Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsregler – Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Beskrivelse

Hvordan kan patienter henvises til Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord?

 1. 1. Patienter henvises telefonisk fra egen læge, vagtlæge, ambulatorium, praktiserende psykiater eller anden læge til akut indlæggelse. Der skal som hovedregel medfølge en skriftlig henvisning.

 2. 2. Patienter lægehenvises til ambulatoriet, der som oftest laver en forvisitation med forslag til videre behandling, ambulant eller under indlæggelse.

 3. 3. Patienter henvises skriftligt fra somatiske sygehuse mhp psykiatrisk tilsyn, som normalt foretages af bagvagten. Tilsyn i somatikken (Thisted) foretages af læger i amb. Thy/Mors.

 4. 4. Patienter henvises telefonisk til indlæggelse på lukket eller åbent afsnit fra Aalborg skadestuen, hvor patient henvender sig selv uden lægehenvisning (se instruks om samarbejde mellem BPS og Psykiatrisk Skadestue).

 5. 5. Der modtages patienter til indlæggelse på røde eller gule papirer, og patienter med behandlingsdom henvises fra behandlingsansvarlig overlæge til indlæggelse.

 

Ved henvisning af akutte patienter fra praktiserende læge skal bagvagten foretage visitation. Bagvagten kontaktes via Psykiatriens Information, tlf. 97 64 30 00, som viderestiller til den relevante bagvagt, afhængig af optageområde. Bagvagten foretager klinisk beslutning om enten indlæggelse direkte i Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord eller vurdering i Psykiatrisk Skadestue. Såfremt der vurderes behov for vurdering i Psykiatrisk Skadestue, melder bagvagten patienten dertil.

 

Patienter som skal modtages:

 • • Patienter, der tvangsindlægges på røde papirer

 • • Svære psykotiske tilstande med manifeste symptomer, herunder:

 • • Skizofrene præget af angst og forpinthed

 • • Svære depressive tilstande

 • • Svære maniske tilstande

 • • Misbrugere med abstinenspsykose

 • • Suicidalfarlige patienter

 • • Patienter som er visiteret til indlæggelse via Psykiatrisk Skadestue eller bagvagt i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

 

Patienter der bør modtages:

 • • Patientkategorier med tilstande som ovenfor anført, hvor indlæggelsesindikationen er knap så absolut, men alligevel så alvorlig, at de vanligvis bør modtages.

 • • Indlæggelsestrængende psykotiske patienter i øvrigt, herunder:

 • ➢ netværkssammenbrud

 • ➢ hvor en akut indsats, måske kan betyde afbrydelse af et behandlingssvigt

 • ➢ patienter, der søges indlagt på gule papirer, hvor der er behov for akut intervention kan modtages akut efter aftale med overlæge

 • ➢ sværere krisetilstande (herunder akut opblussen af sværere PTSD-tilstande og voldsomme affektreaktioner)

 • ➢ sværere depressive tilstande (eksempelvis på niveau, hvor ECT kan overvejes)

 • ➢ sværere dementielle tilstande med psykiatriske komplikationer

 

Patienter, der vanligvis ikke modtages akut:

 • • Patienter, hvor akut indikation for "skal/bør indlægges" - ikke er opfyldt.

 • • Patienter, hvor problemstillingen nok er alvorlig, men ikke kræver akut intervention, herunder:

 • ➢ patienter på gule papirer der indkaldes på vanlig vis

 • ➢ patienter, der med fordel kan henvises til distriktspsykiatrisk regi af egen læge

 • ➢ mentalt retarderede, der ikke opfylder ”skal/bør” kriterierne ovenfor

 • ➢ ukomplicerede afrusninger

 • ➢ børn og unge, hvor specialintervention er mulig. Specialafdeling på Aalborg Psykiatriske Sygehus kan kontaktes. Denne afdeling tager dog ikke imod akut.

 • • Patienter, der har brug for intervention, men af anden karakter end psykiatrisk service, f.eks. forsorgshjem, social hjælpetjeneste, krisecenter

 • • Patienter, der henvises til "vurderende samtale".

 • • Narkomaner mhp. afgiftning

 

 

Det bør efter denne gennemgang af visitationsregler være klart undtagelsen, at en patient indlægges akut på et åbent afsnit. Efter at indlæggelse er aftalt med vagtlæge, er det vigtigt, at modtagende afsnit hurtigst muligt informeres om patientens komme.

På indlæggelsesdagen skal alle patienter have skrevet journal, hvor de om muligt altid vurderes både somatisk og psykisk.

Principielt bør alle nyindlagte patienter vurderes medicinfrit hvad angår psykofarmaka inkl. hypnotika med henblik på diagnosticering. Igangværende relevant behandling bør dog ikke afbrydes.

Ligeledes bør det bemærkes, at patientens tilstand kan retfærdiggøre akut iværksættelse af psykofarmakologisk behandling. Behov for akutte blodprøver bør vurderes i forbindelse med somatisk gennemgang.

I vagten er det endvidere forvagtens opgave at rådgive praktiserende læger, at tage akutte blodprøver såfremt dette er indiceret og i øvrigt forestå andet akut vagtarbejde.

 

Formål

Instruksen skal sikre, at patienter visiteres korrekt og ensartet, samt sikre at den enkelte læge kender visitationsreglerne i afdelingen.

 

Referencer

Vagtinstruks for læger – Klinik Nord