Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

 

Studieplan for radiografstuderende – 2. semester

Indhold

 

1.0 Læringsmuligheder3

2.0 Individuel klinisk undervisningsplan8

3.0 Læringsperioden10

4.0 Læringsmetode12

5.0 Forventnings- og forudsætningssamtale13

6.0 Klinisk vejleders forventninger til den radiografstuderende14

7.0 Selvevalueringsskema16

1.0 Læringsmuligheder

2. semester

Tema: Grundlæggende viden om radiografi i patientforløb med fokus på alment forekommende røntgen-, CT- og nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Indhold: Viden om radiografisk anatomi og fysiologi, patologi og radiologi, strålebiologi og strålebeskyttelse, samt radiografisk billeddannelse. Ligeledes retter temaet sig mod viden om omsorg, kommunikation, patientsikkerhed, evidensbaseret radiografi, videnskabsteori og metode.

 

Mål for læringsudbytte af kliniske elementer:

Viden

Den studerende har

• viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik

• viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

• viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger

• viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

• viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

• viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse

• viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis

• viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

 

Færdigheder

Den studerende kan

• anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi

• anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse

• anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

• anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis.

 

Kompetencer

Den studerende kan

• identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

• under vejledning træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger,

• under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

• under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

• under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

• under vejledning påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,

• udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

 

Mål for læringsudbytte af tværprofessionelle elementer:

Viden

Den studerende har

• viden om og kan forstå borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,

• viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis.

 

Færdigheder

Den studerende kan

• anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

• anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis.

 

Kompetencer

Den studerende kan

• identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

• under vejledning informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

• under vejledning påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

• under vejledning indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

• udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

 

Mål for læringsudbytte af teoretiske elementer:

Viden

Den studerende har

• viden om og kan forstå fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik

• viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

• viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger

• viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

• viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

• viden om metoder og standarder for kvalitetssikring, patientsikkerhed og kvalitetsudvikling og kan reflektere over deres anvendelse

• viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i forhold til billeddiagnostik praksis

• viden om og kan reflektere over videnskabsteori, samt relatere denne viden til forsknings- og udviklingsarbejde i professionspraksis.

 

Færdigheder

Den studerende kan

• anvende og begrunde radiograffaglige standarder og fremstille billedmateriale til grundlæggende røntgen- og CT-undersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi

• anvende, begrunde og vurdere radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i

forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af grundlæggende røntgen- og CT-

undersøgelser, samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse

• anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed

• anvende situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis.

 

Kompetencer

Den studerende kan

• identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

• udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne lære-processer og udviklingsbehov.

 

 

 

 

 

2.0 Individuel klinisk undervisningsplan

Detaljeret individuel klinisk undervisningsplan lægges på praktikportalen inden start.

 

Forventnings- og forudsætningssamtale

 

 

 

Du vil sammen med din kliniske vejleder gennemgå dine forventninger og forudsætninger (skal være lagt ind på praktikportalen inden klinik start).

Gennemgang af klinikstedets forventninger til dig.

 

Administrering af medicin

 

Du vil inden start i CT skriftligt besvare spørgsmål omhandlende kontrast og observationer af patienter, som får kontrast. Dine besvarelser gennemgås sammen med din kliniske vejleder.

 

Planlægningssamtaler

 

Du skal løbende udfylde et selvevalueringsskema, som du efterfølgende drøfter med din kliniske vejleder.

 

Midtvejsevaluering

 

Du vil i midten af din klinikperiode modtage en skriftlig evaluering fra din kliniske vejleder, som vil vurdere dit standpunkt ud fra Mål for læringsudbytte.

 

Refleksionsøvelser

 

Refleksionsseminar sammen med dine medstuderende på de øvrige billeddiagnostiske afsnit. Deltagelse af kliniske vejledere og lærer fra UCN.

Sammen med din kliniske vejleder skal du desuden udføre undersøgelser i CT og på et konventionelt røntgenrum med efterfølgende teoretisk refleksion med fokus på teknik og omsorg.

 

Tilrettelagt undervisningsemner (indhold kan variere)

 

 

Kroppens vitale funktioner.

Teknik spørgsmål i samarbejde med medstuderende. En formiddag, hvor i arbejder med teknikken bag røntgen.

Onsdagsmøde hver uge med medstuderende kl. 14-15 – emne valgfrit.

Deltage i afsnittets planlagte undervisning fx forflytningsteknik.

 

Tværprofessionelle studieaktiviteter

 

Deltage i informationsmøde til ortopædkirurgiske patienter, som skal opereres.

Deltage i lægesamtale på ortopædkirurgisk ambulatorium.

Studiebesøg på operationsafsnittet mhp. at se en hofte og/eller knæoperation.

Deltage i morgenkonference.

Følge en portør i det daglige arbejde.

Følge en røntgen sekretær.

Overvære beskrivelse af røntgenbilleder.

Temadag omhandlende columna anatomi og patologi, sammen med medstuderende og lægesekretærelev.

 

Evaluering

 

 

Du evaluerer praktikstedet sammen med en klinisk vejleder og dine medstuderende ud fra Strategi for evaluering af klinisk undervisning.

 

3.0 Læringsperioden

Den radiografstuderende tilknyttes en af afsnittets kliniske vejledere. Den kliniske vejleder vil så vidt muligt være på rum med den studerende 1 gang ugentlig. I det daglige vil den studerende være tilknyttet afsnittets øvrige personale dvs. at den studerende følges med en sygeplejerske eller radiograf på det aftalte rum.

Her på afsnittet arbejder vi ud fra sygeplejeteoretikerne Joyce Travelbee og Kari Martinsen i forhold til at belyse mødet med patienter i billeddiagnostiske afsnit, samt observation af behovet for omsorg af patienterne.

Det anbefales at have læst Plan for klinisk undervisning.

 

 

Rum

2

3

4

CT

 

Antal

Uger ca.

 

4

3

4

3

 

Til forventnings- og forudsætningssamtalen udarbejdes den individuelle plan, som løbende vil blive evalueret.

 

 

Uge 1

 

Introduktion

 • • Introduktion, uniformer, omklædning, rundvisning i huset.

 • • Præsentation af personale.

 • • Gennemgang af skabe.

 • • Gennemgang af akutkasse/hjertestopknap/brandinstrukser.

 • • Gennemgang af daglig kontrol af ilt og sug.

 • • Nødkald på rummene.

 • • Dosimeter og koder til RIS/PACS.

 • • Orientering om PRI herunder projektionshåndbogen samt infektionshygiejniske retningslinjer.

 • • Orientering om strålebeskyttelse af patienter og personale.

 • • Tilgængelig faglitteratur.

 

 

 

Uge 2-14/15

 

 

 • • Røntgenrum 2-4 er fuldt digitaliserede røntgenrum. Der udføres thorax og almindelige knogleundersøgelser.

 

Der udføres forundersøgelser, postoperative kontroller og efterfølgende kontroller på patienter til ortopædkirurgisk ambulatorium. Der er på Frederikshavn Sygehus ambulatorium indenfor hænder, knæ, hofte samt ryglidelser.

Desuden udføres ortopantomografi af tænder, skolioseoptagelser, spotmålinger, Telos undersøgelser og tyndtarmspassage

Der er oprettet et samarbejde med Skade- og modtageafsnittet på Hjørring sygehus, hvor patienter med obs. fraktur viderehenvises ved positivt fund.

Der er på afsnittet åbent ambulatorium, hvor patienter efter gældende regler, kan blive røntgenfotograferet uden tidsbestilling.

 

 • • CT: 128 Siemens Somatom Definition Flash scanner, hvor der hovedsageligt udføres CT undersøgelser af thorax/abdomen, urografier samt cerebrum både uden og med kontrast.

Som det eneste sted i Region Nordjylland udføres der CT kolografi undersøgelser som en del af det nationale screeningsprogram for tyk- og endetarmskræft samt diagnostiske CT kolografi undersøgelser.

 

4.0 Læringsmetode

 

 • • Samarbejde med afsnittets radiografer/sygeplejersker i det daglige arbejde.

 • • Samarbejde tværfagligt og tværprofessionelt med bla. portør, lægesekretærer, radiologer samt andre afsnit både på og uden for Frederikshavn sygehus.

 • • Studiebesøg på operationsafsnittet.

 • • Studiebesøg på ortopædkirurgisk ambulatorium.

 • • Deltage i informationsmøde til ortopædkirurgiske patienter.

 • • Være opmærksom på egen læringsstil.

 • • Tage medansvar og vise interesse for egen læring.

 • • Blive vejledt til selvstændigt at kunne identificere vidensbehov og opsamle mangler i henhold til forventninger og mål.

 • • Samarbejde med medstuderende.

 • • Arbejde med refleksion som et læringsredskab.

 • • Deltage i seminar.

 • • Planlægningssamtaler.

 • • Midtvejsevaluering.

 • • Mulighed for at trække sig tilbage for at reflektere samt opsøge viden.

 • • Udnytte afsnittets ressourcer.

 • • Deltage i weekendvagt.

 • • Afholde en ugentlig studiedag der som udgangspunkt ligger på fredage.

 

 

 

 

 

 

5.0 Forventnings- og forudsætningssamtale

 

Forberedelse i forhold til formulering af faglige og personlige forudsætninger og mål – se planer for klinisk undervisning. Overvejelser op loades forinden klinikstart på praktikportalen under ”forudsætnings- og forventningssamtale”. Dato meddeles i velkomstbrev.

Dato for samtalen meddeles den første dag. Under samtalen udarbejdes en individuel plan for undervisningsforløbet.

 

 • • Personlig præsentation – fx

 • Grunduddannelse

 • Erhvervserfaring

 • Personlige erfaringer (rejser, børn osv.)

 

 • • Analyse, fortolkning og sammenstilling af

 • Semesterets mål for læringsudbytte og det kliniske undervisningssteds Klinikbeskrivelse

 • Den studerendes teoretiske og praktiske forudsætninger

 

  • • Samarbejdsforventninger

   • Den studerendes eget ansvar

 • Hvordan lærer du bedst herunder læringsstil

   • De kliniske vejlederes ansvar

 • Hvordan hjælper vi dig bedst, så du får størst udbytte af din kliniske undervisning

 

  • • Hvad er dit faglige og personlige mål

 

 

 

 

 

6.0 Klinisk vejleders forventninger til den radiografstuderende

 

Som studerende forventes det, at du lever op til dit ansvar som beskrevet i planer for klinisk undervisning.

 

Desuden forventes at du:

  • • Ved sygdom foretager sygemelding kl. 7.15 – 7.30 telefonisk på 97 64 21 68

  • • Raskmelder dig dagen inden kl. 14 telefonisk på 97 64 21 68

 

 

 • At du møder til tiden, for at kunne være med til at starte modaliteten op.

 • At du siger godmorgen til alle.

 • At du er opmærksom på at tømme køleskabet for dine madvarer inden weekenden, hvor der ryddes op. Hvis du gerne vil gemme mad i køleskabet, skal der stå navn derpå.

 • At du efterlader rummet i opryddet og opfyldt stand.

 • At du er bevidst om dine egne kompetencer, og at du siger fra, hvis disse ikke overholdes.

 • At du forstår, at vi er forskellige som personale.

 • At du ved, at vi er her for at hjælpe og vejlede dig til at nå dine mål. Vi dømmer dig ikke på dine svage sider, men vi vil støtte dig i at udvikle dine kompetencer.

 • At du kommer til at opleve ubehagelige ting. Gå ikke hjem og gruble over det, snak med den du går med. Der er altid 2 minutter til det.

 • At du overholder din tavshedspligt.

 • At du tager ansvar for din egen uddannelse.

 • At du opsøger aktuel viden.

 • At du afleverer aftalte aktiviteter (bla. aflevering af selvevalueringsskema) til aftalt tid. I tilfælde af, at du ikke aflevere til aftalt tid, vil aktiviteten blive aflyst.

 

Vi har en del bøger på afdelingen, som gerne må benyttes. Hvis bøgerne flyttes fra deres faste plads, skal de sættes tilbage inden du går hjem fra afsnittet. Bøger må IKKE fjernes fra afsnittet.

 

7.0 Selvevalueringsskema

 

Udfyldes og medbringes ved planlægningssamtalerne.

 1. 1. Hvordan har du det på Billeddiagnostisk afsnit lige nu?

  1. a. Hvordan oplever du samarbejdet kollegialt og tværfagligt?

  2. b. Hvordan oplever du at rammerne i afdelingen giver dig mulighed for at arbejde hen imod læringsudbytte?

 

 1. 2. Hvad har du arbejdet med i den forløbne uge/14 dage?

  1. a. Hvordan har du arbejdet med dine fokusområder fra sidste planlægningssamtale / forventningssamtale – ting som du ville arbejde med?

 

 1. 3. Hvad har du lært i denne uge/14 dage?

  1. a. Giv eksempler på læringssituationer du har oplevet (behøver ikke at have forbindelse med dine fokusområder).

 

 1. 4. Hvordan har du haft mulighed for at koble teori og praksis?

  1. a. Praksisbeskrivelse?

  2. b. Selvstudie?

  3. c. Hvordan er der mulighed for at koble teori og praksis i dagligdagen på rummene?

 

 1. 5. Hvad vil du arbejde videre med/sætte fokus på i den næste uge/14 dage?

  1. a. Obs læs dine læringsudbytter for modulet og svar ud fra målene.

 

 1. 6. Har der været noget i denne uge/14 dage, der har givet dig grund til spekulationer/bekymringer?