Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til specialiserede palliative tilbud i Region Nordjylland

Hvem kan henvises

Voksne patienter med livstruende sygdom ledsaget af komplekse palliative problemer.

Patienter kan henvises fra diagnosen stilles og i hele sygdomsforløbet.

 

Patienten og de pårørende kan tilbydes specialiseret indsats uanset hvor i sygdomsforløbet patienten befinder sig, og uanset hvilken livstruende sygdom, det drejer sig om.

 

Patienten skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling.

 

Patienten skal give samtykke til henvisning til palliativ enhed.

Patienten skal henvises af læge og inden henvisning anbefales det, at patienten screenes for palliative behov ved brug af EORTC-skemaet.

 

Henvisning til de palliative teams:

Såfremt patienten henvises fra sygehusafdelinger og ambulatorier, bør andre aktører på det basale palliative niveau være tænkt ind i behandlingen, inden der henvises til specialiseret palliativ behandling, dvs. egen læge bør være med på råd.

Såfremt indsatsen fra det palliative team er startet op på sygehuset i forbindelse med behandlingsforløbet, skal der ikke genhenvises for at indsatsen kan fortsætte i patientens eget hjem.

 

Såfremt patienten undervejs i forløbet overleveres fra et palliativt team til et andet sker det via elektronisk henvisning. Henvisningen suppleres evt. med en mundtlig overlevering ved behov.

 

Henvisning til det palliative sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital, Farsø:

 • • Patienten skal være diagnostisk færdigudredt. Patienten skal have en kompleks symptomatologi af fysisk, psykosocial, åndelig eller eksistentiel art, være velinformeret om deres sygdom. Endvidere skal patienten have accepteret henvisningen til afsnittet og være fuldt indforstået med at behandlingen udelukkende har lindrende øjemed.

 • • Behandlingsniveauet skal være afklaret og det er ønskeligt, at der ved en forudgående samtale er informeret om, at sygdommen er fremskreden på en måde, at forsøg på genoplivning ved hjertestop kun i yderst sjældne tilfælde vil være til gavn for patienten.

 • • Patienten skal være informeret om henvisningen samt betydningen heraf. Såfremt patienten henvises fra en anden sygehusafdeling, skal henvisning vedlægges udfyldt EORTC-skema.

 

Henvisning med henblik på indlæggelse på hospice

Nedenstående kriterier skal være opfyldt:

 • • Behandling med helbredende sigte skal være ophørt – og med enkelte undtagelser fx børnefamilier – skal patienten opfylder betingelserne for udfærdigelse af terminal erklæring.

 • • Behandlingsniveauet skal være afklaret og det er ønskeligt, at der ved en forudgående samtale er informeret om, at sygdommen er fremskreden på en måde, at forsøg på genoplivning ved hjertestop kun i yderst sjældne tilfælde vil være til gavn for patienten.

 • • Patienten skal være informeret om andre muligheder for støtte og ophold.

 • • Patienten skal være bekendt med, at hvis indlæggelsen har ført til optimal symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, vil udskrivelse fra hospice kunne finde sted.

 

Visitation

Henvisningen vil blive vurderet senest to hverdage efter modtagelsen i et tværfagligt forum minimum bestående af læge og sygeplejerske. Såfremt henvisningen afvises, orienterer henvisende instans patienten om dette, og om at patienten skal henvende sig til egen læge.

 

Visitation til det palliative team

Såfremt patienten opfylder visitationskriterierne tilstræbes patienten at blive set af en læge og en sygeplejerske inden for otte hverdage efter at henvisningen er modtaget.

 

Visitation til indlæggelse på hospice

Såfremt patient opfylder visitationskriterierne kan den pågældende patient indlægges, når der er ledig plads. Opstår der venteliste vil den patient, der vurderes at have det største behov få den første ledige plads.

 

Visitation til det palliative sengeafsnit i Farsø:

Praktiserende læger og sygehuslæger kan henvise direkte til det palliative sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital, Farsø. Henvisningen skal omfatte et lægeligt oplæg, der kort resumerer patientens sygehistorie samt beskriver patientens aktuelle problemstilling inklusiv symptomatologi.

 

Elektronisk henvisning

Henvisningen sendes elektronisk og følgende bedes oplyst:

 • • Navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, pårørendekontakt

 • • Egen læge, kontakt til hjemmeplejen

 • • Henvisningsdiagnose

 • • Kort beskrivelse af sygdomshistorie og almen tilstand

 • • Beskrivelse af den aktuelle og komplekse problemstillinger som kvalme, smerter, åndenød, angst og uro og hvad der tidligere er forsøgt af behandling

 • • Oplysning om evt. åben indlæggelse og sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov)

 • • Afstemt FMK

 • • Patienten skal give samtykke til, at der må indhentes relevante helbredsoplysninger.

 

Henvisninger sendes på følgende måde til det palliative team:

Hospitaler i Region Nordjylland: Henvisningen sendes elektronisk som intern henvisning via

WebPAS til:

Palliativt Team i Farsø: Aalborg Universitetshospital: 80052670

Palliativt Team i Hjørring: Regionshospital Nordjylland, Klinik Kirurgi: 8003267

Palliativt Team i Thisted: Aalborg Universitetshospital, Klinik Medicin: 7603041

Palliativt Team i Aalborg: Aalborg Universitetshospital, område onkologi: 8001267

 

Fra praktiserende læger: Via Edifact til:

Palliativt Team i Farsø: Aalborg Universitetshospital

Palliativt Team i Hjørring: Regionshospital Nordjylland, Klinik Kirurgi

Palliativt Team i Thisted: Aalborg Universitetshospital, Klinik Medicin

Palliativt Team i Aalborg: Aalborg Universitetshospital

 

Fra hospitaler uden for Region Nordjylland: Elektronisk, via brev eller fax:

Farsø: Det Palliative Team, Aalborg Universitetshospital, Højgårdsvej 11, 9640 Farsø.

Fax: 97 65 35 85.

 

Hjørring: Det Palliative Team, Regionshospital Nordjylland, Bispensgade 37, 9800 Hjørring.

Fax: 97 64 15 65.

 

Thisted: Det Palliative Team, Aalborg Universitetshospital, Højtoftevej 2, 7700 Thisted.

Fax: 97 65 07 30.

 

Aalborg: Det Palliative Team, Aalborg Universitetshospital (Kamillianer Gaarden), Kastetvej 3, 9000 Aalborg,

Fax 97 66 10 34.

 

De palliative teams i Region Nordjylland:

Det Palliative Team, Farsø, Aalborg Universitetshospital

Optageområde: Mariagerfjord kommune, Vesthimmerlands kommune og Rebild kommune

 

Det Palliative Team, Hjørring, Regionshospital Nordjylland

Optageområde: Hjørring Kommune, Frederikshavn kommune, Læsø kommune, dele af Brønderslev kommune samt dele af Jammerbugt kommune.

 

Det Palliative Team, Thisted, Aalborg Universitetshospital

Optageområde: Thisted kommune, Morsø kommune samt dele af Jammerbugt Kommune.

 

Det Palliative Team, Aalborg, Aalborg Universitetshospital

Optageområde: Aalborg Kommune, dele af Jammerbugt kommune og dele af Brønderslev kommune.

 

Henvisninger sendes på følgende måde til hospices i Region Nordjylland:

Hospice Vangen, Center for Lindrende Behandling, Studievej 25, 9400 Nørresundby. Tlf.: 96 31 11 00, fax: 96 31 11 29. Lokationsnr. 5790000199921 eller via Det Palliative Team, Aalborg.

Hospice Vendsyssel, Suderbovej 85, 9900 Frederikshavn. Tlf.: 44 22 64 64, fax: 44226483.
Lokationsnr. 5790001364946.

 

Henvisning sendes på følgende måde til det palliative sengeafsnit i Farsø:

Enten via Columna eller til sygehusnummer 8001 og afdelingsnummer 262.

 

Yderligere information:

Interaktivt kort over optageområder.

 

Målgruppe – modtagelse

Praktiserende læger i Region Nordjylland

Sygehusafdelinger i Region Nordjylland

Sygehusafdelinger uden for Region Nordjylland

Formål

Formålet er, at henvisninger til de palliative teams i Region Nordjylland udfyldes så fyldestgørende og så korrekt som muligt, sådan at det er muligt for de palliative teams at vurdere og visitere patienter med komplekse symptomer og behov for specialiseret behandling, ud fra de oplysninger som er givet i henvisningen.

 

Det er vigtigt, at henvisninger indeholder de ønskede oplysninger, for at henvisningen ikke skal tilbagesendes til den henvisende instans med ønske om flere oplysninger og dermed forsinkelse i behandlingen af henvisningen og til gene for patienten.

 

Referencer

Den gode henvisning: www. sundhed.dk

Visitationsretningslinje: Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder

 

Definition af basal og specialiseret palliativ indsats

Basal palliativ indsats:

Den basale palliative indsats er målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov med få problemområder. Indsatser kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Basal palliativ indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke har palliativ behandling som deres hovedopgave. Basal palliativ indsats ydes på de fleste kliniske sygehusafdelinger, i kommunerne (fx hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen og i plejeboliger) samt i almen praksis og den øvrige praksissektor (fx hos psykologer og fysioterapeuter).

Specialiseret palliativ indsats:

Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj sværhedsgrad inden for de enkelte problemområder og med flere sammenhængende problemområder. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave fx palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse og hospices. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse (fx palliative afdelinger og hospice), ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling (via palliativt team).