Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rødt medicinsk kald og akut internt kald, Thisted

Beskrivelse

Ved pludselig forværret akut ABC ustabile patienter er der på hospitalsmatriklen i Thisted etableret følgende handlealgoritme for tilkaldelse af hjælp

 1. 1. MAT-team Tilkald af mobilt akutteam (MAT) – udløses fra TOKS-score på 8-9 eller derover

 

 1. 2. ”Rødt medicinsk” kald eller ”Akut internt kald” (indeværende instruks)

 

 1. 3. Hjertestopkald Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH, Thisted

 

”Rødt medicinsk kald”: Sundhedsfagligt personale ansat i Akutmodtagelsen, Medicinsk Afsnit, Anæstesiologisk Afsnit, Klinisk Biokemisk afdeling og Klinisk Billeddiagnostisk afsnit

”Akut internt kald”: Sundhedsfagligt personale ansat på hospitalsmatriklen i Thisted, Klinisk Biokemisk afdeling og Klinisk Billeddiagnostisk afsnit

Formål

Formålet med ”Rødt medicinsk kald” eller ”Akut internt kald” er at forbedre og fremskynde behandlingen af akut kritisk syge patienter for at reducere risiko for hjertestop, mortalitet, morbiditet, komplikationer samt sengedagsforbrug ved:

 • • At sikre den bedst mulige behandlingskvalitet for den udefrakommende, akut kritisk syge patient ved at diagnostik, terapi, og visitation varetages på bagvagtsniveau niveau døgnet rundt

 • • At behandle kritiske ABCDE-problemer umiddelbart i forbindelse med patientens ankomst samt under indlæggelse og ambulatoriebesøg på matriklen

 • • At igangsætte relevant diagnostik og behandling hurtigst muligt

 

Fremgangsmåde ved ”Rødt medicinsk kald” eller ved ”Akut internt kald”

”Rødt medicinsk kald” kan udløses med afsæt i meldinger fra ambulancetjenesten eller indlæggende læge til visitationssygeplejersken i modtagelsen, eller hvis der findes åbenlyse og alvorlige tegn på kritisk medicinsk sygdom eller begrundet mistanke herom, efter at patienten er modtaget på hospitalet = patienter triageret rød.

Modtagende sygeplejerske, som triagerer patienten rød, tager kontakt til visitator, som aktiverer ”rødt medicinsk kald”.

Som hovedregel skal ”Rødt medicinsk kald” eller ”Akut internt kald” aktiveres ved akut opstået eller truende alvorlig påvirkning af luftveje/ vejrtrækning/ cirkulation og/ eller bevidsthed.  

 

Når patienterne ankommer til Akutmodtagelsen, scores de ud fra nedenstående skema.

Gælder kun patienter over 15 år

 

 

0 Point

1 Point

2 Point

A

 • • Følelse af hævet hals

 • • Normal stemme

 

 

 • • Ikke fri luftvej

 • • Inspiratorisk stridor

 • • Intuberet patient

 

B

 

 

Se kendt svær KOL

 • • Funktionsdyspnø

 • • SpO2 85-100 % uden O2 tilskud

 • • RF 8-25 /min

 

 • • SpO2 80-85 % med O2 tilskud

 • • RF 26-35 /min

 • • SpO2 < 80 % med O2 tilskud

 • • RF < 8 eller > 35 /min

 

C

 • • Puls 40-130

 • • Systolisk BT > 90 mmHg

 

 • • Regelmæssig puls > 130 eller under 40 /min

 • • Uregelmæssig puls > 180 /min

 • • Systolisk BT 80-90 mmHg

 

 • • Hjertestop (udløser hjertestop kald)

 • • Systolisk BT < 80 mmHg

D

 • • GCS 14-15

 • • GCS 9-13 uden pupildifferens

 • • Moderat agiteret

 

 • • GCS 9-13 + pupildifferens

 • • Nakke-ryg-stiv

 • • GCS < 8

 • • Status epileptikus

 • • Petekkier og mistanke om infektion

E

 • • Tp 36 – < 40 0C

 

 • • Tp 32 – 35 0C eller > 40 0C

 

 • • Kemisk forurenet (husk rensning)

 • • Tp < 32 0C

Kendt svær KOL

 

 

 

B

 • • Funktionsdyspnø

 • • SpO2 < 85 % uden O2 tilskud

 • • RF 8-25 /min

 

 • • SpO2 75-85 % med O2 tilskud

 • • RF 26-35 /min

 • • SpO2 < 75 % med O2 tilskud

 • • RF < 8 eller > 35 /min

 • • Patient der ventileres

 

 

Total sum på 2 point eller højere udløser ”Rødt Medicinsk Kald” i Akutmodtagelsen.

 

På resten af matriklen udløses ”Akut internt kald” når patienten udvikler akut opstået eller truende alvorlig påvirkning af luftveje/ vejrtrækning/ cirkulation og/ eller bevidsthed, TOKS´er 10 eller derover Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1.

Afhængig af den kliniske situation og det sundhedspersonale, der er til stede i forvejen, kan vælges mellem tilkald af MAT-teamet jf. Tilkald af mobilt akutteam (MAT) eller ”Akut internt kald”.

 

 

Organisation i Akutmodtagelsen (rødt medicinsk kald)

Det akutte medicinske team består af:
 

 • • Forvagt 2 (Teamleder)

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Sygeplejerske fra Akutmodtagelsen

 • • Bioanalytiker

 • • Akutlæge kl. 08.00-15.00

 • • Medicinsk bagvagt: efter kl. 15.00 samt i weekend/helligdage:

Ved behov kan teamet suppleres med f.eks.:

 • • Radiologisk vagthavende

 • • Medicinsk bagvagt

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt

 • • Anæstesiologisk bagvagt

 • • Gynækologisk bagvagt

 

 

Organisation på sengeafsnit og ambulatorier (akut internt kald)

Det akutte interne team består af:
 

 • • Forvagt 2 (Teamleder)

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Sygeplejerske og læge fra det afsnit, hvor patienten befinder sig (indkaldes IKKE af via Alarmagent/Receptionen)

 • • Bioanalytiker

 • • Akutlæge kl. 08.00-15.00

 • • Medicinsk bagvagt: efter kl. 15.00 samt i weekend/helligdage:

Ved behov kan teamet suppleres med f.eks.:

 • • Anæstesiologisk bagvagt

 • • Radiologisk vagthavende

 • • Medicinsk bagvagt

 • • Ortopædkirurgisk bagvagt

 • • Gynækologisk bagvagt

 

 

Såvel ”Rødt medicinsk kald” som ”Akut internt kald” kaldes via vagttelefonerne. Der skal angives lokation i forbindelse med kaldet samt om det drejer sig om Rødt medicinsk kald” eller ”Akut internt kald”.

Det tilkaldte personale møder på angivne lokation.

Formålet med arbejdet i rødt medicinsk team og teamet for ”Akut internt kald” er at have den nødvendige ekspertise, erfaring og beslutningskompetence til at:

 

 • • Forestå den primære undersøgelse og behandling af kritisk syge patienter på bagvagtsniveau

 • • Foretage de nødvendige akutte logistiske og visitationsmæssige beslutninger og prioriteringer

 • • Tilkalde kolleger/ eksperter fra eget/ andre specialer på et passende tidspunkt og et passende niveau. Evt. telefonisk rådgivning fra eksterne specialister.

Kommunikationen i teamet tager afsæt i ISBAR-konceptet

 

Teammedlemmernes funktion - oversigt:

Teammedlemmer

Teammedlemmernes funktion

Teamleder/ forvagt 2

 

 

 • • Prioritering og planlægning af undersøgelse, behandling samt visitering af patienten

 • • Ansvarlig for information og kommunikation med pårørende, uddelegerer evt. denne opgave

 • • Følger patienten indtil primær diagnostik er afklaret, og patient er i relevant udrednings-/ behandlingsforløb

 • • Evt. overdrage stafetten til anæstesi – intensiv

 • • Beslutter, om teamets funktion kan ophøre, og patienten behandles som almindelig medicinsk pt.

 • • Evt. overflytning til andet hospital

 • • Skriver indlæggelsesjournal/journalfører hændelsen

Bioanalytiker

 • • Blodprøver tages efter ordination

 • • Patientidentifikation efter gældende retningslinjer

 • • Tager blodprøver - kontakter evt. anæstesien mhp. om blod kan fås fra A-kanyle eller venflon

 • • Optage EKG

 • • Ansvarlig for, at blodprøver straks bringes til laboratoriet og analyseres

Akutlæge/Akut BV

Observatør

Anæstesisygeplejersken

 Gør nødvendigt medicin og udstyr klar

 • • Assisterer anæstesilægen til anlæggelse af i.v.-adgang og til evt. intubation

 • • Giver medicin efter anæstesilægens ordination

 • • Observerer og journalfører vitale værdier, RF, BT, puls, GCS mm.

 • • Fører anæstesijournal og væskeskema

Sygeplejersker fra Akutmodtagelsen eller fra det afsnit, der har tilkaldt hjælp

 Sikrer patientens identitet – påsætter ID-armbånd

 • • Udfører ordinationer, bestiller blodprøver og undersøgelser

 • • Anlægger kath a demeure ved behov

 • • Vanlige sygeplejeopgaver ved modtagelse af den akutte patient

 • • Varetager kontakten til pårørende på stuen 

 

 

Etik på akutstuen/patientens stue/lokation:

 • • Hold støjniveauet nede, tal kun én ad gangen

 • • Giv klare beskeder, så ingen er i tvivl om, hvem du henvender dig til. ISBAR

 • • Begræns antallet af personer, der har direkte kontakt til patienten

 • • Forvagt 2 har ansvaret for information til patienten om fund og videre behandling

 • • Sygeplejerske fra Akutmodtagelsen drager omsorg for pårørende i venteområdet

 • • Undgå crowding, dvs. hvis tilstrækkelige personalekompetencer er til stede, aftales, hvilke sundhedspersonale, der ikke er behov for.


Dokumentation

Hvert speciale er ansvarlig for at journalføre og dokumentere deres behandling i Akutmodtagelsen.

Forvagt 2 skriver indlæggelsesjournal/hændelsesforløb i EPJ.

Værdier noteres i EPJ

Hvis patienten overflyttes til Intensivafsnittet, overtager anæstesiologisk bagvagt patienten efter vanlig procedure.

Ansvar

Det overordnede ansvar for ”Rødt medicinsk kald” ligger hos afsnitsledelsen for Akutmodtagelsen, Anæstesiologisk afsnit og Medicinsk afsnit (ledende overlæger og afsnitsledere).

Det overordnede ansvar for Akut internt Kald” ligger hos afdelingsledelsen for Klinik Medicin og Akut samt Anæstesien.

 

Aktivering af ”Rødt medicinsk kald” og ”Akut internt kald” følger nedenstående procedure

Trin

Hvem

Hvad

Hvordan

1

Paramediciner/ falckredder i ambulancen

 

Indlæggende læge

Ringer til visitator i FAM

På tlf. nr. 97650515

2

Visitator i FAM

Sundhedspersonale, hvor hændelsen opstår

Ringer til receptionen og melder ”rødt medicinsk kald” samt lokation

På tlf. nr. 50112

3

Receptionen

Aktiverer foruddefineret personale

Forholdsordre i Alarmagenten

Definition af begreber

ABCDE: Beskriver en undersøgelses- og behandlingsmæssig tilgang til en akut syg patient, hvor man går frem i bogstavmæssig rækkefølge efter vigtigheden af patientens symptomer (A – airway, B – breathing, C – circulation, D – disability (neurologi) og E – exposure and environment).

”Rødt medicinsk kald”: Tilkald af behandlingsteam i Akutmodtagelsen, ved akut ABC ustabile patienter, der opfylder kriterierne iht. scoringsskema.

”Akut internt kald”: Tilkald af behandlingsteam alle andre steder på matriklen end i Akutmodtagelsen ved akut ABC ustabile patienter, der opfylder kriterierne iht. scoringsskema.