Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) til voksne

Beskrivelse – generelt

Centrale venekatetre kan anvendes til parenteral ernæring, infusion af vævsirriterende og vævstoksiske stoffer og væsker, behandlinger af mellem- og længerevarende karakter, blodprøvetagninger og monitorering ved brug af kredsløbsstøttende medicin.

 

Lange katetre, som eksempelvis Secalon, der er anlagt i hyper akutte situationer uden steril teknik med helkropsafdækning og kittel, skal seponeres snarest muligt.

 

Ordination

Valg af katetertype og indstikssted er en lægefaglig ordination. Kontraindikationer er hæmorragisk diatese (relativ), lokal infektion (absolut), tromber i venen (absolut) og stenoser i venen (relativ). Som udgangspunkt for anlæggelse fordres INR<1,5 eller APTT<40 eller trombocyttal >50. Ved ultralydsvejledt anlæggelse af CVK i V. Jugularis Interna er risikoen for blødningskomplikationer meget lille, hvorfor kontrol af koagulationsstatus kan fravælges, med mindre der er mistanke om lavt trombocyttal <20 (hæmatologiske patienter, kritisk syge m. m.)

 

Dokumentation

Indikationen for anlæggelse af centralt venekateter (CVK), herunder katetertype, adgangsvej, eventuel lokalanalgesi, antal indstik, komplikationer og eventuel indikation for røntgenkontrol anføres i EPJ som en del af de lægefaglige kontinuationer/anæstesijournal. Lægen bør også, i det omfang det er muligt, notere hvor længe patienten forventes at skulle have det centrale venekateter. Dato for patientens informerede samtykke journalføres i EPJ.

 

Anlæggelsesprocedure

Anlæggelse af CVK foregår normalt på operations-/intensivafsnittet og kun undtagelsesvist på stamafsnit. Ultralydsvejledt punktur anbefales. Ved anlæggelse lejres patienten om muligt i Trendelenburg 15 – 30 grader. Anlæggelse udføres ved hjælp af infektionshygiejnens beskrevne metode i retningslinjen Intravaskulære katetre (5.1)

 

Kateterets beliggenhed

Der tilsigtes normalt en beliggenhed med spidsen af kateteret i vena cava superior. Konsekvenserne ved displacering kan være manglende funktion, trombosedannelse eller i sjældne tilfælde hjertetamponade på grund af perforation. Replacering skal overvejes. Begge dele beskrives i EPJ.

Displacering til hals-vener medfører, at der ikke må anvendes trykpose under infusion.

 

Røntgenundersøgelse af thorax

Efter anlæggelse af CVK tages røntgenbillede af thorax, såfremt kateteret skal anvendes ud over den perioperative fase for at afkræfte en eventuel fejlplacering af kateter. Det må tages i brug efter en lægefaglig vurdering. Den læge, der har anlagt kateteret er ansvarlig for at se røntgenbilledet.

 

Dokumentation

Når CVK er anlagt på intensivt afsnit dokumenteres indikation for anlæggelse og anlæggelsesdato i satellitten ”Adgange” i EPJ af sygeplejerske. Ved anlæggelse af CVK på OP dokumenteres indikation for anlæggelse og anlæggelsesdato i satellitten ”Adgange” i EPJ af læge. Ved anlæggelse i forbindelse med anæstesi dokumenteres i anæstesijournal.

 

Tilsyn og pleje af kateter og indstikssted

Inspektion eller palpation udføres dagligt, ligesom forbindsskift og øvrig pleje udføres i overensstemmelse med Infektionshygiejnens retningslinje Intravaskulære katetre (5.1)

 

Daglig vurdering af indikation

Lægen tager dagligt stilling til fortsat behov for CVK og dokumenterer det på afsnittets observationsskema. Ved overflytning til andet afsnit tages stilling til fortsat behov for CVK og indikationen dokumenteres af lægen i EPJ.

 

Seponering

Ved CVK-adgang kan der suges luft ind i de centrale vener, da atmosfæretrykket overstiger venetrykket – specielt hvis patienten ikke er lejret i Trendelenburgs leje, Derfor må der aldrig være direkte åbent ind til patienten ved slangeskift, åbning af trevejshaner og seponering. Ved seponering tilses indstiksstedet – ved infektionstegn skal spidsen af kateteret sendes til dyrkning og resistensbestemmelse. Hvis dette er tilfældet afvaskes indstiksstedet med Klorhexidinsprit 0,5% før fjernelse. Suturer klippes med steril saks. Sterile gazekrøller anbringes over indstiksstedet og kateteret trækkes forsigtigt ud, mens patienten om muligt ligger i Trendelenburgs Leje og holder vejret. Spidsen af kateteret klippes af med steril saks og lægges i WR glas. Indstiksstedet komprimeres, indtil blødning er ophørt og steril forbinding påsættes

 

Dokumentation

Når CVK seponeres, dokumenteres indikation for seponering og seponeringsdato i satellitten ”Adgange” i EPJ af sygeplejerske.

 

Utilsigtet hændelse

En sjælden, men kendt komplikation ved anlæggelse af CVK er accidentielt tab af guidewirefragmenter og kateterbestanddele. I tilfælde af dette eller ved mistanke herom, rekvireres straks røntgenundersøgelse og røntgenlæge kontaktes med henblik på intervention

 

Definition af begreber

Instruksen følger definitionen af begreber fra Infektionshygiejnens regionale retningslinje – Intravaskulære katetre (5.1)

 

Indikatorer og monitorering

For at arbejdet med at nedbringe hospitalserhvervede infektioner herunder CVK relaterede infektioner kan optimeres, må følgende områder opfyldes:

  • • Indikation for anlæggelse af CVK er dokumenteret i EPJ

  • • Daglig stillingtagen til fortsat behov for CVK er dokumenteret på afsnittets observationsskema/EPJ

  • • Ved overflytning stillingtagen til fortsat behov for CVK med indikation beskrevet i EPJ

  • • De infektionshygiejniske retningslinjer følges i dagligdagen

 

Målgruppe

Alt sundhedspersonale, som er involveret i ordination, anlæggelse, daglig vurdering eller seponering i relation til centrale venekatetre.

 

Formål

Formålet med instruksen er at forebygge sygehuserhvervede infektioner relateret til centralt venekateter (CVK).

Referencer

Region Nordjyllands infektionshygiejniske retningslinje – Intravaskulære katetre (5.1)

Patientsikkert Sygehus, CVK pakken (opdateret 2015) Patientsikkert Sygehus

Dansk Selskab for trombose og hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinje 2016 3. reviderede udgave. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling