Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Refleksionsøvelse 4. semester

Formålet med refleksionsøvelsen:

At den studerende kan reflektere over teori og praksis, hvor refleksionsprocessen foregår både skriftligt og mundtligt. Forud for den mundtlige refleksionsøvelse beskriver den studerende et patientforløb og bearbejder denne patientforløbsbeskrivelse. Det skriftlige produkt danner udgangspunktet for den mundtlige refleksion, der vil afvikles med deltagelse fra andre studerende på afdelingen/semestret og med en eller flere kliniske vejledere.

At den studerende anvender og kombinerer relevant teori i refleksion over praksis.

Krav til det skriftlige produkt:

 • • Skal indeholde forside og indholdsfortegnelse

 • • Patienten i forløbsbeskrivelsen præsenteres kort med årsag til undersøgelse eller behandling på billeddiagnostisk afdeling.

 • • Begrundelse for valg af patient til beskrivelse.

 • • Patientens forløb beskrives; eller det kan være nødvendigt at vælge en del af forløbet ud til beskrivelse.

 • • Den studerende skal analysere og fortolke patientforløbsbeskrivelsen og argumentere for minimum 3 problematikker, der udtrykkes i beskrivelsen.

 • • Angive og argumentere for relevant teori som kan belyse problemstillingerne.

 • • En litteraturliste..

 • • Evt. bilag med relevant litteratur.

For at overholde tavshedspligten skal patienter, personale og radiografstuderende og afdeling/hospital i patientforløbsbeskrivelsen være anonymiseret.

 

Patientforløbsbeskrivelsen inklusiv bearbejdning skal minimum omfatte 4800 tegn og maksimalt 12 000 tegn inkl. mellemrum og skal følge gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland.

 

Praktiske rammer:

Refleksionsøvelsen afholdes onsdag i uge 15/44

 

Refleksionsøvelsen afholdes med deltagelse af studerende fra Regionshospital Nordjylland (Thisted, Hjørring og Frederikshavn).

 

Uddannelsesansvarliges ansvar:

 • • Opretter gruppe i Kommunikation-dialogforum på Praktikportalen 2 uger før afholdelse. Deltagere er studerende på 4. semester på Regionshospital Nordjylland, uddannelsesansvarlige for radiografstuderende på Regionshospital Nordjylland og Kliniske vejledere tilknyttet de deltagende radiografstuderende.

 • • Notere mødested til deltagerne eller særlige forhold.

Øvrige uddannelsesansvarliges ansvar:

 

 • • Meddele den uddannelsesansvarlige navne på Kliniske Vejledere, som er tilknyttet de studerende samt hvilke kliniske vejledere, som deltager i refleksionsøvelsen. Dette skal være den uddannelsesansvarlige på afholdsstedet i hænde senest 2 uger før refleksionsøvelsen gennemføres.

 

Den kliniske vejleders ansvar:

 

 • • Være afventende og stille reflekterende spørgsmål i tilfælde af, at de studerende går i stå i deres fælles refleksion.

 

Den studerendes ansvar:

 • • Koordinere med hinanden i gruppen, så ikke alle patientforløbsbeskrivelser omhandler samme problemstilling.

 • • Det skriftlige produkt skal være refleksionsøvelsens deltagerne i hænde på Praktikportalen, Senest én uge før øvelsen gennemføres.

 • • Samtlige deltagere i refleksionsøvelsen forbereder sig til den fælles diskussion ud fra det tilsendte materiale.

 • • Deltage aktivt i refleksionsøvelsen.

 

Tidspunkt

Afholdelse

Kliniske vejledere

 

Onsdag uge 44, 2017

 

 

Hjørring

 

Hjørring, Frederikshavn

 

Onsdag uge 15, 2018

 

 

Frederikshavn

 

Frederikshavn, Thisted

 

Onsdag uge 44, 2018

 

 

Thisted

 

Thisted, Hjørring

 

Kl. 9.00-9.30 Præsentation og planlægning

Kl. 9.30-10.00 1. refleksionsøvelse

Kl. 10.00-10.30 Pause

Kl. 10.30-11.00 2. refleksionsøvelse

Kl. 11.00-11.30 3. refleksionsøvelse

Kl. 11.30-12.30 Frokost

Kl. 12.30-13.00 4. refleksionsøvelse

Kl. 13.00 Evaluering og afslutning

 

Der vil være kaffe/the/vand på det aktuelle sted. Der kan medbringes brød til formiddagspause. Det vil være muligt at købe mad i kantine til frokost.