Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af erstatnings- og patientklagesager i Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn

Beskrivelse

Erstatningssager

Modtagelse af erstatningssager

Erstatningssager modtages i Hospitalets ledelsessekretariat og sendes videre til klinikken pr. mail til hovedpostkasse.

Sagerne behandles af sekretæren for Klinikledelsen

 • • Sagen registreres i klinikkens database, opdelt ift. speciale

 • • Det anmodede materiale fremsendes hurtigst muligt pr. mail (sikkert via Outlook) til Patienterstatningen og Hospitalsledelsens hovedpostkasse

 • • Evt. billeddiagnostisk materiale fremsendes af Billeddiagnostisk Afdeling, Hospitalsledelsen fremsender anmodningen til dem

 • • Sagen fremsendes/printes til den ledende overlæge/specialeansvarlig overlæge, som udfylder medsendt skema inden svarfristens udløb

 • • Udfyldt skema eftersendes pr. mail (sikkert via Outlook) til Patienterstatningen og Hospitalsledelsens hovedpostkasse

 • • Sagen akter og korrespondance arkiveres i eDoc via Hospitalsledelsen

 • • Afgørelser registreres i klinikkens database og fremsendes til klinikledelsen samt ledende overlæge/specialeansvarlig overlæge til orientering

 

Patientklager

Modtagelse af patientklager

Patientklagesager kan modtages skriftligt og mundtligt.

 • • Ved en mundtlig klage laver modtager et skriftligt notat, der beskriver klagens indhold og fremsender dette til nærmeste leder (sendes videre til Klinikledelsen), Klinikledelsen eller Hospitalsledelsen

 • • Patientklager under behandling af Styrelsen for Patientsikkerhed modtages pr. mail i klinikkens hovedpostkasse via Hospitalsledelsen

 

 

Patientklager behandles af sekretæren for Klinikledelsen

 • • Registreres i klinikkens database, opdelt ift. speciale

 • • Fremsendes pr. mail (med mindre andet er aftalt) til den ledende overlæge/specialeansvarlig overlæge, som besvarer sagen indenfor tidsfristen

 • • Alt sagsmateriale, korrekt udfyldte skemaer samt evt. udtalelse/-r fremsendes pr. mail (sikkert via Outlook) inden svarfristens udløb til Styrelsen for Patientsikkerhed og Hospitalsledelsens hovedpostkasse

 • • Sagen akter og korrespondance arkiveres i eDoc via Hospitalsledelsen

 • • Afgørelser registreres i klinikkens database og fremsendes til klinikledelsen og yderligere involverede parter til orientering

 • • Der tilbydes dialogsamtale, hvis klageren ønsker dette. Selve indkaldelsen foretages i samarbejde med Forløbsansvarlig viceklinikchef eller klinikledelsens sekretær.

 

Afholdelse af dialogsamtaler

 • • Der tages hensyn til hvornår klageren kan og vi oplyser, at der må komme en bisidder med.

 • • Forløbsansvarlig viceklinikchef deltager som hovedregel

 • • Der skrives referat og referatet arkiveres i e-doc.

 • • Ved samtalen sættes rammen, præsentation af alle deltagere, referat m.m.

 • • Klageren bedes uddybe sine oplevelser

 • • Der svares på spørgsmål fra klager uden at gå i selvforsvar

 • • Der er fokus på, hvordan vi hjælper klagerne videre i systemet ved samtalens afslutning og hvornår referatet kan forventes.

 • • Referatet sendes ttl deltagende sundhedsfaglige inden det sendes til klageren og arkiveres.

 

Gode råd hvis du modtager en klage pr. tlf.

 • • Lyt til den udtalte klage

 • • Undgå at gå i selvforsvar

 • • Undgå bortforklaringer

 • • Giv udtryk for, at klagen bringes videre til Klinikledelsen

 • • Beklag den oplevelse/følelse klageren har

 • • Gør opmærksom på Patientkontoret og fortæl der er mere information på regionens hjemmeside – Dine rettigheder som patient

 • • Henvis evt. til pjecen ”Hvem kan du kontakte

 

Definition af begreber

Ved patientklage forstås mundtlige og/eller skriftlige klager fra patienter, pårørende eller borgere stilet til hospitalets/klinikkens medarbejdere, ledelse eller patientklagenævnet, patienterstatningen eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Klager kan f.eks. vedrøre den faglige virksomhed, serviceniveau, rengøring, personalets opførsel, ventetid, kost, sygehusvalg, fysiske rammer eller andre lokale forhold.

EPJ = elektronisk patientjournal

Formål

At sikre ensartet håndtering af erstatningssager og klagesager i Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn.

At sikre klinikken lever op til regionens og hospitalets retningslinjer for håndtering af erstatningssager og klagesager.

Referencer

Region Nordjyllands hjemmeside – Dine rettigheder som patient