Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant faldudredning

 

Resume

Klinisk vejledning, der beskriver ambulant faldudredning i faldklinikken

 

Baggrund

Faldklinikken ved Geriatrisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital er specialiseret i udredning og behandling af ældre med svimmelhed, balanceproblemer eller faldtendens. I klinikken arbejdes der med en tværfaglig tilgang, da faldproblematikken oftest er kompleks og multifaktoriel. I den geriatriske faldklinik er det lægen som er forløbsansvarlig, men sygeplejersken som er tovholder og samtidig har den første kontakt med patienten.

Formål

Forebyggelse af fald og skader som følge af fald.

Delformål:

 1. 1. Foretage faldudredning

 2. 2. Behandling af modificerbar påvist faldårsag

 3. 3. Iværksætte/henvise til træning

 4. 4. Iværksætte tilpasning af bolig og hjælpemidler

 5. 5. Forebygge skader ved fremtidige fald (osteoporose profylakse)

 

Definition

Fald: En uforudset hændelse, hvor en person lander på jorden, gulvet eller andet lavere niveau uden større ydre påvirkning.

 

Henvisning

Klinisk henvisningsalgoritme:

Billede 4

 

Følgende instanser kan henvise til faldklinikken:

 

 1. 1. Praktiserende læger

 2. 2. Andre afdelinger på Aalborg Universitetshospital

 

Forud for henvisning (fra praktiserende læge) foretages en basal faldudredning bestående blodprøver (bred profil), EKG samt urinstix/mikroskopi. Patienter fra andre afdelinger kan henvises uden basal faldudredning.

Blodprøver:

 • • Na, K, Ca, crea

 • • Hgb, MCV, MCHC

 • • CRP, leukocytter

 • • TSH.

 • • ALAT, Gamma-GT, BASP

 • • PTH og D-vit.

 • • Hba1c

 • • B12, folat,

Visitation

En henvisning visiteres følgende hverdag og patienten vil inden for en uge modtage en tid ved faldklinikken. Ved visitationen kan der bestilles specialundersøgelser til sygeplejerske/terapeut -forundersøgelsen eller ved andre afdelinger.

 • • R-test (sygeplejerske opgave)

 • • døgn-BT (sygeplejerske opgave)

 

2) Forundersøgelsen

 

Ca. 1 uge før lægekonsultationen kaldes patienten ind til forundersøgelse ved fysioterapeut og sygeplejerske. Formålet er at indhente flest mulige relevante oplysninger om patienten forud for lægekonsultationen for at optimere det ambulante forløb. Der udsendes sammen med indkaldelsestiden et spørgeskema indeholdende følgende spørgsmål:

 • • Tidligere sygdom

 • • Faldbeskrivelse: debut, antal fald/hyppighed, knoglebrud

 • • Tidligere undersøgelser for knogleskørhed

 • • Medicin

 • • Socialt: (afkrydsning) bolig, trapper, løse tæpper, dørtrin, civilstand, hjemmehjælp,hjemmesygepleje, børn, kontaktpersoner. m.fl.

 • • Alkohol/tobak

 • • Kørekort

 

Billede 3

 

Sygeplejerske-delen

Udredning af patienter tager udgangspunkt i faldudredningsskema som omfatter nedenstående punkter

 • • MMSE

 • • NICE guidelines. Hvis ja til et af nedenstående spørgsmål udføres GDS15

  • Har du indenfor den seneste måned følt dig trist, deprimeret eller følt at din situation er håbløs?

  • Har du indenfor den seneste måned haft mindre interesse i, eller lyst til at lave noget?

 • • Alkoholscreening, AUDIT gennemføres hvis indtaget overstiger 7/14 per uge jf. sundhedsstyrelsens anbefaling

 • • Aktuel medicinliste

 • • Ortostatisk måling

 • • Vægt, vægttab, højde

 • • Inkontinens – urin/afføring

 • • Korrekt brug af sansehjælpemidler (høreapparat, briller)

 • • Evt hjælp til ikke udfyldt spørgeskema

 • • Apotek – evt. aftale om udbringning af medicin

 • • Sociale problemstillinger – herunder hjælp fra hjemmesygepleje/hjemmehjælp/kontakt til demenssygeplejerske, netværk, sociale aktiviteter.

 

Ekg/blodprøver, hvis ikke de er taget

 

Der foreligger en guide til systematisk gennemgang af ovenstående.

 

Sygeplejersken iværksætter relevante tiltag i forhold til kost/inkontinens/sociale tiltag mv.

 

Undersøgelserne dokumenteres kortfattet i EPJ som et journalnotat.

 

Fysioterapeut-delen

Alle patienterne skal før/efter sygeplejerske-delen have udført en fysioterapeutisk test. Ideelt foretages sygeplejerske-delen først for ikke at påvirke MMSE af træthed. Ikke alle patienter skal nødvendigvis have hele det fastlagte testbatteri.

Alle patienter undersøges og vurderes i henhold til PRI-dokument: ”Fysioterapi til patienter henvist til tværfaglig faldudredning i Geriatrisk Ambulatorium. ”

 

3) Lægekonsultationen

 

Ved lægekonsultationen skal følgende foreligge

 • • Henvisning

 • • Udfyldt spørgeskema

 • • Sygeplejerske undersøgelser

  • Medicinliste, Ekg, blodprøvesvar, MMSE , GDS (hvis relevant), Ortostatisk bt, alkoholscreening, (hvis relevant)

 • • Fys-vurdering

 • Gang, balance, kraft, proprioception, polyneuropati, træningspotentiale

 

 • • Evt undersøgelser bestilt ved visitationen

 

Deltagere i lægekonsultationen:

Patienten og ideelt pårørende, lægen. Man stræber efter at sygeplejerske deltager sidst i samtale mhp. fælles tværfaglig plan.

 

Punkter i lægekonsultationen

 • • Anamnesen

  • Fald? synkope? debut? hyppighed?, knoglebrud?, svimmelhed?, vertigo?

  • Tidligere sygdomme

  • Alkohol

 • • Medicinsanering med særligt fokus på

  • Psykofarmaka (antipsykotika, benzodiazepiner/sovepiller, TCA, SSRI)

  • Antihypertensiva

  • Antidiabetisk terapi (insulin, SU)

  • Morfika

 • • Objektivt

  • Alment: kakeksi? orientering, kronisk medtaget?

  • Vestibulær-undersøgelser (Dix-Hallpike)

  • Øjne (katarakt?)

  • Neurologisk: Romberg, kraft, sens, kranienerver, reflekser? polyneuropati?

  • Kardialt: stetoskopi

  • Andet afhængigt af anamnesen

 • • Plan

  • Mulige faldårsager oplistes

  • Medicinændringer?

  • Henvisning til andet speciale (kardiolog, ØNH, nefrolog (døgn-BT, diabetolog, neurolog))

  • Overvej DEXA (husk at svar skal gå i kopi til egen læge pga. lang ventetid)

  • Ekko? R-test? CT-C? EEG?

  • Yderligere blodprøver?

  • Opfølgning i faldklinikken

  • Træning?

VIGTIGT Der gives besked til sygeplejersken, hvis der skal gives besked til hjemmesygeplejen om medicinændringer mv., enten i opgavelisten eller mundtligt.

Sygeplejersken følger op på evt. ordinationer med patient, pårørende og/eller hjemmesygeplejersken/demenssygeplejersken frem til næste konsultation.

 

4) Tværfaglig konference

 

Afholdes hver onsdag. Der konkluderes på formodet årsagssammenhæng og lægges plan for videre forløb eller afslutning. Deltagere: sygeplejersker, fysioterapeut og læger.

 

5) Intervention, opfølgning og afslutning af forløb

 

Interventionsomfang

Typisk 1-2 ambulante opfølgninger over 1-2 måneder.

 

Afslutning af forløb

Afslutningen sker typisk i forbindelse med én planlagt opfølgning ved samme læge, som så patienten initialt! Der er i mellemtiden foretaget diagnostik-konference. Ved opfølgningen informeres patienten om faldårsag(er) og mulige interventioner. Der skrives epikrise, herunder hvad e.l. skal følge op på.

 

.