Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på ØNH OP/amb/Søvncenter

 

 

Dødsfald på OP-stuen

Ansvar

Ved dødsfald på operationsstuen er det OP-teamets ansvar at istandgøre den afdøde, vise respekt for den afdøde og omsorg for de pårørende.

Det er teamets ansvar at instruksen overholdes. Det er afdelingssygeplejerskens ansvar at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Fremstilling

 • ▪ Fade

 • ▪ Vand

 • ▪ Forbinding

 • ▪ Ligblanket (tåseddel)- findes i morsmappen i ”buret”

 • ▪ Blanket til ”Fortegnelse over efterladenskaber”- findes i morsmappe i præparationsrummet på OP

 • ▪ Lagner

 • ▪ Patientskjorte

 • ▪ Blåt liggeunderlag

 

Procedure

Ved dødsfald skal operatør eller anæstesilæge tage stilling til evt. anmeldelse til politi/embedslæge. Dette sker ved følgende omstændigheder:

 1. 1. Pludselig død og ikke forudset af lægelige grunde.

 2. 2. Døden antages at være sket pga. fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom.

 3. 3. Dødfald skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde.

 

Retsmedicinsk tilsyn sker kun, såfremt politi og embedslæge er enige om, at oplysningerne omkring patientens død synes unaturlige. Hvis læge skønner, at der ifølge lov skal tages kontakt til politi/embedslæge, skal alt på operationsstuen forblive, som da døden indtraf og den afdøde må ikke røres.

OP-teamets opgaver:

 • • Fjerner, efter aftale med operatør, eventuelle katetre og dræn. Der kan være tale om, at intet må fjernes, hvis der skal foretages retsmedicinsk ligsyn

 • • Istandgør den afdøde sammen med det øvrige personale på operationsstuen

 • • Anlægger evt. forbinding

 • • Ligblanket (tåseddel) udfyldes med blokbogstaver. I flg. Sundhedsstyrelsen må labels ikke anvendes, i tilfælde af at sedlen skal bruges som retsligt dokument udfyldes dette af læge (ligblanket findes i skab i præp.rum)

 • • Forsendelse af eventuelle præparater

 • • Klargøre morsseng (standard blå seng) med ekstra lagner og blåt liggeunderlag.

 • • Patienten lægges i seng

 • • Portør bestilles. Der gøres opmærksom at der skal køres med mors.

 • • Stamafdeling eller Skadestue kontaktes med henblik på at underrette de pårørende om, at patienten er på vej

 • • Hvis patienten ikke har en stamafdeling køres patienten på 6-timers stue. Det aftales med Skadestuen, hvilken 6-timers stue patienten køres til.

 • • Anmoder kirurgen om at kontakte stamafdelingen eller Skadestue

 • • Har patienten nogen form for værdieffekter med på operationsgangen anbringes disse i plasticpose, som opføres på ”Fortegnelse over efterladenskaber” og bringes til Informationen, der kvitterer og anbringer dem i boks. Værdieffekter er IKKE toilettaske, brille og beklædning. Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 

Oprydning

Operationsstuen rengøres og klargøres som vanligt.

 

Ved mors i ØNH-amb og søvncenter Nord

Intet ved patienten røres uden tilladelse fra den ansvarlige læge.Dette gælder alt på stuen.

Ansvarlige læge kontakter eventuelt politiet. (se ovenstående beskrivelse)

 

Personalet i ambulatoriet gør afdøde i stand.

Hvis de pårørende vil se afdøde på afsnittet, er der mulighed for dette, ellers køres afdøde til 6-timersstuen i kapellet, hvor der er ro til afsked.

Portør bestilles og afdøde følges af personale fra ambulatoriet.

Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 

Hvis den afdøde ikke har pårørende med i ambulatoriet, kontaktes disse af den ansvarlige læge.

Den ansvarlige læge informerer pårørende.

 

Ved indlagte patienter, gøres afdøde i stand på NHH eller stamafdeling

Sygeplejersken kontakter stamafdelingen, og afdøde køres i 6-timersstuen.

Der henvises i øvrigt til: Omsorg for afdød patient

 

Øvrige patienter der har ambulant tid ambulatorium, skal så vidt behandles,

men er det ikke muligt at gennemføre dagsprogrammet, aflyses dette, og patienten medgives en ny tid.

 

Aktindsigt ved dødsfald

§ 45. En sundhedsperson kan og skal efter anmodning videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan endvidere videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende efter reglen i § 43, stk. 2, nr. 2.

 

Definition af begreber

OP-teamet: kirurg, ØNH-sygeplejersker og anæstesi-team.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der afgår ved døden i forbindelse med indlæggelse, operation eller ambulant besøg i ØNH-specialet.

 

Formål

At sikre god omsorg for afdøde patient og pårørende. At behandle den afdøde værdigt og ifølge gældende lovgivning.

 

Problemstilling

Det er meget sjældent der sker dødsfald på OP og i ambulatorierne i ØNH-specialet. Derfor er der brug for klare retningslinjer for, hvordan personalet skal håndtere dødsfald og at der ikke opstår tvivl om, hvor afdøde skal bringes hen.

 

Referencer

Ligsyn og obduktion

Omsorg for afdøde patient - Region Nordjylland

Dødsfald på operationslejet - Anæstesi og intensiv