Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Læringsudbytter for klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling, 2. semester

Læringsudbytter for klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling, 2. semester.

2. semester består af en klinisk del, som er de første 14/15 uger af semestret samt en teoretisk del, som er de sidste 6 uger af semesteret. Det samlede tema for semesteret er følgende:

Grundlæggende viden om, færdigheder og kompetencer i radiografi, med fokus på patientforløb ved alment forekommende røntgen- og CT undersøgelser.

Temaet omfatter viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

Temaet omfatter grundlæggende færdigheder og kompetencer i radiografiske undersøgelses- og behandlingssituationer. Temaet retter sig mod mødet med patienten i relation til planlægning, udførelse og evaluering af almindeligt forekommende undersøgelser og behandlinger i den radiologiske praksis. Temaet omfatter ligeledes evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode anvendt i praksis (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 12. januar 2017).

Den kliniske del består af 15 ugers klinik, for forårs semesteret, hvoraf der er 12 uger på konventionel røntgen og 3 uger på CT. For efterårs semesteret er der 14 ugers klinik, hvoraf der er 11 uger på konventionel røntgen og 3 uger på CT.

 

Læringsudbytte 2. semester:

Viden

 • • viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik

 • • viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed

 • • viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger

 • • viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,

 • • viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

 • • viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

 • • viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse

 • • viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis

 • • viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Færdigheder

 • • anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til grundlæggende røntgen og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi

 • • anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse

 • • anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

 • • anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis

 

Kompetencer

 • • identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder

 • • Under vejledning træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger

 • • Under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

 • • Under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

 • • Under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

 • • Under vejledning påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst

 • • udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

 

 

Viden/færdighed/kompetence

Nøglebegreber

Afdelingens forståelse af læringsudbyttet og forslag til læringsmuligheder

VIDEN – DET SOM DEN STUDERENDE VED (2. semester)

Viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik

 

Kommunikation

 

Omsorg

 

Fagetik

 

Kommunikations- teori og metode.

 

Magtforhold

 

Relationer

 

 • • Viden om og kan forstå de faglige dilemmaer som kan opstå som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. Eks. prioritering af akutte og ambulante patienter Viden om og kan forstå forskellige patientgruppers behov for omsorg, information og kommunikation, enhver pt. er unik.

 • • Viden om kommunikationsteorier og dennes betydning i relationen mellem patient, pårørende og personale. Kan vurdere hvilken kommunikation, der bør anvendes i en konkret situation.

 • • Omsorgs teoretikere, eks. Kari Martinsen, Virginia Henderson.

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eide og Eide,kommunikationsteori, verbal og nonverbal kommunikation

Viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

Viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende og personalesikkerhed

Patientsikkerhed

 

Personalesikkerhed

 

Medicinhåndtering

 • • Den studerende skal kunne beskrive hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik – eks, raster eller ej -, korrekt patient identifikation, strålehygiejniske og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår anvendes der i.v kontrast, have kendskab til akutkassen.

 • • ALARA og Bek. 669 og 671.

 • • Værnemidler i forhold til strålebeskyttelse og hygiejne

 • • Hjælpemidler til forflytning

 • • PRI og medicin.dk, i forhold til medicinhåndtering

 • • Billedkvalitet

 • • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 

Viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger

Informations- og kommunikations-teknologi

 • • Den studerende skal have viden om anvendelse af RIS, PACS, NordEPJ og lign. systemer. Kunne reflektere over vigtigheden af kendskab til pt. tidligere undersøgelser, eks. hvordan er disse taget. Reflektere over anvendelse af IT sikkerhed (pt. anonymitet, ass.nr frem for cpr)

 • • RIS, PACS, Easyviz, anywherium og tavshedspligt.

 

Viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom

Patientperspektiv

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Forstå hvori forløbet pt. er og hvad pt.´s behov er, kan både være i primær og sekundær sektor. Kendskab til de forskellige faggruppers arbejdsområde, som er involveret i pt. forløb. Kendskab til hvor og hvornår pt. får svar på undersøgelsen

 • • Ved at følge sekretærer, portør, beskrivende radiografer, deltagelse i konferencer, TUG (tværfaglige uddannelses grupper) osv

 • • Kendskab til diagnostisk samarbejdspartner

 

Viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

Etik og moral

 • • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation.

 • • Etiske grundpositioner

 • • Etik for radiografer i Danmark

 

Viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse

Kvalitetssikring og udvikling

 • • Den daglige kvalitetssikring; Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, ilt, sug, ass.nr., billedkvalitet, dxt/sin markeringer, informeret samtykke, kontrast, PRI, stop op kort og overholdelse af hygiejniske principper

 • • PRI

 • • Deltagelse i daglige test samt udfyldelse af kontrolskemaer

 • • Billedkvalitet

 

Viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis

Faglig identitet

 

Fagkompetence

 • • Overholdelse af kompetenceområde, tavshedspligt, Bek. 669 og 671, kritisk stillingtagen til eget arbejde.

 • • Deltagelse i TUG

Viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis

Professionelt perspektiv

 • • Kunne søge og finde relevant information på afdelingens bibliotek, PRI, på nettet med kritisk stillingtagen til kildernes gyldighed

 

 

FÆRDIGHEDER – DET SOM DEN STUDERENDE KAN (2. semester)

Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til grundlæggende røntgen og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi

Konventionel rtg.

 

CT

 

Teknologi og omsorg

 • • Kunne anvende og begrunde valg af teknologi, samt kunne udføre de for stuen grundlæggende konventionelle undersøgelser selvstændig og CT undersøgelser under vejledning.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg og CT med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

Anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse.

Undersøgelsesteknik og metode

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: CT eller konventionel røntgen, herunder vurdering af; om der skal anvendes raster, kV, mAs, raster, filter, snittykkelse, billedbehandlingsparametre osv

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg og CT med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

Anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed.

Patientsikkerhed

 

Personalesikkerhed

 

Medicinhåndtering ved konventionel rtg. og CT.

 • • Kunne anvende den teknik som er til rådighed og begrunde hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik – eks, raster eller ej, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, strålehygiejniske og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår der anvendes der i.v kontrast, kendskab til akutkassen. Kunne trække i.v kontrast op

 • • Være ansvarlig og følge gældende lovgivning på området

 • • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 

Anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis.

Kommunikation

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse

 • • Øve kommunikation i mange forskellige situationer, med forskellige patientkategorier

 

KOMPETENCE – KOMBINATION AF DET DEN STUDERENDE VED OG KAN (2. semester)

Identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder

 

Læringsprogression

 

Ansvar for egen læring

 • • Ansvar for egen læring, være aktiv deltagende, engageret og opsøgende, søge vejledning hos daglige og kliniske vejledere. Udvikling af egen fagidentitet

 • • Ansvar for egen læring, være aktiv deltagende, engageret og opsøgende, søge vejledning hos daglige og kliniske vejledere. Udvikling af egen fagidentitet.

 • • Formelle samtaler og løbende evaluering med klinisk vejleder

 • • Udfyldelse af aftale og evalueringark og evt. dagbog

Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov

 

Under vejledning træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger

Undersøgelsers berettigelse

 

 • • Ex. Er det den korrekte protokol der anvendes, hvordan handle i forhold til gravide patienter og pårørende

 • • Søge faglige begrundelser

 • • ALARA og Bek. 669 og 671.

Under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling

Samarbejde

 

Patient og pårørende inddragelse

 • • Informere og vejlede patienterne i forhold til den konkrete undersøgelse og deres forløb, ex: efter iv kontrast, drikke vand

 • • Øve information til patienter, pårørende i forskellige situationer

 • • Kontakte stamafd., portører

Under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen

Omsorg

 

Pleje

 

Kommunikation

 • • Kunne observere samt identificere og handle på omsorgs og plejebehov

 • • Træning af det klinisk blik, i forhold til at kunne aflæse patientens behov

Under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter

Samarbejde

 

Patient og pårørende inddragelse

 

Kommunikation

 • • Udvikling af fagidentitet gennem faglige diskussioner, svarende til 2. semesters niveau. Kunne identificere relevante observationer og videre give dem til rette instans

 • • Øve kommunikation til patienter, pårørende i forskellige situationer

 • • Kontakte stamafd., portører

Under vejledning påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst

Dokumentation

 

 • • Kunne dokumenterer og afslutte i diverse systemer. Eks. indhentning af information i PRI, labka, easyviz, samt kunne dokumentere i easyviz

 • • RIS funktioner, herunder sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op