Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regional Visitation til Neurorehabilitering (RVN)

 

Beskrivelse

Visitationen er en del af Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og er en fælles regional visitation vedrørende alle nordjyske patientforløb, hvor der vurderes behov for neurorehabilitering i hospitalsregi. Den klinisk ansvarlige er specialeansvarlig overlæge på Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

RVN er en del af en samlet samarbejdsaftale mellem det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Neuroenhed Nord og Hammel Neurocenter, Region Midt.

 

Målgruppe

 

Den Regionale visitation modtager henvisninger og visiterer til relevante neurorehabiliteringsenheder i Region Nordjylland samt til højt specialiseret rehabilitering på Hammel Neurocenter.

 

Alle patienter, hvor der lægefagligt er vurderet behov for neurorehabilitering i hospitalsregi.

 

Det vil sige:

 • • Neurologiske patienter:

Følgende diagnosegrupper for erhvervet hjerneskade er inkluderet

 

 1. 1. Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning)

2. Traumatisk hjerneskade

3. Subaraknoidalblødning (hjernehindeblødning)

4. Tumor i hjernen (ondartede - samt godartede svulster i hjernen)

5. Infektion (betændelse i hjernen og i hjernens hinder)

6. Encephalopati (diffus hjerneskade på grund af iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig påvirkning)

7. Sequelae (følger på grund af en hjerneskade og dennes behandling med reference til en af ovenstående diagnoser)

 

Der vil kunne ske en særskilt vurdering af eventuelt behov for neurorehabilitering ift. diagnosegrupper, der ikke er omfattet af forløbsprogrammet. Der vil her primært være tale om:

 

1. Sygdomme af progressiv karakter, som fx multipel sklerose og Parkinsons sygdom

2. Metastaser til hjernen fra kræft i andre dele af kroppen. Vurdering af behov vil afhænge af den primære kræftsygdom.

3. Commotio cerebri (hjernerystelse) og postcommotionelt syndrom (langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse)

Derudover vil nedenstående patienter kunne få tilbudt et rehabiliteringstilbud på Aalborg Universitetshospital, Hobro:

8. Patienter med svær perifer neuro- og radikulopati.

 

 

 • • Patienter fra ikke neurologiske afdelinger (gennem interne henvisninger)

 • • Patienter henvist fra almen praksis med henblik på vurdering af rehabiliteringsbehov

 

Visitationen har mulighed for at visitere til:

 

 • • Neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau

 • • Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau

 • • Neurorehabilitering på højt specialiseret niveau

 • • Ambulante udrednings- eller opfølgningsforløb i hospitalsregi

 • • De private specialsygehuse, jf. Sundhedslovens §79, stk.2, af relevans ift. neurorehabilitering

 • • Modtagende afsnit ved overflytning af patienter fra Hammel Neurocenter og til Region Nordjylland

for den afgrænsede gruppe af patienter, der ikke længere har behov for højt specialiseret behandling/neurorehabilitering, eller hvor behandlingsmulighederne er udtømte, og hvor der er et plejebehov indtil et kommunalt tilbud kan tilvejebringes.

Visitationen omfatter og involveres endvidere ved interne flytninger mellem rehabiliteringspladserne i regionen og skift mellem neurorehabiliteringsniveauerne.

 

Visitationen er omfattet af reglerne for det frie sygehusvalg. Patienter, der henvises til sygehusbehandling, kan i udgangspunktet frit vælge, hvor de ønsker behandling, såfremt det ønskede sted kan varetage behandlingen af patienten.

 

Hovedfunktionssenge i regionen findes på Regionshospital Nordjylland, Thisted og Frederikshavn (hjerneskaderehabilitering) og Aalborg Universitetshospital, Hobro (andre kroniske neurologiske sygdomme). Regionsfunktionen er placeret på Regionshospital Nordjylland, Brønderslev (hjerneskaderehabilitering) og Aalborg Universitetshospital, Hobro (andre kroniske neurologiske sygdomme). Der varetages endvidere almen rehabilitering på Aalborg Universitetshospital, Hobro, M3. Det højt specialiserede niveau findes på Hammel Neurocenter, Region Midtjylland.

 

 

 

Definition af begreber

Hovedfunktionsniveau er kendetegnet ved:

 • • Hjerneskade af begrænset (let til moderat) kompleksitet, ofte med geriatriske problemstillinger 

 • • Behov for en moderat og ofte standardiseret rehabiliteringsindsats rettet mod primært fysisk - og kommunikativ funktionsevnenedsættelse

 • • Plejebehov varierende fra let til betydeligt

 • • Evt. sværere apopleksipatienter, hvor komorbiditet bevirker at neurorehabilitering på højere niveau ikke kan lade sig gøre

 

Regionsfunktionsniveau er kendetegnet ved:

 • • Hjerneskade af betydelig (middelsvær/svær) kompleksitet 

 • • Behov for en individuel tilrettelagt rehabiliteringsindsats rettet mod primært bevægelsesmæssig -, kognitiv -, sansemæssig - og kommunikativ funktionsnedsættelse 

 • • Behov for en rehabiliteringsindsats med høj intensitet i dagtid, som varetages af et interdisciplinært team med neuropsykologisk bistand 

 • • Plejebehovet er ofte betydeligt.

 

Højt Specialiseret niveau er kendetegnet ved:

 • • Hjerneskade af meget betydelig (meget svær) kompleksitet

 • • Behov for individualiseret - og meget betydelig rehabiliteringsindsats rettet primært mod bevægelsesmæssig -, kognitiv -, sansemæssig - og sproglig funktionsnedsættelse

 • • Behov for rehabliteringsindsats med meget høj intensitet døgnet rundt 7 dage om ugen. Varetages af et interdisciplinært team med neuropsykologisk bistand 

 • • Plejebehovet for denne gruppe er meget betydelig og indlæggelsen er forventeligt af lang varighed.

 

Kontakt til RVN

 

Al henvendelse i forbindelse med henvisning af patienter til neurorehabilitering i Region Nordjylland skal ske via RVN.

Visitationen er tilgængelig på alle ugens hverdage fra 8-15 (der vil være afgrænset tilgængelighed i weekender ud fra individuel vurdering af behov). Henvisninger bliver visiteret ad hoc dagligt ved visitationssygeplejerske og 3 x ugentligt ved involvering af den visiterende overlæge, eller dennes stedfortræder.

 

Visitationssygeplejerske træffes på hverdage mellem kl. 8 og 15 på telefon +4521138663

 

Mailadresse: aalborguh.visitation.neurorehab@rn.dk

 

Henvisning sendes elektronisk i WebPAS til regional visitation neurorehabilitering 8001197

 

 

Henvisning

Forud for henvisning skal patienten være tværfagligt vurderet. Der skelnes mellem rehabiliteringsbehov på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau.

 

Henvisning skal indeholde:

 • • Resume af forløb

 • • Tværfaglig status, herunder

 1. 1. Særlige plejebehov

 2. 2. Mobilitet  

 3. 3. Psykisk tilstand

 4. 4. Spisefunktion 

 

 

Målgruppe – modtagere af retningslinje

Henvisende hospitalsafsnit/læger, klinisk og administrativt personale.

 

Formål

Én indgang til neurorehabilitering for henviser.

At sikre rette patient i den rette rehabiliteringsseng, for at opnå den bedste kapacitetsudnyttelse i Region Nordjylland.

 

Problemstilling

Retningslinjen omfatter principper for interne og eksterne henvisninger til regional visitation, neurorehabilitering samt visitation af henvisningerne.

Målgruppen for regional visitation er alle henviste patienter, der tilhører målgruppen for hospitalsbaseret neurorehabilitering i Region Nordjylland, uanset bopæl og neurologisk diagnose.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 2011.