Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser

En patientforløbsbeskrivelse er en fortælling om en udvalgt hændelse i praksis, som den studerende selv har taget del i og dermed oplevet. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen tager udgangspunkt i den studerendes oplevelse, samt hvad patienten udtrykker og gennemgår.

Hensigten med patientforløbsbeskrivelsen er at den studerende ved at gøre oplevelsen skriftlig, får gjort værdier, teorier, begreber og metoder mere tydelige i forhold til egen måde at udføre radiografi på, samt øver sig i at udarbejde en patientforløbsbeskrivelse.

 

At skrive for at tænke og at lære

Dét at arbejde med egen beskrivelse af praksis kan være med til at sætte tanker i gang og dermed udvikling. Olga Dysthe kalder dét at skrive for at tænke og lære for procesorienteret skrivning og skelner mellem produktorienteret skrivning og procesorienteret skrivning. I den procesorienterede skrivning udforsker den studerende gennem skriveprocessen tanker, afprøver ideer og reflekterer. Formålet med denne form for skrivning er ifølge Dysthe at forklare sig selv over for andre og at tænke med pennen. Når man skriver for at tænke og lære bruger man sit eget sprog og lægger ikke vægt på det formelle, og man bruger underviseren, medstuderende eller sig selv som dialogpartner. Det vil sige, at den studerende kan reflektere over sine ideer med henblik på omstrukturering af den måde man hidtil har opfattet verden på. Skrivning giver andre mulighed for at få indblik i, hvad den studerende ved og kan i forvejen og således derigennem støtte den studerendes læring.

 

At skrive en patientforløbsbeskrivelse

Det er vigtigt, at den studerende vælger en hændelse fra praksis, som har en særlig betydning og hvor fortælleformen er ”jeg-form”.

Det kan for eksempel være en hændelse, hvor

 • • det planlagte lykkedes,

 • • hændelsen indebar en oplevelse som gjorde særligt indtryk,

 • • det planlagte forløb var helt anderledes end forventet.

 

Hændelsesforløbet beskrives med egne ord og sådan, at en person, der ikke var til stede, kan forstå det beskrevne. Beskrivelsen skal være så detaljeret og virkelighedsnær som muligt, uden analyse og vurdering;

 • • patienten præsenteres kort med årsag til indlæggelse eller ambulant behandling, evt. diagnose

 • • begrundelse for valg af patient til forløbsbeskrivelse.

 • • patientens forløb beskrives eller det kan være nødvendigt at vælge en del af forløbet ud til beskrivelse.

 • • beskrivelse af patientforløbet skal have fokus på hvad patienten gennemgår og oplever i forløbet.

 

Hjælpespørgsmål:

  • Hvad skete der?

  • Hvad blev der sagt?

  • Hvordan reagerede den studerende?

  • Hvordan reagerede patienten?

  • Hvordan reagerede de øvrige involverede personer?

  • Hvad tænkte den studerende?

  • Hvad følte den studerende?

(Bjerknes 1994, Dysthe 2005.)

 

Krav til det skriftlige produkt som skal afleveres på Praktikportalen:

Den studerende skal i løbet af 2. semesters klinisk undervisning udarbejde 2 patientforløbsbeskrivelser. Begge patientforløbsbeskrivelser skal efterfølgende bearbejdes som følgende:

  • Forside og indholdsfortegnelse.

  • Patientforløbsbeskrivelse.

  • Argumentation for minimum 4 problematikker, to der relaterer sig til det humanistiske og to der relaterer sig til det naturvidenskabelige perspektiv, som udtrykkes i patientforløbsbeskrivelserne (med brug af påstand-belæg-hjemmel).

  • Afgrænse problemstillingerne i forhold til hvilken to problemstilling, der fremstår mest central (en humanistisk og en naturvidenskabelig).

  • Opstille to radiograffaglig problemformulering ud fra afgræsningerne.

  • Angivelse af relevant teori (litteraturliste) som kan belyse problemformuleringerne.

  • bilag med relevant litteratur, skal medsendes til kliniske vejledere – dog kun til den patientforløbsbeskrivelse som mundtlige skal behandles på seminaret.

  • For at overholde tavshedspligten skal patienter, personale og radiografstuderende og afdeling/hospital i patientforløbsbeskrivelsen være anonymiseret.

  • Den studerende skal formulere sig sådan, at det faglige indhold fremstår tydeligt og logikken i det skriftlige produkt er let at følge.

  • Patientforløbsbeskrivelsen inklusiv bearbejdning skal minimum omfatte 4800 tegn og maksimalt 12 000 tegn inkl. mellemrum og skal følge gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland

 

Den ene beskrivelse skal være udgangspunktet for den studerendes refleksion ved deltagelse i et planlagt seminar; hvilken patientforløbsbeskrivelse aftales med det aktuelle kliniksted. Begge patientforløbsbeskrivelser danner grundlag for den studerendes refleksion gennem individuel udarbejdelse af eksamensopgaven på 2. semester, se Rammer og Kriterier for 2. semesters prøve (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 25. august 2022).

 

Tidsplan

I semesterets 5. uge om fredagen kl. 12 afleveres den første patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

I semesterets 8. uge om fredagen kl. 12 afleveres den anden patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

Én uge før seminaret skal de studerende aflevere deres skriftlige oplæg på praktikportalen.

To dage før seminaret sender de studerende 2 spørgsmål til hver af de andres oplæg på Praktikportalen (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 25. august 2022).