Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Laparoskopisk cholecystektomi - dagkirurgisk patientforløb

 

Beskrivelse

Kriterier for dagkirurgi

 • • ASA score: alle ASA 1+2 og velbefhandlede ASA 3

 • • Diabetes, astma, hypertension i stabil fase ingen hindring for dagkirurgi

 • • Psykosociale kriterier: patienten eller ”værge” skal være i stand til at forstå og rette sig efter givne retningslinjer og vejledninger

 • • Patient eller pårørende skal kunne betjene en telefon

 • • BMI < 40

 • • Ingen aldersbegrænsning for dagkirurgi

 

Præsamtale i sygeplejeambulatoriet

Forberedende samtale ved sygeplejerske før kirurgisk indgreb.

 

Forberedelse inden modtagelse af patient

Sygeplejersken orienterer sig om patienten via journaloplysninger i Clinical under ”operatørsamtalen” og oplysningerne på præoperativt checkliste – se bilag (præoperativ tjekliste KK).

 

Samtale med patienten:

 • • Opret et problem i Clinical

 • • Dokumenter telefonnummer på patient og pårørende i Clinical

 • • Identifikation af patienten

 • • Dokumentere komorbiditet/handicaps eller særlige hensyn/behov i Clinical under sygeplejeanamnesen

 • • Indtaste BT, puls, højde og vægt

 • • KRAM – screening af patient (hvis dette ikke er gjort under operatørsamtalen) + udlevere relevante pjecer

 • • OBS! om der skal tages blodprøver, EKG, BAC-test, INR og anæstesitilsyn. Sikre dig at patienterne ved hvor de skal gå hen for at få foretaget ovenstående.

 • • Tage mål til støttestrømper, hvis disse er ordineret

 • • Hvis der er ordineret fragmin inden OP skal vi udlevere sprøjterne herfra + kontakte hjemmeplejen.

 • • Smertestillende – skema udleveres, og patienten bedes købe smertestillende så de har det på operationsdagen – se bilag (Smertestillende efter operation).

 • • Patienten skal medbringe egen medicin (fx astma, medicin, øjendråber, epileptika etc.)

 • • Afklaring af tvivlsspørgsmål hos patienten vedr. forestående indgreb.

 • • Patienten informeres om faste fra midnat, og drikke 2 glas vandig væske 2 timer før mødetidspunkt (1).

 • • Patienten informeres om mødested og tidspunkt, samt at der kan forekomme ventetid.

 • • Patienten informeres om bad og navlepleje hjemmefra. Klipning foretages først på operationsdagen på 105 (2).

 • • Patienten skal undlade neglelak, smykker og make-up. Patienten må gerne have kontaktlinser i, men det anbefales, at gøre narkosesygeplejersken opmærksom på dette.

 • • Patienten informeres om evt. Fragmin injektion postoperativt.

 • • Patienten informeres om OP-dagens forløb (klargøring, operation, opvågning og retur til 105 eller eventuel overflytning til 106 efter operation, hvis de er planlagt til at være indlagt)

 • • Patienten informeres om det postoperative forløb – luftgener, smerter i skulder evt. pga. luft/blødning efter laparoskopisk kirurgi.

 • • Mobilisering til smertegrænsen.

 • • Patienten informeres om kriterier for udskrivelse.

 • • Patienten bliver udskrevet og informeret af sygeplejerske eller evt. læge.

 • • Hjemtransport - patienten skal afhentes af pårørende - må ikke føre køretøjer i 24 timer postoperativt.

 • • Patienten må godt være alene hjemme efter operation, hvis en pårørende kan kontaktes ved behov. Hvis patienten er alene skal vi udlevere et kontaktkort med døgnnummer til afsnit 106.

 

Kriterier for at møde på dagkirurgisk afsnit:

 • • Der skal foreligge journalnotat om operation eller allerhelst operatørsamtale

 • • Lægen skal have taget stilling til evt. relevante blodprøver, smertepakke og thrombose-profylakse.

 • • Sekretær eller sygeplejerske bestiller BAC-test som ambulant, livsvigtig, uopsættelig på operationsdagen. (Obs. om patienten har fået taget blodtype) Nr.1 og 2 på operationsprogrammet skal bookes på laboratoriet til kl.7.00, nr.3 til kl. 9.30

 • • Patienten skal være set af narkosen. Hvis pt. udskrives i weekender og helligdage, booker sekretæren tid hos narkosen inden operationsdagen. (Højst 3 måneder før operation).

 

Laboratoriesvar

Sygeplejersken markerer blodprøver som set på opgavelisten – kontakte specialeansvarlig læge ved advigelser

 

Præoperativ modtagelse og klargøring af patient

 • • Patienten møder i afsnit 105 og modtages af sygeplejerske. Sygeplejersken registrer patienten mødt på Cybertavle og i BookPlan.

 • • Sygeplejersken spørger patienten om han/hun har fået taget blodprøver til morgen – BAC-test/evt. INR

 • • Sygeplejersken orienterer sig i Clinical – operatørsamtalen/’klikjournalen’

 • • Patientidentifikation i Clinical – armbånd påsættes.

 • • Kort opsummering af præ-samtalen og dagens forløb og information om dagkirurgisk afsnit

 • • Sikre sig patienten er fastende og rask (1). Der ligger lamineret information om 105 i sengebord.

 • • Sygeplejersken informerer om evt. kateteranlæggelse under operationen, som efterfølgende kan give svie og blod i urinen

 • • Præ-medicin gives efter ordination fra anæstesilæge – dokumenteres på præseddel.

 • • Blodfortyndende behandling – være opmærksom på om patient er i blodfortyndende behandling og INR- niveau.

 • • Patienten klippes på hele abdomen, samt højre lår (2).

 • • Patienten klæder om til operationstøj (frakturskjorte, underbukser og strømper)

 • • Sygeplejersken kontrollerer i PROSANG at BAC-test er klar

 • • Melde patienten klar i BookPlan

 • • Dokumentere præoperative sygepleje i Clinical/præoperativ checkliste

 

Postoperative sygeplejehandlinger og observationer

 • • Patienten observeres til udskrivningskriterierne er opfyldt.

 • • Sygeplejersken på opvågningsafsnittet melder patienten tilbage til afsnit 105 eller 106.

 • • Når patienten ankommer går sygeplejersken straks ind på stuen og hilser på og sikrer sig, at patienten har klokkesnoren

 • • Patienten observeres for smerter, bevidsthedsniveau, hudfarve, svedende, blødning, hæmatom, sivning fra operationssår. Plaster skiftes sterilt, hvis det er 2/3 gennemsivet (3-4).

 • • Patienten tilbydes mad og drikke – lad iv-væsken løbe til patient er velbefindende og kan spise og drikke – herefter proppes venflon.

 • • Mobilisering: mobiliseres første gang med følge af et personale.

 • • Vandladning: hvis patienten ikke har haft vandladning indenfor 4 timer efter ankomst til opvågningen skal patienten bladderscannes ved diurese> 800 ml skal patienten engangskateriseres (SIK). Patienten skal have fri vandladning inden udskrivelse (5).

 • • Sygeplejersken læser operationsnotat i Clinical. Patienten informeres om operationen af sygeplejerske eller operatør.

 • • Patienten informeres om, at der skal ske en lille fremgang for hver dag. Han/hun kan genoptage normale aktiviteter, når han/hun har det godt.

 • • Patienten oplyses om at søge læge, hvis der kommer blødning, infektion eller stærke mavesmerter

 • • Ved komplikationer, kan afsnittet kontaktes indenfor 72 timer, herefter henvendelse til praktiserende læge/vagtlæge

 • • Smerteskema og sårvejledning/sårpjece gennemgås med patient.

 • • Plastre kan fjernes efter 24 timer eller skiftes dagligt indtil såret er tørt (2-3).

 • • Suturer fjernes hos egen læge 10 dage efter operationen

 • • Patienten informeres om oppustethed i flere dage, samt evt. skuldersmerter pga. luft fra operationen.

 • • Der gives Fragmin efter ordination (6)

 • • Patient kan hvis velbefindende udskrives – venflon seponeres.

 • • Sygeplejen dokumenteres i Clinical og patienten udskrives på Cybertavlen.

 • • Patienten informeres om døgnnummer til afsnit 106 og kort udleveres.

 • • Sygeplejersken/social-og sundhedsassistenten noterer i lægejournalen, at patienten udskrives i henholdt til instruks vedr. udskrivelse efter laparoskopisk galdeoperation.

 • • Operatøren dikterer epikrisen i forbindelse med operationsbeskrivelsen.

 

Udskrivelseskriterier:

Patienten observeres til patienten har været mobiliseret, har fri vandladning og udskrivelses kriterier er opfyldt.

 • • Stabile/habituelle værdier (BT/ Puls/ Saturation) skal opnås inden udskrivelse.

 • • Patienten er orienteret i tid, sted og egne data eller habituelle tilstand.

 • • Fri vandladning

 • • Acceptabelt niveau af kvalme

 • • Patienten skal kunne mobiliseres – eller være i sin habituelle tilstand.

 • • Sufficient smertedækket på peroral behandling

 • • Patienten skal være instrueret i at følge den postoperative smertebehandling

 • • Patient skal være orienteret om operation, behandlingsplan og hvor han skal henvende sig ved komplikationer

 • • Patienten må ikke køre bil og betjene maskiner det første døgn efter anæstesien

 • • Patienten skal have truffet aftale med pårørende om, at kunne kontakte denne/disse i 24 timer efter operationen, hvis der opstår komplikationer, og/eller benytte udleveret døgnnummer til afsnit 106.

 

Efterfølgende kontakt

2 dage efter operationen kontaktes patienten af sygeplejersken i ambulatoriet, ang. forløbet, velbefindende, problemer

 

Definition af begreber

Fragmin = Tromboseprofylakse

Ved elektive galdepatienter forstås: Patienter, som er indkaldt til en planlagt fjernelse af galdeblæren evt. efter en akut indlæggelse med galdestenssmerter eller galdeblærebetændelse.

 

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i dagkirurgiske patientforløb for patienter der skal have foretaget galdeoperation. At beskrive en instruks for forberedelse, modtagelse, pleje og udskrivelse af elektive galdepatienter.

 

Referencer

 1. 1. Rekommandation fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin(DASAIM) Anæstesi til den akutte patient (www.dasaim.dk).

 2. 2. Infektionshygiejnen Region Nordjylland Præ-, per- og postoperativ infektionsforebyggelse (6.1)

 3. 3. Pri instruks: ”Skiftning af forbinding på rene, suturerede sår de første 24 timer postoperativt

 4. 4. Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2 infektionshygiejnen

 5. 5. Postoperative Urinary Catheterization Thresholds of 500 versus 800 ml after Fast-track Total Hip and Knee Arthroplasty A Randomized, Open-label, Controlled Trial

Lars S. Bjerregaard, M.D., Ulla Hornum, R.N., Charlotte Troldborg, R.N., Stina Bogoe, R.N.,

Per Bagi, M.D., Ph.D., Henrik Kehlet, M.D., D.M.Sc.

 1. 6. Pri instruks: ”Thromboseprofylakse til patienter I AK- behandling