Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse af ordinationer af farmakonomer, Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4)

Formål

Formålet er at sikre, at patienters aktuelle medicin er korrekt dokumenteret i medicinmodulet under indlæggelse i forbindelse med total hoftealloplastik (THA) og total knæalloplastik (TKA).

Beskrivelse

Farmakonomens ansvar

Farmakonomer opretter ordinationer/ordinationskladder for patienters aktuelle medicin i medicinmodulet for elektive patienter, som skal have foretaget total hoftealloplastik (THA) eller total knæalloplastik (TKA).

 

I indkaldelsesbrevet til THA- og TKA-patienter er der angivet, at patienten skal aflevere udfyldt medicinliste ved informationsmødet, som afholdes 1-3 uger før planlagt operation.

 

Medicinlisten, operatørsamtale (udfyldt af læge ved indlæggelsessamtalen), operationsoversigt og evt. skema for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af anæstesien) sendes elektronisk til Sygehusapotekets brevkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseO4@rn.dk, senest to hverdage inden operationsdato.

 

Farmakonomen opretter ordinationer/ordinationskladder for patientens medicin på baggrund af den tilsendte medicinliste. Patientens medicin sammenholdes med oplysninger på FMK.

Ved uoverensstemmelse mellem patientens medicinliste og FMK har farmakonomen mulighed for at kontakte patienten telefonisk for at få afklaret uoverensstemmelser.

ordinationer/ordinationskladder skal godkendes af operatør/stuegangsgående læge, som dermed bliver ansvarlig for ordinationerne.

 

Ikke aktuelle lægemiddelordinationer i medicinmodulet samt dobbeltordinationer og forældede antibiotika- og andre kure seponeres på FMK og i medicinmodulet.

Farmakonomen opretter ligeledes ordinationskladder for hhv. THA- eller TKA-standardordinationspakker i medicinmodulet.

 

Ordinationer/ordinationskladder er klar til godkendelse senest dagen inden patientens operation.

I tilfælde, hvor der sker ændringer i operationsprogrammet, og afsnittet ønsker, at farmakonomen skal oprette patientens medicin før oprindeligt planlagt, kan farmakonomen kontaktes dog minimum med 2 døgns varsel via elektronisk til Sygehusapotekets brevkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseO4@rn.dk,

 

Farmakonomen registrerer i Clinical Suite, når patienter ikke har nogen kendt lægemiddelallergi (CAVE/intolerans/tilstand).

 

Interventioner/kommentarer ang. oprettelse af ordination dokumenteres elektronisk via ”Farmacinotat” i Clinical Suite (fremkommer i forbindelse med kontinuiteten).

 

Apotekspersonalets rettigheder i medicinmodulet er angivet i PRI-instruksen: ”Klinisk farmaceutisk service på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø (O4)”.

 

Lægens ansvar

Det er et lægeligt ansvar at dokumentere patienters aktuelle medicinering i medicinmodulet under indlæggelse, at ordinere relevant alloplastik-pakke samt dokumentering af ordinationer, der skal udelades af pakken. Det er ligeledes lægens ansvar at indhente og dokumentere oplysninger om allergi og intolerans.

 

Arbejdsgang for læge ved indlæggelse

  • Der tages stilling til, om patienten har lægemiddelallergi og intolerans.

Evt. registrering af CAVE/intolerans/tilstand i Clinical Suite.

  • Tjek Farmacinotat i patientjournalen fra farmakonom vedr. oprettelse af alloplastik-pakke, samt interventioner/kommentarer til ordinationerne i pakken, samt til patientens vanlige medicin.

  • Lægemiddelordinationerne i medicinmodulet sammenstemmes med patientens medbragte medicinliste.

  • Godkend ordinationer/ordinationskladder, som er oprettet af farmakonom.

OBS! Plejepersonalet må ikke dispensere og administrere medicin via medicinmodulet, før ordinationerne er godkendt af læge.

  • Patienter i antitrombotisk behandling kræver særlig opmærksomhed. Tjek præ-op skema vedr. perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af anæstesien).

 

Sygeplejerskens ansvar

Sygeplejersker, som afholder informationsmøder for THA- og TKA-patienter

Ved informationsmødet sikrer sygeplejersken, at patientens medicinliste på FMK svarer til patientens aktuelle medicinering:

  • Lægemiddelnavn, styrke, doseringstidspunkter, (inkl. ugedosis for Marevan/Marcoumar), lægemiddelform og indikation

  • Administrationsansvar ift. anvendelse af patientens egen medicin

  • Telefonnr. til den, som dispenserer patientens medicin

 

Sygeplejersken sender patientens medicinliste fra FMK med rettelser og eventuelle tilføjelser elektronisk til Sygehusapotekets brevkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseO4@rn.dk.

 

Sygeplejersker, generelt

Når patienten møder til indlæggelse, spørger den modtagende sygeplejerske, om der er foretaget ændringer i patientens medicin siden informationsmødet, hvor patienten afleverede sin aktuelle medicinliste. I tilfælde, hvor der er foretaget ændringer, orienterer sygeplejersken operatøren/stuegangsgående læge.

 

Sygeplejerskerne skal være opmærksomme på, om lægemiddelordinationerne i medicinmodulet er godkendt af læge. Dispenserer og administrerer plejepersonalet ikke godkendt medicin, er plejepersonalet ansvarlig for evt. utilsigtede hændelser (se Godkendelse af medicin under Definition af begreber).

 

Sygeplejerskerne er også ansvarlige i forhold til at tilrette administrationsansvar og brug af patienters egen medicin, så det afspejler praksis.

Patienter i antitrombotisk behandling kræver særlig opmærksomhed.

 

OP-kontorets ansvar

I tilfælde af at operationsprogrammet bliver ændret efter afholdt informationsmøde sendes relevante oplysninger til apotekspersonalet via Sygehusapotekets brevkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseO4@rn.dk.

 

Definition af begreber

Administrationsansvar: Medicinen kan være sat til at være: Ingen selvadministration, delvis selvadministration, selvadministrerende og tvang. De forskellige administrationsansvar vises med forskellige farver i administrationsoversigten jf. hjælpefunktionen F1. Administrationsansvar kan uddelegeres til sygeplejersken at vurdere.

 

Ajourføring af FMK (Ajourfør FMK): Lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet.

Farmacinotat: Notat i journalkontinuationen, hvor farmaceut/farmakonom overleverer interventioner til læger og sygeplejersker i forbindelse med Klinisk farmaceutisk service.

Godkendelse af medicin: En lægelig gennemgang af patientens aktuelle medicinering med stillingtagen til, hvilken medicin patienten skal have under indlæggelsen. Godkendelse af medicin foretages ved indlæggelsen, ved medicinændringer og ved behov. Der må ikke dispenseres og administreres medicin via medicinmodulet, før der er foretaget godkendelse af medicin.

Klinisk farmaci: Sikring og rationel brug af lægemidler til gavn for patienter og samfund ved et samarbejde mellem apotekspersonale, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Oprettelse af ordinationer: Farmakonom opretter ordinationer/ordinationskladder i medicinmodulet for elektive patienter, på baggrund af operationstilmelding, tilsendt medicinliste fra FMK, der er tilrettet i samarbejde med patienten. Farmakonomen sammenholder med aktuelle oplysninger på FMK.

 

Ordinationskladde: Lægemiddelordination, som skal godkendes af læge, inden plejepersonalet kan dispensere og administrere medicin via medicinmodulet.