Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumemodtagelse, sygeplejeinstruks

 

 

 

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse1

Forløbet indtil ankomst på sygehus1

Forløbet indtil modtagelse af patienten2

Samling på traumestuen3

Rolle som traumesygeplejerske3

Action Cards3

Traumesygeplejerske 13

Traumesygeplejerske 24

Dokumentation4

Vacciner4

Målgruppe – modtagelse4

Formål4

Referencer5

 

Beskrivelse

Aalborg Traumecenter er ét af landets 4 level 1 traumecentre. Karakteristisk for level 1 traumecentre er, at disse kan færdigbehandle alle typer af skader. Der skal være alle lægelige specialer tilknyttet og have døgndækkende tilstedeværelse af kirurg, anæstesiolog, neurokirurg og ortopædkirurg. Derudover er der krav om forpligtigelse af uddannelse, forsknings-og udviklingsaktiviteter.

Patienter der indbringes til traumemodtagelse på Aalborg Traumecenter skal modtages efter gældende traumemanual (https://pri.rn.dk/Sider/30077.aspx).

Målsætningen med traumemanualen er at kvalitetssikre alarmering, modtagelse, diagnostik, behandling, pleje og korrekt visitation af patienterne. Herved sikres den bedst mulige kvalitet ud fra den ekspertise og de ressourcer sygehuset stiller til rådighed. Overlevelsesmuligheder forbedres samt risiko for komplikationer reduceres for patienter.

Traumemanualen udstikker bindende retningslinjer for traumebehandling på Aalborg Traumecenter.

En traumepatient defineres her som en patient, der har været udsat for en hændelse/ulykke, der har påført kroppen så høj energi, at der mistænkes skader i flere organsystemer.

 

 

Forløbet indtil ankomst på sygehus

Ved en tilskadekomst bedømmes patienterne af den præhospitaleindsats ud fra gældende behandlingsretningslinjer. De vurderer derved om kriterierne for et traumekald opfyldes. Første kriterie er om patienten har været udsat for en traumemekanisme (højenergi eller blød trafikant). Derefter besluttes det om skaden kan behandles på et lokalt sygehus eller om behandlingen skal forestå i Aalborg. Når dette er besluttet gennemgås traumeskemaet for at angive korrekt traumescore. Patienter skal score >2 for at der udløses et traumekald.

 

 

Billede 2

 

 

Når patienten er scoret efter traumeskemaet, bliver forløbskoordinatoren i skadestuen kontaktet og denne udløser traumekald via informationen. Det er forløbekoordinatoren i samarbejde med præhospitalet, der vurderer om der skal kaldes traumekald med det Primære Initiale Team (PIT) eller om det er nødvendigt at kalde Speciale Orienteret Team med (SOT).

 

 

Forløbet indtil modtagelse af patienten

Når meldingen er indløbet, ringer alle medlemmer af PIT tilbage til informationen og giver besked om at meldingen er modtaget. Informationen noterer dette og sikrer sig herved at alle medlemmer at traumeteamet er informeret og kommer på traumestuen.

 

Deltagere i det Primære Initiale Team (PIT):

1 Ortopædkirurg

1 Anæstesiolog

1 Anæstesisygeplejerske

2 Traumesygeplejersker

1 Radiolog

1 Radiograf

1 Bioanalytiker

1 Sekretær

2 Portører

 

Hvis patienten har skader, hvor der kræves yderligere kompetencer, så kodes disse separat og indgår som Speciale Orienteret Team (SOT). Disse kunne f.eks. være Thorax kirurg, Abdominal kirurg, Neuro kirurg osv.

 

 

Samling på traumestuen

Når alt relevant personale er tilkaldt og samlet på traumestuen, får traumeteamet meldingen fortalt af TraumeTeamLederen som altid er ortopædkirurgen (TTL). Alt efter meldingen kan det her besluttes at kalde ekstra personale (SOT), traumekasse osv.

 

 

Rolle som traumesygeplejerske

 

I perioden fra meldingen er modtaget til patientens ankomst skal sygeplejen være præget af en klar og præcis kommunikation, hvor der skabes mulighed for et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper, der tilkaldes og indgår i modtagelsen af patienten.

Traumesygeplejerskerne fra akutmodtagelsen skal have en klar faglig identitet og dermed en bevidsthed om, hvordan de konstruktivt indgår i et samarbejde. Perioden vil være præget af skabe et miljø og rammer for en kvalificeret modtagelse af den multitraumatiserede patient.

 

Traumesygeplejerskerne skal tillige sikre, at patientforløbet er præget af kontinuitet, helhedstænkning og en patientsikker overgang.

 

Efter diagnosticering, behandling og den aktuelle pleje vil der for den traumatiserede patient blive tale om overflytning. Sygeplejen i forbindelse hermed vil fortsat være rettet mod patienten, hvor de pårørende nu inddrages mere målrettet. Kommunikationen til modtagende afdelinger skal være præcis og have udgangspunkt i den aktuelle situation, patienten og de pårørende befinder sig i. Kommunikationen mellem akutmodtagelsen og de modtagende afdelinger bør derfor have fokus på en dialog samt evne og interesse i et velfungerende samarbejde.

 

Dør patienten under forløbet i traumestuen, vil sygeplejen i akutmodtagelsen være som vanligt i forbindelse med afdøde patienter og omsorg for disses pårørende (https://pri.rn.dk/Sider/18754.aspx).

 

Action Cards

Herunder findes Action Cards for hhv. traumesygeplejerske 1 og 2

 

Traumesygeplejerske 1

 1. 1. Kaldes på personsøger via omstillingen. Tilbagemelding til omstilling, lokal 60000, meld: ”skadestuesygeplejerske, kode 779” Dette gøres ikke i praksis, da forløbekoordinatoren altid siger at traumesygeplejerskerne er til stede.

 2. 2. Går til traumestuen

 3. 3. Ifører sig røntgenforklæde

 4. 4. Overvejelse mht. fremstilling - ud fra given melding

 5. 5. Klargør intravenøst drop 1 x ½ l NaCl med rødt infusionssæt med modløbsventil og 3-vejs hane og forlængerstykker på begge dropsæt. Forsynet med trykpose

 6. 6. Klargøring af procedurebakke til blærekateter

 7. 7. Klargør visning af AmPhi på tv’et på traumestuen

 8. 8. Ved patientankomst

  1. a. Opklipning af tøj – Højre side fra top-til-tå (deponering af værdigenstande - kasse til opbevaring)

  2. b. Påsætte patientidentifikation højre håndled.

  3. c. I samarbejde med bioanalytikeren kontrollerer ID, enten mundtligt fra pt eller læse af fra armbånd. Begge skriver under på type- og bac-rekvisitionssedlen

  4. d. Overvågningsudstyr påsættes (O2-saturation, BT-manchet - højre arm (automatisk måling hvert 2. min.) og EKG)

  5. e. Efter rektaleksploration ved læge anlæggelse af KAD

 9. 9. Varetager og assisterer patientforløbet

  1. a. Medicin, der gives, meddeles og noteres af anæstesisygeplejerske på anæstesiskema og sygeplejejournal

 10. 10. Udfører ordinationer fra traumeortopædkirurgen og evt. tilkalde specialeorienterede teams (SOT) via omstillingen, lokal 60000

 11. 11. Sikre optimal lejring af patienten

 12. 12. Undgå unødig afkøling – traumelagen - varmetæpper - stanniol

 13. 13. Sikre patientens integritet

 14. 14. Oprydning og klargøring af traumestuen

 15. 15. Vurdering af evt. ekstra rengøring

 16. 16. Overtagelse af traumekoder indbefatter ansvar for traumestuens skadestuerelaterede udstyr

 

Traumesygeplejerske 2

 1. 1. Skadestuesygeplejerske II fremgår af fordelingsplanen

 2. 2. Går til traumestuen

 3. 3. Overtager kommunikationen bl.a. via telefon, lokal 64366

 4. 4. Sørger for gipsebord fra stue 23 er til stede og klargjort + Braun skinne

 5. 5. Ifører sig røntgenforklæde

 6. 6. Varetager al dokumentation i EPJ (Der må gerne efterregistreres)

 7. 7. Ved patientankomst være skadestuetraumesygeplejerske I behjælpelig med opklipning af patientens tøj. Venstre side fra top-til-tå

 8. 8. Stille frem til forskellige specialeorienterede procedurer

  1. a. Medicin, der gives, meddeles til anæstesisygeplejerske og noteres i sygeplejejournal.

 9. 9. Kalde OP-sygeplejerske til assistance efter behov via omstillingen

 10. 10. Deponering af værdigenstande og tøj

 11. 11. Samle alle papirer, når patienten forlader traumestuen, så disse følger patienten

 12. 12. Deltage i oprydning og opfyldning.

 13. 13. Melde tilbage til forløbskoordinatoren om der ønskes debriefing.

 14. 14. Ansvar for rengøring af traumemadras, samt at brugt traumemadras leveres tilbage til traumecenteret af portør

 

Dokumentation

Al dokumentation foretages som efterregistrering efter patienten har forladt traumestuen.

 

Vacciner

Patienter der vaccineres, skal have vaccinen registreret i FMK samt medicinmodulet. Dette gøres efter patienten har forladt traumestuen.

 

Patienter med erstatningscpr.nr. kan ikke registres i FMK og dokumenteres dermed udelukkende i medicinmodul og disse skal have udfyldt vaccinationskort.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejerskerne i Aalborg Akut- og Traumecenter.

Formål

At sikre, at sygeplejerskerne i Akut- og Traumecenteret har forståelse for, den korrekte modtagelse af traumepatienten.

Referencer

https://pri.rn.dk/Sider/30077.aspx - Aalborg UH, Traumemanual

https://pri.rn.dk/Sider/18754.aspx - Omsorg for afdøde og pårørende i Akutmodtagelsen