Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse til direkte laryngoskopi

 

 

 

 

Forløb: Henviser ? ØNH-amb ? Forberedelse og Opvågning ? OP ? Forberedelse og Opvågning udskrivelse herfra ? ambulant kontrol

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Patienter kan henvises til forundersøgelse mhp. dir/lar fra ØNH-amb eller egen otolog

Visiteres elektronisk af ØNH læger

Visitation - Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling

 

Pakkeforløbspatienter skal opfylde kriterier fra sundhedsstyrelsen:

Hovedhalskræft. Oversigt over indgang til pakkeforløb

 

 

Egen læge/egen otolog/ ØNH-læge

Koordinering

 

 

Ud fra henvisning og visitationen oprettes Forløbslabel og bookes til forundersøgelse

Akutte patienter får oplysningsskema af sekretær v. ankomst

 

 

Læge/sekr.

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Patienten/pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og medbringe medsendte oplysningsskema udfyldt.

Patient/pårørende

Patientinformation

 

Indkaldelse til forundersøgelse sker via e-boks.

 • Husk når du skal til forundersøgelse

 • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF)

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage).

 • Oplysningsskema til patienten

 

Egen læge/egen otolog/sekretær.

 

 

Forundersøgelse

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 1. 1. Orientering i patientjournal

 

 1. 2. Patienten møder og scanner sygesikring ved velkomststanderen.

 

 1. 3. Identifikation af somatiske patienter. ved læge og sygeplejerske

 

 1. 4. Læge dikterer og der udfyldes OP-tilmeldingsseddel i tilfælde af operation. Sygeplejersken tilrettelægger og indfører patientdata i Clinical

 

 

Læge/ spl/ Sekr/ patient

Observation

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen

 

Læge /spl

Diagnostiske undersøgelser

 

ØNH – Undersøgelse Journalvejledning for læger – ØNH afdelingen

Fiberskopi evt med anvendelse af stroboskopi og/eller NBI lys.

Ved behov for billeddokumentation kan Endobase benyttes. (Endobase er et billede/video lagringsprodukt, hvor, der ved behov, kan gemmes patientdata i form af billeder og videoer fra fiberskopierne)

Læge.

Vurdering

 

Operation/kontrol

Rutine/pakkeforløb

Logopædisk tiltag.

DANHACA 27, DANGLOT, larynxpapillomer

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

Vurdering af tandstatus før operation.

Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse

 

 

Læge

Koordinering

 

Specialeansvarlig læge er ofte medansvarlig ift OP-bookingen.

”Tjek liste forud for booking af op-tid” (se BILAG)

 • • Stillingstagning til indlæggelse/dagkirurgi, operatør, forbehold fra patient, evt. laser,

 • • Henvisning til kæbekir.

 • • Obs. Eventuelle scanninger før OP.

 

 

Læge/spl.

 

 

Behandling og pleje

 

Information om forløb og operation til patient og pårørende.

Fokus på rygestop.

Måling af BT

Evt. bl.p.

Obs pausering med blodfortyndende behandling. Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse (Evt. mål til TED-strømper.)

 

 

Læge/spl.

Forebyggelse

 

Talepædagogisk forløb

Rygestop: 

 

 

Læge/spl

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende medinddragelse i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patientens egen.

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

 

Læge/patient/pårørende/spl.

Udleveret materiale

Operation for stemmebåndslidelse og eventuelt information om patienthotellet.

Der udleveres Patientinformation ved forandring i slimhinden på stemmebåndene (bilag) og samtykkeerklæring s. 1-3 (bilag)

 

Der sendes indkaldelsesbrev til pt., når der er aftalt operation. Dette sker som udgangspunkt med e-post. Der sendes indkaldelsesbrev, HUSK og OBS informationer.

 

Laryngosøjle-sekretær

OP-dagen

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 1. 1. Patienten modtages i ØNH-opvågningen og klargøres til operation af spl. fra ”Forberedelse og Opvågning” Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

 

OPV-spl./NHH

Behandling og pleje

 

Klargøring

Der klargøres til operation efter følgende: Fremstilling til Dir.Lar (se bilag)

 

Patienten modtages på operationsstuen

 

Sikker kirurgi gennem hele forløbet:

 

Anæstesi ved operation

 

Operation

Vedrørende operation se: Direkte laryngoskopi

 

Kontrol og optælling af instrumenter ved operation

 

Udfyldning af patoweb.

 

Rekvirering af portør

Ved afslutning af operativt indgreb rekvirere portør i Columna Opgavesystem

 

Opvågning

Observering: Basisobservationer af patienter Opvågningsafsnittet

ØNH, direkte laryngoskopi – med eventuel dilatation eller biopsi

 

 

 

 

OP-personale (læge/spl.)

 

Narkose

 

Portør

 

 

Forebyggelse

 

 

Sikker kirurgi

 

 

OP-team

Koordinering

 

 

 

 

 

 1. 1. Efter operation flyttes patienten på opvågning

 2. 2. Indlagt patient overflyttes efter endt opvågning med portør NHH

 3. 3. Dagkirurgisk patient udskrives fra opvågningen

 

 

OP-team

Opvågningen

Portørteamet

Diagnostiske undersøgelser

 

Materiale til:

 1. 1. Patoweb

 2. 2. Mikrobiologisk

 

 

Læge/spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

OP-team

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient

Lægelig vurdering, hvorvidt patienten kan udskrives.

 

Spl (NHH)

 

 

Læge

Forebyggelse

 

Postoperativ information: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende laryngosøjlen

 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Brev svar el. fremmøde -> Lægelig vurdering afhængig af Kræftpakke/rutineforløb

Patient kommer til kontrol og svar på eventuel biopsi efter operation.

Sekretær booker tid.

OPV informerer om tidspunkt/e-brev

 

 

Sekretær

 

NHH.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Læge/spl/sekr/

pårørende/patient

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse

 

 1. 1. Orientering i patientjournal

 2. 2. Identifikation af somatiske patienter. ved læge og sygeplejerske

 

 

Læge/spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

Sygepleje til patienter i ØNH ambulatoriet

Fiberskopi

Evt. Histologisvar

Lægefaglig stillingtagen til talepædagogisk støtte

 

 

Læge

Forebyggelse

 

Opfølgning på evt. rygestop

 

 

Læge/spl.

Koordinering

 

Evt. Ny kontrol.

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

DANGLOT

Evt henvisning til FON-LOG

 

Læge/spl/sekr.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

Læge/spl

Afslutning

 

Patientens afsluttes i forhold til:

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

 

 

Læge/spl

 

Definition af begreber

OPV: Perioperativt afsnit hvor dagkir.patient klargøres, observeres post-OP og hjemsendes fra

NHH: Neuro,hoved, halskirurgisk sengeafsnit

LIN: Laryngeal Intraepitelial Neoplasi

T1A-glottiscancer: tumor limited to one vocal cord

Målgruppe – modtagelse

Patienter med stemmeproblemer, der skal/ikke skal have foretaget direkte laryngoskopi i Øre-næse-halskirurgisk speciale, Aalborg Universitetshospital

Formål

At alle involverede aktører i patientens forløb kender og kan agere i patientforløbet.