Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dødsattest – Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

Formål: At sikre rettidig og korrekt udfyldelse af dødsattest.

 

Beskrivelse: Dødsattesten skal udfyldes via sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem, se link: SEI2 Udfyldelse af dødsattest

 

Det kræver autorisation som læge, og at lægen har en digital medarbejdersignatur og har oprettet certifikat til indberetning i SEI.

 

Dødsattestens side 1 udfyldes elektronisk senest 12 timer efter dødens indtræden. Som udgangspunkt udfyldes ved samme lejlighed dødsattestens side 2 elektronisk af samme læge, som foretager ligsyn og udfyldelse af side 1 (se dog senere undtagelser herfra).

 

Procedure ved patienter, indlagt på hospitalet:

 

 • • Vagthavende læge (forvagt) kontaktes af kapelportøren med henblik på syn af liget og konstatering af sikre dødstegn.

 • • Dødsattestens side 1 udfyldes primært elektronisk af den synene læge.

 • • Kan dette pga. tekniske årsager eller manglende certifikat til indberetning i SEI ikke foretages, udfyldes side 1 på papirudgave (ligger i skabet i 6-timers stuen). Det påhviler herefter indberettende læge inden 2 døgn at foretage en elektronisk indberetning. Kan lægen, der syner, ikke selv overholde dette, skal denne senest dagen efter lave aftale med en anden kollega, der kan foretage omsyn og udfylde dødsattestens side 1 elektronisk.

 • • Den, der udfylder side 1, skal også angive, hvem der skal udfylde side 2 og skrive epikrise.
  Den læge, der foretager ligsyn og udfylder dødsattestens side 1, må gerne side 2 elektronisk og skrive epikrise. Hvis der ikke er tid eller mulighed for dette, lægges en kopi af side 1 i bakke i konferencelokalet (4. sal Øst), med note om, hvor patienten var indlagt. Kopierne i bakken fordeles ved næstkommende morgenkonference til stuegangsgående læger på den afdeling, hvor patienten var indlagt. Den stuegangsgående læge udfylder side 2 og skriver epikrise på patienten.

 • • Er det en person, der er indbragt død eller dør kort efter indlæggelsen, kan det overlades til egen læge at udfylde side 2. I så fald informeres egen læge automatisk om dette fra Sundhedsstyrelsen.
  Foretages der retslægeligt ligsyn, udfyldes både side 1 og 2 af embedslæge/retsmediciner. Foretages der obduktion, udfyldes side 2 først efter, dette er foretaget. Sekretæren på patientens stamafdeling lægger papirerne til den læge, der har lavet/skal lave epikrise på patienten.

 • • Dødsattestens side 1 printes i 1 kopier. Denne lægges i bakken i akutmodtagelsen til kapelportøren, der videregiver denne til begravelsesmyndigheden.

 • • Når lægen har udfyldt dødsattesten, noteres det i journalen med angivelse af, om det både er side 1, side 2 og epikrise.

 

Obduktionsbegæring

 

Hvis der ønskes obduktion:

Obduktionsbegæringen findes under laboratorievejledninger (der er et ikon oppe i den øverste barre i Clinical Suite som ligner en lille bog, hvor der står lab)

 • Tryk på ”Søg i”- find ”Patologisk anatomi”

 • Tryk på søg efter – ”rekvirering af obduktioner, Regionshospital Nordjylland”

 • Denne skal så udprintes, udfyldes og faxes til relevante patologiske afdeling.

 

 

 

Der henvises i øvrigt til den regionale instruks:

 

 

 

Omsorg for afdøde patient

 

 

 

 

Procedure ved patienter, indbragt døde på hospitalet, se link:

Indbragte livløse og døde på Sygehus Thy-Mors.