Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløb for patienter henvist med urethrastriktur med henblik på eventuel urethraplastik

 

Formål

Urologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital udreder og behandler patienter for urethrastiktur (bulbære og distale strikturer). Herunder har Urologisk afdeling, landsfunktionen for de bulbære urethrastikturer. Ved disse patientgrupper er der derfor mange forskellige sygehus, afdelinger og fagpersoner involveret. Formålet med instruksen, er at sikre at arbejdsgangen er kendt af alle involverede fagpersoner, således muligheden for at skabe et så optimalt forløb for patienten som muligt øges.

Beskrivelse

Ansvarlig for forløbene er forløbskoordinator Helene Hansen (hch@rn.dk, tlf 60944), læge Lotte Sander (lotte.sander@rn.dk, tlf: 63238) og læge Grazvydas Tuckus (gt@rn.dk, tlf: 63236)

 

Henvisning:

Aalborg Universitets hospital har højt specialiseret landsfunktion for bulbære urethrastikturer, og patienter har således ikke mulighed for at blive udredt og behandlet andet sted i landet.

Henvisning modtages fra egen læge eller andet sygehus. Denne registreres og lægges til løbende visitation af læge Grazvydas Tuckus eller læge Lotte Sander. Alle med diagnosen urethrastriktur visiteres under udredningsgarantien.

Der skal registreres med én af følgende koder: ”Posttraumatisk urethrastriktur” DN350, ”Urethrastriktur” DN359.

 

Såfremt en henvisning er blevet visiteret af andre urologiske læger, skal henvisningen ses af Lotte Sander eller Grazvydas Tuckus mhp yderligere undersøgelser samt evt. visitationsnotat, inden journalen lægges til forløbskoordinator.

 

Der udfærdiges visitationsnotat/udredningsplan i journalen med kort resume af anamnese samt den videre plan. Fx ambulante besøg i form af journaloptagelse, uretrografi, flow, residualurinbestemmelse, uretroskopi, og hvis der forventes at være behov for børnescop, ved konsultationen.

Såfremt der er udført urethrografi skal visitationssekretær sikre sig, at den er overført til Easyviz.

Visitationssekretæren registrerer diagnosekoden+”AZAC4” i PAS.

 

Såfremt der skal udføres urethrografi, sendes henvisning til røntgen. Der kan eventuel benyttes standard henvisning til urethrografi (Frase nr 135). Henvisningen skal rettes til den røntgenafdeling, der skal udføre undersøgelsen. Såfremt det er en udenamtspatient og røntgenundersøgelsen skal foretages her i Aalborg, skal det påføres henvisningen, at den skal udføres i Aalborg, ellers vil den blive returneret. Visiterende læge skriver desuden orienterende brev til patienten. Standard informationsbrev kan eventuelt benyttes (Frase nr 136)

Såfremt patienten er henvist til hjemsygehus mhp. urethrografi, registreres dette som en ”VAS” (=Ventende på assistance) i PAS. VAS oprettes, af visitationssekretær, fra den dato henvisningen til urethrografi sendes. I VAS´en kodes med SKS-kode for det sygehus, der skal udføre undersøgelsen.

Såfremt der registreres en IPØ på patienten, skal der tilknyttes en AFX01D3 i ”HVF”-billedet.

Urologisk afdeling har rådighed over 2 tider på røntgenafdelingen Aalborg Universitetshospital alle onsdage hhv. kl. 10 og 11. Disse bruges fortrinsvis til udenamtspatienter. Patienterne kan således få udført røntgen og ambulant forundersøgelse samme dag.

 

 

Ved patienter, der skal have udført urethrografi eller anden undersøgelse på andet sygehus, skal der på henvisningen anføres, at der skal gives besked til urologisk forløbskoordinatorer Helene Hansen hch@rn.dk / tlf 97660944 når undersøgelsesdatoen er fastsat. Således kan forløbskoordinator planlægge det videre forløb.

 

Indkaldelse:

Når visiteringen er udført, lægges journal med udskrevet visitationsnotat til forløbskoordinator mhp ambulant tid til forundersøgelse. Patienterne bookes ift. gældende udredningsgaranti. Da vi har landsfunktion på området, anvendes Indkaldelsestyperne ”U1/XU1” (ved forundersøgelsestid indenfor 30 dage). Ved forundersøgelsesdato over 30 dage anvendes ”U3/XU3”

 

Alle tider til patienter i urethrastrikturforløb bookes af afdelingens forløbskoordinatorer. Alle konsultationer skal foretages af en læge med ekspertise indenfor urethraplastik.

 

Såfremt der skal udføres yderligere undersøgelser, tages der hensyn til planlægningen af dette.

 

Booking af urethrografi på Aalborg Universitetshospital til udenamtspatienter foregår ved, at røntgenafdelingen kontakter urologisk forløbskoordinator via mail hch@rn.dk med tiden til røntgen. Ambulatorie-tiden bookes under hensyntagen til dette, dvs. gerne på samme dag. Urologisk forløbskoordinator sender indkaldelsen til patienten med både røntgentid og tid til forundersøgelse i ambulatoriet.

Røntgenafdelingen sender selv indkaldelse til patienter fra egen region, der skal have udført urethrografi. Røntgenafdelingen orienterer urologisk forløbskoordinator via mail hch@rn.dk om dato for indkaldelse.

 

Kontaktperson i røntgenafdelingen er sekretær Karen Laursen tlf 6 50 32 (mail khl@rn.dk).

 

Såfremt røntgentider ikke er brugt 7 kalenderdage før, må røntgen bruge dem til andre patienter.

 

Lotte Sander er ansat i delestilling med Frederikshavn sygehus, således at hun arbejder i et 4 ugers rul. Lotte er i Aalborg torsdag og fredag i rulleuge 1, 2 og 3 og intet fremmøde i Aalborg i rulleuge 4. Torsdage i Aalborg er Lotte på operationsgangen og fredage i ambulatoriet.

Der er forhåndsreserveret tider i ambulatoriet til urethraplastik-patienter. Der sættes 60 minutter til hver forundersøgelse og 30 min til kontroller.

 

Ambulatoriet råder over 5 børnecystoskoper, hvorfor der maximalt pr. dag kan bookes 5 patienter, hvor der skal anvendes et sådant.

I Lotte Sanders ambulatorie må der som standard bookes 3 forundersøgelser og 4 kontroller. Der stiles mod at sammensætte dagen på følgende måde:

 

 

9-9:30

 

9:30-10:30

10:30-11

11-12

12-12:30

12:30-13:30

13:30-14

14-14:30

14:30-14:45

 

Kontrol

 

Forus

Kontrol

Forus

Pause

Forus

Kontrol

Kontrol

1-2 TLF

 

I Grazvydas Tuckus´ ambulatorium onsdag eftermiddag, må der som standard bookes hvad der svarer til 1 forundersøgelse, 2 kontrolpatienter. Der stiles mod at bookes således:

 

 

12:30-13:30

 

13:30-14

14-14:30

 

Forus

 

Kontrol

Kontrol

 

Såfremt der i visitationen er bemærkning om, at der skal være børnescop til rådighed ved den ambulante konsultation, noteres dette under ”kliniske bemærkninger” ved bookingen. Herudover noteres samme sted, dato for urethrografi, samt hvilket sygehus, der udfører den.

 

Ptt bookes til de dertil oprettede opgaver i Bookplan. Således vil patienten automatisk med indkaldelser til forundersøgelse få tilsendt følgende indkaldelsesinformation: Patientpjece om Flow og urethroskopi, herudover Præbookingskema og Symptom-skema ”Skema vedrørende operation af urinrørsforsnævring (før operation)”.

 

For patienter uden for Region Nordjylland, skal der til hjemregionen sendes et meddelelsesbilag (gælder 1 år) pr mail/alm.post på, at patienten er i behandling her, således hjemregionen gøres opmærksom på, at patienten er berettiget til kørselsgodtgørelse. Dette gøres når patienten indkaldes til første tid hos os, samt til 1 års kontrollen.

 

Såfremt der er brug for tolk, skal der af hensyn til de forskellige undersøgelser ved forundersøgelsen benyttes fremmøde tolk. Til øvrige konsultationer skal der som standard anvendes videotolk.

 

Ambulant forundersøgelse:

Sekretær der klargør journaler til ambulatoriet, skal sikre at billeder og beskrivelser af urethrografier er tilgængelige i PACS.

 

Når der i ambulatoriet planlægges operation, skal det dikteres om der skal planlægges med;

 

1: Et standard forløb med operation for bulbær urethrastriktur, som indbefatter:

 

 • • OP á 210 minutters varighed

 • • 14 dage postoperativt seponering af KAD ved egen læge

 • • 3 mdr. postoperativt; Tid i ambulatoriet mhp. Flow + residualurinbestemmelse og +/- urethroskopi ved læge;

  • Indkaldelsen skal vedhæftes symptom-skemaet ”Skema vedrørende operation af urinrørsforsnævring”, og patienten medbringer dette udfyldt til konsultationen.

 • • 1 år postoperativt; Tid i ambulatoriet mhp. flow + residualurinbestemmelse og +/- urethroskopi ved læge;

  • Indkaldelsen skal vedhæftes symptom-skemaet ”Skema vedrørende operation af urinrørsforsnævring”, og patienten medbringer dette udfyldt til konsultationen.

 

2: Et standard forløb med operation for distal urethrastriktur, som indbefatter et operationsforløb i to stadier, som planlægges med:

 

1.stadie operation planlægges med:

 • • OP á 210 minutters varighed

 • • 6-7 dage postoperativ fjernelse af KAD+forbinding (urin D/R) i ambulatoriet ved læge,

 • • Ca. 2 ½ mdr. postoperativt; tid i ambulatoriet til klargøring af 2.stadie operation.

 

Efter 2. stadie-operationen, planlægges med;

 • • OP á 210 minutters varighed

 • • 6-7 dage postoperativt seponering af KAD + forbinding (Urin D/R) i ambulatoriet ved læge.

 • • 3 mdr. postoperativt; Tid i ambulatoriet mhp. flow + residualurinbestemmelse og +/- urethroskopi ved læge;

  • Indkaldelsen til 3 mdr´s kontrol skal vedhæftes Symptom- skemaet ”Skema vedrørende operation af urinrørsforsnævring””, og patienten medbringer dette udfyldt til konsultationen.

 • • 1 år postoperativt; Tid i ambulatoriet mhp flow + residualurinbestemmelse og +/- urethroskopi ved læge;

  • Indkaldelsen skal vedhæftes symptom-skemaet ”Skema vedrørende operation af urinrørsforsnævring”, og patienten medbringer dette udfyldt til konsultationen.

 

3: Individuel forløb: Ved forløb, der forventes at afvige fra et af ovenstående forløb, dikteres i stedet udførligt, det der ønskes bookes.

----------------------------------------

Når der ordineres operation, gøres patienten operationsklar med præbookingjournal, bl.pr/EKG, og hvis muligt anæstesitilsyn og forsamtale.

Herefter lægges journalen til forløbskoordinatorgruppen mhp operationstid og evt. forsamtale og anæstesitilsyn.

Såfremt det ikke er muligt at foretage anæstesitilsyn/forsamtale når patienten er til forundersøgelse, bookes patienter fra Region Nordjylland til en vilkårlig dag før OP. Udenamtspatienter bookes til forsamtale og anæstesitilsyn dagen før OP, og der arrangeres overnatning på Patienthotellet.

Forløbskoordinatorgruppen booker tid til operation efter korrespondance med Lotte Sander/Grazvydas Tuckus omkring sammensætningen af OP-programmet. Samtidig præbookes den første tid til efterkontrol.

 

Indlæggelsesforløb med operation:

Der er reserveret ét operationsleje til operation for urethrastriktur 3 ud af 4 torsdage pr måned.

De specialeansvarlige læger har ansvaret for løbende at vurdere, hvorledes operationsprogrammerne for disse patienter kan sammensættes, således ressourcer udnyttes optimalt.

Der gives løbende besked til forløbskoordinatorgruppen, om hvordan de patienter, der afventer operation kan bookes.

Såfremt der er ventetid på operation pga. den skal udføres ved overlæge Nick Watkin, kodes ventetiden med ”VAS” = ventende på assistance i PAS.

Indlæggelsen forventes at være af 1-3 døgns varighed.

Når der bookes operation til udenamtspatienter, bookes der plads på patienthotellet fra dagen før OP. Udenamtspatienterne vil ofte også skulle bookes til forsamtale og anæstesi-tilsyn til udførelse på dagen før OP.

Ved udskrivelse anvender plejepersonalet skemaet ”Aktivering af præbooket ambulant tid”, således forløbskoordinatorgruppen håndterer eventuel indkaldelse til præbooket kontrol.

 

Efterkontrol:

Efterforløbet er præbooket af forløbskoordinatorer iht. ordinationen ved konsultation, hvor der opnås samtykke til operation.

Når patienten kommer til efterkontrol i ambulatoriet, og der ordineres ny tid, skal journalen altid til forløbskoordinatorgruppen mhp. booking af dette.

Der er oprettet diverse opgaver i Bookplan specifikt for urethrastriktur-patienter.

Registrering i database foretages af læge Lotte Sander, læge Grazvydas Tuckus og uddannelseslæge Rikke Haase.