Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klager over tvangsindgreb efter psykiatriloven til Det Psykiatriske Patientklagenævn

 

Formål

Orientering om sagsgang og procedure i forbindelse med patienters klager over tvangsindgreb

 

Målgruppe

Medarbejdere i Klinikkerne (sengeafsnit, administration), der er involveret i klager over tvangsindgreb.

 

Beskrivelse

 

Klageadgang til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn er forankret i Nævnenes Hus i Viborg, som er en styrelse under Erhvervsministeriet. Nævnenes Hus fungerer som sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn, og afholder udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder vederlag til nævnets medlemmer.

 

Patienter kan klage over anvendelse af tvang til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Der er ingen klagefrist for patienten i forhold til en klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.


Patientklagenævnet vurderer, om psykiatrilovens betingelser for at anvende tvang er opfyldt.

Nævnet skal afgøre en klage over tvang snarest muligt, normalt indenfor 14 dage. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage orienterer nævnet patient og patientrådgiver herom samt oplyser, hvornår nævnet forventer sagen afgjort. Ved klage over tvang, der er tillagt opsættende virkning skal nævnet træffe afgørelse indenfor 7 hverdage.

 

Undtagelse: Klage over personlig hygiejne under anvendelse af tvang, samt klage over åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele samt kropsvisitation skal rettes til sygehusmyndigheden (Klinikledelsen, Sygehusledelsen eller Regionen).

 

Klage over andre forhold:

Klage over andre forhold end tvang, som ikke kan påklages til Det Psykiatriske Patientklagenævn, skal besvares af relevant ledelseslag i Psykiatrien (fx ledende overlæge eller klinikledelsen). Den behandlingsansvarlige overlæge er ansvarlig for at sikre, at klage over andre forhold besvares. Ønsker patienten at klage over den sundhedsfaglige behandling i øvrigt kan patient/patientrådgiver oplyses om mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed eller Disciplinærnævnet.

 

Medlemmer af Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn består af 3 medlemmer

 1. 1. Direktøren for Nævnenes Hus er formand (beskikket af ministeriet for Sundhed og ældre)

 2. 2. En læge (udpeget af ministeriet for Sundhed og Ældre efter indstilling fra Lægeforeningen)

 3. 3. En patient-/brugerrepræsentant (udpeget af ministeriet for Sundhed og Ældre efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer)

Patientklagenævnets medlemmer har tavshedspligt.
 

 

 

Fremsendelse af klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Sygehusmyndigheden skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beroligende medicin med tvang, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning i mere end 24 timer og aflåsning af døre i afdelingen for Det Psykiatriske Patientklagenævn.

 

Der er ingen formkrav til patientens klage. Der er ofte patientens patientrådgiver, som afleverer/sender en skriftlig klage til sygehuset, som derefter hurtigst muligt skal indbringe klagen for Det Psykiatriske Patientklagenævn vedlagt lægeerklæring og relevante bilag.

Klager patienten mundtligt til personale, skal klagen noteres og videreformidles til den relevante overlæge, således at klagen på samme vis indbringes for Det Psykiatriske Patientklagenævn.
Patienten kan også indsende en klage direkte til Patientklagenævnet i Nævnenes Hus, som derefter indhenter sagsoplysning fra psykiatrien.

 

Hvis patienten før mødet i Patientklagenævnet ønsker at trække klagen tilbage, involveres patientrådgiveren. Dette for at undgå habilitetsproblemer.

 

Sagsgang i Det Psykiatriske Patientklagenævn

 1. 4. Sekretariatet i Nævnenes Hus sender torsdag en elektronisk mødeindkaldelse til Psykiatrien. Psykiatrien skal udleve kopi af mødeindkaldelsen med bilag til patienten, hvis patienten fortsat er indlagt. Sygehuset bør dokumentere, at indkaldelse med bilag er udleveret til patienten

 2. 5. Patientens kontaktperson bør tilbyde at gennemgå erklæringen med patienten forud for nævnsmødet, da drøftelse på mødet ofte tager udgangspunkt i lægeerklæringen

 3. 6. Nævnet holder møde tirsdag eftermiddag. Mødet afholdes på sygehuset, hvor patienten er indlagt. Ved patienter, som er udskrevet før mødet, bør møde afholdes i et mødelokale på sygehuset. Det Psykiatriske Patientklagenævns møder er ikke offentlige.

 4. 7. Deltagere i mødet: patientklagenævnets 3 medlemmer, patient, patientrådgiver, behandlingsansvarlig overlæge og en repræsentant for sygehusmyndigheden i Regionen.

 5. 8. Nævnet træffer afgørelse i forlængelse af mødet efter mundtlig votering. Afgørelsen indføres i en beslutningsprotokol. Nævnet sender afgørelsen elektronisk til Psykiatrien (oftest onsdag). Psykiatrien skal udlevere kopi af afgørelsen til patienten.

 6. 9. Patienten kan klage over Patientklagenævnets afgørelser til domstolene eller Det Psykiatriske Ankenævn. Patientens klage skal sendes til Patientklagenævnet (sekretariatet ved Nævnenes Hus), hvorefter nævnet sørger for, at klagen sendes til byretten henholdsvis Det Psykiatriske Ankenævn.

 7. 10. Klage til domstolene: tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen samt tvungen opfølgning efter. Patientens klage skal fremsættes overfor sekretariatet ved Nævnenes Hus inden 4 uger fra nævnets afgørelse i sagen. Det er kun patienten, som kan påklage nævnets afgørelse til retten efter den særlige procedure i Retsplejelovens kapitel 43 a.

 8. 11. Klage til Det Psykiatriske Ankenævn: tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt og beroligende medicin med tvang samt personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer. Både patienten og sygehusmyndigheden kan påklage en afgørelse til Det Psykiatriske Ankenævn indenfor en frist på 3 måneder.

 

Psykiatriens interne procedure i forbindelse med klager over tvang

Klinikkerne fastsætter procedure for korrekt sagshåndtering af klagesager over tvang, herunder:

 • • Dokumentation og evt. kvittering for modtagelse af klage fra patient/patientrådgiver

 • • Ved klage fra patient informeres patientrådgiver, hvis patienten samtykker.

 • • Formidles til behandlingsansvarlig overlæge (stedfortrædende læge ved overlægens fravær), som sikrer udarbejdelse af erklæring og fremsendelse til Patientklagenævnet indenfor maksimalt 5 hverdage.

 • • Klage, lægeerklæring og øvrige bilag sendes elektronisk til sekretariatet ved Nævnenes Hus. Ved fremsendelse senest onsdag kl. 10.00, berammes klagesagen til den følgende tirsdag.

 • • Ved behov for direkte kontakt til sekretariatet ved Nævnenes Hus kan Patientklagenævnet kontaktes på telefon 72405860 (nævnssekretær Mie Jensen)

 • • Sagsakterne sendes elektronisk til sekretariatet ved Nævnenes Hus som sikker e-mail til patientklage@naevneneshus.dk

 

 

Sagsoplysning af klagesagen - bilag der skal fremlægges.

 

Bilag 1: Ankenævnets oversigt over sagsakter og dokumentationskrav

Bilag 2: Ankenævnets orientering om dokumentationskrav ifm tvangsfiksering

Bilag 3: Ankenævnets krav ved beslutning om tvangsbehandling (motivation og dokumentation i form af krav til journalføring i motivationsperioden)

 

Lægeerklæring: Den behandlingsansvarlige overlæge skal sikre udfærdigelse af en lægeerklæring til brug for klagesagen, som skal indeholde sygehistorie, en beskrivelse af grundlaget for diagnosen eller eventuelt tentative diagnoser, begrundelse for at iværksætte tvangsforanstaltningen samt for konsekvenserne af ikke at iværksætte tvangsforanstaltningen. Herunder kan inddrages tidligere erfaringer med patientens sygdom. Erklæringen skal være underskrevet af den behandlingsansvarlige overlæge.

 

Øvrige sagsakter og dokumentations krav:

Foruden klagen og lægeerklæring skal sagen belyses og dokumenteres ved relevante tvangsprotokoller, behandlingsplan og kopi af relevante dele af journalen.

 

Det skal i lægeerklæringen oplyses, hvem der er patientrådgiver. Der skal ikke vedlægges kopi af beskikkelsesbrev.

 

I alle tilfælde sikres, at de indscannede dokumenter kan læses.

 

 

Referencer

Lovbekendtgørelse nr. 1160 af 29/9 2015 om tvang i psykiatrien

Bek. nr. 1339 af 2/12 2010 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn Sundhedsstyrelsen vejledning nr. 9778 af 2/9 2016 – afsnit 13.

Anke af afgørelser fra Det Psykiatriske Ankenævn

Behandling af klager i Psykiatrien