Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indhold

Forord2

1.0 Præsentation af det kliniske undervisningssted3

1.1 Kort beskrivelse af det kliniske område4

2.0 Det kliniske undervisningssteds organisation og struktur4

2.1 Undervisningsstedets placering i organisationen; organisationen på undervisningsstedet, herunder sikkerhedsvilkår; normering, faggruppesammensætning og erfaringsniveau i personalegruppen4

2.2 Samarbejdsstruktur internt og eksternt5

2.3 Det kliniske område, arbejdsopgaver og funktion6

2.4 Patient-/brugerkategorier og alderssammensætning, forekommende undersøgelser6

2.5 Tilrettelæggelse af radiograffaglige arbejdsopgaver8

2.6 Undervisningsstedets samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver9

3.0 Faglige forhold og læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted9

3.1 Mål for og syn på radiografi9

3.2 Radiograffaglige udfordringer9

3.3 Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling9

3.4 Undervisningsstedets ajourføring med radiograffaget og radiografuddannelsen10

4.0 Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted11

4.1 Kvalitetssikring og udviklingstiltag med relevans for mål for klinisk undervisning11

4.2 Undervisningsstedets muligheder for fysisk eller elektronisk adgang til faglitteratur, rapporter og lignende som den studerende kan benytte sig af i klinisk undervisning11

5.0 Det kliniske undervisningssteds planlægning af undervisningsforløb12

5.1 Undervisningsstedets pædagogiske overvejelser i forhold til tilrettelæggelse af klinisk undervisning12

5.2 Undervisningsstedets syn på samarbejde mellem radiografstuderende og undervisningsstedet vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb15

5.3 Uddannelsesansvarlig radiografs og klinisk vejleders funktion i relation til klinisk undervisning15

5.4 Beskrivelse af kliniske undervisningsforløb i forhold til det enkelte semester16

 

 

 

 

 

 

 

Forord

Uddannelsesinstitutionen, Professionshøjskolen Nordjylland, godkender de kliniske undervisningssteder i radiografuddannelsen. Godkendelse af et klinisk undervisningssted sker på baggrund af en vurdering af, om stedet kan varetage klinisk undervisning i overensstemmelse med indhold og vilkår beskrevet i gældende Studieordning. Billeddiagnostisk Afdeling Frederikshavn arbejder ud fra National Studieordning og Plan for klinisk Undervisning. I nedenstående materiale uddybes punkter i forbindelse med godkendelse.

 

 

Studieordning

https://www.ucn.dk/uddannelser/radiograf/uddannelsens-indhold/studieordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Præsentation af det kliniske undervisningssted

 

Regionshospital Nordjylland

Billeddiagnostisk Afdeling Frederikshavn

Barfredsvej 83

9900 Frederikshavn

Tlf.: 97 64 21 36

 

 

 

1.1 Kort beskrivelse af det kliniske område

 

Billeddiagnostisk afdeling udfører ca. 50 000 undersøgelser årligt på patienter indlagt på Regionshospital Nordjylland samt på ambulante patienter fra Region Nordjylland. Det frie sygehusvalg bevirker imidlertid, at afdelingen også modtager patienter fra andre regioner, hvis ventetiden dermed kan nedsættes.

Afdelingen udfører konventionelle røntgenundersøgelser, gennemlysningsundersøgelser, ultralydsundersøgelser, Dexa scanninger, CT samt MR undersøgelser på både ambulante og indlagte patienter.

 

 

2.0 Det kliniske undervisningssteds organisation og struktur

 

 

2.1 Undervisningsstedets placering i organisationen; organisationen på undervisningsstedet, herunder sikkerhedsvilkår; normering, faggruppesammensætning og erfaringsniveau i personalegruppen

 

På Regionshospital Nordjylland er afdelingerne organiseret i klinikker. Frederikshavn billeddiagnostisk afdeling er sammen med Patologisk anatomisk institut, Klinisk biokemisk afdeling samt Billeddiagnostisk afdeling Hjørring samlet i det der hedder Diagnostisk afdeling.

 

Ledelsen af Regionshospitalet Nordjylland varetages af:

Hospitalsdirektør Henrik Larsen

Sygeplejefaglig direktør Charlotte Fuglsang

 

 

Klinikledelsen varetages af:

 

Klinikchef Tina Futtrup
Forløbsansvarlig viceklinikchef Peter Henderson

 

Afsnitsledelsen i Billeddiagnostisk afdeling Frederikshavn varetages af:

 

Afsnitsleder Anne Kristine Eiersted

Ledende specialeansvarlig overlæge Morten Vuust

 

 

Arbejdsmiljø-organisationen.

Arbejdsmiljølederen er afdelingslederen på Billeddiagnostisk afdeling Frederikshavn, og arbejdsmiljørepræsentanten (AMIR) er valgt for en 2 årig periode blandt medarbejderne. Der arbejdes med virksomheds APV, hvor der udarbejdes handleplaner. Der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø, og årligt udfylder hele personalet trivselsprofiler, som evalueres, og som der udarbejdes handleplaner for.

 

Arbejdsmiljøarbejdet er forankret i Virksomheds MED-udvalget. Der afholdes LMU møder (lokal medudvalg), hvor alle faggrupper er repræsenteret.

 

 

 

 

Normeringen, faggruppesammensætning og erfaringsniveau:

 

I afdelingen er der januar 2017 ansat en afdelingsleder, 18 fotograferende (13 radiografer og 5 sygeplejersker) samt en uddannelsesvejleder/ledende lægesekretær og 9 sekretærer. Desuden er der tilknyttet en fast portør.

 

I afdelingen er der en udviklingssygeplejerske, som også har funktion som klinisk uddannelsesansvarlig for radiografstuderende. Til at varetage den daglige uddannelse af radiografstuderende er der 3 radiografer, som er uddannede til kliniske vejledere.

 

Der er 2 tillidsrepræsentanter, som arbejder i et tæt samarbejde og repræsenterer og varetager sygeplejersker og radiografers interesser.

 

Det fotograferende personale er fordelt sådan, at en gruppe af personalet varetager MR vagterne og en gruppe af personalet varetager vagterne i afdelingen.

 

Det fotograferende personale er bredt sammensat og består at nyuddannede radiografer samt sygeplejersker/radiografer med mange års erfaring både inden for det billeddiagnostiske speciale men også fra andre specialer og sengeafdelinger. Da undersøgelserne på afdelingen er fordelt over mange modaliteter, bliver personalet oplært og specialiseret i at udføre et udvalg af modaliteterne. Der findes ligeledes superbrugere indenfor de forskellige modaliteter.

 

Pt. har afdelingen en radiograf under uddannelse til beskrivende radiograf.

 

Indenfor radiologerne er der funktionsansvarlige indenfor MR og CT. Der ansat 3 radiologer, 2 faste vikar radiologer samt flere radiologer på teleradiologi.

 

2.2 Samarbejdsstruktur internt og eksternt

 

Billeddiagnostisk afdeling Frederikshavn er en serviceafdeling og samarbejder bredt omkring patienten med alle sygehusets kliniske afsnit samt de praktiserende læger.

På afdelingen er der et tæt samarbejde mellem plejepersonale, radiologer, lægesekretærer, afdelingens portør og medicotekniker. Der lægges vægt på et godt tværfagligt samarbejde, hvor forståelse og respekt for de forskellige faggrupper er i fokus.

Blandt øvrige samarbejdspartnere kan nævnes fysikersektionen, IT afdelingen, speciallæger, tandlæger, personale fra hjemmeplejen, kørselskontor, undervisningsinstitutioner, røntgenfirmaer samt Falck.

Eksternt samarbejde med samtlige sygehuse i regionen via PACS og teleradiologi.

 

Hensigten med samarbejdet er at servicere patienten bedst muligt indenfor de givne økonomiske rammer.

 

 

2.3 Det kliniske område, arbejdsopgaver og funktion

 

Vores kontakt med patient og pårørende er oftest af kort varighed og indeholder mange informationer om, hvordan undersøgelsen forgår samt om det videre forløb efter undersøgelsen. Vi har fokus på et ligeværdigt forhold mellem patient og sygeplejerske/radiograf. Patienten medinddrages i undersøgelsesforløbet i den grad, det er muligt for at sikre, at vedkommende føler tillid og tryghed ved forløbet. Hvis patienten ikke selv er i stand til at modtage information om undersøgelsen, tilstræber vi at medinddrage de pårørende.

 

Vi lægger stor vægt på at udføre undersøgelser af høj kvalitet under hensyntagen til god strålehygiejne og patientpleje.

 

Personalet uddannes og udvikles fagligt på et højt teknologisk niveau, og de medvirker til et sundt arbejdsmiljø og til at højne den radiograffaglige kvalitet ved engagement, kreativitet, fleksibilitet og samarbejde.

 

2.4 Patient-/brugerkategorier og alderssammensætning, forekommende undersøgelser

 

Sygepleje/radiograffaglige opgaver der forekommer i afdelingen retter sig mod alle patientkategorier i alle aldre.

 

Udover selvhjulpne patienter ses også:

 

 • • Kriseramte patienter

 • • Chokerede patienter

 • • Urolige patienter

 • • Demente patienter

 • • Psykiatriske patienter

 • • Patienter med klaustrofobi

 • • Patienter præ- og postoperativt

 • • Fysisk og psykisk udviklingshæmmede patienter

 • • Patienter med smerter

 • • Patienter med kvalme og diarre

 • • Patienter med kommunikationsproblemer

 • • Børn

 

 

Undersøgelsestyper/behandlingsforløb:

 

Ultralyd:

Der udføres et bredt spektrum af ultralydundersøgelser på både elektive og akutte patienter. Desuden udføres der ultralyd af lever, nyrer og testes med kontrast.

 

 

Konventionel røntgen:

Der foretages alle former for konventionel røntgen. Ved behandlingskrævende diagnostiske fund henvises patienten til Skade-/Modtageafdelingen i Hjørring. Ved ikke akutte behandlingskrævende fund har den henvisende læge svar på undersøgelsen førstkommende hverdag.

 

Ambulante elektive patienter får svar hos henvisende læge indenfor 3 hverdage.

 

Afdelingen udfører et stort antal røntgenundersøgelser for vores ortopædkirurgiske ambulatorium og ortopædkirurgiske afdeling herunder både præ- og postoperative undersøgelser. Ortopædkirurgisk sektor i Frederikshavn opererer hovedsageligt hofter, knæ, rygge og hænder.

 

 

Gennemlysning

Afdelingen har et Philips multidiagnost gennemlysningsudstyr, hvor radiologer foretager gennemlysningsundersøgelser. Afdelingen har endvidere en radiograf, som er oplært i at udføre osoephagus undersøgelser. Gennemlysningen benyttes desuden til rygkirurgiske patienter både præ- og postoperativt samt efterfølgende kontroller.

 

 

CT-scanning:

Afsnittet har en Duel Energy CT scanner, hvor der foretages alle former for scanninger uden og med kontrast på både indlagte og ambulante patienter. En stor del af vores undersøgelser er CT af thorax/abdomen, urografi, colon og cerebrum.

 

MR-scanning:

Afdelingen har en 1,5 Tesla Philips MR scanner, hvor der foretages et bredt spektrum af undersøgelser uden og med kontrast. Specielt foretages der ortopædiske MR scanninger af columna og knæ samt MR af centralnervesystemet. Desuden udføres undersøgelser på afsnittets ekstremitet scanner, som er en 1.5 Tesla GE ekstremitetsscanner.

 

 

Behandlingsforløb:

Afdelingen har udarbejdet meget effektive og hurtige behandlingsforløb for patienter i udredning for cancer pulm. Det samme gælder for patienter henvist fra urologisk ambulatorium obs. cancer samt patienter henvist fra medicinsk diagnostisk center. Pakkeforløbene kan ses i PRI (Protokoller, Retningslinjer og Instrukser).

 

I forbindelse med national screening for colorektal cancer har Frederikshavn fået regional funktion, således at Billeddiagnostisk afdeling i Frederikshavn udfører samtlige CT kolografi undersøgelser i Region Nordjylland. Til denne opgave er to radiografer oplært til at beskrive CT scanninger af colon. Beskrivelserne godkendes efterfølgende af en radiolog.

 

2.5 Tilrettelæggelse af radiograffaglige arbejdsopgaver

 

Tilrettelæggelsen af det daglige radiograffaglige arbejde forsøges planlagt, så sygeplejerske/radiograf får størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation alt efter, på hvilket niveau han/hun befinder sig. Alle de undersøgelser der udføres på afdelingen, er beskrevet i PRI, som løbende revideres.

 

Derudover er der udarbejdet patientinformationsmateriale (ydelsesbreve), som tilsendes patienten ved indkaldelse til undersøgelse.

 

Alle sygeplejersker/radiografer udfører selvstændigt almindeligt forekommende røntgenundersøgelser. Disse undersøgelser er ofte korttidskontakter med store krav til omsorg og information. Sygeplejerske/radiograf visiterer og godkender selv sine billeder.

 

Sygeplejerske/radiograf anlægger venflon og giver i. v. kontrast ved undersøgelser under tilstedeværelse af læge. I CT udfører sygeplejerske/radiograf selvstændigt rekonstruktioner efter endt undersøgelse.

 

På afdelingen udfører sygeplejerske/radiograf selvstændigt kontrastundersøgelse af tarmsystemet i form af tyndtarmspassage. Denne undersøgelse afsluttes dog i samarbejde med radiolog.

 

Samtlige personale deltager i avanceret hjertestopbehandling og brandskole efter gældende retningslinjer. Deltagelse dokumenters efterfølgende.

 

 

2.6 Undervisningsstedets samlede undervisnings- og uddannelsesopgaver

 

Billeddiagnostisk afdeling modtager radiografstuderende to gange årlig og er desuden eksternt klinisk læringsrum for portøraspiranter og sekretærelever under uddannelse. Der modtages ind i mellem erhvervspraktikanter fra folkeskolerne og erhvervsuddannelserne.

 

Der arbejdes med tværfaglige uddannelsesopgaver og afdelingen er repræsenteret i den tværfaglige uddannelsesgruppe på Regionshospital Nordjylland, hvor personer fra alle faggrupper er repræsenteret. Her udvikles læringssforløb for elever og studerende på tværs af sygehuse og på tværs af faggrupper. Dette skal medvirke til at sikre tværfaglighed i uddannelserne, så den forløbsorienterede tankegang også forfølges i uddannelsesmæssig sammenhæng.

 

3.0 Faglige forhold og læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted

 

3.1 Mål for og syn på radiografi

 

(Afventer virksomshedsgrundlag for Regionshospital Nordjylland)

 

 

3.2 Radiograffaglige udfordringer

 

 • • Omstrukturering og implementering af ny teknologi i afsnittet

 • • Kvalitetsudvikling af teknologi og patientforløb

 • • At patienten sikres en optimal information og undersøgelsesforløb samtidig med at ressourcerne udnyttes optimalt

 • • Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

 

 

3.3 Undervisningsstedets arbejde med kvalitetssikring og udvikling

 

Til alle radiologiske undersøgelser i afdelingen er der udarbejdet protokoller, retningslinjer og instrukser, som løbende føres ajour. Dette understøtter gennemsigtigheden i det danske sundhedsvæsen samt medvirker til kvalitetsforbedring af patientforløb.

I 2016 arbejdes der ikke længere ud fra Den Danske Kvalitetsmodel, men dog fortsat ud fra de eksisterende dokumenter, som er opbygget efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Der arbejdes i stedet efter de 8 nationale kvalitetsmål, som er udarbejdet i Danmark.

 

På afdelingen er der nedsat et lokalt kvalitetsudvalg, som består af den speciale ansvarlige overlæge, afdelingsleder, uddannelsesansvarlige sekretær samt udviklingssygeplejerske. Der arbejdes bla. med implementering af retningslinjer fra sygehusniveau til afdelingsniveau samt med kvalitetsudvikling i afdelingen.

 

I Diagnostisk afdeling samarbejder kvalitets- og udviklingspersoner desuden på tværs af afdelingerne i forhold til at udvikle projekter ud fra de nationale mål.

 

I afdelingen arbejdes der med udvikling og forskning. Forskningsoversigt over igangværende og publicerede forskningsprojekter kan ses på

 

Forskning og udvikling Billeddiagnostisk afdeling, Frederikshavn

 

Forskningsprojekter udføres i tæt samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere.

 

På alle modaliteter arbejdes der ligeledes med protokoller. Optimering af protokoller og optimering af visitationskriterier sker i et tæt samarbejde med sygeplejersker/radiografer, lægesekretærer samt radiologer.

 

I relation til patienter som gives i. v. kontrast udfyldes spørgeskema om kontraindikationer i relation til kontrastgivning, som gemmes og anvendes som dokumentation. Der arbejdes efter ESUR´s retningslinjer (europæiske retningslinjer).

 

I afdelingen udføres der konstanskontrol på alle rum en gang om måneden. Udvalgt personale har via fysikersektionen gennemgået oplæring og undervisning i at udføre kvalitetskontrol på alt udstyr.

 

På alle modaliteter udføres der ligeledes løbende kvalitestest/kalibrering efter gældende retningslinjer.

I forhold til digitale røntgenbilleder er der fokus på eksponeringsindex, som angiver hvorvidt eksponeringen er korrekt.

 

Personalet gennemgår årligt brandskole samt minimum hver 5. år avanceret hjertestopbehandling. Desuden afholdes praktiske øvelser, hvor der simuleres et hjertestop hos en patient til fx røntgenundersøgelse og til MR scanning. Deltagelse i ovennævnte dokumenteres i afdelingen.

 

3.4 Undervisningsstedets ajourføring med radiograffaget og radiografuddannelsen

 

Klinisk uddannelsesansvarlig og kliniske vejledere deltager i de fastlagte møder, der holdes i radiografuddannelsen.

 

Der er i Region Nordjylland nedsat en netværksgruppe, hvor uddannelsesansvarlige på de billeddiagnostiske afdelinger mødes 4 gange årligt. Der arbejdes med ensretning af den kliniske uddannelse samt erfaringsudveksling.

 

Den klinisk uddannelsesansvarlige deltager desuden i en monofaglig referencegruppe, som er nedsat af Region Nordjylland. I referencegruppen er de uddannelsesansvarlige på de billeddiagnostiske afdelinger i Region Nordjylland bindeled mellem uddannelsessted og Regionen. I referencegruppen er UCN samt en ledelsesrepræsentant ligeledes repræsenteret. Målet er, at kvaliteten i de monofaglige mål for uddannelsen skal sikres og styrkes.

 

Der arrangeres løbende temadage.

 

 

 

4.0 Læringsmuligheder på det kliniske undervisningssted

 

4.1 Kvalitetssikring og udviklingstiltag med relevans for mål for klinisk undervisning

 

Den klinisk uddannelsesansvarlige samt kliniske vejledere arbejder løbende med udvikling af den kliniske uddannelse og vejledning samt deltager i tema- og kursusdage.

 

Kvalitetstiltag tager blandt andet udgangspunkt i de studerendes evalueringer. Evaluering foretages ud fra ”Strategi for Evaluering af Klinisk Undervisning”.

 

Praktikportalen anvendes af den klinisk uddannelsesansvarlige, de kliniske vejledere og studerende som dokumentations- og kommunikationsredskab. Studerendes forløb lægges på praktikportalen inden klinikstart.

4.2 Undervisningsstedets muligheder for fysisk eller elektronisk adgang til faglitteratur, rapporter og lignende som den studerende kan benytte sig af i klinisk undervisning

 

På afdelingens computere er der adgang til intranet og internet. Der er desuden links til og adgang til en lang række databaser og elektroniske ressourcer med bla tidsskrifter. Fra intranettet er der ligeledes adgang til PRI.

 

Afdelingen råder over et kontor, hvor studerende og øvrig personale har computeradgang, og hvor der er mulighed for fordybelse.

 

Der findes relevant faglitteratur, som kan anvendes på rummene i arbejdstiden.

 

5.0 Det kliniske undervisningssteds planlægning af undervisningsforløb

 

5.1 Undervisningsstedets pædagogiske overvejelser i forhold til tilrettelæggelse af klinisk undervisning

 

Refleksiv Praksislæring er UCNs læringstilgang, som bygger på praksisnære læringsaktiviteter, hvor de studerende får mulighed for progression fra viden, via færdigheder til kompetencer.

Studieaktivitetsmodellen som ses nedenfor anvendes som et pædagogisk redskab i tilrettelæggelsen af studieaktiviteter i uddannelsen. En god uddannelse er et kvalificeret samspil mellem de forskellige studieaktiviteter samt den studerendes egen studieindsats.

 

Studieaktivitetsmodellen indeholder 4 kvadranter, der hver især dækker over forskellige studieformer.

 

Billede 6

 

De billeddiagnostiske afdelinger i Region Nordjylland har i fællesskab beskrevet studieaktivitetsmodellen for de forskellige semestre. Disse kan ses på Link?

 

 

Klinisk undervisning foregår i autentiske situationer og derved i mangfoldige og uforudsigelige sammenhænge. 

 

Afsnittets organisering giver mulighed for et læringsmiljø, hvor der dagligt er tæt kontakt mellem den studerende og den kliniske vejleder eller andet plejepersonale.

 

Der vil i fællesskab arbejdes med kliniske situationer, hvor det at iagttage, at deltage og gøre det selv vil være en del af læringsprocessen. Det vil være et fællesskab, der er præget af åbenhed og medinddragelse af den studerende, hvilket skulle give mulighed for udvikling både for den studerende og for afsnittet.

 

Da der samarbejdes med forskellige sygeplejersker/radiografer end den kliniske vejleder, betyder det et studiemiljø, hvor man også samarbejder og ser, hvordan andre rollemodeller løser opgaver. Et vigtigt element i afsnittets studiemiljø er, at studerende både medinddrages og selv deltager i arbejdsfællesskabet ved at være til stede i det forum, hvor faglige og personlige oplevelser og problemstillinger opleves og deles med kollegaer.

 

Det daglige samarbejde vil være præget af situationsbestemt læring, hvor der vil være mulighed for før- og eftervejledning fra vejleder eller den fra personalegruppen, som deltager sammen med den studerende. Den kliniske vejleder vil være tovholder med uformel refleksionsproces over praksisoplevelsen og støtte den studerende i læreprocessen. Som redskab til at understøtte den skriftlige læreproces kan anbefales at gøre brug af dagbog, logbog, situationsbeskrivelser, refleksionsark eller lign. der kan føre til de formelle refleksionsprocesser. Dette aftales individuelt med den studerende.

 

Desuden planlægges formelle refleksionsprocesser og målrettede læringssituationer, hvor den studerende skal være medvirkende til at vælge læringsredskab med udgangspunkt i egne forudsætninger, egne mål og semesterets mål for perioden.

 

Vi vil tilstræbe, at planen for det kliniske undervisningsforløb kommer til at indeholde en høj grad af individualitet, hvor det er den studerendes læringsbehov og læringsredskaber, der bliver bestemmende for vejledningsform og indhold sammenholdt med målet.

 

Den individuelle del bliver synlig ved planlægningssamtaler, hvor målene for de forskellige semestre samt den studerendes egen evaluering og den kliniske vejleders tilbagemeldinger inddrages. Der er udarbejdet beskrivelser for de semestre, som afsnittet er godkendt til. Det drejer sig om semester 2, 4 og 6.

 

 

 

Hvad er en planlægningssamtale?

En planlægningssamtale tager udgangspunkt i den studerendes selvevaluering af den forløbne periode. Afhængig af hvad aftalen mellem den studerende og den kliniske vejleder har fokus på, afholdes planlægningssamtalerne med ca. 2 ugers interval.

 

I planlægningssamtalen har den studerende mulighed for fremadrettet at fokusere sit undervisningsforløb ud fra de læringsmuligheder der aktuelt er i afsnittet sammenholdt med målene for semesteret, den studerendes interesse og den kliniske vejleders tilbagemelding.

 

Ved at lave planlægningssamtaler ønsker vi at styrke den studerendes læringskompetence. Vi forventer til planlægningssamtalen, at den studerende har lavet en skriftlig selvevaluering, et forslag til hvad den studerende ønsker at arbejde videre med samt hvilke læringsredskaber der kunne være aktuelle. I samtalen guides/anbefales der af den kliniske vejleder og evt. den klinisk uddannelsesansvarlige.  Dette munder ud i en plan for næste periode. Denne plan er den individuelle undervisningsplan. Planen dokumenteres i Praktikportalen.

 

Ved afslutning af forventnings- og forudsætningssamtalen er der udarbejdet en plan indeholdende planlægningssamtaler, refleksionsøvelser og undervisning for perioden.

 

 

Generelt:

Studiedage ligger som udgangspunkt om fredagen, men der kan være aktiviteter som gør, at den ligger på en anden dag. Der kan også være situationer, hvor den studerende har brug for at ændre sin studiedag. 

 

Studerende skal deltage i weekendarbejde 1-2 gange i løbet af deres semester.

 

 

5.2 Undervisningsstedets syn på samarbejde mellem radiografstuderende og undervisningsstedet vedrørende tilrettelæggelse og gennemførelse af det kliniske undervisningsforløb

 

Billeddiagnostisk Afsnit kan hjælpe den studerende med at tilegne sig viden og praktisk erfaring indenfor digital radiografi herunder konventionel røntgen samt gennemlysning, CT, MR og ultralyd. Den studerede vil også i forløbet lære at identificere patientens behov for omsorg og pleje i forbindelse med opholdet på afsnittet. Vi giver mulighed for, at den radiografstuderende selvstændigt får lov til at røntgenfotografere på det niveau, han/hun nu er på.

Afsnittet tilrettelægger praktikperioden for hvert enkelt studerende under hensyntagen til målene og den studerendes behov.  

                   

Derudover henvises til studieplaner for de forskellige semestre.

 

5.3 Uddannelsesansvarlig radiografs og klinisk vejleders funktion i relation til klinisk undervisning

 

Billeddiagnostisk afsnit er organiseret med en klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske/radiograf. For den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske/radiografs ansvar og funktion henvises der til Plan for klinisk undervisning.

 

Vejlederteam

Den kliniske vejledning foregår i et tæt samarbejde mellem afsnitsleder, klinisk uddannelsesansvarlige og kliniske vejledere.

For den kliniske vejleders ansvar og funktion henvises der til planer for klinisk undervisning.

 

Pr. 2016 arbejdes der udfra Strategi for Klinisk undervisning, som er et redskab til at sikre, at de billeddiagnostiske afsnit lever op til Regionens målsætning om, at ”Uddannelse skal være en synlig og ledelsesforankret ydelse, som prioriteres på linje med driften”. Region Nordjylland ønsker med Strategi for Klinisk undervisning at skabe en fælles referenceramme for uddannelse af radiografstuderende i klinisk undervisning. En referenceramme med et fælles pædagogisk afsæt, som styrker et fagligt, innovativt og udviklingsorienteret arbejde.

For den kliniske vejleder betyder strategien, at den en gang årligt skal anvendes som redskab til evaluering af de givne vilkår for udførelse af vejledning. Dette i form af spørgeskemaer samt opfølgningssamtale med afsnitsleder.

 

 

5.4 Beskrivelse af kliniske undervisningsforløb i forhold til det enkelte semester

 

Se den aktuelle semesterplan for det semester, som du er på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet er udarbejdet og løbende revideret af:

Klinisk uddannelsesansvarlig Hanne Thomsen

Januar 2017