Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rødt Medicinsk Kald

Formål

At forbedre og fremskynde behandlingen af akut kritisk syge patienter for at reducere mortalitet, morbiditet, komplikationer samt sengedagsforbrug ved:

 • • At sikre den bedst mulige behandlingskvalitet for den udefrakommende, akut kritisk syge patient ved at diagnostik, terapi, og visitation varetages på bagvagtsniveau niveau døgnet rundt

 • • At behandle kritiske ABCDE-problemer umiddelbart i forbindelse med patientens ankomst

 • • At igangsætte relevant diagnostik og behandling hurtigst muligt

Patientgruppe/ patientforløb/ anden målgruppe

Sundhedsfagligt personale ansat i Akutmodtagelsen, Medicinsk Afsnit, Anæstesiologisk Afsnit, Klinisk Biokemisk afdeling og Klinisk Billeddiagnostisk afsnit

 

Definition af begreber

ABCDE: Beskriver en undersøgelses- og behandlingsmæssig tilgang til en akut syg patient, hvor man går frem i bogstavmæssig rækkefølge efter vigtigheden af patientens symptomer (A – airway, B – breathing, C – circulation, D – disability (neurologi) og E – exposure and environment).

 

Rødt Medicinsk Kald: Tilkald af behandlingsteam, som etableres ved akut ABC ustabile patienter, der opfylder kriterierne for dette iht. nedenstående scoringsskema.

 

Fremgangsmåde

”Rødt medicinsk kald” kan udløses med afsæt i meldinger fra ambulancetjenesten eller indlæggende læge til visitationssygeplejersken i modtagelsen, eller hvis der findes åbenlyse og alvorlige tegn på kritisk medicinsk sygdom eller begrundet mistanke herom, efter at patienten er modtaget på hospitalet = patienter triageret rød.

Modtagende sygeplejerske, som triagerer patienten rød, tager kontakt til visitator, som aktiverer ”rødt medicinsk kald”.

Som hovedregel skal ”Rødt Medicinsk Kald” aktiveres ved akut opstået eller truende alvorlig påvirkning af luftveje/ vejrtrækning/ cirkulation og/ eller bevidsthed.  

Når patienterne ankommer til Akutmodtagelsen, scores de ud fra nedenstående skema. Gælder kun patienter over 15 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Point

1 Point

2 Point

A

 • • Følelse af hævet hals

 • • Normal stemme

 

 

 • • Ikke fri luftvej

 • • Inspiratorisk stridor

 • • Intuberet patient

 

B

 

 

Se kendt svær KOL

 • • Funktionsdyspnø

 • • SpO2 85-100 % uden O2 tilskud

 • • RF 8-25 /min

 

 • • SpO2 80-85 % med O2 tilskud

 • • RF 26-35 /min

 • • SpO2 < 80 % med O2 tilskud

 • • RF < 8 eller > 35 /min

 

C

 • • Puls 40-130

 • • Systolisk BT > 90 mmHg

 

 • • Regelmæssig puls > 130 eller under 40 /min

 • • Uregelmæssig puls > 180 /min

 • • Systolisk BT 80-90 mmHg

 

 • • Hjertestop (udløser hjertestop kald)

 • • Systolisk BT < 80 mmHg

D

 • • GCS 14-15

 • • GCS 9-13 uden pupildifferens

 • • Moderat agiteret

 

 • • GCS 9-13 + pupildifferens

 • • Nakke-ryg-stiv

 • • GCS < 8

 • • Status epileptikus

 • • Petekkier og mistanke om infektion

E

 • • Tp 36 – < 40 0C

 

 • • Tp 32 – 35 0C eller > 40 0C

 

 • • Kemisk forurenet (husk rensning)

 • • Tp < 32 0C

Kendt svær KOL

 

 

 

B

 • • Funktionsdyspnø

 • • SpO2 < 85 % uden O2 tilskud

 • • RF 8-25 /min

 

 • • SpO2 75-85 % med O2 tilskud

 • • RF 26-35 /min

 • • SpO2 < 75 % med O2 tilskud

 • • RF < 8 eller > 35 /min

 • • Patient der ventileres

 

 

Total sum på 2 point eller højere udløser ”Rødt Medicinsk Kald”.

 

Organisation

Det akutte medicinske team består af:
 

 • • Forvagt 2 (Teamleder)

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Sygeplejerske fra Akutmodtagelsen

 • • Bioanalytiker

 • • Akutlæge kl 08.00-15.00

 • • Medicinsk bagvagt: efter kl 15.00 samt i weekend/helligdage:

Ved behov kan teamet suppleres med f.eks.:

 • • Radiologisk vagthavende

 • • Medicinsk bagvagt

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk bagvagt

 • • Gynækologisk bagvagt

 

Rødt Medicinsk Kald kaldes via vagttelefonerne. Der skal angives lokation i forbindelse med kaldet.

Det tilkaldte personale møder på angivne lokation.

Arbejdet i Rødt Medicinsk Team

Formålet med teamet er at have den nødvendige ekspertise, erfaring og beslutningskompetence til at:

 

 • • Forestå den primære undersøgelse og behandling af kritisk syge patienter på bagvagtsniveau

 • • Foretage de nødvendige akutte logistiske og visitationsmæssige beslutninger og prioriteringer

 • • Tilkalde kolleger/ eksperter fra eget/ andre specialer på et passende tidspunkt og et passende niveau. Evt. telefonisk rådgivning fra eksterne specialister.

Kommunikationen i teamet tager afsæt i ISBAR-konceptet

 

 

Teammedlemmernes funktion:

Nedenstående skema viser en oversigt over de enkelte teammedlemmers funktion:

Teammedlemmer

Teammedlemmernes funktion

Teamleder/ forvagt 2

 

 

 • • Prioritering af undersøgelse og behandling samt visitering af patienten

 • • Planlægger diagnostik, behandling og visitering af patienten

 • • Er ansvarlig for information og kommunikation med pårørende, eller uddelegere denne opgave

 • • Følger patienten indtil den primære diagnostik er afklaret, og patienten er i et relevant udrednings-/ behandlingsforløb

 • • Evt. overdrage stafetten til anæstesi – intensiv

 • • Beslutter, om teamets funktion kan ophøre, og patienten behandles som en almindelig medicinsk patient

 • • Evt. overflytning til andet hospital

 • • Skriver indlæggelsesjournal

Bioanalytiker

 • • Blodprøver tages efter ordination

 • • Patientidentifikation efter gældende retningslinjer

 • • Tager blodprøver - kontakter evt. anæstesien mhp. om blod kan fås fra A-kanyle eller venflon

 • • Optage EKG

 • • Ansvarlig for, at blodprøver straks bringes til laboratoriet og analyseres

 

Akutlæge/Akut BV

Observatør

Anæstesisygeplejersken

 

 • • Gør nødvendigt medicin og udstyr klar

 • • Assisterer anæstesilægen til anlæggelse af i.v.-adgang og til evt. intubation

 • • Giver medicin efter anæstesilægens ordination

 • • Observerer og journalfører vitale værdier, RF, BT, puls, GCS mm.

 • • Fører anæstesijournal og væskeskema

 

Sygeplejersker fra Akutmodtagelsen

 

 • • Sikrer patientens identitet – påsætter ID-armbånd

 • • Udfører ordinationer, bestilling af blodprøver og undersøgelser

 • • Anlægger af kath a demeure ved behov

 • • Vanlige sygeplejeopgaver ved modtagelse af den akutte patient

 • • Varetager kontakten til pårørende på stuen

 

 

 

Etik på akutstuen:

 • • Hold støjniveauet nede

 • • Tal kun én ad gangen

 • • Giv klare beskeder, så ingen er i tvivl om, hvem du henvender dig til. ISBAR

 • • Begræns antallet af personer, der har direkte kontakt til patienten

 • • Forvagt 2 har ansvaret for information til patienten om fund og videre behandling

 • • Sygeplejerske fra Akutmodtagelsen drager omsorg for pårørende i venteområdet


Dokumentation

Hvert speciale er ansvarlig for at journalføre og dokumentere deres behandling i Akutmodtagelsen.

Forvagt 2 skriver indlæggelsesjournal.

Hvis patienten overflyttes til Intensivafsnittet, overtager anæstesiologisk bagvagt patienten efter vanlig procedure.

Ansvar

Det overordnede ansvar for funktionen Rødt Medicinsk Kald ligger hos afsnitsledelsen for Akutmodtagelsen, Anæstesiologisk afsnit og Medicinsk afsnit (ledende overlæger og afsnitsledere).

 

 

 

Aktivering af ”Rødt Medicinsk Kald” følger nedenstående procedure

Trin

Hvem

Hvad

Hvordan

1

Paramediciner/ falckredder i ambulancen

 

Indlæggende læge

Ringer til visitator i FAM

På tlf. nr. 97650515

2

Visitator i FAM

Ringer til receptionen og melder ”rødt medicinsk kald” samt lokation

På tlf. nr. 50112

3

Receptionen

Aktiverer foruddefineret personale

Forholdsordre i Alarmagenten