Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af kvinden (se bilag).

 

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af forældremyndighedsindehaverne eller værge, hvis kvinden er umyndig (se bilag).

 

 • • GA: Gestationsalder, graviditetslængde.

 • • 

 • • FHR: Foster hjerteaktion (foetal heart rate).

 • • 1. trimester: GA til og med uge 11+6.

 • • Evacuatio: Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

 

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges vide – se

Region Nordjyllands hjemmeside om abortsamrådet

Og i PRI:

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

 

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette – se: Abortsamtaler

 

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest uge 11+6.

Inden aborten skal kvinden udfylde ”anmodning om svangerskabsafbrydelse/fosterreduktion” (blanket A).

Er kvinden yngre end 18 år eller umyndiggjort skal der foreligge samtykke fra forældremyndighedsindehaverne/værge. Hvis der er to forældremyndighedsindehavere, skal begge skrive under. Er dette ikke muligt sal sagen i Abortsamrådet. (blanket B).

Blanket A og B kan opbevares ved egen læge, når blot det fremgår af henvisningen, de er udfyldt.

 

I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Henvisning

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden mhp. abort. Kvinden skal ved gestationsalder (GA) ≤ uge 7+0 informeres om, at der primært anbefales medicinsk behandling. Kvinden informeres om, at medicinsk abort som hovedregel anbefales <uge 9+0, men at mulighed for kirurgisk abort foreligger. Kvinden informeres om, at medicinsk abort er muligt før uge 12. Kvinden informeres af egen læge/gynækolog om indgrebets karakter og risici herunder fordele og ulemper ved de 2 metoder.

Det endelige valg af abortmetode træffes ved forundersøgelsen.

Kvinden skal endvidere inden indgrebet informeres om muligheden for afholdelse af støttesamtaler både før og efter aborten.

Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes aktuelt informationsmateriale Når du skal have en provokeret abort

 

Samråd ved graviditet>= 12 + 0 uge

Gestationsalder fastlægges ved ultralydsskanning udført på Ultralydsambulatorium eller superviseret af speciallæge.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet.

Egen læge kan godt sende anmodning om abort efter uge 12 til Abortsamrådet, men der skal forinden foreligge ULS fra Ultralydsambulatoriet (gestationsalder og scanning for misdannelser), hvorfor anmodning i praksis vil udgå fra Gynækologisk afdeling.

Kirurgisk indgreb efter uge 12 + 0 (samrådsbeslutning) skal udføres af erfaren speciallæge.
Se endvidere
Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion), uge 12 + 0 til uge 21 + 6

 

Diagnose

Positiv graviditetstest. Intrauterin graviditet. GA bestemmes ud fra ultralydsskanning.

 

Differentialdiagnose

Ekstrauterin graviditet.

 

Behandlingsforløb

Alle patienter, som henvises med henblik på abortus provocatus, indkaldes til Gynækologisk Ambulatorium snarest muligt.

1: besøg: Ambulant i Gynækologisk Ambulatorium.

2: besøg: Ambulant som dagafsnitspatient til operation.

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium

Kvinden informeres ved 1. besøg om medicinsk og kirurgisk abort, og om fordele og ulemper ved disse to abort-metoder. Hvis GA er < 7 + 0, anbefales medicinsk abort frem for kirurgisk.

 

GA og lokalisation af graviditeten bestemmes ved vaginal ultralydsskanning. Stillingtagen til abort-metode foretages. Som hovedregel anbefales medicinsk abort.

 

Sikkerhed for, at der er en intrauterin graviditet, er påvisning af gestationssæk samt blommesæk eller foster. Ved tvivl kan s-hCG måles x 2 eller der kan fortages ultralydsskanning efter en uge.

 

Der skrives standardjournal.

 

Det sikres, at blanket A (og eventuelt B) er underskrevet. Se bilag.

 

Det sikres, at egen læge har podet for klamydia. Hvis ikke, foretages podning.

Det sikres, at kvindens blodtype er kendt. Hvis ikke, rekvireres blodtype.

 

Vejledning vedrørende fremtidig anvendelse af antikonception gives. P-pille behandling kan startes samme dag som aborten udføres

Spiral (kobberspiral/gestagenspiral) kan oplægges i forbindelse med indgrebet. Kvinden skal medbringe spiral ved indlæggelsen. Kvinder, der ikke har født, kan anvende spiral.

 

Kvinden skal informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter indgrebet.

 

Kvinden får udleveret 2 stk. Cytotec stikpiller (uanset paritet) samt patientvejledning om kirurgisk abort.

 

2. besøg, indlæggelse på Gynækologisk Afsnit.

Alle kvinder skal være podet for klamydia før indgrebet.
Hvis podningen er positiv, behandles kvinden med tablet Doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dage. Ved allergi for Doxycyklin kan i stedet anvendes tablet Zitromax 2 stk à 500 mg som engangsdosis.

Partneren skal kontakte egen læge med henblik på klamydiabehandling snarest. Svar på klamydiapodning skal foreligge før indgrebet. Hvis svaret ikke foreligger, skal det efterspørges og hvis positivt, skal kvinden behandles senest dagen efter indgrebet.

 

Alle kvinder (uanset paritet) forbehandles med tablet Cytotec 2 stk. á 0,2 mg, som hun oplægger i skeden kl. 06.00 om morgenen på operationsdagen. På samme tidspunkt tager kvinden 1 g. Pamol p.o. samt 400 mg. Ipren p.o. (eller andet NSAID præparat).

 

Indgrebet foretages sædvanligvis i generel anæstesi. Indgrebet kan evt. foretages i lokalbedøvelse.

 

Ved vacuum aspiration vælges sugekurette 1 nummer større end svarende til graviditetens længde i fulde uger. Cervikalkanalen dilateres med Hegarstifter ½-1 nummer større end sugekuretten. Uterinkaviteten suges tom for graviditetsprodukt. Kaviteten gennemses efterfølgende med stump kurette.

For at sikre at uterinkaviteten er tom, kan der foretages ultralydsskanning.

Ved indgrebets afslutning kan der, ved kraftig blødning gives Syntocinon 10 IE intravenøst eller Methergin 0,2 mg intravenøst.

 

Ved mistanke om perforation tilkaldes speciallæge. Indgrebet kan evt. færdiggøres ultralydsvejledt. Kvinden indlægges ved perforation til observation.

 

Rhesusprofylakse: Ved GA> 8 + 0 og (<19 + 6) gives Rhesonativ 625 IE im. inden for 72 timer.

Se evt. instruksen Rhesusprofylakse

 

Graviditetsprodukt sendes ikke rutinemæssigt til mikroskopisk undersøgelse. Ved mistanke om mola sendes væv til undersøgelse.

 

Komplikationer

Ved uterine malformationer skal indgrebet udføres ultralydsvejledt for at mindske risikoen for komplikationer.

 

Komplikationer ses hos ca. 5% af alle i form af:

 • • Perforation, som erkendes hos 0,2%.

 • • Blødning hos 0,5%

 • • Retineret væv hos 1-2%. Ved tegn på retineret væv foretages hysteroskopi eller re-evacuatio under antibiotikadække (fx Zinacef og Metronidazol eller Pentrexyl og Metronidazol). Vær særlig opmærksom ved den febrile patient.

 • • Endometritis 1-2%. Behandles med tablet Doxycyklin 100 mg x 2 og tablet Metronidazol 500 gram x 2 i 14 dage, afhængig af podesvar. Se evt. instruksen Underlivsbetændelse (PID) og tuboovariel absces (TOA)

 • • Ashermanns Syndrom.

 • • On-going graviditet (0,2%). Kvinden skal kontakte egen læge ved fortsat subjektive symptomer på graviditet/manglende menstruation efter 4-6 uger.

 

Sygemelding

Det er sædvanligvis ikke nødvendigt at være sygemeldt efter en kirurgisk abort.

Der anbefales ”roligt regi” i 1-2 dage.

 

Prævention

Skal være afklaret inden indgrebet. P-piller kan påbegyndes samme dag som indgrebet. Spiral kan oplægges i forbindelse med indgrebet.

 

Nedgravning af foster

Sædvanligvis bortskaffes abortvæv af operationsafdelingen.

Hvis kvinden ønsker fosteret nedgravet, er der mulighed herfor. Se lokal instruks om begravelse eller nedgravning af fostre.

Hjørring: Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn

Thisted: Begravelse, nedgravning eller bortskaffelse af senabort

Aalborg: 2. trimester abort (GA 12 + 0 til GA 21 + 6)

 

Kontrol

Der er ikke indikation for rutinemæssig kontrol efter kirurgisk abort. Kvinden informeres om at kontakte egen læge eller vagtlæge ved komplikationer efter indgrebet (feber, kraftig blødning, smerter).

 

Kodning

 • • Undersøgelse forud for kirurgisk abort: DZ322

 • • Ultralydsundersøgelse: UXUD82

 • • Journaloptagelse: ZZ0150

 • • Abortus provocatus: DO049

 • • Evacuatio ved provokeret abort: KLCH03

 • • Retineret væv efter abort: DO088L

 • • Re-evacuatio efter tidl. kirurgiskprovokeret abort: KLWW00

 • • Blødning efter abort: DO081G

 • • Fortsat levende graviditet efter provokeret abort: DO079

 • • Kontrolundersøgelse efter abort: DZ098C

 

 

Referencer

www.dsog.dk

www.tigrab.dk