Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Deltagelse, mødepligt og studiedage

 

I plan for klinisk undervisning (august 22) er der beskrevet følgende:

Undervisningsministeriet fastsætter regler om uddannelsen, herunder om studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet jf. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr. 1047 30/06/2016). Her beskrives:

”§ 5. Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsesforløbet efter regler fastsat i studieordningen, herunder regler om eventuel mødepligt til dele af uddannelsen.”

 

Deltagelsespligt omfatter pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, der indgår som en del af uddannelsen - eksempelvis pligt til at aflevere opgaver og rapporter, pligt til at deltage i fjernundervisning, pligt til at deltage i tilrettelagte gruppearbejder og fællesprojekter samt undervisningsaktiviteter tilrettelagt af det kliniske undervisningssted, eksempelvis seminar og refleksionsøvelser. Med deltagelsespligt i den teoretisk og kliniske undervisning forventes det, at den studerende aktivt medvirker i de undervisningsaktiviteter, der er tilrettelagt på enten UCN eller det kliniske undervisningssted – herunder, at den studerende er interesseret og åben over for vejledning samt opsøgende ift. at nå de beskrevne læringsudbytter for de enkelte semestre. At deltage i studieaktiviteter kan være udtrykt som eksamensforudsætninger, der skal opfyldes, førend den studerende kan deltage i de pågældende eksamener. Såfremt den studerende på tidspunktet for afholdelse af eksamen ikke har opfyldt samtlige eksamensforudsætninger, vil den studerende ikke kunne indstilles til eksamen og vil som følge heraf have brugt et eksamensforsøg. Den studerende har herefter kun to forsøg til at bestå den pågældende eksamen, og vil fortsat først kunne indstilles til eksamen, når samtlige eksamensforudsætninger er opfyldte.

Uddannelsen griber ind med hjælp og vejledning så tidligt som muligt, hvis en studerende ikke overholder sin deltagelsespligt og mødepligt.

 

 

Mødepligt er den studerendes pligt til at være til stede. Kravet om mødepligt skal ses i lyset af, at læring kræver tilstedeværelse og aktiv deltagelse i studieaktiviteterne.

Hvert undervisningsforløb omfatter et bestemt antal European Credit Transfer System point (ECTS). 1 uge svarer til 1,5 ECTS og gennemsnitlig 40 timers studier for den enkelte studerende.

I klinisk undervisning tilrettelægger det kliniske uddannelsessted gennemsnitlig 30 timers klinisk undervisning på uddannelsesstedet pr. uge for den studerende. Undervisningstiden planlægges i et samarbejde mellem klinisk vejleder og studerende, så det bedst mulige læringstilbud gives, og så klinisk vejleder og studerende har tid sammen på det kliniske undervisningssted. Den gennemsnitlige undervisningstid på 30 timer om ugen sikrer, at den studerende får en ugentlig studiedag. Studiedagen / de resterende 10 timers studier kan være aftalt med såvel K2 som K3 studieaktiviteter.

Mødepligten er således på 30 timer om ugen gennemsnitlig og deltagelsespligten er på 40 timer om ugen gennemsnitlig. Fritagelse til møder i råd og udvalg samt studenterorganisatorisk arbejde tæller med i de 30 timers mødepligt. Den studerende skal minimum være til stede 95% af studietiden til kliniske studieaktiviteter på 2., 3., 4., og 6. semester og der føres fraværsregistrering.

Deltagelses- og mødepligt er desuden beskrevet i Studieordningen for Radiografuddannelsen.

 

Vedrørende møde- og deltagelsespligt til undervisning på kliniske undervisningssteder, er der forskellige krav til de forskellige semester.

Gennem 2. semester, klinisk undervisning, er der defineret en række prøveforudsætninger, der skal være opfyldt for, at du kan gå til semesterprøve og dermed afslutte det pågældende semester. De definerede prøveforudsætninger, der er hentet fra studieordningen, er tæt forbundet til deltagelsespligten og omfatter:

  • • Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 2. semester.

  • • Aflevering af to patientforløbsbeskrivelser i den kliniske del af 2. semester.

  • • Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i forbindelse med seminar i den kliniske del af 2. semester.

 

Hvis der er en prøveforudsætning, som du ikke opfylder, tager klinikstedet kontakt til studiekoordinatoren ved Radiografuddannelsen og informerer herom.

 

Konsekvenser ved manglende opfyldelse af prøveforudsætninger på 2. semester:

Manglende opfyldelse af én eller flere prøveforudsætninger til samme prøve betyder, at betingelserne for at gå til prøve ikke er opfyldte. Hvis prøveforudsætningerne ikke opfyldes inden den ordinære prøves afvikling, vil det betyde, at du mister et prøveforsøg. Du kan gå til omprøve (andet prøveforsøg) når alle prøveforudsætninger er opfyldte. Uddannelsen kan stille krav om, at du udarbejder en erstatningsopgave, såfremt en prøveforudsætning om tilstedeværelse ikke er opfyldt. Erstatningsopgaven er skriftlig og har til formål at sikre, du arbejder med semestrets læringsudbytter. Radiografunderviserne udarbejder opgaveformuleringen til erstatningsopgaven og angiver omfang samt tidspunkt for aflevering. Erstatningsopgaven får du tilsendt af studiekoordinatoren. Der gives ikke feedback, men der gives besked på din UCN-mail, om erstatningsopgaven opfylder de stillede krav.

 

Hvilke deltagelsespligtige studieaktiviteter der er på 2. semester, fremgår af nedenstående tabel:

 

Fag/aktivitet

Konsekvens

Ansvarlig

Klinisk undervisning

1. Patientforløbsbeskrivelse

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Klinisk undervisning

2. Patientforløbsbeskrivelse

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Radiografi

K1-2043: Seminar

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Radiografi

Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 2. semester

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

 

Gennem 4. semester er der defineret en række prøveforudsætninger, der skal være opfyldt for, at du kan gå til semesterprøve og dermed afslutte det pågældende semester. De definerede prøveforudsætninger, der er hentet fra studieordningen, er tæt forbundet til deltagelsespligten og omfatter:

  • • Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 4. semester.

  • • Aflevering af patientforløbsbeskrivelse

  • • Deltagelse i én refleksionsøvelse i den kliniske del af 4. semester.

 

Hvis der er en prøveforudsætning, som du ikke opfylder, tager klinikstedet kontakt til studiekoordinatoren ved Radiografuddannelsen og informerer herom.

 

 

Konsekvenser ved manglende opfyldelse af prøveforudsætninger, 4. semester.

Manglende opfyldelse af én eller flere prøveforudsætninger til samme prøve betyder, at betingelserne for at gå til prøve ikke er opfyldte. Hvis prøveforudsætningerne ikke opfyldes inden den ordinære prøves afvikling, vil det betyde, at du mister et prøveforsøg. Du kan gå til omprøve (andet prøveforsøg) når alle prøveforudsætninger er opfyldte. Uddannelsen kan stille krav om, at du udarbejder en erstatningsopgave, såfremt en prøveforudsætning om tilstedeværelse ikke er opfyldt. Erstatningsopgaven er skriftlig og har til formål at sikre, du arbejder med semestrets læringsudbytter. Radiografunderviserne udarbejder opgaveformuleringen til erstatningsopgaven og angiver omfang samt tidspunkt for aflevering. Erstatningsopgaven får du tilsendt af studiekoordinatoren. Der gives ikke feedback, men der gives besked på din UCN-mail, om erstatningsopgaven opfylder de stillede krav.
 

Hvilke deltagelsespligtige studieaktiviteter der er på 4. semester fremgår af nedenstående tabel:

 

Fag/aktivitet

Konsekvens

Ansvarlig

Klinisk undervisning

Patientforløbsbeskrivelse

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Klinisk undervisning

Refleksionsøvelse

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Kliniske undervisning

Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 4. semester.

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

 

Gennem 6. semester er der defineret en række prøveforudsætninger, der skal være opfyldt for, at du kan gå til semesterprøve og dermed afslutte det pågældende semester. De definerede prøveforudsætninger, der er hentet fra studieordningen, er tæt forbundet til deltagelsespligten og omfatter:

  • • Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 6. semester.

  • • Deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt på det kliniske undervisningssted.

  • • Deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojekt for personale på det kliniske undervisningssted.

 

Hvis der er en prøveforudsætning, som du ikke opfylder, tager klinikstedet kontakt til studiekoordinatoren ved Radiografuddannelsen og informerer herom.

 

Konsekvenser ved manglende opfyldelse af prøveforudsætninger, 6. semester.

Manglende opfyldelse af én eller flere prøveforudsætninger til samme prøve betyder, at betingelserne for at gå til prøve ikke er opfyldte. Hvis prøveforudsætningerne ikke opfyldes inden den ordinære prøves afvikling, vil det betyde, at du mister et prøveforsøg. Du kan gå til omprøve (andet prøveforsøg) når alle prøveforudsætninger er opfyldte. Uddannelsen kan stille krav om, at du udarbejder en erstatningsopgave, såfremt en prøveforudsætning om tilstedeværelse ikke er opfyldt. Erstatningsopgaven er skriftlig og har til formål at sikre, du arbejder med semestrets læringsudbytter. Radiografunderviserne udarbejder opgaveformuleringen til erstatningsopgaven og angiver omfang samt tidspunkt for aflevering. Erstatningsopgaven får du tilsendt af studiekoordinatoren. Der gives ikke feedback, men der gives besked på din UCN-mail, om erstatningsopgaven opfylder de stillede krav.
 

Hvilke deltagelsespligtige studieaktiviteter der er på 6. semester, fremgår af nedenstående tabel:

 

Fag/aktivitet

Konsekvens

Ansvarlig

Klinisk undervisning

Udarbejdelse af

kvalitetsudviklingsprojekt

Erstatningsopgave

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

Klinisk undervisning

 

Formidling af kvalitetsudviklingsprojekt kliniske undervisning
klinisk undervisning

 

 

Erstatningsopgave

 

 

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordi-nator via mfm@ucn.dk

 

Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske del af 6. se-mester.

 

Erstatningsopgave

 

Det skriftlige dokument sendes til studiekoordinator via mfm@ucn.dk

 

Tilrettelæggelsen af klinisk undervisning omkring jul og nytår fremgår af mødeoversigten på teams under Generel info – Klinisk undervisning – møder der vedrører den kliniske undervisning.

Der er ikke tilrettelagt klinisk undervisning i ugerne 27-34 samt uge 5. Der kan dog tilrettelægges omprøver i disse perioder.

Studerende skal ikke være til stede på det kliniske undervisningssted på helligdage.

Der kan tilrettelægges undervisning på klinisk undervisningssted én weekend per måned, ligesom der kan tilrettelægges undervisning i aftenvagt svarende til 4 dage pr måned for hver vagttype.

Der kan træffes individuelle aftaler mellem den enkelte studerende og klinisk vejleder om undervisning på tidspunkter, der afviger fra ovenstående f.eks. dagvagter til kl. 18 (plan for klinisk undervisning, aug..2022).

Den kliniske undervisning inden for et semester tilrettelægges på grundlag af semesterplanen og den generelle studieplan, der beskriver undervisningsforløbet på det konkrete kliniske undervisningssted. Med udgangspunkt i den generelle studieplan tilrettelægges en individuel studieplan for den enkelte studerende. Den individuelle studieplan udarbejdes af det kliniske undervisningssted i samarbejde med den studerende. En individuel studieplan omfatter aftaler om den studerendes fremmøde, tidspunkter for undervisningen og vejledning, undervisningens indhold og form, studieaktiviteter, herunder aflevering af og tilbagemelding på opgaver samt tidspunkter for evaluering og bedømmelse ( Jf. § 7.3 i Radiografuddannelsens Studieordning). Den individuelle studieplan skal udarbejdes indenfor de første 14 dage af den kliniske undervisningsperiode.

Planlægning af studiedage:

Studiedage skal være planlagt min. 14 dage frem, hvis ikke andet er aftalt med klinisk uddannelsesansvarlig. Den studerende skal ikke være til stede på søgnehelligdage.

Studiedagen fastlægges under hensyntagen til udbuddet af undersøgelser den pågældende dag og mulighed for vejledning. Det er således ikke altid muligt, med selvtilrettelagt studiedag, hvorfor der på flere modaliteter er nødvendigt med fastlagte studiedage, dette af hensyn til planlægningen for den enkelte modalitet. De fastlagte studiedage oplyses ved forventningssamtalen, eller fortløbende i semestret i forbindelse med planlægning af de enkelte studiedage. Af hensyn til personale normeringen i Thisted, er der som udgangspunkt studiedag om fredagen, dette er dog ikke gældende, hvis der er planlagte lærings- og studieaktiviteter om fredagen.

 

Studiedage aftales med:

På afsnit nord, kontaktes den daglige ansvarlige, Rikke Kristensen eller Trine Behrendt, 97665240.

På afsnit Syd, kontaktes den daglige ansvarlige på tlf. eller via mail: vagtplanradiologisksyd@rn.dk

På afsnit Farsø, kontaktes daglig ansvarlig eller Niels, nhlp@rn.dk eller chefradiograf Monica K. Mejer, m.mejer@rn.dk

På afsnit Hobro, kontaktes daglig ansvarlig eller chefsygeplejerske Karin Bjerg, kalb@rn.dk

På afsnit Thisted, kontaktes kliniske vejleder Lasse Frederiksen, lasse.frederiksen@rn.dk eller ledende oversygeplejerske Mette Juul Mark på tlf. 24259640 eller via mail: m.mark@rn.dk.