Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regional Visitation for Neurorehabilitering (RVN)

 

Beskrivelse

RVN er en del af Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og visiterer nordjyske patienter med erhvervet hjerneskade til neurorehabilitering i hospitalsregi.

RVN koordineres af 2 visitationssygeplejersker, og patienter visiteres ad hoc af den specialeansvarlig overlæge på Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

RVN er en del af en samlet samarbejdsaftale mellem det neurologiske speciale på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Neuroenhed Nord og Hammel Neurocenter, Region Midt.

 

Formål

At sikre indgang til neurorehabilitering under indlæggelse.

At sikre den rette patient til rette tid i den rette rehabiliteringsseng.

At opnå den bedste kapacitetsudnyttelse i Region Nordjylland.

 

Problemstilling

Retningslinjen omfatter principper for interne og eksterne henvisninger til regional visitation, neurorehabilitering samt visitation af henvisningerne.

Målgruppen for regional visitation er alle henviste patienter, der tilhører målgruppen for hospitalsbaseret neurorehabilitering i Region Nordjylland i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer (se referenceliste)

 

Målgruppe

 

RVN modtager henvisninger fra afdelinger og ambulatorier, der har voksne patienter med nyerhvervet hjerneskade samt praktiserende læger, og visiterer til relevante neurorehabiliteringsenheder i Region Nordjylland samt til højt specialiseret rehabilitering på Hammel Neurocenter.

 

RVN visiterer voksne patienter med erhvervet hjerneskade indenfor følgende diagnosegrupper:

 

 • • Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning)

 • • Traumatisk hjerneskade

 • • Subaraknoidalblødning (hjernehindeblødning)

 • • Tumor i hjernen (ondartede - samt godartede svulster i hjernen) – dog tilbydes patienter i kemo- og stråleterapi ikke neurorehabilitering under disse behandlinger.

 • • Infektion/inflammation (betændelse i hjernen og i hjernens hinder)

 • • Encephalopati (diffus hjerneskade på grund af iltmangel, giftstoffer eller anden skadelig påvirkning)

 • • Sequelae (følger på grund af en hjerneskade og dennes behandling med reference til en af ovenstående diagnoser)

 

Der vil kunne ske en særskilt vurdering af eventuelt behov for neurorehabilitering ift. diagnosegrupper, der ikke er omfattet af forløbsprogrammet. Der vil her primært være tale om:

 

- Sygdomme af progressiv karakter, som fx multipel sklerose og Parkinsons sygdom

- Metastaser til hjernen fra kræft i andre dele af kroppen. Vurdering af behov vil afhænge af den primære kræftsygdom.

- Commotio cerebri (hjernerystelse) og postcommotionelt syndrom (langvarige følgevirkninger efter hjernerystelse)

- Lignende grænsetilfælde med behov for individuel vurdering/visitation

 

 

 

Derudover vil nedenstående patienter kunne få tilbudt et rehabiliteringstilbud på Aalborg Universitetshospital, Hobro M3, hvortil der kræves særskilt henvisning og visitation (se venligst afdelingens visitations vejledning):

 • • Patienter med anden neurologisk lidelse end erhvervet hjerneskade.

 • • Guillain Barré i stabil fase og uden behov for respirationsstøtte (har fortrinsret på grund af regional aftale).

 • • Medicinske, onkologiske og kirurgiske patienter efter (længere tids) indlæggelse eller intensivt forløb og med tydeligt funktionsevnetab under indlæggelsen.

 • • Patienter som overflyttes fra Hammel Neurocenter til Aalborg Universitetshospital med henblik på udskrivelse til egnet botilbud efter afgørelse på værgemålssag, for den afgrænsede gruppe af patienter, der ikke længere har behov for højt specialiseret behandling/neurorehabilitering, eller hvor behandlingsmulighederne er udtømte, og hvor der er et plejebehov indtil et kommunalt tilbud kan tilvejebringes.

 

RVN har mulighed for at visitere til:

 

Neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau

Neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau

Neurorehabilitering på højt specialiseret niveau

Ambulante rehabiliteringsmæssige udrednings- eller opfølgningsforløb i hospitalsregi

De private specialsygehuse, jf. Sundhedslovens §79, stk.2, af relevans ift. neurorehabilitering

Modtagende afsnit ved overflytning af patienter fra Hammel Neurocenter og til Region Nordjylland

for den afgrænsede gruppe af patienter, der ikke længere har behov for højt specialiseret behandling/neurorehabilitering, eller hvor behandlingsmulighederne er udtømte, og hvor der er et plejebehov indtil et kommunalt tilbud kan tilvejebringes.

RVN involveres endvidere ved interne flytninger mellem rehabiliteringspladserne i regionen og skift mellem neurorehabiliteringsniveauerne.

 

Visitationen er omfattet af reglerne for det frie sygehusvalg. Patienter, der henvises til sygehusbehandling, kan i udgangspunktet frit vælge, hvor de ønsker behandling, såfremt det ønskede sted kan varetage den tværfagligt vurderede behandlingen af patienten.

 

Hovedfunktionssenge i regionen findes på Regionshospital Nordjylland, Neuroenhed Nord Frederikshavn (neurorehabilitering) og Aalborg Universitetshospital, Thisted, M5 (neurorehabilitering) og Aalborg Universitetshospital, Hobro (andre kroniske neurologiske sygdomme).

Regionsfunktionen er placeret på Regionshospital Nordjylland, Neuroenhed Nord, Brønderslev (neurorehabilitering) og Aalborg Universitetshospital, Hobro (andre kroniske neurologiske sygdomme).

Der varetages endvidere almen rehabilitering på Aalborg Universitetshospital, Hobro, M3.

Neurorehabilitering på højt specialiserede niveau findes på Hammel Neurocenter, Region Midtjylland.

 

Definition af begreber

 

Hovedfunktionsniveau er kendetegnet ved:

Hjerneskade af begrænset (let til moderat) kompleksitet, ofte med geriatriske problemstillinger 

Behov for en moderat og ofte standardiseret rehabiliteringsindsats rettet mod primært fysisk - og kommunikativ funktionsevnenedsættelse

Lette til moderate sensomotoriske funktionsnedsættelser og aktivitets begrænsninger ift. Omsorg for sig selv, bevægelse og færden

Lette funktionsnedsættelser og aktivitetsbegrænsninger ift. Ernæring herunder dysfagi

Plejebehov varierende fra let til moderat

Evt. sværere apopleksipatienter, hvor ko-morbiditet bevirker at neurorehabilitering på højere niveau ikke kan lade sig gøre

 

Regionsfunktionsniveau er kendetegnet ved:

Hjerneskade af betydelig (moderat/svær) kompleksitet 

Behov for en individuel tilrettelagt rehabiliteringsindsats rettet mod primært bevægelsesmæssig -, kognitiv -, sansemæssig - og kommunikativ funktionsnedsættelse 

Behov for en rehabiliteringsindsats med høj intensitet i dagstid, som varetages af et interdisciplinært team med neuropsykologisk bistand 

Plejebehovet er ofte betydeligt.

 

Højt Specialiseret niveau er kendetegnet ved:

Hjerneskade af meget betydelig (meget svær) kompleksitet

Behov for individualiseret - og meget betydelig rehabiliteringsindsats rettet primært mod bevægelsesmæssig -, kognitiv -, sansemæssig - og sproglig funktionsnedsættelse

Behov for rehabiliteringsindsats med meget høj intensitet døgnet rundt 7 dage om ugen. Varetages af et interdisciplinært team med neuropsykologisk bistand 

Plejebehovet for denne gruppe er meget betydelig og indlæggelsen er forventeligt af lang varighed.

 

Vurderingsophold / tilbageløbsmidler

 

Patienter kan indlægges på både hovedfunktionsniveau og regionsfunktionsniveau til et vurderings-

ophold. Vurderingsopholdet varer typisk 14 dage og kan have varierende formål. Formålet skal dog være

klart defineret af RVNs specialeansvarlig overlæge forinden indlæggelsens start.

Et vurderingsophold kan f.eks. være udarbejdelse af specialiseret rehabiliteringsplan til fase 3, vurdering

af behov og potentiale eller specifik afgrænset målindsats.

Patienter med erhvervet hjerneskade, der fra hospitalet er afsluttet uden rehabiliteringstilbud, eller ikke

har udvist fuldt potentiale, kan via tilbageløbsmidlerne henvises fra almen praksis samt af hjerneskade-

koordinatoren til vurdering af behov og potentiale. Dette fordrer en opdateret tværfaglig vurdering af pati-

enten. Se henvisning nedenfor.

 

Kontakt til RVN

 

Al henvendelse i forbindelse med henvisning af patienter til neurorehabilitering i Region Nordjylland skal ske via RVN.

Visitationssygeplejersken er tilgængelig på alle ugens hverdage fra 8-15.

Henvisninger bliver visiteret ad hoc ved visitationssygeplejerske og involvering af den visiterende overlæge, eller dennes stedfortræder.

 

Visitationssygeplejerske træffes på hverdage mellem kl. 8-15 på telefon +4521138663

 

Mailadresse: aalborguh.visitation.neurorehab@rn.dk

 

Henvisning sendes elektronisk i WebPAS til regional visitation neurorehabilitering 8001197

 

Henvisning

Forud for henvisning skal patienten være tværfagligt vurderet – som minimum af pleje, læge, fysioterapeut og ergoterapeut.

Ved sproglige udfordringer anbefales logopædigsk vurdering.

Ved kognitive udfordringer anbefales der supplerende neuropsykologisk vurdering.

 

Der skelnes mellem rehabiliteringsbehov på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau.

 

Henvisning skal indeholde:

Resume af forløb

Tværfaglig vurdering

Beskrivelse af:

Plejebehov

Mobilitet  

Spisefunktion

Kognitiv funktion

Psykisk tilstand

 

 

 

Referencer

Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011.

Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade – en faglig visitationsretningslinje, Sundhedsstyrelsen 2014