Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinhåndtering i Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn

 

Beskrivelse/ansvar

 

Den specialeansvarlige overlæge

  • • har det overordnede ansvar for medicinhåndteringen

 

Afsnitsleder har ansvar for

  • • at der er instrukser for personalets håndtering af medicin samt for at disse er ajourførte (1,2)

  • • at det personale, der udfører medicinhåndtering er oplært heri og er kendt med gældende regler på området (1,2)

 

Sygeplejerske/Radiograf har et selvstændigt ansvar for

  • • at den lægelige ordination udføres korrekt og ansvarligt

 

Nuværende instruks beskriver de specifikke rammer for medicinadminstration for sygeplejersker/radiografer i Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn. Radiografstuderende har ikke autorisation og administrerer derfor medicin i samarbejde med og under ansvar af sygeplejerske/radiograf.

 

Der findes 2 typer af rammedelegationer

  1. 1. Til behandling af den enkelte patient

  2. 2. Til behandling af en defineret patientgruppe

Ad 1: Her skal lægen på forhånd have taget stilling til behandling af den enkelte patient.

Ad 2: Her kan behandling indenfor de angivne rammer iværksættes uden forudgående stillingtagen af lægen.

 

Rammedelegationerne vedrører indgift af kontrast til CT, MR og ultralydsundersøgelser. Endvidere indgift af i.v. Heparin, i.v. Tavegyl, i.v. Primperan, i.v. Butylscopolamin og i.m. Glucagen.

 

Når sygeplejersken/radiografen foretager en delegeret opgave, arbejder denne som lægens medhjælp. Det er sygeplejerskens/radiografens ansvar at arbejde indenfor rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen (3,4).

 

Referencer

1: Vejl. Nr. 9429, 2006: Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10311

2: Bekendtgørelse nr. 1222 af 7. december 2006: Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner. Lægemiddelstyrelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10162

3: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). Bekendtgørelse nr. 1219 af 11/12/2009:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

4: Vedledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Vejledning nr. 115 af 11/12/2009:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064