Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvendelser vedrørende Sundhedsjournal til Patientdialog

 

Beskrivelse

Oplever en borger, at der mangler oplysninger i e-journal, at der er ukorrekte oplysninger eller ønsker borgeren sin e-journal privatmarkeret via sundhed.dk, kan han/hun kontakte e-journal@rn.dk for hjælp/vejledning, eller ringe til Patientkontoret i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

e-journal

En del af Sundhedsjournalen som findes på www.sundhed.dk. Ved hjælp af NEM-ID kan borgere få adgang til at se udsnit af journaloplysninger fra offentlige sygehuse. Yderligere beskrivelse findes på www.sundhed.dk

 

Borger

En person som er bosat i Danmark, som har et NEM-ID og som ønsker at se journaloplysninger fra sygehuse i Region Nordjylland.

 

Medarbejder

Ansat i Patientkontoret, Patientdialog.

 

Privatmarkering

Spærring af tilgang til e-journal eller dele heraf for andre end borgeren selv og/eller for borgeren selv.

 

Målgruppe – modtagelse

Ansatte i Region Nordjylland

 

Formål

At tydeliggøre arbejdsgang og skabe klarhed over hvor borgere kan henvende sig, hvis de har spørgsmål vedrørende e-journal.

 

Metode

Borgeren henvender sig per mail til e-journal@rn.dk eller patientkontor@rn.dk, telefonisk i Patientkontorets telefontid eller (for privatmarkeringer) via formular på sundhed.dk.

Henvendelserne håndteres af Patientkontoret (Patientdialog, Patientforløb).

 

Generelle henvendelser

Medarbejderen, som modtager henvendelsen, vurderer, hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, kontakter medarbejderen borgeren og får disse afklaret. Såfremt der er behov for at indhente afklarende oplysninger fra sygehusene, sørger medarbejderen for dette med borgerens samtykke.

Såfremt der er tale om fejl eller mangler, som kan skyldes IT-tekniske problemer, videreformidler medarbejderen henvendelsen til EDI-teamet i KoncernIT med præcisering af problemet.

 

Hvis der er tale om komplicerede henvendelser eller henvendelser som indeholder juridiske spørgsmål, videregiver medarbejderen henvendelsen til en jurist i Patientsekretariatet, Patientdialog, Patientforløb.

 

EDI-teamet melder tilbage til medarbejderen, når de har en afklaring. Medarbejderen kontakter borgeren med svar på henvendelsen enten telefonisk eller per mail (til e-Boks hvis svaret indeholder fortrolige oplysninger).

 

Henvendelser, som kræver skriftlig korrespondance, registreres som enkeltsager i eDoc under projekt nummer 17-13 (for henvendelser i 2017).

Henvendelser som kan afsluttes med kort vejledning skal registreres i Patientkontorets registreringssystem og bliver ikke oprettet som en selvstændig sag i eDoc

 

Henvendelser vedrørende spærring/privatmarkering

Borgeren anmoder via formular på Sundhed.dk eller via mail til patientkontor@rn.dk eller e-journal@rn.dk om privatmarkering/ophævelse af privatmarkering. Henvendelserne modtages og håndteres af Patientkontoret (Patientdialog, Patientforløb).

Medarbejderen, som modtager henvendelsen kontakter så vidt muligt borgeren telefonisk for at få afklaret om det borgeren ønsker reelt er en privatmarkering med deraf følgende konsekvenser. Denne kontakt skal forebygge misforståelser.

I forbindelse med den telefoniske kontakt informer medarbejderen borgeren om:

Hvad betyder spærring/privatmarkering?

Spærring/privatmarkering betyder at man fjerner sundhedspersoners mulighed for at se enkelte dele af din (borgerens) sundhedsjournal eller hele din sundhedsjournal.

 

Hvad er det for oplysninger der kan spærres?

I ”Journal fra Sygehus” kan du (borgeren) spærre for:

 • • • Enkelte kontakter. Ved spærring af enkelte forløb vil du skulle henvende dig igen, hvis du får en ny kontakt på sygehuset, der ikke skal være tilgængelig for andre sundhedspersoner.

 • • • Spærring af hele Sundhedsjournalen. Ved spærring af hele ”Journal fra Sygehus” vil fremtidige kontakter også være spærrede, uden at du skal foretage dig yderligere.

 

I ”Laboratoriesvarportalen” kan du (borgeren) spærre for:

• Laboratorieundersøgelser foretaget på bestemte datoer eller dato-intervaller eller på udvalgte behandlingssteder

• Spærring af laboratorieundersøgelser kan ske overfor udvalgte klinikere

 

Det er vigtigt at du (borgeren) er opmærksom på, at spærringen alene vedrører e-journal, og at oplysningerne fortsat er tilgængelige i sygehusenes egne journalsystemer.

 

Oplysninger i medicinkortet (FMK) skal spærres af patienten selv og af den læge, som har ordineret medicinen.

 

Hvem kan du (borgeren) spærre for?

 • • • Sundhedsfagligt personale

 • • • Dig selv

 

Der kan ikke spærres for en bestemt sundhedsperson, en bestemt afdeling eller lignende. Alle spærringer er generelle for alle sundhedspersoner.

 

Hvilke konsekvenser har det for borgeren?

Inden du (borgeren) spærrer for videregivelse til andet sundhedspersonale skal du overveje, at det eventuelt kan have konsekvenser for dine behandlingsmuligheder, herunder din risiko for komplikationer og bivirkninger, når sundhedspersoner ikke har adgang til alle dine journaloplysningerne i Sundhedsjournalen. En konsekvens kan fx være, at din praktiserende læge ikke kan se, hvad der er sket, samt hvilken behandling du har modtaget på sygehuset.

 

Spærringen/privatmarkeringen kan omgås i nødsituationer

Selvom du (borgeren) har spærret/privatmarkeret enkelte kontakter eller hele din sundhedsjournal, kan sundhedspersonale i nødsituationer omgå spærringen/privatmarkeringen. Det vil fx. komme på tale i situationer, hvor du i bevidstløs tilstand kommer ind på sygehuset, og sundhedspersonalet har brug for at vide, om du har en sygdom, som kan være årsagen til at du er bevidstløs nu, fx. hjertesygdom, diabetes, epilepsi eller lignende.

Du vil få besked, hvis der har været situationer, hvor sundhedspersonale har omgået spærringen/privatmarkeringen.

 

Procedure:

 • • Hvis borgeren ønsker privatmarkering, registreres henvendelsen som en enkeltsag i eDoc under projekt nummer 17-13 (for henvendelser i 2017).

 • • Henvendelsen videresendes elektronisk til EDI-teamet (editeam@rn.dk).

 • • EDI-teamet giver medarbejderen i Patientdialog skriftlig besked, når privatmarkeringen/ophævningen af privatmarkeringen har fundet sted.

 • • Sagen afsluttes.

 

Henvendelser vedrørende mistanke om brud på informationssikkerheden på hospitaler

Når der modtages en borgerhenvendelse vedrørende mistanke om brud på informationssikkerheden på hospitaler, konkretiserer medarbejderen henvendelsen ift. afgrænsning af, hvad det helt præcist er, borgen ønsker at få oplyst, samt hvorvidt der er behov for et log-udtræk eller hvorvidt der er tale om en generel forespørgsel.

Obs. hvis en borger mistænker ulovlige opslag foretaget i en anden region, skal borgeren kontakte denne regions patientkontor.

 

Hvis der er behov for log-udtræk, videregives henvendelsen til en jurist i Patientsekretariatet, som opretter en sag i eDoc.

Juristen videreformidler henvendelsen pr. mail til EDI-teamet i Koncern IT.

Koncern IT indhenter det ønskede log-udtræk og laver en beskrivelse af fund og en vurdering af sagen.

Hvis mistanken om misbrug kan afvises på dette grundlag, orienteres juristen om dette.

Hvis mistanke om misbrug ikke kan afkræftes og fortsat er til stede, orienteres juristen om dette.

Juristen videresender herefter sagen til HRs videre håndtering i forhånd til en eventuel personalesag.

HR undersøger sagen i samarbejde med ledelsen på hospitalsafdelingen.

Juristen orienteres om, hvorvidt mistanken kan afkræftes eller opretholdes. Såfremt der fortsat er (begrundet) mistanke om misbrug, iværksætter HR en personalesag og relevant information videregives til juristen.

Juristen kan herefter besvare borgerhenvendelsen.

Hvis undersøgelsen har vist, at der er foretaget ulovlige opslag informeres borgeren om muligheden for at:

 • • klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

 • • indberette sundhedspersonen til Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed

 • • anmelde sundhedspersonen til politiet for brud på straffeloven.

 

 

 

Henvendelser vedrørende mistanke om brud på informationssikkerheden ved privatpraktiserende sundhedspersoner

Når Patientkontoret modtager en borgerhenvendelse vedrørende mistanke om brud på informationssikkerheden ved privatpraktiserende sundhedspersoner, konkretiserer medarbejderen henvendelsen ift. afgrænsning af, hvad det helt præcist er borgen ønsker at få oplyst, samt hvorvidt der er behov for et log-udtræk eller hvorvidt der er tale om en generel forespørgsel.

Obs. hvis en borger mistænker ulovlige opslag foretaget i en anden region, skal borgeren kontakte denne regions patientkontor.

 

Hvis der er behov for log-udtræk, videregives henvendelsen til en jurist i Patientsekretariatet. Juristen opretter en sag i eDoc, og videreformidler henvendelsen pr. mail til EDI-teamet i Koncern IT.

Koncern IT indhenter det ønskede log-udtræk og laver en beskrivelse af fund og en vurdering af sagen.

Hvis mistanken om misbrug kan afvises på dette grundlag, orienteres juristen om dette.

Hvis mistanke om misbrug ikke kan afkræftes og fortsat er til stede, orienteres juristen om dette.

Juristen orienterer borgeren om udfaldet af undersøgelsen.

Hvis undersøgelsen ikke kan afkræfte, at der er foretaget ulovlige opslag følges nedenstående procedure:

 • • Juristen informerer borgeren om muligheden for at:

 • • klage til Styrelsen for Patientsikkerhed

 • • indberette sundhedspersonen til Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed

 • • anmelde sundhedspersonen til politiet for brud på straffeloven.

 

 • • Juristen sender en underretning om den privatpraktiserende sundhedspersons ulovlige opslag til Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed. Region Nordjylland foretager ikke nogen vurdering af opslaget og eventuel begrundelse for opslaget, men overlader den nærmere undersøgelse og vurdering til Tilsynsmyndigheden. Underretningen sendes cc. til kontorchef i Sundhed på Tværs, Patientforløb.

 

Referencer

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/