Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af kvinden (se bilag).

 

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig (se bilag).

 

 • • GA: Gestationsalder, graviditetslængde.

 • • 

 • • FHR: Foster hjerteaktion (foetal heart rate).

 • • 1. trimester: GA til og med uge 11+6.

 • • Evacuatio: Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

 

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges vide – se

Region Nordjyllands hjemmeside om abortsamrådet

Og i PRI:

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

 

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette – se: Abortsamtaler

 

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest uge 11+6 (blanket A). Er kvinden yngre end 18 år eller umyndiggjort skal der foreligge samtykke fra værge/forældre (blanket B).

I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Henvisning

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden mhp. abort. Kvinden skal ved gestationsalder (GA) ≤ uge 7+0 informeres om, at der primært anbefales medicinsk behandling. Kvinden informeres om, at medicinsk abort som hovedregel anbefales <uge 9+0, men at mulighed for kirurgisk abort foreligger. Kvinden informeres om, at medicinsk abort er muligt før uge 12. Kvinden informeres af egen læge/gynækolog om indgrebets karakter og risici herunder fordele og ulemper ved de 2 metoder.

Det endelige valg af abortmetode træffes ved forundersøgelsen.

Kvinden skal endvidere inden indgrebet informeres om muligheden for afholdelse af støttesamtaler både før og efter aborten.

Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes aktuelt informationsmateriale Når du skal have en provokeret abort

 

Samråd ved graviditet>= 12 + 0 uge

Gestationsalder fastlægges ved ultralydsskanning udført på Ultralydsambulatorium.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet.

Egen læge kan godt sende anmodning om abort efter uge 12 til Abortsamrådet, men der skal forinden foreligge ULS fra Ultralydsambulatoriet (gestationsalder og scanning for misdannelser), hvorfor anmodning i praksis vil udgå fra Gynækologisk afdeling.

Kirurgisk indgreb efter uge 12 + 0 (samrådsbeslutning) skal udføres af erfaren speciallæge.
Se endvidere
Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion), uge 12 + 0 til uge 21 + 6

 

Beskrivelse

Kirurgisk provokeret abort ved gestationsalder <12 + 0 dage.
'Anmodning om svangerskabsafbrydelse' (blanket A) skal være underskrevet før indgrebet.
Abortus provocatus >12 + 0 uger:
Se instruksen 'Midttrimesterabort'.
Alle patienter, som henvises med henblik på abortus provocatus (både medicinsk og kirurgisk), indkaldes til Gynækologisk Ambulatorium snarest muligt.
 

Diagnose

Positiv graviditetstest. Intrauterin graviditet. GA bestemmes ud fra ultralydsskanning.

 

Differentialdiagnose

Ekstrauterin graviditet.

 

Behandling

Behandlingen varetages dels ved forundersøgelse i Gynækologisk Ambulatorium og dels under indlæggelse på Gynækologisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord.

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium

Kvinden informeres ved 1. besøg om medicinsk og kirurgisk abort, og om fordele og ulemper ved disse to abort-metoder.

 

GA og lokalisation af graviditeten bestemmes ved vaginal ultralydsskanning. Stillingtagen til abort-metode foretages. Som hovedregel anbefales medicinsk abort.

 

Sikkerhed for, at der er en intrauterin graviditet, er påvisning af gestationssæk samt blommesæk eller foster. Ved tvivl kan s-hCG måles x 2 eller der kan fortages ultralydsskanning efter en uge.

 

Der skrives standardjournal.

 

Det sikres, at blanket A (og eventuelt B) er underskrevet. Se bilag.

 

Det sikres, at egen læge har podet for klamydia. Hvis ikke, foretages podning.

 

Vejledning vedrørende fremtidig anvendelse af antikonception gives. P-pille behandling kan startes samme dag som aborten udføres

 

Spiral (kobberspiral/gestagenspiral) kan oplægges i forbindelse med indgrebet. Kvinden skal medbringe spiral ved indlæggelsen. Kvinder, der ikke har født, kan anvende spiral.

 

Kvinden skal informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter indgrebet.

 

Kvinden får udleveret 2 stk. Cytotec stikpiller, hvis ikke hun har født tidligere.

 

2. besøg, indlæggelse på Gynækologisk Afsnit.

Alle kvinder skal være podet for klamydia før indgrebet.
Hvis podningen er positiv, behandles kvinden med tablet Zitromax 2 stk. á 500 mg som engangsdosis. Partneren skal kontakte egen læge med henblik på samme behandling snarest. Svar på klamydiapodning skal foreligge før indgrebet. Hvis svaret ikke foreligger, skal det efterspørges og hvis positivt, skal kvinden behandles senest dagen efter indgrebet.

 

Alle kvinder, som ikke tidligere har født vaginalt, forbehandles med tablet Cytotec 2 stk. á 0,2 mg, som hun oplægger i skeden kl. 06.00 om morgenen på operationsdagen. På samme tidspunkt tager kvinden 1 g. Pamol p.o. samt 400 mg. Ipren p.o. (eller andet NSAID præparat), hvis kvinden skal opereres onsdag eller fredag morgen.

 

Indgrebet foretages sædvanligvis i generel anæstesi. Indgrebet kan evt. foretages i lokalbedøvelse.

 

Ved vacuum aspiration vælges sugekurette 1 nummer større end svarende til graviditetens længde i fulde uger. Cervikalkanalen dilateres med Hegarstifter ½-1 nummer større end sugekuretten. Uterinkaviteten suges tom for graviditetsprodukt. For at sikre at uterinkaviteten er tom, kan der foretages ultralydsskanning. Kaviteten kan evt. gås efter med stump kurette. Ved indgrebets afslutning kan evt. gives Syntocinon 10 IE intravenøst eller Methergin 0,2 mg intravenøst.

 

Ved mistanke om perforation tilkaldes speciallæge. Indgrebet kan evt. færdiggøres ultralydsvejledt. Kvinden indlægges ved perforation til observation.

 

Rhesusprofylakse: Ved GA> 8 + 0 og (<19 + 6) gives Rhesonativ 625 IE im. inden for 72 timer.

 

Graviditetsprodukt sendes ikke rutinemæssigt til mikroskopisk undersøgelse. Ved mistanke om mola sendes væv til undersøgelse.

 

Komplikationer

Ved uterine malformationer skal indgrebet udføres ultralydsvejledt for at mindske risikoen for komplikationer.

 

Komplikationer ses hos ca. 5% af alle i form af:

 • • Perforation, som erkendes hos 0,2%.

 • • Blødning hos 0,5%

 • • Retineret væv hos1-2%. Ved tegn på retineret væv foretages re-evacuatio under antibiotikadække (fx Zinacef og Metronidazol eller Pentrexyl og Metronidazol). Vær særlig opmærksom ved den febrile patient.

 • • Endometritis 1-2%. Behandles med tablettae Tetralysal 300 mg x 2 og suppositorier Metronidazol 1 gram x 2 i 10 dage, afhængig af podesvar.

 • • Ashermanns Syndrom.

 • • On-going graviditet (0,2%). Kvinden skal kontakte egen læge ved fortsat subjektive symptomer på graviditet/manglende menstruation efter 4-6 uger.

 

Prævention

Skal være afklaret inden indgrebet. P-piller kan påbegyndes samme dag som indgrebet. Spiral kan oplægges i forbindelse med indgrebet.

 

Kontrol

Kan foretages hos egen læge 1 uge efter indgrebet. Kvinden kontakter egen læge eller vagtlæge ved komplikationer efter indgrebet (feber, kraftig blødning, smerter).

 

Kodning

 • • Undersøgelse forud for kirurgisk abort: DZ322

 • • Ultralydsundersøgelse. UXUD82

 • • Journaloptagelse: ZZ0150

 • • Abortus provocatus: DO049

 • • Evacuatio ved provokeret abort: KLCH03

 • • Retineret væv efter abort: DO088L

 • • Re-evacuatio efter tidl. kirurgiskprovokeret abort: KLWW00

 • • Blødning efter abort: DO081G

 • • Fortsat levende graviditet efter provokeret abort: DO079

 • • Kontrolundersøgelse efter abort: DZ098C

 

 

Referencer

www.dsog.dk

www.tigrab.dk