Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser

En patientforløbsbeskrivelse er en fortælling om en udvalgt hændelse i praksis, som den studerende selv har taget del i og dermed oplevet. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen tager udgangspunkt i den studerendes oplevelse, samt hvad patienten udtrykker og gennemgår.

Hensigten med patientforløbsbeskrivelsen er at den studerende ved at gøre oplevelsen skriftlig, får gjort værdier, teorier, begreber og metoder mere tydelige i forhold til egen måde at udføre radiografi på, samt øver sig i at udarbejde en patientforløbsbeskrivelse.

 

At skrive for at tænke og at lære

Dét at arbejde med egen beskrivelse af praksis kan være med til at sætte tanker i gang og dermed udvikling. Olga Dysthe kalder dét at skrive for at tænke og lære for procesorienteret skrivning og skelner mellem produktorienteret skrivning og procesorienteret skrivning. I den procesorienterede skrivning udforsker den studerende gennem skriveprocessen tanker, afprøver ideer og reflekterer. Formålet med denne form for skrivning er ifølge Dysthe at forklare sig selv over for andre og at tænke med pennen. Når man skriver for at tænke og lære bruger man sit eget sprog og lægger ikke vægt på det formelle, og man bruger underviseren, medstuderende eller sig selv som dialogpartner. Det vil sige, at den studerende kan reflektere over sine ideer med henblik på omstrukturering af den måde man hidtil har opfattet verden på. Skrivning giver andre mulighed for at få indblik i, hvad den studerende ved og kan i forvejen og således derigennem støtte den studerendes læring.

 

At skrive en patientforløbsbeskrivelse

Det er vigtigt, at den studerende vælger en hændelse fra praksis, som har en særlig betydning og hvor fortælleformen er ”jeg-form”.

Det kan for eksempel være en hændelse, hvor

 • • det planlagte lykkedes,

 • • hændelsen indebar en oplevelse som gjorde særligt indtryk,

 • • det planlagte forløb var helt anderledes end forventet.

 

Hændelsesforløbet beskrives med egne ord og sådan, at en person, der ikke var til stede, kan forstå det beskrevne. Beskrivelsen skal være så detaljeret og virkelighedsnær som muligt, uden analyse og vurdering;

 • • patienten præsenteres kort med årsag til indlæggelse eller ambulant behandling, evt. diagnose

 • • begrundelse for valg af patient til forløbsbeskrivelse.

 • • patientens forløb beskrives eller det kan være nødvendigt at vælge en del af forløbet ud til beskrivelse.

 • • beskrivelse af patientforløbet skal have fokus på hvad patienten gennemgår og oplever i forløbet.

 

Hjælpespørgsmål:

  • Hvad skete der?

  • Hvad blev der sagt?

  • Hvordan reagerede den studerende?

  • Hvordan reagerede patienten?

  • Hvordan reagerede de øvrige involverede personer?

  • Hvad tænkte den studerende?

  • Hvad følte den studerende?

(Bjerknes 1994, Dysthe 2005.)

 

Krav til det skriftlige produkt som skal afleveres på Praktikportalen:

Den studerende skal i løbet af 2. semesters klinisk undervisning udarbejde 2 patientforløbsbeskrivelser. Begge patientforløbsbeskrivelser skal efterfølgende bearbejdes som følgende:

  • Forside og indholdsfortegnelse.

  • Patientforløbsbeskrivelse.

  • Argumentation for minimum 3 problematikker, der udtrykkes i patientforløbsbeskrivelsen (med brug af påstand-belæg-hjemmel).

  • Afgrænse problemstillingerne i forhold til hvilken problemstilling, der fremstår mest central.

  • Opstille radiograffaglig problemformulering

  • Angivelse af relevant teori som kan belyse problemformuleringen.

  • bilag med relevant litteratur, skal medsendes til kliniske vejledere – dog kun til den patientforløbsbeskrivelse som mundtlige skal behandles på seminaret.

  • For at overholde tavshedspligten skal patienter, personale og radiografstuderende og afdeling/hospital i patientforløbsbeskrivelsen være anonymiseret.

  • Patientforløbsbeskrivelsen inklusiv bearbejdning skal minimum omfatte 4800 tegn og maksimalt 12 000 tegn inkl. mellemrum og skal følge gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland

 

De 2 patientforløbsbeskrivelser skal have fokus på hhv.:

 • • Den studerende skal vælge en hændelse, der handler om mennesket, der kommer til undersøgelse/behandling; det vil sige hvor det efterfølgende valg af litteratur til bearbejdelse vil centrere sig overvejende indenfor kilder med humanistisk perspektiv.

 • • Den studerende skal vælge en hændelse, der henfører til teknologi indenfor radiografi. Det vil sige, hvor det efterfølgende valg af litteratur vil centrere sig overvejende indenfor kilder med naturvidenskabeligt perspektiv.

 

Den ene beskrivelse skal være udgangspunktet for den studerendes refleksion ved deltagelse i et planlagt seminar; hvilken patientforløbsbeskrivelse aftales med det aktuelle kliniksted. Begge patientforløbsbeskrivelser danner grundlag for den studerendes refleksion gennem individuel udarbejdelse af eksamensopgaven på 2. semester, se Rammer og Kriterier for 2. semesters prøve (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 6. juni 2017).

 

Rammer for seminar

Formålet med seminaret:

At den studerende reflekterer over praksis, hvor refleksionsprocessen foregår mundtligt sammen med de andre studerende på afdelingen/semesteret, en klinisk vejleder og en underviser fra radiografuddannelsen på UCN. På den måde kan der gives nye perspektiver på refleksionen.

At den studerende anvender og kombinerer relevant teori i refleksion over praksis.

 

Praktiske rammer omkring seminaret:

 • • En gruppe studerende (minimum 3 – maksimum 5) på samme uddannelsesniveau, en klinisk vejleder samt en underviser fra skolen mødes på et af de kliniske undervisningssteder eller på UCN.

 • • Seminaret afholdes fast onsdage i uge 17/46. Seminaret afholdes på UCN, hvor der tilrettelægges 3 sideløbende seminarer, med en underviser og en klinisk vejleder repræsenteret ved hver. Studiekoordinatoren booker lokaler og koordinerer med de uddannelsesansvarlige, hvilken underviser der tilkobles de enkelte seminargrupper. De ansvarlige kliniksteder opretter dialogforum på Praktikportalen til aflevering af materiale og til kobler underviser til gruppen. Ved ændringer i gruppesammensætning orienteres Praktikkoordinator.

 • • Grupperne er som følger:

Gruppe

Ansvarlig kliniksted forår uge 17

Ansvarlig kliniksted efterår uge 46

Gruppe 1: Farsø(T), Aalborg 1(O), Thisted 1(T), Frederikshavn 1(O).

Thisted

Frederikshavn

Gruppe 2: Hobro(O), Thisted 2(O), Hjørring 1(T).

Hjørring

Hjørring

Gruppe 3: Aalborg 2(T), Hjørring 2(O), Frederikshavn 2(T).

Aalborg UH

Aalborg UH

T = Patientforløbsbeskrivelse med teknisk fokus O = Patientforløbsbeskrivelse med fokus på omsorg

 

 • • Program for dagen:

 

8:30-9:00

Rammer for dagen samt præsentation

9:00-9:05

Pause

9:05-9:50

Første refleksionsøvelse

9:50-10:10

Pause

10:10-10:55

Anden refleksionsøvelse

10:55-11:00

Pause

11:00-11:45

Tredje refleksionsøvelse

11:45-12:30

Pause

12:30-13:15

Fjerde refleksionsøvelse samt evaluering

Med forbehold for ændringer

 

Forberedelse:

 • • Den udvalgte patientforløbsbeskrivelse skal være deltagerne i hænde på Praktikportalen, senest én uge før seminaret gennemføres. Litteratur skal vedlægges, til de kliniske vejledere.

 • • Samtlige deltagere i seminaret forbereder sig til den fælles diskussion ud fra det tilsendte patientforløbsbeskrivelse. De studerende skal forberede og sende 2 spørgsmål til hver af de andre studerendes patientforløbsbeskrivelser senest to dage før seminaret gennemføres på Praktikportalen.

 • • Alle studerende skal deltage aktivt i seminaret. Vejleder og underviser fungerer primært som ordstyrer ved seminaret og bidrager kun med indlæg i form af spørgsmål, i tilfælde af træghed i fremlæggelse og diskussion.

 • • Tidsmæssigt planlægges der med 45 minutter til fremlæggelse og diskussion pr. studerende.

Rammer for refleksionsøvelsen:

Fremlæggelse og diskussion (max 45 minutter pr. studerende):

 • • Seminaret indledes med at den studerende mundtligt fremlægger en kort gennemgang af forløbsbeskrivelsen og de fremkomne problemstillinger.

 • • Den studerende fremlægger den problemstilling, der skal belyses nærmere, samt begrunder valg af teorier.

 • • Dernæst præsenterer øvrige studerende efter tur de associationer, de har fået ved gennemlæsning af det skriftlige oplæg (egne erfaringer og teoretiske begreber med relation til lignende problemer) og som har dannet grundlæg for stillede spørgsmål.

 • • Efterfølgende diskuterer de studerende den konkrete problemstilling ud fra de valgte teorier samt associationer og spørgsmål, hvor disse er relevante.

 • • Diskussionen afsluttes med konklusion og mulige perspektiver af denne i forhold til de studerendes fremtidige praksis.

 • • Seminaret afsluttes med en mundtlig evaluering.

 

Tidsplan

I semesterets 5. uge om fredagen kl. 12 afleveres den første patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

I semesterets 8. uge om fredagen kl. 12 afleveres den anden patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

Én uge før seminaret skal de studerende aflevere deres skriftlige oplæg på praktikportalen.

To dage før seminaret sender de studerende 3 spørgsmål til hver af de andres oplæg på Praktikportalen (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 6. juni 2017).