Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsflow i Akut Modtageafsnit, Akut- og Traumecentret

Målgruppe

Patienter tilhørende de 6 medicinske specialer i Medicinerhuset og Mavetarmkirurgisk speciale, der indlægges i AMA.

 

Indlæggelse i Akut Modtageafsnit (AMA)

Alle akut indlagte patienter i specialerne kirurgi, lungemedicin, infektionsmedicin, hæmatologi, endokrinologi, nefrologi samt medicinsk gastroenterologi.

 

Det daglige antal akutte indlagte patienter i førnævnte specialer overstiger som hovedregel antallet af sengepladser i AMA, og en del patienter vil derfor hurtigt skulle flyttes videre til de bagvedliggende sengeafsnit i specialerne. Der er imellem specialerne enighed om, at de patientkategorier, som primært skal ligge i AMA sengene er:

  • • diagnostisk uafklarede patienter

  • • patienter med korte indlæggelsesforløb, der formodes at kunne udskrives fra AMA indenfor 48 timer inklusiv postoperative forløb

 

Patientflow

Patienter til akut indlæggelse modtages i Akutmodtagelsen. I tilfælde af stort patientpres i dette område videreflyttes patienterne til modtagelse i AMA efter triagering. En eventuel modtagelse i AMA vil ske på en sengestue, der midlertidig inddrages til modtagestue. Modtagelse i AMA forudsætter, at patienten er triageret og tilhører triagefarverne grøn eller gul, samt forud for overflytningen klinisk er vurderet af akutlæge/TBV læge mhp., at modtagelsen kan foregå i sengeafsnittet. Patientflowet er illustreret i flowdiagram (bilag)

 

Arbejdsgange i AMA

Patientregistrering

Patienter indlagt i AMA sengene registreres som adressepatienter hos det speciale, der er lægefaglig ansvarlig for behandlingen, mhp. altid at kunne sikre entydighed i det lægefaglige ansvar.

 

Patientkonferering

Specialerne konfererer egne patienter ved interne morgen- og middagskonferencer. I AMA planlægges videre forløb i forbindelse med stuegang eller ved tavlemøde kl. 12.30 med deltagelse af akutlæge (bagvagter fra relevante specialer), samt koordinerende sygeplejerske mhp. at planlægge udflytningen inden aften-/nattevagten.

 

Stuegang

Af hensyn til planlægning af patientforløb herunder udflytninger, skal specialernes stuegang være afsluttet senest kl.12.00.

 

Patienter i AMA

Alle akut indlagte patienter fra tilhørende specialer modtages i AMA. Indlæggelserne administreres efter følgende hovedregler:

 

  • • alle patienter forventes at kunne rummes i AMA indtil, der er lagt en behandlingsplan/foretaget gennemgang. Ved denne tages der stilling til om patienten forventes at kunne udskrives til hjemmet indenfor 48 timer (fra ankomsttidspunktet)

  • • Patienter med forventet indlæggelse udover 48 timer flyttes til tilhørende specialafsnit ved behov for udflytning af patienter fra AMA

  • • Patienter, hvor der stilles operationsindikation, opholder sig i AMA indtil operationstidspunktet. Såfremt postoperative forløb forventes at kunne rummes indenfor førnævnte 48 timer, forbliver patienten indlagt på AMA efter operation/procedure

  • • Specialerne kan vælge at beskrive patientforløb for patienter, som de ønsker forbliver indlagt i AMA

 

Det forudsættes, at der i forbindelse med stillingtagen til behandlingsplan/gennemgang i journal og på logistiktavler markeres, om patienten kan/skal videreflyttes til det bagved liggende speciale pga. forventet indlæggelsestid udover 48 timer.

 

Udflytninger fra AMA

På baggrund af højt patientflow i AMA vil der periodevis være behov for at udflytte patienter inden, der er lagt behandlingsplan/foretaget gennemgang. Det kan ligeledes blive nødvendigt at udflytte medicinske patienter til en anden afdeling, end den der primært modtog og behandlede patienten. I begge disse situationer er det aftalt at:

Der sker en lægelig orientering af modtagende speciale. Orienteringen har alene sigte på, hvad patienten fejler, hidtidige behandling etc. og ikke en diskussion af, om man skal/vil modtage patienten. Beslutning om udflytning vil således være taget i AMA ud fra et overblik over pladssituationen, og under hensyntagen til gældende aftaler.

 

Kirurgiske patienter

  • • Udflytningen sker i dialog med mavetarmkirurgisk bagvagt (tlf.24441 eller kode 441), som iblandt de kirurgiske patienter prioriterer hvilke patienter, der udflyttes

 

Medicinske patienter

  • • Fra kl. 08.00 – 20.00 orienteres bagvagten for det modtagende speciale og fra kl. 20.00 – 08.00 forvagten fra modtagende vagtsøjle

  • • Orienteringen sker fra den primære afdelings AMA stuegangslæge fra 08.00 – 14.30, fra kl. 14.30 – 20.00 ved afdelingens bagvagt, og fra kl. 20.00 – 08.00 fra vagtsøjlens forvagt

  • • Sker udflytningen inden behandlingsplanen/gennemgang, orienteres vagthavende læge i alle tilfælde, mens orienteringsforpligtigelsen for omvisiterede medicinske patienter kun omfatter de tilfælde, hvor en patient skifter afdeling fra udflytning fra AMA

 

Generelt

Udflytningerne fra AMA bør så vidt muligt være afsluttet sidst i dagvagten eller først i aftenvagten, idet det tilstræbes, at AMA har et tilstrækkeligt antal pladser til at modtage akutte indlæggelser i resterende del af døgnet frem til kl. 08.00 mhp. at belaste de bagvedliggende sengeafsnit mindst muligt. I situationer hvor der uventet er mange indlæggelser, kan udflytninger dog fortsat forekomme i aften-/nattevagten.

 

Overbelægningssituationer

I tilfælde af overbelægningssituationer i specialerne, forsøges belægningen udjævnet mellem sengeafsnittene. I tilfælde af, at alle fysiske pladser i sengeafsnittene er opbrugt, arrangeres brandvagt efter gældende aftaler.

 

Kirurgisk Afdeling

Se PRI ”Samarbejdsaftale AMA og Mavetarmkirurgisk speciale” [link].

 

Medicinske specialer

Se PRI Handleplan ved overbelægning i Medicinsk Center