det er ikke et krav.

Udføres i samarbejde med afdelingslederen.

 

Gardiner

Vaskes minimum 1x årlig og ved synligforurening.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Genbehandlingsenheden (Sterilcentralen)

Kvalitets- og hygiejneprofilen er iht. Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

 

Lokaler og inventar skal være rengøringsvenlige med glatte og modstandsdygtige overflader.

Fysiske rammer for lokaler i genbehandlingsenheden 8.1.1

 

Generel hygiejne i genbehandlingsenheden 8.1.3

 

Depot for steriliser bart medicinsk udstyr 8.1.4

 

Gulve

Vinyl er plastmateriale, og der kan ikke trænge noget igennem

Linoleum er hårdt presset materiale baseret på olie og det har ikke en hård overflade. Derved kan der nemmere trænge spild ned i overfladen. Linoleum er levende materiel og vil hele tiden udskille noget, så tager man en hvid våd serviet, vil man altid kunne få servietten farvet.

Skridsikre gulve er malet med granulat og skal vaskes uden voks.

Andet: der findes gulve som skal have speciel pleje. Serviceafdelingen skal da kontaktes mht. beskrivelse af pleje.

 

Det anbefales derfor fra rengøringsafdelingen at man anvender vinyl.

Har man linoleum på gulve skal der mindst mulige mængder af vand på. Fugten vil kunne give lugtgener, da man i nogen tilfælde har anvendt fiskeolie og ved meget slidte gulve, kan lugten være meget stram.

 

Yderligere når man vasker gulve, skal man huske at bakterier trives bedst i fugtigt miljø, så det skal tørre hurtigt efter gulvvask….

Hjul på rullende materiel

Kvalitets- og hygiejneprofil 3 og 4 rengøres ved synlig forurening og minimum 1x månedligt.

Kvalitets- og hygiejneprofil 5 rengøres ved synlig forurening og minimum 1x ugentligt.

Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

Invasivt rum

Et rum hvor der sker penetration af hud eller naturlige legemsåbninger

DDKM udgave 2 side 203 - Bilag 5

 

Isolationsstue

=

Rengøring af rum hvor patienten har en smittefarlig sygdom.

 

Det er den ledende sygeplejerske der oplyser rengøringspersonalet om hvilken isolationstype, patienten er isoleret for.

På isolationsskilt udenfor rummet kan man finde nr. på den Infektionshygiejnisk retningslinje.

I dokumentet for isolationstypen er rengøring delt op i daglig rengøring og rengøring efter ophævelse af isolationen.

Håndtering af udbrud med smittefarlige sygdomme på sygehuse (4.0)

 

Liste over sygdomme, som kræver isolation 4.1.1

Legetøj

Rengøring metoden er afhængig af brugeren.

Det er brugeren selv der sørger for rengøring medmindre at det er tilkøbt til afdelingen særskilt.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

 

Generel serviceaftale

Loftslamper

Rengøres minimum 1x årlig.

Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

Medicin rum

Bordplade, håndvask og gulv rengøres dagligt.

 

Medicinrum – indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd 12.1.3

Møbelbetræk

Vaskes ved synlig forurening.

 

 

Møbler og betræk (12.1.9)

 

Håndtering af uniformer og linned

Non-invasivt rum

Modsat invasivt rum.

 

Operationsstue

Fra Infektionshygiejnen er der givet en retningslinje omkring operationsstuer og ud fra den, er der udarbejdet retningslinjer for hvem der gør hvad både for Frederikshavn og Hjørring.

Rengøring af operationsstue, Hjørring

 

Rengøring af operationsstue, Frederikshavn

 

Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

Parafinerrum

Findes på Patologisk institut, Hjørring

Rummet rengøres ved behov.

Parafin er meget svær at fjerne og skal skrabes af.

Særlig serviceaftale Patologisk Institut, Hjørring

Perlatorer og brusehoveder

Rengøres og afkalkes minimum 1x månedligt.

Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

Persienner

Coatede eller alm. plissé/persienner er at betragte som inventar og ikke som gardiner og skal derfor rengøres som inventar.

 

Rengøringsudstyr

Se punkt 6.0.

Mopper, klude, rengøringsvogne, maskiner, spande, fremfører mv.

Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

Seng og leje

Sengen rengøres mellem hver indlagt patient og ved synlig forurening.

I ambulatorier minimum 1x ugentlig og ved synlig forurening.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Sengeadskillelse eller mellemstykker

Vaskes minimum 4x årlig og ved synlig forurening.

 

 

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

 

Håndtering af uniformer og linned

Sengebord

Sengebord rengøres mellem hver indlagt patient og ved synlig forurening.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Strålesamler

Rengøres minimum 1x årlig.

Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

Tastatur, mus, telefoner og lignende udstyr

I personalerum aftørres udstyret ved synlig forurening med vand og sæbe.

 

I undersøgelsesrum, hvor udstyret anvendes i forbindelse med invasiv undersøgelse og behandling.

 • • Rengøres udstyret mellem hver patient med vand og sæbe samt desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%).

 

I undersøgelsesrum, hvor det er non-invasiv undersøgelse og behandling.  

 • • Udstyret rengøres med vand og sæbe ved synlig forurening og desinficeres med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%).

 • • Udstyret rengøres dagligt med vand og sæbe.

 

 

 

Tastatur, mus, telefoner og lignende udstyr (8.14)

 

Generel serviceaftale

Toilet og stue

Ved rengøring af toilet skal der anvendes plastforklæde.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

Toiletbørster

Rengøres i bækken dekonterminator efter behov.

 

Trækstang til sengeadskillelse

Skal aftørres dagligt.

Generelle smitteforbyggende forholdsregler (3.2)

 

Uniformer og linned samt klude og mopper

Skal vaskes ved minimum 80° i 10 minutter.

Håndtering af tekstiler (10.1)

Uniformshygiejne (2.3.1)

 

5.2 Retningslinjer udarbejdet til specielle afdelinger eller opgaver

De kan findes i PRI – dokument samlinger kan evt. være en hjælp.

 

6.0 Rengøringsudstyr:

Rengøringsudstyr og artikler der anvendes på Regionshospitalet Nordjylland, er forskellig på matriklerne.

Der henvises til side mandsoplæringen og Rengøringskrav og visuelinspektion af rengøring (11.1)

 

Beskrivelser af maskiner mm. henvises til maskinernes bruger manual.

 

7.0 Rengøringsydelser fra ekstern leverandør:

Anvendelse af ekstern leverandør er op til serviceledernes ansvar, at sørge for at leverandøren lever op til kvalitets- og hygiejneprofilen

7.1 Vindues pudsning:

Vindues pudsning er en opgave, som er i offentlig licitation og bestemmes fra Indkøbskontoret for Regions Nordjylland, men det er service- eller områdeledernes ansvar, at oplyse indkøbskontoret om ydelsen er opfyldt iht. kontrakten.

7.2 Linned vaskeriet:

Der er indgået en kontrakt med www.dfd.dk omkring levering og distribuering af tekstiler.

Ønsker man yderligere oplysning omkring levering af linned så kontakt Logistik.