Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gravide sygeplejersker i Hæmatologisk Afdeling

 

Beskrivelse

I Hæmatologisk Afdeling er en del af sygepleje administration af medicinsk kræftbehandling. Højdosis Terapi med Stamcellestøtte (HDT-forløb) er ligeledes et tilbud til nogle patienter. Sygeplejersken varetager i disse forløb optøning samt indgift af de ”høstede” stamceller. Patienterne i Hæmatologisk Afdeling har desuden mange forskellige infektioner, som følge af immunsuppression. I den forbindelse administrerer sygeplejersken mange forskellige typer af medikamentel behandling – primært intravenøst. Infektionerne kan være med mikroorganismer, som kræver isolation for at hindre smittespredning.

Sygeplejen i Hæmatologisk Afdeling indebærer derfor forskellige risici, som fordrer særligt opmærksomhed på arbejdsmiljøet. Denne instruks beskriver arbejdsopgaver hos patienter i Hæmatologisk Afdeling, hvor sygeplejersker kan blive i tvivl om, hvorvidt de må varetage dem, mens de er gravide.

Definition af begreber

Personlige værnemidler:

I de infektionshygiejniske retningslinjer angives hvilke værnemidler, der er påkrævet ved forskellige infektioner, for at hindre smitte.

Medicinsk Kræftbehandling:

Medikamenter som anvendes i behandling af kræftsygdom – ATC-kode L

Målgruppe

Sygeplejersker og andet plejepersonale i Sengeafsnit Afdeling.

Formål

Formålet med instruksen er, at minimere usikkerheden hos den gravide og kollegerne i forhold til, hvilke arbejdsopgaver gravide skal fritages fra, og hvilke den gravide ikke skal fritages fra. Instruksen skal anvendes som led i APV - graviditetssamtaler mellem den gravide og den afsnitsledende sygeplejerske. Der kan laves individuelle aftaler.

Formålet er at skabe gennemskuelighed, der forebygger usikkerhed, fremmer samarbejdet mellem sygeplejersker og sikrer det gode arbejdsmiljø i Sengeafsnit 7 vest, både for gravide og ikke gravide.

 

Problemstilling

I Hæmatologisk Afdeling er administration af medicinsk kræftbehandling og iv antibiotika er opgave, som varetages af alle sygeplejersker, som har gennemført det kompetencegivende kursus i Medicinsk Kræftbehandling. Varetagelse af stamcelle-reinfusion varetages ligeledes af alle, som er oplært til det i afdelingen. I Hæmatologisk Afdeling er der desuden ofte patienter i isolation, som smitteforebyggende foranstaltning. Medicinsk Kræftbehandling, visse medikamenter, organiske opløsningsmidler og visse infektioner udgør en risiko for det ufødte barn, og Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet særlige retningslinjer som er implementeret i afdelingen. I nogle tilfælde anvendes personlige værnemidler, mens det i enkelte tilfælde er nødvendigt, at fritage den gravide for opgaven. Når gravide sygeplejersker fritages, skal kolleger overtage disse. Da der i perioder er mange gravide i afdelingen, hvor kolleger til gravide sygeplejersker skal varetage de risikofyldte opgaver, er det væsentligt, at både den gravide og kollegerne ved præcis, hvilke opgaver den gravide skal fritages for, og hvilke der kan varetages med personlige værnemidler.

 

Medicinsk behandling, hvor gravide i nogle tilfælde fritages

 

Medicinsk Kræftbehandling

Al præparation og blanding af medicinsk kræftbehandling til patienter i Hæmatologisk Afdeling sker i Sygehusapotekets Cytostatika-afdeling i larminar-air-flowbænke. De færdigblandede kemokure ankommer pakket til den enkelte patient i lukkede systemer. Det er aftalt med Sygehusapoteket, at kemokurene kommer færdigmonterede på et flergrenet dropsæt (”blæksprutte”), hvor hoveddroppet er fyldt med ”rent” saltvand eller glukose, og posen indeholdende medicinsk kræftbehandling er sat på en sidegren. På den måde er det muligt at starte og afslutte behandlingen ved at skylle med væske uden medicinsk kræftbehandling, hvilket mindsker risikoen for at komme i berøring med de aktive stoffer betydeligt. I Hæmatologisk Afdeling kan administration af medicinsk kræftbehandling derfor varetages af gravide, da risikoen for at komme i kontakt med de aktive stoffer vurderes at være minimal.

 

Medicinsk kræftbehandling udskilles gennem patientens sekreter og ekskreter. Disse kan indeholde medicinsk kræftbehandling og omdannelsesprodukter fra denne i op til 5 døgn efter sidste indgift. I forbindelse med visse behandlingsregimer skal urinen måles og stixes. Da de fleste medicinsk kræftbehandlinger og omdannelsesprodukter udskilles gennem nyrerne, vil omgang med urin medføre risiko for aerosoldannelse. Diuresemåling og stix foregår derfor i stinkskab. Bortskaffelse af urinen sker straks i bækkenkogeren, hvor der kan opstå aerosoldannelse, som udgør en risiko for personalet.

I tilfælde hvor patienten kan oplæres i måling og stix vil dette være at foretrække.

 

Gravide fritages på baggrund af ovenstående for:

Subcutane injektion med Medicinsk Kræftbehandling – Velcade, Cytarabin/Cytosar, Mabthera

Montering af dropsæt på Medicinsk kræftbehandling, hvor der er risiko for kontakt med det aktive stof.

Diuresemåling og Stix hos patienter i behandling med MTX og Cyklofosfamid

 

Medicinsk kræftbehandling som gives intravenøst kan varetages, såfremt behandling modtages færdigmonteret på saltvands- eller glukosedrop fra Sygehusapoteket.

 

Anden medikamentel behandling

Inficerede patienter i Hæmatologisk Afdeling behandles med intensiv antibiotika. Da mange af patienterne er neutropene administreres det meste af behandlingen intravenøst.

Der findes ikke særlige retningslinjer for gravide vedrørende administration af antibiotika, men ligesom ved Medicinsk Kræftbehandling anbefaler Arbejdstilsynet, at arbejdet foregår, så sygeplejersken ikke kommer i kontakt med de aktive stoffer.

Ved blanding af antibiotika er der risiko for, at personalet kommer i berøring med de aktive stoffer. Derfor findes de fleste præparater nu i lukkede systemer med fastmonteret overføringskanyler. Andre stoffer kan overføres ved hjælp af Ecoflac-overføringskanyler. Der anvendes altid handsker ved blanding af antibiotika.

Enkelte stoffer (Fortum) danner overtryk i forbindelse med blandingen, og der er derfor risiko for stænk og sprøjt med aerosoler. Dette udgør en risiko for personalet. Synonympræparatet Ceftazedim kan blandes med Eco-flac, og risikoen er dermed minimal.

Tobramycin gives i sjældne tilfælde som inhalationer. Disse aerosoler udgør ligeledes en risiko for personalet, som i det omfang det kan lade sig gøre, ikke skal befinde sig på stuen, mens inhalationen give.

Cymevene, som anvendes til behandling af CMV, har karcinogene egenskaber og skal derfor blandes på Apoteket og håndteres som medicinsk kræftbehandling.

 

Antibiotika gives i flergrenede sæt som er primet med NaCl eller Glucose. Dermed kan antibiotika administreres uden sygeplejersken kommer i berøring med de aktive stoffer.

 

Antibiotika i Hæmatologisk Afdeling:

Hvis patienter modtager Inhalation Tobramycin eller Fortum, drøftes det, i det konkrete tilfælde, med den gravide og det øvrige personale, hvordan dette håndteres, så administrationen udgør mindst mulig risiko. Der er IKKE særlige retningslinjer for gravide.

 

Organiske opløsningsmidler.

I Hæmatologisk Afdeling varetages højdosis kemoterapi med stamcellestøtte som en standard behandling. Stamcellerne høstes og nedfryses ved hjælp af opløsningsmidlet Demethylsufooxid, (DMSO) som kan være skadeligt for fosteret. Personalet bruger derfor særlige masker i forbindelse med re-infusion og plejen af patienten de første tre dage efter re-infusionen.

 

Gravide fritages for:

Varetagelse af stamcelle-re-infusion

Varetagelse af plejen af patienter de første tre dage efter re-infusion, hvor de er isolerede med særlig udsugning.

 

Inficerede og isolerede patienter.

Patienter i Hæmatologisk Afdeling bliver, som følge af immunsuppression, inficerede med mange forskellige bakterier, virus og svampe, hvoraf nogle kræver smitteforebyggende isolation og brug af særlige værnemidler både i forhold til personalet og medpatienter.

 

Nogle infektioner udgør en særlig risiko for gravide, hvor Sundhedsstyrelsen har lavet generelle anbefalinger. Dette gælder for influenza A, Røde hunde, Toxoplasmose, Skoldkopper, Parovirus B19, Cytomegalvirus, Hepatitis A, Hepatitis B, og Papegøjesyge.

Disse infektioner kræver skærpet opmærksomhed på smitteforebyggelse, og de infektionshygiejniske retningslinjer skal følges af alt personale i afdeling. Der findes IKKE særlige retningslinjer for gravide.

 

I forbindelse med Influenza A anbefaler sundhedsstyrelsen at gravide i 1 trimester vaccineres, Dette er den enkelte medarbejders valgt, og der er IKKE særlige retningslinjer for gravide.

For Røde hunde og Skoldkopper gælder, at de fleste voksne har været udsat for dette gennem opvæksten (eller vaccineret), og de er derfor immune overfor smitte. Hvis der er tvivl om dette anbefales det, at den gravides immunstatus undersøges. Dette sker ved en blodprøve via egen læge

CMV er en virus, over halvdelen af voksne danskere har haft. Det er væsentligt at undersøge, om den gravid allerede er immun overfor CMV, da primær infektion med CMV under graviditeten kan skade fosteret. Gravide kan varetage plejen af patienter med CMV, når hvis de er immune overfor sygdommen.

 

Gravide fritages ved:

Negativ CMV IgG antistof

 

Der laves specifikke aftaler mellem den gravide og den afsnitsledende sygeplejerske i tilfælde af patienter med CMV

 

Referencer

Medicinsk kræftbehandling - Forholdsregler ved omgang med og pleje af patienter i Medicinsk kræftbehandling

Arbejdstilsynets vejledninger om gravide og ammende

Sundhedsstyrelsens anbefaling for gravide og ammende

Region Nordjyllands Information til gravide

Region Nordjyllands Retningslinje for Gravide

APV tjekskema for Gravide i Region Nordjylland

CMV antistof-undersøgelse IgM og IgG

Promedicin.dk