Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Apopleksi - Forløbsbeskrivelse for modtagelse af trombolysepatienter

Trombolysekandidat meldes til trombolyseteamet

Apopleksivagten modtager melding fra Falck

 • • Spørger om debut, symptomer, medicin, vægt, højde, metalskema og forventet ankomst

 • • Spørger om evt. mulighed for videovisitation

 • • Sikrer, at Falck anlægger to venflon (må ikke forsinke transporten)

 • • Sikrer, at Falck måler blodtryk i begge arme og tager EKG (må ikke forsinke transporten)

 • • Sikrer, at Falck kontakter apopleksivagten, hvis forventet ankomsttid ændrer sig

 • • Sikrer, at trombolysekandidaten meldes til trombolysesygeplejersken (tlf.69314)

 • • Kontakter N-forvagt (kode 88-391) ved behov for hjælp

 • • ”In-house” trombolysekandidater meldes til trombolysesygeplejersken på vanlig vis

Trombolysesygeplejerske

 • • Melder trombolysekandidaten til radiograf (kode 88-207) og får tildelt MR-stuen

 • • Melder trombolysekandidaten med forventet ankomsttid til skadestuesekretær (tlf. 64340)

 • • Melder trombolysekandidaten med forventet ankomsttid og MR-stue til bioanalytiker (tlf. 64916)

 • • Følger Falck på amPHI-Akut

 • • Ringer til ambulancen for at bekræfte/justere ankomsttiden ved usikker/lang forventet ankomsttid (>20 min).

 • • ”In-house” trombolysekandidater meldes på vanlig vis til skadestuesekretær, radiograf og bioanalytiker (se flowdiagram). Herefter kontaktes apopleksivagten og henvisende afdeling og orienteres om scannerstuen, så patienten kan køre direkte hertil

Apopleksivagten (N-forvagt, hvis apopleksivagten er optaget)

 • • Bestiller ”MR-trombolyse” via Web-Pas (Hvis kontraindikationer vælges CT)

 • • Gennemgår e-journal mhp. tidligere anamnese, medicin mm.

 • • Trækker vitalparametre fra ambulancen via Clinical Suite (akut patient)

Skadestuesekretær

 • • Registrerer indlæggelse på Apopleksiafsnit 6Ø/adresseafsnit SKM og opretter trombolysemappen

 • • Undersøger om, der findes en blodtype inden bestilling af blodprøver

 • • Bestiller blodprøver: ”Cerebral trombolyse (uden EKG)” og EKG i Labka (2 separate rekvisitioner). Anvendelsestidspunkt for BAC er 22:22. Husk at skrive cerebral trombolyse i rekvisitionsnoten

 • • Trombolysemappen hentes af trombolysesygeplejersken fra skadestuesekretariatet

 • • ”In-house” patienter registreres om af skadestuesekretærer. Der oprettes trombolysemappe og bestilles blodprøver på vanlig vis

Trombolyseradiograf

 • • Melder stuenummer tilbage til trombolysesygeplejersken (tlf 64314)

 • • Reserverer MR-scanneren

 • • Melder patienten max 10 min før ankomsttidspunkt til trombolyseradiolog (tlf. 65100). Vagthavende trombolyseradiolog findes via Link (Ctrl) og vælg faneblad ”Trombolyse” nederst i skemaet ”Neuroradiologisk vagt”

 • • Tager kontakt til trombolysesygeplejersken, hvis ankomsten til MR-scanner er forsinket >10min

Trombolysesygeplejersker

 • • Sikrer, at trombolysevogn er klar.

 • • Skriver patient på cybertavlen, som ”obs trombolyse”

 • • Henter trombolysemappen fra skadestuen (også ved ”in-house” trombolysekandidater)

 • • Rekvirerer vitalparametre fra ambulancen via Clinical Suite.

Trombolysekandidat modtages af trombolyseteamet ved traumestuen

Apopleksivagten/N-forvagten

 • • Modtager besked fra Falckredderne

 • • Vurderer om trombolysekandidaten kan køre direkte til MR-scanneren

 • • Frafalder apopleksidiagnosen eller er patientens tilstand ustabil forbliver patienten i modtagelsen

 • • Apopleksivagten er ansvarlig for patienten i modtagelsen indtil patienten er stabiliseret og kan fortsætte forløbet (evt. med assistance fra akutlæge/TBV-læge, kode 150)

Trombolysesygeplejersker

 • • Identificerer patienten, udfylder ID-skema i Clinical Suite og påsætter ID-armbånd

 • • Registrerer patientens ankomsttid til scanneren (door-time) og patientens vægt

 • • Undersøger om, der foreligger saturationsmåling, BT begge arme og puls fra ambulancen

 • • Modtager evt. pårørende og guider dem under transporten til MR til MR-venterummet

 • • Giver besked til røntgen (kode 88-207) og bioanalytiker (tlf.64916) i tilfælde af forsinkelse eller hvis patienten forbliver i modtagelsen

Trombolysekandidat i MR-forberedelsesstuen

Falck og trombolyseteamet overflytter patienten på MR-leje og sikrer korrekt leje

Bioanalytiker:

 • • Tager de ordinerede blodprøver, som afleveres til analyse med det samme. Type og BAC (fremskyndet og anvendelsestidspunkt 22:22) forsendes fra KB til Blodtypelab i henhold til fastlagt procedure. Blodprøven kan tages via venflon, hvis ny anlagt og ikke anvendt til infusion

 • • Bioanalytiker melder kun tilbage, hvis blodprøver ikke kan analyseres på vanlig vis. (Tlf. 69314 eller kode 88-328)

 • • EKG foretages som regel ikke før scanning. Ved behov for EKG aftales EKG umiddelbart efter afslutning af MR på MR-stuen eller på apopleksiafsnit 6Ø

Apopleksivagten

 • • Sikrer debuttidspunkt, anamnese, NIHSS og evt. kontraindikationer for trombolyse

 • • Orienterer patienten om formålet med MR-scanning og muligheden for trombolyse, hvis kriterierne er opfyldt

Trombolysesygeplejersker

 • • Gentager BT begge arme, saturation og puls, hvis disse er ældre end 15 min, ikke foreligger, eller patientens tilstand indikerer det.

 • • Måler temperatur

 • • Giver evt. Trandate.

Trombolyseradiografen

 • • Fjerner EKG-elektroder, metal i patientens lommer, smykker mm

 • • Gentager metalspørgeskema.

Trombolysekandidat køres i MR-scanneren

Apopleksivagten

 • • Vurderer MR-billeder sammen med neuroradiolog

 • • Kontrollerer blodprøver i Clinical Suite, e-journal mm

 • • Stiller indikationen for trombolyse

Efter afslutning af MR-scanning:

Apopleksivagten

 • • Vurderer om, trombolyse umiddelbart kan startes op

 • • Ved forsinkelse (forhøjet blodtryk, behov for KAD, mm) bør patienten flyttes til 6Ø til opstart trombolyse lige så snart, at det er muligt

 • • Ved storkarsokklusion tages kontakt til Aarhus (se EVT-instruks)

Trombolysesygeplejersker

 • • Forbereder trombolyse med blanding af medicin og sikrer trombolysebehandlingen

 • • Noterer ”Needle-time”

 • • Dokumenterer vitalparameter og neurologisk status efter skema. Evt. gives trandate

 • • Sikrer patientens tøj og eventuelle værdigenstande.

 • • Sikrer omsorg for evt. pårørende. Deres telefonnumre noteres i Clinical Suite.

Trombolyseradiografen

 • • Bestiller portør, når trombolyseteamet er klar til transport.

 • • Registrer i RIS hvis trombolyseforløb afblæses, samt hvis patienten ikke konfereres af neuroradiolog. I så fald kontaktes radiologisk bagvagt vedr. beskrivelser.

Portøren og trombolyseteamet overflytter patienten i hospitalsseng.

Portøren flytter patienten:

 • • Med trombolyseindikation til trombolyse, overflyttes til apopleksiafsnit 6Ø ledsaget af trombolysesygeplejersken og apopleksivagten

 • • Med apopleksi, men uden trombolyseindikation overflyttes til apopleksiafsnit 6Ø

 • • Uden apopleksi, men med neurologisk sygdom konfereres patienten med akutlæge/TBV-læge (kode 88-150) og meldes til skadestuen (tlf 64360) inden der køres tilbage til skadestuen. Skadestuen får patienten registreret om til skade/modtagelsen. N-forvagt overtager videre forløb mhp. overflytning til neurologisk afd. 106.

 • • Uden apopleksi og uden neurologisk sygdom konfereres patienten med akutlæge/TBV-læge (kode 88-150) og meldes til skadestuen (tlf 64360) inden der køres tilbage til skadestuen. Patienten forbliver i neurologisk regi indtil akutlæge/TBV-læge overtager det videre forløb

 • • ”in-house patienter” uden indikation for indlæggelse på 6Ø eller neurologisk afd. 106 køres ikke til skadestuen, men som regel tilbage til henvisende afdeling.

 • • Trombolysesygeplejersken udfylder ”Triage” og akut sygeplejestatus på tilbageflyttede patienter

Trombolysekandidat på trombolysestuen, apopleksiafsnit 6Ø

Apopleksivagten

 • • Er tilgængelig på matriklen under trombolysen

 • • Orienterer patienten og evt. pårørende om det videre forløb

 • • Opretter indlæggelsesjournal, DAP-registrering inkl. trombolyseregistrering, medicinafstemning, bestiller kontrol-scanning, evt. supplerende undersøgelser mm

Trombolysesygeplejersker

 • • Påsætter telemetriovervågning

 • • Monitorerer vitalparametre og neurologisk status (SSS) efter skema.

 • • Kontakter apopleksivagten ved mistanke om bivirkninger eller forværring af patientens tilstand

Ny trombolysekandidat meldt mens 1. trombolyse ikke er afsluttet

Apopleksivagten

 • • Tilkalder trombolyseteamet som beskrevet ovenfor

 • • N-forvagt tilkaldes til ledsagelse af 1. trombolysepatient til apopleksiafsnit 6Ø, hvor ansvarshavende sygeplejerske overtager ansvaret for 1.trombolysepatient

Trombolysesygeplejersker

 • • Tilkalder assistance fra apopleksiafsnit 6Ø