Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til ergoterapi af indlagte patienter fra Obstetrisk Afsnit og ergoterapi til indlagte patienter på Obstetrisk Afsnit

 

Formål

Formål med instruksen er

 • • at sikre, at læger og øvrigt sundhedspersonale på Obstetrisk afsnit, Aalborg Universitetshospital, kender proceduren for henvisning til og omfanget af ergoterapi til patienter, der er indlagt på afsnittet

 • • at sikre, at alle ergoterapeuter, der behandler patienter på Obstetriske Afsnit har kendskab til fremgangsmåden for indholdet af og rammerne for behandling af patienter, der er indlagt på afsnittet

 • • at sikre kvaliteten af den ergoterapeutiske ydelse

 

Definition af begreber

Behandling: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. (1)

 

Aktivitetsformåen: Aktivitet indebærer en målrettet og intentionel handling. Aktiviteten udgøres af en interaktion mellem individet og opgaven i en specifik kontekst. Dette indebærer, at opgaven bestemmer kravet og påvirker, hvordan individet udfører aktiviteten. Aktivitetsformåen indebærer, at man er i stand til at gøre eller udføre aktiviteter. Det indebærer, at individet har viden om (ved hvordan), har kapacitet til (kan) og udfører (gør), når det behøves (vil/skal). En aktivitet kan dermed betragtes som udtryk for, hvad individet vil/skal og kan udføre i en vis situation. (2)

 

Beskrivelse af patientgruppen

Instruksen retter sig mod patienter, der har behov for ergoterapi under deres indlæggelse.

 

Procedure for henvisning

Der sendes elektronisk henvisning til ergoterapi.

For at sikre en smidig arbejdsgang og mulighed for planlægning af det daglige arbejde er det vigtigt, at patienter henvises til ergoterapi så tidligt på dagen som muligt.

Henvisninger modtaget senest kl. 13.30 bliver prioriteret – det kan dog ikke forventes, at behandlingen igangsættes samme dag.

 

Den ergoterapeutiske behandling

 • • Undersøgelse af hvilke hjælpemidler patienten har brug for, for eksempel i forhold til sidde-, liggestilling og andet

 • • Kompenserende strategier i forhold til forskellige hensyn f.eks. ved svære bækkensmerter eller ved risiko for for tidlig fødsel

 • • Instruktion og vejledning i forbindelse med dagligdagsaktiviteter (P-ADL, I-ADL), for eksempel:

   • • Personlig hygiejne

   • • Toiletbesøg

   • • Af- og påklædning

   • • Håndtering af ældre søskende

 • • Gode råd og vejledning, for eksempel:

   • • Praktisk afprøvning af relevante arbejdsstillinger/hvilestillinger

   • • Strukturering af dagligdagsaktiviteter, for eksempel opdeling af aktiviteter, ideer til aktiviteter efter udskrivelsen

 

Udskrivelse

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med planlægning af patientens videre genoptræningsforløb foretager ergoterapeuten i samarbejde med de øvrige faggrupper en tværfaglig vurdering af patientens helbredstilstand og tager derudfra stilling til, hvilket behov patienten har for genoptræning og/eller hjælpemidler efter udskrivelsen.

 

Genoptræning efter udskrivning

Med henvisningen til ergoterapi uddeles samtidigt kompetencen til at vurdere patienternes behov for genoptræning efter udskrivelse og ved behov udarbejdelse af en genoptræningsplan (GOP, almen eller specialiseret) sammen med patienten, jf. Sundhedslovens § 140. (3-5)

Den ansvarlige læge vil blive anført som læge i genoptræningsplanen.

Ergoterapeuten skriver et kort afsluttende notat i patientjournalen, hvoraf det fremgår, at patientens genoptræningsbehov er vurderet.

 

Reference

 1. 1. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2012

 2. 2. Törnquist K., Sonn U. ADL-taxonomi – en bedömning av aktivitetsförmåga, 2011, 3. oplag, Forbundet Sveriges Arbetsterapeuter’s förlag

 3. 3. Sundhedsloven, 2007

 4. 4. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr. 1088 af 06/10/2014

 5. 5. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, oktober 2014