Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskrivelse af arbejdsgange i Akut Modtageafsnit, Akut- og Traumecentret

 

Målgruppe

Specialer med patientforløb igennem et AMA afsnit

 

Indlæggelse i Akut Modtageafsnit (AMA)

I AMA indlægges

 

 • • diagnostisk uafklarede patienter

 • • patienter med forventede korte indlæggelsesforløb, der formodes at kunne udskrives fra AMA indenfor 48 timer

 • • patienter der har behov for et øget observationsniveau (inklusiv eventuelle patienter, som ikke er kandidat til intensiv terapi).

 

I AMA 1+2 ligger primært akutmedicinske patienter og isolationspatienter mistænkt for COVID.

I AMA-A ligger primært kirurgiske patienter

 

I tilfælde, hvor specialepatienter eller intern medicinske patienter med forventede indlæggelsesforløb udover 48 timer ikke kan rummes i det relevante specialesengeafsnit kan disse patienter forbigående have ophold i AMA1+2 eller AMA-A i stedet for på specialesengeafsnittet. Disse patienter placeres i AMA afsnit efter sengetilgængelighed. Der kan derfor både ligge kirurgiske patienter i AMA1+2 og medicinske patienter i AMA-A.

 

Der er stort pres på sengene i AMA og antallet af akut indlagte patienter tilhørende ovenstående patientkategorier overstiger dagligt sengekapaciteten i AMA-afsnittene. Derfor sker der gradvis udflytning til de bagvedliggende specialer.

 

Patientflow

Patienter til akut indlæggelse modtages som hovedregel i Akutmodtagelsen.

I tilfælde af stort patientpres i akutmodtagelsen kan patienter videreflyttes til modtagelse i AMA efter triagering. Som hovedregel modtages ikke patienter med rød triage i AMA. Patienter med orange triage kan derimod modtages på foranledning af ABV.

Ved modtagelse af isolationspatienter vil modtagelsen af stabile patienter dog hyppigt ske i AMA, da patienten derved kan modtages direkte på sengestue uden behov for efterfølgende flytning. Isolationspatienter kan modtages direkte i AMA, såfremt der forefindes en præhospital triage og/eller klinisk vurdering af akut læge (bilag actionscard).

 

Patienter kan flyttes i AMA som skadepatient, hvis der forventes udskrivelse efter få timer.

 

AMA-koordinator (læge)

Er leder af ATC’s stuegangshold (kl. 08.00 – 15.00) og bærer kode 156. Koordinatoren har følgende opgaver:

 

 • • Fordeler patienter efter morgenkonference

 • • Vejleder øvrige ATC læger under stuegangen ved behov og sørger selv via fordelingen af patienterne at skabe plads hertil.

 • • Leder middagskonferencen

 • • Fordeler efter middagskonference stuegangsopgaver til stuegangsholdet på patienter ankommet efter den primære fordeling om morgenen og sender deltagere fra stuegangsholdet uden eftermiddags stuegangsopgaver i akutmodtagelsen

 

Arbejdsgange i AMA 

 

Patientregistrering

Patientregistreringen i AMA afspejler, hvor patientansvaret er placeret. ATC har det lægefaglige ansvar for de akutmedicinske patienter, som ikke er tildelt andet speciale. Hos speciale-patienter tilhører det lægefaglige ansvar det pågældende speciale.

Mens indlæggende læge er til stede, har denne ansvaret for patienten indtil der er foretaget stuegang eller senest indtil tjenestens ophør.

 

Cetreatavler

Det fremgår af Cetreatavlerne hvilket speciale, der har stuegangsforpligtigelsen

 • • ”xxx-speciale” (fx hæm-speciale) er en hæmatologisk specialepatient

 • • ”Akut medicin” går ATC stuegang på i dagtid på hverdage

 • • ”Akut-xxxx” (”akut-gas”) er patienter det pågældende speciale går stuegang på udenfor dagtid og på ikke-hverdage

 

Stuegang

 

Hverdage dagtid

Alle akutmedicinske patienter skal som udgangspunkt ses af en stuegangsgående ATC-læge i dagtid. Såfremt der ikke er registeret en ATC-læge i stuegangsaktivitetsfeltet i Cetrea skal det tilknyttede aftenstuegangsansvarlige speciale tilse patienten til stuegang.

 

Aften og weekend

De medicinske specialer har ansvar for aftenstuegang ved de patienter, der er registeret til deres speciale. Dette gælder aften i hverdage, samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdage. Når en patient først er registreret i et aftenstuegangs-speciale skal det tilstræbes, at dette ikke ændres igen. Dette kan afviges hvis der skulle være uoverensstemmelse med patientfordeling i forhold til faglige betragtninger eller ved udtalt ulige fordeling af patienterne blandt specialerne.

 

Af hensyn til planlægning af patientforløb herunder udflytninger, skal stuegang være afsluttet senest kl.12.00.

 

 • • Patienter fordeles mellem specialerne til aftenstuegang frem til kl. 17.30. Herefter kan det ikke forventes at specialerne orienterer sig i patienter de skal se til aftenstuegang.

 

Stuegangsfordeling

Hverdage dagtid

Afgående AMV sætter sig inden morgenkonference på Cetreatavlerne, som stuegangsgående læge på alle de patienter ATC går stuegang på. Det vil som hovedregel være alle akutmedicinske patienter.

Efter morgenkonference fordeler AMA-koordinator stuegangene mellem de stuegangsgående læger efter flg principper:

 

 • • Stuegang fordeles primært ifht hvilken sygeplejerske, der er tilknyttet patienten, således den enkelte læge går stuegang med færrest mulige sygeplejersker.

 • • Mellemvagter tildeles flere patienter end forvagter.

 • • Når der er mulighed for det, tildeles enkelte patienter til både mellem- og forvagt, således forvagten går stuegang superviseret af mellemvagten

 • • AMA-koordinatoren bistår løbende med supervison og leder stuegangsholdet i dagtid

Efter middagskonference fordeler AMA-koordinatoren eventuelle nye stuegange tilkommet efter morgenens fordeling og sender læger, der ikke får stuegangsopgaver efter middagskonference i akutmodtagelsen.

Aften og weekend

Kapacitetskoordinator fra AMA og akutmedicinsk-mellemvagt (AMV) har ansvaret for at fordele patienterne til et aftensstuegangsgående speciale samt registrere dette i Cetrea. (ex. Akut-endokrinologisk).

 

Tidspunkt

Fordeling af patienterne til aftenstuegangsgående speciale foretages i forbindelse med et fysisk møde på AMA1 alle dage kl. 7.45, kl. 15.30 og afslutningsvist kl. 17.30.

 

Principper for fordeling af patienter

Fordelingen af akutmedicinske patienter til aftenstuegangsgående speciale foretages altid efter faglige betragtninger og med mål om rette patient til rette speciale, samt mål om ligelig fordeling af antal patienter til hvert speciale.

 

 

Patientkonferering

Specialerne konfererer egne patienter ved interne morgen- og middagskonferencer. I AMA planlægges patientens videre forløb i forbindelse med stuegang eller ved ATC middagskonference kl.12.00 med deltagelse af AMV, stuegangsgående ATC-læger, samt kapacitetskoordinator mhp. at planlægge udflytningen inden aften-/nattevagten.

 

Patienter i AMA

Alle akut indlagte patienter fra tilhørende specialer modtages i AMA. Indlæggelserne administreres efter følgende hovedregler:

 

 • • Alle patienter forventes at kunne rummes i AMA indtil, der er lagt en behandlingsplan/foretaget gennemgang. Ved denne tages der stilling til om patienten forventes at kunne udskrives til hjemmet indenfor 48 timer (fra ankomsttidspunktet)

 • • Patienter med forventet indlæggelse udover 48 timer flyttes til tilhørende specialafsnit ved behov for udflytning af patienter fra AMA

 • • Patienter, hvor der stilles operationsindikation, opholder sig i AMA indtil operationstidspunktet. Såfremt postoperative forløb forventes at kunne rummes indenfor førnævnte 48 timer, forbliver patienten indlagt på AMA efter operation/procedure (efter 1. febr. AMA-A)

 • • Specialerne kan vælge at beskrive patientforløb for patienter, som de ønsker forbliver indlagt i AMA. Ved kapacitets-udfordringer kan det være nødvendigt at udflytte patienter trods dette ønske.

 

I forbindelse med stillingtagen til behandlingsplan skal der i journal og på logistiktavler markeres, om patienten kan/skal videreflyttes til det bagved liggende speciale pga. forventet indlæggelsestid udover 48 timer.

 

Udflytninger fra AMA

Udflytning af patienter fra AMA sker principperne i relation til ”Sikkert patientflow” på AAUH.

 

Medicinske patienter

Akutmedicinske patienter udflyttes til medicinske sengeafsnit på AAUH Aalborg eller matriklerne i Hobro og Thisted. På baggrund af højt patientflow i AMA vil der periodevis være behov for at udflytte patienter inden, der er lagt behandlingsplan. Inden udflytning fra AMA skal der ske en lægelig orientering til modtagende speciale. Orienteringen har alene sigte på, hvad patienten fejler, hidtidige behandling etc. og ikke en diskussion af, om man skal/vil modtage patienten. Beslutning om udflytning vil således være taget i AMA ud fra et overblik over kapaciteten, og under hensyntagen til gældende aftaler.

 

Medicinske patienter

Ved specialepatienter og akutmedicinske patienter, hvor BV tilhørende modtagende sengeafsnit har gået seneste stuegang orienteres alene modtagende sengeafsnit om udflytningen

Før øvrige patienter gælder at:

 

 • • Fra kl. 08.00 – 20.00 orienteres bagvagten for det modtagende speciale og fra kl. 20.00 – 08.00 forvagten fra modtagende vagtsøjle

 • • Orienteringen sker fra AMV i AMA

 

Kirurgiske patienter

 • • Udflytningen sker i dialog med mavetarmkirurgisk mellemvagt, som prioriterer hvilke kirurgiske patienter, der udflyttes.

Hvis der ikke er foreligger en prioritering fra kirurgisk vagthold og vagthavende ved henvendelse ikke tager stilling til prioritering af patienterne, tager kapacitetskoordinatoren beslutning om udflytningsrækkefølge.

 

Generelt

Udflytningerne fra AMA bør så vidt muligt være afsluttet sidst i dagvagten eller i aftenvagten. idet det tilstræbes, at AMA har tilstrækkelig kapacitet til at modtage akutte indlæggelser i resterende del af døgnet frem til kl. 08.00 uden at have behov for yderligere udflytninger. Dette mhp. at belaste de bagvedliggende sengeafsnit mindst muligt. I situationer hvor

der uventet er mange indlæggelser, kan udflytninger dog fortsat forekomme i nattevagten.

 

Overbelægningssituationer

I tilfælde af overbelægningssituationer følges eskaleringsplan for ”sikkert patientflow” AAUH.

Ved ophobning af patienter i AMA følges ”Aktionskort ved overbelægning som medfører patienter på gangene i AMA”

https://pri.rn.dk/Sider/31311.aspx

 

 

Se PRI ”Samarbejdsaftale AMA og Mavetarmkirurgisk speciale” https://pri.rn.dk/Sider/13727.aspx