Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivningsforsøg

 

1. Afgrænsning

Det skal sikres, at patienter får en værdig afslutning på livet. Så snart det vurderes fagligt relevant, eller når patienten ønsker det, skal der tages stilling til fravalg af genoplivningsforsøg.

 

Fravalg og afbrydelse af anden livsforlængende behandling end genoplivning er beskrevet i et andet dokument: Forudgående fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling (dok.id. 31271).

 

Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivning er beskrevet i Sundheds- og Ældreministeriets Vejledning nr. 9934 af 29/10/2019 om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg (se link under Referencer). Som udgangspunkt skal en patient, der har fået hjertestop, forsøges genoplivet. Der er dog fem undtagelser til dette. Nærværende dokument omhandler generelle opmærksomhedspunkter, dokumentation og overdragelse, mens der henvises til vejledningen for beskrivelsen af de fem undtagelser, der er:

 

 • • Undtagelse 1: Særlige situationer, hvor andre end læger kan konstatere, at patienter er afgået ved døden

 • • Undtagelse 2: En læge fravælger genoplivningsforsøg efter fund af livløs patient

 • • Undtagelse 3: Den behandlingsansvarlige læge har besluttet forudgående fravalg af genoplivningsforsøg

 • • Undtagelse 4: Patienten fravælger genoplivningsforsøg i den aktuelle sygdomssituation

 • • Undtagelse 5: Patienten har oprettet et behandlings- eller livstestamente

 

Link: Styrelsen for patientsikkerheds e-læringsvideoer om fravalg af genoplivning

Hvis en sundhedsperson er i tvivl om, hvorvidt en af undtagelserne gælder, skal sundhedspersonen iværksætte genoplivningsforsøg.

 

2. Forudgående fravalg af genoplivningsforsøg er patientens eller lægens beslutning

Kun den habile patient (Undtagelse 4 og 5) eller den behandlingsansvarlige læge (Undtagelse 3) kan forudgående fravælge genoplivningsforsøg. Vær særligt opmærksom på følgende patientgrupper, når det drejer sig om forudgående fravalg af genoplivningsforsøg:

 

Varigt inhabile patienter:

 

Undtagelse 3:

Lægen fravælger

Hvis patienten er varigt inhabil, skal lægen også informere nærmeste pårørende m.fl. og inddrage patienten i det omfang, patienten forstår behandlingssituationen.

Undtagelse 4:

Patienten fravælger

- Kun muligt via undtagelse 5 -

OBS: Nærmeste pårørende m.fl. kan ikke fravælge genoplivning på vegne af en varigt inhabil patient.

Undtagelse 5:

Patienten har oprettet behandlings- eller livstestamente

Lægen skal vurdere, om patienten er varigt inhabil og befinder sig i en af de situationer, som testamentet vedrører.

 

Børn under 15 år:

 

Undtagelse 3:

Lægen fravælger

Forældremyndighedsindehaverne skal have information om beslutningen. Er patienten under 15 år kan man undtagelsesvis undlade at informere patienter om beslutningen, hvis det vurderes at kunne skade patienten at modtage informationen.

Undtagelse 4:

Patienten fravælger

- Ikke muligt -

Undtagelse 5:

Patienten har oprettet behandlings- eller livstestamente

- Ikke muligt -

 

15-17 årige patienter:

 

Undtagelse 3:

Lægen fravælger

Er patienten under 18 år skal forældremyndighedsindehaverne også informeres om beslutningen.

Undtagelse 4:

Patienten fravælger

Hvis lægen vurderer, at patienten kan forstå konsekvenserne af sin beslutning, kan den 15-17 årige patient, i den aktuelle sygdomssituation, afvise genoplivningsforsøg. Patienten kan til enhver tid trække sin beslutning tilbage. Forældremyndighedsindehaverne skal have samme information, som er givet til patienten.

Undtagelse 5:

Patienten har oprettet behandlings- eller livstestamente

- Ikke muligt -

3. Lægens ansvar for at vurdere patienten

Når patienten ønsker at fravælge genoplivningsforsøg, er det lægens ansvar at tage stilling til, om patienten er habil, og sikre, at patienten er tilstrækkeligt informeret til at træffe beslutningen.

 

Når lægen beslutter forudgående fravalg af genoplivningsforsøg, skal patientens holdning til genoplivning og den lægefaglige vurdering af patientens helbredstilstand, udsigt til bedring og mulighed for behandling indgå i vurderingen. Det er ligeledes lægens ansvar, at patienten informeres om sin sygdom, prognose, muligheder for behandling og pleje mv., og at dette indføres i patientens journal.

 

Lægen skal være opmærksom på og respektere, at patienten kan frabede sig informationen. Patienten har ”Retten til ikke at vide” (se Sundhedslovens, Kapitel 5, § 16, stk. 2 via link under Referencer). Det afklares ligeledes, om patienten ønsker, at pårørende m.fl. bliver informeret.

 

Hvis den behandlingsansvarlige læge ikke er speciallæge og ønsker at træffe beslutning om forudgående fravalg af genoplivningsforsøg, bør beslutningen forinden konfereres med en speciallæge. Beslutninger om behandlingsniveau bør om muligt foregå i dagtid, også selvom det ikke vurderes nødvendigt ud fra patientens aktuelle kliniske tilstand.

 

Når der udstedes terminalerklæring, skal lægen også vurdere, om der er grundlag for at tage stilling til fravalg af genoplivningsforsøg. En udfyldt terminalerklæring er ikke i sig selv nok for, at øvrige sundhedspersoner kan afstå fra genoplivningsforsøg.

 

En behandlingsansvarlig læges beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg gælder, indtil lægen eller en eventuel efterfølgende behandlingsansvarlig læge beslutter andet.

 

Den lægefaglige beslutning, om afståelse fra genoplivningsforsøg og/eller intensivbehandling, skal til enhver tid være aktuel, hvilket indebærer, at beslutningen skal revurderes, hvis der sker væsentlig forbedring i patientens tilstand.

4. Generelle opmærksomhedspunkter

Sundhedsloven beskriver patientens ret til via sit informerede samtykke at bestemme, om en lægelig behandling skal indledes eller fortsættes. Patienten kan dermed acceptere eller afvise behandlingsforslag, men det indebærer ikke, at patienten kan stille krav om, at en bestemt behandling iværksættes.

4.1 Inddragelse af patienter og pårørende

Patienten og evt. pårørende skal medinddrages i behandlingsovervejelserne. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til patienten, at der bliver vist forståelse, respekt og omsorg og at lægen tager patientens tilkendegivelser med i sin samlede vurdering af behandlingsmuligheder.

 

Under hensyntagen til sundhedspersoners tavshedspligt bør de pårørende inddrages i drøftelser om genoplivning og/eller intensivbehandling i det omfang, patienten ønsker det, og de pårørende accepterer det. Det er vigtigt, at de pårørende så vidt muligt informeres, så de kan forstå baggrunden for en beslutning vedr. afståelse fra genoplivning.

 

Hvis en patient er inhabil, kan de pårørende evt. bidrage med oplysninger om patienten, som kan indgå i lægens beslutningsgrundlag.

5. Dokumentation i epj - Aktiviteten: Behandlingsniveau

Ved fravalg eller afbrydelse af livsforlængende behandling dokumenteres i aktiviteten Behandlingsniveau og OBS-ikonet aktiveres i henhold til anvisningerne nedenfor. Der anvendes samme skabelon både, når det er patientens og når det er lægens beslutning.

 

Dokumenteres i aktiviteten:

 • • Behandlingsniveau

 

Herefter aktiveres OBS-ikon:

 • • Mouseover på Billede 2 tryk på grønt plus +

 • • Aktivér Billede 3 og/eller Billede 4

 

Se bilag til denne retningslinje:

Dokumentation af behandlingsniveau i EPJ

 

Under *Plan i Behandlingsniveau beskrives jf. Vejledning nr 9934 af 29/10/2019 om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, hvilke oplysninger, der er modtaget fra andre sundhedspersoner og hvilke sundhedsfaglige vurderinger, der er foretaget og hvilken information, der er givet til patienten, nærmeste pårørende m.fl.. Her dokumenteres ligeledes, om patienten er uafvendeligt døende.

 

Det skal også journalføres, hvilke oplysninger, der er videregivet til andre sundhedspersoner.

 

Når lægen har udfyldt skabelonen, er oplysningerne tilgængelige i journalen og tager dermed højde for, at der kan være forsinkelse på journalskrivningen. Er der hentet oplysninger fra patientens Behandlingstestamente, noteres det ligeledes her.

 

Forkortelser/koder for ordinationen ”Ingen indikation for genoplivning ved hjertestop” kan kun bruges som supplement til det egentlige journalnotat i aktiviteten Behandlingsniveau.

6. Adgang til behandlingstestamenter og livstestamenter

Via den digitale selvbetjeningsløsning kan læger og sygeplejersker slå op i registrene for at se, om en konkret patient har et behandlings- eller livstestamente.

 

Oplysninger indhentes elektronisk gennem FMK-online, som kan tilgås fra epj via genvej til øvrige programmer. Opslaget må kun foretages, hvis:

 • • Patienten ligger for døden (Dvs. er uafvendeligt døende)

 • • Patienten ligger hjælpeløs pga. sygdom, ulykke mv., og der er ikke er tegn på bedring.

 

Se yderligere under bilag om Tilgang til Livs- og Behandlingstestamenter samt i Sundhedsdatastyrelsens vejledning.

 

Det skal dokumenteres i epj, hvem der har foretaget opslag samt hvornår og med hvilket resultat, der er foretaget opslag i et behandlings- eller livstestamente.

7. Transport og sektorskift

Intern transport af patienter med fravalg af genoplivningsforsøg

I forbindelse med intern transport af patienter, hvor der er fravalgt genoplivningsforsøg anbefales det, at patienten ledsages af personale fra stamafsnit. Alternativt tages der telefonisk kontakt til modtagende afdeling.

 

Det er altid personale på stamafsnittet, der har ansvar for at viderebringe information om patientens tilstand og beslutning om observations- og behandlingsniveau, herunder genoplivning, til andet personale involveret i pleje-, behandling og diagnostik af patienten. Det modtagende afsnit/diagnostiske enhed har ansvar for at følge op på informationen i epj og herefter agere på baggrund af journalførte informationer.

 

Beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg skal fremgå af henvisningen til diagnostiske afdelinger for eksempel Radiologisk Afdeling. Ved modtagelse af patienten dobbelttjekkes fravalget i epj under Behandlingsniveau, hvis der er uoverensstemmelse tages telefonisk kontakt til henvisende afdeling.

 

Opgaver ved intern transport af patienter med fravalg af genoplivningsforsøg

Stamafsnittets opgaver

 1. 1. Fravalg af genoplivningsforsøg skrives i henvisningen til diagnostiske afdelinger

 1. 2. Patienten ledsages af personale fra stamafsnit

Hvis dette ikke er muligt følges nedenstående:

 • • Stamafsnit tager telefonisk kontakt til modtagende afsnit

 • • Stamafsnit skriver ved bestilling af portør i Columna Opgavesystemet: OBS Tag kontakt til personalet ved afhentning

 • • Stamafsnit overbringer informationen om fravalget mundtligt til portøren ved kørslen

Modtagende afsnits opgaver

 1. 3. Efter besked om fravalg af genoplivningsforsøg fra enten henvisningen/telefonisk eller portør, dobbelttjekkes fravalget i epj ifht. om Billede 1 og/eller Billede 5 er aktiverede

 • • Ved uoverensstemmelse i epj tages telefonisk kontakt til henvisende afsnit

 1. 4. Efter endt undersøgelse/behandling:

 • • Afsnit skriver ved bestilling af portør i Columna Opgavesystemet: OBS Tag kontakt til personalet ved afhentning

 • • information om fravalget overbringes mundtlig til portøren

Hvis der er tale om en undersøgelse af kort varighed:

 • • Kørslen kan gennemføres som en returkørsel, så portøren venter og returnerer patienten til stamafsnit.

 

Ekstern transport af patienter med fravalg af livsforlængende behandling

Se instruks: Transport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland med tilhørende blanket, der skal anvendes ved den eksterne transport - link direkte til blanket.

 

Sektorskift - Fra hospital (sekundærsektor) til primærsektor

Hvis der under indlæggelsen har været ordineret fravalg af genoplivningsforsøg, gælder dette også efter sektorskiftet. Beslutning truffet under indlæggelse gælder indtil den efterfølgende behandlingsansvarlige læge (egen læge) beslutter andet. Den behandlingsansvarlige læge skal være opmærksom på forhold, som kræver fornyet stillingstagen og har ansvar for at foretage revurdering af beslutningen.

 

Krav om skriftlig videreformidling til praktiserende læge:

Beslutningen om fravalg af genoplivningsforsøg skal videreformidles via epikrisen. Epikrisen markeres med anbefaling om opfølgning (grøn). Vær opmærksom på, at patientens øvrige situation kan foranledige en gul eller rød epikrise. Farvemarkringen af epikriser er beskrevet i det regionale dokument Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk)

 

Krav om skriftlig og mundtlig videreformidling til plejepersonalet i hjemmesygeplejen, plejecenter m.v.:

Plejepersonalet i hjemmesygeplejen, plejecenter m.v. skal informeres direkte og så vidt muligt skriftligt, da de skal følge den beslutning, der er truffet på hospitalet. Hospitalet tager telefonisk kontakt til relevant plejepersonale og journalnotatet Behandlingsniveau sendes med i Plejeforløbsplanen eller som korrespondancebrev til hjemmeplejen.

 

Sektorskift - Fra primærsektor til hospital (sekundærsektor)

Krav til praktiserende læge ved indlæggelse:

Praktiserende læge (behandlingsansvarlige læge/indlæggende læge) skal i henvisningen tydeligt angive, hvis der i primærsektor er truffet beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg.

 

Krav til hospitalet ved indlæggelser

Ved indlæggelse og optagelse af anamnese skal personalet være særligt opmærksomme på, fravalg i henvisningen, om der i tidligere indlæggelsesforløb har været truffet beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg og om disse tidligere beslutninger fortsat er gældende. I epj tilrettes aktiviteten Behandlingsniveau og OBS-ikoner. Se afsnit 5 om Dokumentation i epj.

 

8. Definition af begreber

I VEJ nr 9934 af 29/10/2019 om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg findes under punkt 6 definitionerne af følgende begreber:

a) Habil patient

b) Varigt inhabil patient

c) Informeret samtykke

d) Aktuel sygdomssituation

e) Uafvendeligt døende patient

f) Nærmeste pårørende

g) Behandlings- og livstestamenter

h) Anden forhåndstilkendegivelse

i) Behandlingsansvarlig læge

j) Øvrige sundhedspersoner

 

9. Målgruppe og formål

Retningslinjen omfatter alle kliniske afdelinger på hospitalerne i Region Nordjylland og henvender sig til: alle, der har ansvar for at træffe beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg samt sundhedspersonale, der er involveret i beslutningerne om fravalg af genoplivningsforsøg/intensiv behandling.

 

Formål

At vejlede læger og sundhedspersonale om ansvar og beslutningstagen i forbindelse med afståelse fra genoplivningsforsøg/intensiv behandling.

 

At sikre, at patienten og pårørende er informeret om den lægefaglige indikation og begrundelse for ikke at iværksætte en given behandling.

10. Referencer