Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ødem/lymfødem. Behandling af patienter med behov for palliativ behandling

Undersøgelse

Lægens undersøgelse

Lægen vurderer, om der er kontraindikationer som fx nedsat nyrefunktion eller svækket hjerte-pumpefunktion, fx komplikationer til kemoterapi, således at der er risiko for lungeødem ved øget væskebelastning.

Ydermere om der er DVT, pleura/ascitesvæske, infektion (som ikke sjældent ses pga den nedsatte cirkulation og immunforsvar)

Differentialdiagnoser: Hjerteinkompensation, DVT, overhydrering.

 

Fysioterapi til patienter med ødem/lymfødem iværksættes efter lægehenvisning.

Fysioterapeutisk undersøgelse med særligt fokus på følgende

 • • Har patienten et ønske om behandling? (Der kan være risiko for, at personale eller pårørende ser ødemet som et større problem, end det reelt er for patienten. Ødem er ikke nødvendigvis en gene for patienten).

 • • Er der gener af ødemet? Hvis ja, hvilke? Smerte, spænding, kosmetisk, nedsat mobilitet, sensibilitetsforstyrrelser, piblen med lymfevæske gennem huden, tyngdefornemmelse.

 • • Hvordan har patienten det med den fysiske kontakt ifm behandlingen?

 • • Hvilken indsats kan patienten lægge i behandlingen?

 • • Hvad er patientens mål med behandlingen?

 • • Hvilke fysiske forhold er der at tage højde for: spredning af cancer til lymfekirtler/hud, operationsar, smerter, sensibilitetsforstyrrelser, foretrukne sidde/liggestilling, hudens beskaffenhed?

 • • Er der mulighed for kompression ifm behandlingen?

 • • Er der andre, fx pårørende, som kan indgå i samarbejde om behandlingen?

 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere patientens helbredstilstand, mentale overskud og ønsker, således at behandlingstilbuddet tilpasses den enkelte patients situation.

 

Behandlingen

Formålet med behandlingen kan være

 • • At mindske generne foranlediget af ødemet/lymfødem.

 • • At give øget velvære og livskvalitet.

 • • At høre og anerkende pt. ønske om (be)handling.

 • • At give den syge mulighed for at håndtere et symptom.

 • • At give de pårørende handlemuligheder - noget godt at bidrage med til den syge (og dermed mindske afmagtsfølelsen for de pårørende).

 • • At minimere patientens bekymringer ved at give indsigt i fysiologien, der påvirker ødem/lymfødem, og give råd og vejledning i hensigtsmæssig håndtering af problemet.

 • • At patienterne kan føle tryghed ved, at have viden om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål eller ved ændringer i ødemet.

 

Det behandlingstilbud patienten får, er afhængig af den samlede vurdering.

 

Behandlingsmulighederne kan være

 • • Vanddrivende medicin kan afprøves, hvis patienten er generelt overhydreret. Der vil ofte ikke være effekt af vanddrivende, hvis ødemet er et lymfødem eller betinget af hypoalbuminæmi.

 • • Seponere parenteral væske – stoppe overhydrering

 • • Proteindrik – proteinrig kost

 • • Kompression TED, behandlerstrømper, bandagering samt kompressionsstrømper – til sidstnævnte kan der søges bevilling hos kommunen og bestilles hos Sahva Care.

 • • Mobilisering

 • • Venepumpe-øvelser

 • • Elevation

 • • Information om forholdsregler og om fysiologien, der påvirker ødem. Herunder elevation af fødderne, venepumpeøvelser.

 • • Manuel lymfedrænage

 • • Instruktion i selvbehandling

 • • Instruktion i lymfedrænage til praktiserende fysioterapeuter, pårørende eller plejepersonale.

 • Teoretisk gennemgang

 • Praktisk gennemgang af behandlingsprogram + øve.

 • Gennemgang skriftlig vejledning

 • Aftale behandlingsforløb og aftale fremtidig kontakt.

 • • Kinesiotaping

 • • - og forskellige kombinationer af ovenstående.

 

Under indlæggelse på hospice

Der vil ofte være tale om patienter, som har brug for en skånsom behandling.

 

Ambulante tilbud

Patienter, som med rimelighed kan klare turen fra hjemmet til behandlingsstedet, skal behandles ambulant af hensyn til terapeutens ressourcer.

 

Behandling i hjemmet

Hvis patienten ikke med en rimelig indsats kan komme til ambulant behandling, kan behandlingen gives i hjemmet.

Patienten vil blive vurderet af læge og fysioterapeut, hvorefter et behandlingsforløb kan planlægges.

Hvis et forløb skal overdrages til praktiserende fysioterapeut kan kommunen søges om dækning af egenbetaling efter §122 i serviceloven. Begrundelserne er: patienten ville have fået behandlingen under indlæggelse, at der er kort forventet restlevetid. Der skal lægges henvisning til praktiserende fysioterapeut på refhost. Kun få praktiserende fysioterapeuter er uddannede lymfeterapeuter, men enhver fysioterapeut er hurtige til at lære efter en praktisk, mundtlig og skriftlig instruktion.

Hvis en pårørende kan behandle, vil fordelen være, at de vil kunne behandle dagligt, hvor en praktiserende fysioterapeut vil kunne komme ud 2 til max 3 gange pr uge. De pårørende er ofte taknemmelige for at få denne opgave/mulighed for at hjælpe.

Subkutan drænage i hjemmet kræver samarbejde med hjemmesygeplejersken for at tømme poser og observere.

 

Definition af begreber

Team for Lindrende Behandling, TfLB (Tidligere ”Det Palliative Team”): Tværfagligt team, hvor patientgruppen er uhelbredeligt syge/døende.

Palliativ: Lindrende behandling

Aksilrømning: Fjernelse af lymfeknuder i aksillen.

Lymfødem: Kronisk hævelse, hvor årsagen til ødemet skyldes problemer i lymfesystemet

Ødem: Hævelse eller væskeansamling.

MLD: Manuel lymfedrænage

Lymfødembehandling ad modum Földi: Behandlingskoncept til behandling af ødem, bestående af MLD, bandagering, øvelser, hudpleje og efterfølgende kompressionsstrømper og selvbehandling.

Subkutan drænage: Ekstern drænage af ødem via subkutan anlagt kanyle forbundet til pose i et lukket system.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen retter sig mod patienter med en uhelbredelig sygdom og som er knyttet til Team for Lindrende Behandling, palliativ afdeling eller hospice i Region Nord, se Udfyldelse af henvisninger til de palliative teams i Region Nordjylland.

Patienter i denne gruppe får ofte ødem/lymfødem pga spredning af en cancersygdom til lymfevæv, lav albumin, nogle former for medicin, nedsat hjerte-pumpefunktion, immobilisering, strålebehandling, arvævsdannelse osv. Der er ofte tale om ødem af UE, men det kan også være af OE, ansigt eller genitalia afhængig af tumors/metastasernes/skadens placering.

Ødemet kan hos nogle give gener i form af tyngde, spænding i hud og væv, smerter, føleforstyrrelser, rødme, varme og det kan pible med lymfevæske fra huden.

Uanset hvem, der skal varetage behandling af ødemet, og hvor det sker, skal der forud laves en lægelig vurdering og henvisning.

 

Formål

At beskrive undersøgelse og behandling af patienter med lymfødem ifm uhelbredelig sygdom (ofte cancer mammae, cancer i abdomen) med henblik på at sikre:

 • • At, patienten oplever kvalitet og meningsfuldhed i denne palliative ydelse.

 • • At alle fysioterapeuter med tilknytning til teams for lindrende behandling eller hospice, har kendskab til tankegangen og mulighederne for behandling af patienter med ødem/lymfødem ifm uhelbredelig sygdom.

 • • At læger har opmærksomhed på omtalte behandlingsmuligheder og på kontraindikationer.

 • • At fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale i Team for Lindrende Behandling har klare anvisninger for behandlingen.

 

Referencer

DMCG-pal: "Klinisk retningslinje om behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase"

Tor-Göran Henriksson, Imke Walenius: Lymfödem.

Petlund: Lymfødem Årsag og behandling.

Laurence J Clein, Eglee Pugachev: Reduction of edema of lower extremities by subcutaneous, controlled drainage: 8 cases. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, vol. 21, no 2, May/June 2004