Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering – Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

 

Opbevaring af afsnittets lægemidler

Lægemidler opbevares i formålstjenligt indrettede og aflåste medicinskabe eller medicinrum. Disse må kun anvendes til opbevaring og ophældning af lægemidler. Desuden er følgende gældende:
 

 • • Euforiserende lægemidler (§4) skal opbevares adskilt fra andre lægemidler i medicinskabet eller medicinrummet

 • • Infusionsvæsker, der udelukkende består af vand samt elektrolytter og/eller kulhydrater, og intravenøse ernæringspræparater kan dog opbevares i uaflåste medicinskabe eller medicinrum

 • • På afsnit, hvor der fortsat bruges en traditionel nøgle til medicinskabet eller medicinrummet, skal der forefindes en liste over de personer, der har fået udleveret en nøgle, samt afleveret igen ved ophør af ansættelsen

 

Lægemidler opbevares som angivet på emballagen. Såfremt intet er angivet på emballagen, skal lægemidlet opbevares ved stuetemperatur. Oftest skal lægemidler opbevares enten ved stuetemperatur (normalt ved en temperatur på under 25°C) eller på køl (temperatur mellem 2°C og 8°C). Der bør foreligge dokumentation i form af en temperaturlog for korrekt opbevaring – uanset hvor lægemidlerne opbevares. Se bilag 1. Dokumentation for temperaturregistrering.

 

Lægemidler opbevares så vidt muligt i original emballage og følgende er gældende ved omhældning:

  • • I tilfælde, hvor lægemidler omhældes til uoriginal emballage til yderligere opbevaring fx ved lån, skal der omhældes til passende beholder. Beholderen mærkes med præparatnavn, lægemiddelform, styrke, ophældningsdato, udløbsdato, batchnummer samt initialer for den person, der har ophældt lægemidlet

  • • Lægemidler i uoriginal emballage skal kasseres, når patienten, hvor til det er ordineret, ikke er på afsnittet mere

 

Lægemidlerne må ikke berøres med fingrene. I øvrigt skal adfærd ved medicinhåndtering foregå i overensstemmelse med de udarbejdede hygiejniske forskrifter for sygehusene i Region Nordjylland Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3)

 

Lægemidler til akutte situationer

Alle afsnit med patientkontakt skal have akutbakker med henblik på at kunne behandle akutte livstruende tilstande som eksempelvis hjertestop og anafylaktisk shock.

Akutbakker skal være let tilgængelige for afsnittets personale og samtidig ikke tilgængelige for uvedkommende, herunder patienter. Akutbakker skal ikke nødvendigvis opbevares aflåst, dog skal akutbakker indeholdende lægemidler indeholdende euforiserende stoffer (§4) altid opbevares i aflåst medicinskab eller -rum.

Afsnitsledelsen er ansvarlig for:

  • • At der er dokumentation i form af logbog for kontrol af lokale akutbakker, som ikke er pakket af Sygehusapoteket

Sygehusapoteket er ansvarlig for:

  • • At kontrollere udløbsdato for akutbakker, pakket af Sygehusapoteket. Der skal foreligge dokumentation i form af en logbog for kontrol af akutbakkerne

  • • For akutbakker, som er pakket af Sygehusapoteket, gælder, at afsnittet snarest efter anbrudt akutbakke skal sende den brudte akutbakke med (resten af) indholdet retur til Sygehusapoteket

 

Arbejdsgang og ansvarsfordelingen i forbindelse med levering og returnering ved udløb og anbrud kan ses på Sygehusapotekets hjemmeside Akutbakker

 

Udløbskontrol

Der skal med passende intervaller foretages udløbskontrol af lægemidler i medicinskabet eller medicinrummet, således at lægemidlernes holdbarhedsdato ikke overskrides. På afsnit med medicinservice varetager Sygehusapoteket udløbskontrollen, mens afsnit uden medicinservice selv varetager denne. Se evt. bilag 2, Skema til udløbskontrol

 

Medicinskabseftersyn

Der skal med faste intervaller foretages medicinskabseftersyn. Medicinskabseftersynet foretages af Sygehusapoteket, som ligeledes varetager styring samt planlægning af medicinskabseftersynene. Afsnittet skal opbevare dokumentation for foretagne medicinskabseftersyn i minimum 5 år.

 

Brug af patientens egne lægemidler

Patientens egne lægemidler kan anvendes under en indlæggelse såfremt det skønnes at være hensigtsmæssigt ud fra et patientsikkerhedsmæssigt synspunkt. Patienten har under indlæggelse ret til at få lægemidler udleveret på sygehuset til behandling af den lidelse, vedkommende er indlagt for. Patientens egne lægemidler anvendes, når et ordineret lægemiddel ikke findes i afsnittets medicinrum og ikke umiddelbart kan skaffes fra Sygehusapoteket, og det vurderes, at behandlingen ikke bør forsinkes eller afbrydes.

 

Det angives i det elektroniske medicinmodul, om patientens egne lægemidler anvendes. Patientens egne lægemidler kan i det elektroniske medicinmodul kategoriseres som: ingen selvadministration, delvis selvadministration, selvadministration eller tvang.

 

Patientens egne lægemidler må ikke opbevares sammen med afsnittes øvrige lægemidler jævnfør Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3) og følgende er gældende:

  • • Patientens egne lægemidler i brug og som administreres af plejepersonalet opbevares i afsnittets medicinrum i medicinposer med patientlabel

  • • Patientens egne lægemidler, som IKKE er i brug opbevares aflåst udenfor medicinrummet, f.eks. i patientskab eller sengebord

 

Hvor aflåsning udenfor medicinrummet ikke er muligt, kan patientens egne lægemidler opbevares i medicinrummet i medicinposer med patientlabel, dog adskilt fra patientens egne lægemidler i brug.

 

Krav til patientens egne lægemidler

Inden patientens egne lægemidler tages i brug vurderes følgende:

  • • Emballagen er original og ikke synligt forurenet

  • • Emballagen er påført etiket med korrekte patientdata

  • • Udløbsdatoen er ikke overskredet

  • • Lægemidlet kan identificeres

  • • Ved anbrudt emballage: holdbarheden er fortsat i orden

  • • Lægemidlet er ordineret i det elektroniske medicinmodul

 

Håndtering af patientens egne lægemidler

Opfylder patientens egne lægemidler ovenstående krav, placeres den i medicinpose med påsat patientlabel og anbringes adskilt fra afsnittets øvrige lægemidler. Skal patientens lægemidler opbevares på køl, anbringes det i en medicinpose med påsat patientlabel og placeres i køleskab, adskilt fra afsnittets øvrige lægemidler.

  • • Optimal håndtering foregår på et separat bord/plade, som udelukkende anvendes til patienters egne lægemidler. Anvendes medicinrummets bord til dispensering af patienters egne lægemidler rengøres dette efter hver dispensering

  • • Der foretages hånddesinfektion mellem dispensering af forskellige patienters egne lægemidler, samt mellem dispensering af en patients egne lægemidler og afsnittets lægemidler

  • • Patientens egne lægemidler, der skal anvendes under indlæggelsen, skal ordineres i medicinmodulet

  • • Anvendelse af patienters egne lægemidler registreres i medicinmodulet

 

Lægemidler på sengestuer

Lægemidler må ikke efterlades på sengestuer på synlige steder uden overvågning. Undtaget er dog ophængte infusionsvæsker med og uden lægemidler.

Lægemidler placeres i sengebord eller garderobeskab, og skal så vidt det er muligt være aflåst.

Euforiserende (§4) lægemidler placeret i sengebord eller garderobeskab, skal være aflåst.

 

Udlån af lægemidler

Lægemidler kan lånes mellem afsnit og ambulatorier fx udenfor Sygehusapotekets åbningstid, i forhold til økonomisk besparelse eller i situationer, hvor rekvirering fra Sygehusapoteket ikke kan vente. Anvend evt. ”Hvem har lægemidlet”

 

Den person, der står for udlån af lægemidlet, er ansvarlig for:

 • At udlånt lægemiddel så vidt muligt opbevares i original emballage. Såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en passende beholder, og mærkes med:

  • præparatnavn

  • lægemiddelform

  • styrke

  • ophældningsdato

  • udløbsdato

  • batchnr.

  • initialer for den person, der har ophældt lægemidlet

  • det skal vurderes, om lægemidlet er egnet til opbevaring i uoriginal emballage i forhold til påvirkning af lys, fugt og luft

 • At udlån af euforiserende lægemidler (§4) noteres og gemmes i mindst 12 mdr. Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde, navn på den person og det afsnit/ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer (Bilag 3 – Udlån af morfika)

 • Lave aftale om evt. tilbagelevering af lånt lægemiddel

 • Den person, der udlånes til, skal være kendt eller kunne identificeres via billede-id. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning

 • Ved mistanke om misbrug kontaktes nærmeste leder

 

Definition af begreber

Se Medicinering – Definition af begreber

 

Formål

Formålet er at sikre, at opbevaring og håndtering af sygehusenes og patienters egne lægemidler foregår efter gældende retningslinjer og love samt med en høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation, således, at patienterne sikres virksomme lægemidler.

Derudover skal lægemidlerne sikres mod utilsigtet brug, misbrug og tyveri.

 

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. VEJ nr. 9079 Sundhedsstyrelsen 2. februar 2015.

 

BEK nr. 1222 af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner

 

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd (12.1.3)

 

Infektionshygiejne i medicinrum på sygehuse. Informationsmateriale vedrørende arbejdstilrettelæggelse og adfærd