Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumemodtagelse, sygeplejeinstruks

 

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse1

Funktionsbeskrivelse skadestuesygeplejersker1

Actions cards2

Skadestuesygeplejerske 12

Skadestuesygeplejerske 22

Dokumentation3

Det danske vaccinationsregister3

Definition af begreber3

Målgruppe – modtagelse3

Formål3

Referencer3

 

Beskrivelse

Patienter indbragt til traumemodtagelse på traumecenteret på Aalborg UH modtages efter gældende traumemanualen.

For at modtagelsen sker med et højt fagligt niveau er det vigtigt, at planerne for modtagelse af en eller flere svært multitraumatiserede patienter overholdes. I traumemanualen findes en beskrivelse af, hvorledes sygeplejerskerne skal forholde sig. Afsnittet hedder: ”FUNKTIONSBESKRIVELSE AF SYGEPLEJEN I SKADESTUEN OG MODTAGELSEN”.

 

Endvidere kan der henvises til actionscards for hhv. skadestuesygeplejerske 1 og skadestuesygeplejerske 2

 

Funktionsbeskrivelse skadestuesygeplejersker

Ved modtagelse af en eller flere traumepatienter involveres en del personale fra akutmodtagelsen.

Forløbskoordinatoren vil her være den første, der modtager melding fra Falck/akutlægebil.

Skadestuesygeplejerske 1 og 2 varetager patientforløbet.

Derudover eventuelt en sygeplejerske, der modtager de pårørende. Se Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

For at sikre en kvalificeret pleje og omsorg for såvel patient som pårørende skal sygeplejen være funderet i hospitalets idegrundlag, hvor der vægtes omsorg, etik, kommunikation, kvalitet og faglig kompetence. Se Strategi 2018

 

Forløbet ved modtagelsen af en traumepatient vil strække sig over en periode, der kan inddeles i

1. Perioden inden patientens ankomst

2. Perioden, hvor patienten er ankommet, og der udøves den nødvendige pleje, behandling og diagnostik

3. Patientens overflytning/eventuelle død

 

I perioden fra meldingen er modtaget til patientens ankomst skal sygeplejen være præget af en klar og præcis kommunikation, hvor der skabes mulighed for et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper, der tilkaldes og indgår i modtagelsen af patienten.

 

Sygeplejerskerne fra akutmodtagelsen skal have en klar faglig identitet og dermed en bevidsthed om, hvordan de mest konstruktivt indgår i et samarbejde. Perioden vil være præget af skabe et miljø og rammer for en kvalificeret modtagelse af den multitraumatiserede patient.

 

Ved modtagelsen af patienten er det sygeplejersken fra akutmodtagelsen (skadestuetraumesygeplejerske 1), der varetager forløbet på traumestuen.

 

Forløbet bør være fagligt funderet i omsorgsværdierne (Jf. hospitalets idegrundlag – se Strategi 2018) og dermed tage sit udgangspunkt i den enkelte patient og dennes situation.

Varetagelsen af forløbet vil derfor kræve indsigt, erfaring og overblik. Omsorgsetikken sikrer, at patienten er i centrum, hvor det er den enkelte patients individuelle behov, der bliver styrende for sygeplejen.

Sygeplejen i akutmodtagelsen bør være præget af en høj faglig kvalitet, hvilket nødvendiggør en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. En høj professionel standard med en klar og sikker faglig kompetence.

For patienten og pårørende er det vigtigt med en høj grad af sikkerhed og tilfredshed.

Sygeplejerskerne i akutmodtagelsen bør tillige sikre, at patientforløbet er præget af kontinuitet, helhedstænkning og en patientsikker overgang.

 

Efter diagnosticering, behandling og den aktuelle pleje vil der for den traumatiserede patient blive tale om overflytning. Sygeplejen i forbindelse hermed vil fortsat være rettet mod patienten, hvor de pårørende nu inddrages mere målrettet. Kommunikationen til modtagende afdelinger skal være præcis og have udgangspunkt i den aktuelle situation, patienten og de pårørende befinder sig i. Kommunikationen mellem akutmodtagelsen og de modtagende afdelinger bør derfor have fokus på en dialog samt evne og interesse i et velfungerende samarbejde.

 

Dør patienten under forløbet i traumestuen, vil sygeplejen i akutmodtagelsen være som vanligt i forbindelse med afdøde patienter og omsorg for disses pårørende Omsorg for afdøde og dennes pårørende i akutmodtagelsen

Actions cards

Herunder findes action cards for hhv. skadestuesygeplejerske 1 og 2

 

Skadestuesygeplejerske 1

 1. 1. Kaldes på personsøger via omstillingen. Tilbagemelding til omstilling, lokal 60000, meld: ”skadestuesygeplejerske, kode 779”.

 2. 2. Går til traumestuen (eller efter anvisning fra omstilling)

 3. 3. Iføre sig røntgenforklæde

 4. 4. Overvejelse mht. fremstilling - ud fra given melding

 5. 5. Klargør intravenøst drop 2 x ½ l NaCl med rødt infusionssæt med modløbsventil og 3-vejs hane og forlængerstykker på begge dropsæt. Begge forsynet med trykposer. 250 ml 7,2 % hyperton NaCl ligger på hylde på samme dropstativ, klar til at anbrydes.

 6. 6. Klargøring af procedurebakke til blærekateter

 7. 7. Ved patientankomst

  1. a. opklipning af tøj – Højre side fra top-til-tå (deponering af værdigenstande - kasse til opbevaring)

  2. b. påsætte patientidentifikation højre håndled.

  3. c. i samarbejde med traumebioanalytikeren kontrollerer ID enten mundtligt fra pt eller læse af fra armbånd. Begge skriver under på type- og bac-rekvisitionssedlen.

  4. d. overvågningsudstyr påsættes (O2-saturation, BT manchet - højre arm (automatisk måling hvert 2. min.) og EKG)

  5. e. Efter rektaleksploration ved læge anlæggelse af KAD

 8. 8. Varetager og assisterer patientforløbet

  1. a. Medicin, der gives, meddeles og noteres af traumeanæstesisygeplejerske på anæstesiskema og sygeplejejournal.

 9. 9. Udfører ordinationer fra traumeortopædkirurgen og evt. tilkalde specialeorienterede teams (SOT) via omstillingen, lokal 60000

 10. 10. Sikre optimal lejring af patienten

 11. 11. Undgå unødig afkøling – traumelagen - varmetæpper - stanniol

 12. 12. Sikre patientens integritet

 13. 13. Anbringe defibrillatoren over sengens fodende

 14. 14. Oprydning og klargøring af traumestuen

 15. 15. Vurdering af evt. ekstra rengøring

 16. 16. Overtagelse af traumekoder indbefatter ansvar for traumestuens skadestuerelaterede udstyr

 

Skadestuesygeplejerske 2

 1. 1. Skadestuesygeplejerske II fremgår af fordelingsplanen.

 2. 2. Går til traumestuen

 3. 3. Overtager kommunikationen bl.a. via telefon, lokal 64366

 4. 4. Sørger for gipsebord fra stue 23 er tilstede og klargjort + Braunskinne

 5. 5. Ifører sig røntgenforklæde

 6. 6. Varetager al dokumentation i EPJ (Der må gerne efterregistreres)

 7. 7. Ved patientankomst være skadestuetraumesygeplejerske I behjælpelig med opklipning af patientens tøj. Venstre side fra top-til-tå

 8. 8. Stille frem til forskellige specialeorienterede procedurer

  1. a. Medicin, der gives, meddeles til traumeanæstesisygeplejerske og noteres i sygeplejejournal.

 9. 9. Kalde OP-sygeplejerske til assistance efter behov via omstillingen

 10. 10. Deponering af værdigenstande og tøj

 11. 11. Samle alle papirer, når patienten forlader traumestuen, så disse følger patienten

 12. 12. Efter endt behandling deltage i oprydning og opfyldning.

 13. 13. Melde tilbage til forløbskoordinatoren om der ønskes debriefing.

 14. 14. Ansvar for rengøring af traumemadras, samt at brugt traumemadras leveres tilbage til traumecenteret af portør

 

Dokumentation

Pr. 1/9-2017 findes al sygeplejefaglig dokumentation i EPJ og der sendes dermed ikke mere papirer rundt til modtagne afdelinger. Al dokumentation foretages som efterregistrering efter patienten har forladt traumestuen.

 

Det danske vaccinationsregister

Patienter der vaccineres skal have vaccinen registreret i DDV samt medicinmodulet. Dette gøres efter patienten har forladt traumestuen. Patienten skal selv logge på sundhed.dk og hente gyldig vaccinationsbevis.

Vær opmærksom på, at gemme vaccinerne da batch nummer fra alle vacciner skal registreres.

 

Patienter med erstatningscpr.nr. kan ikke registres i DDV og dokumenteres dermed udelukkende i medicinmodul og disse skal have udfyldt vaccinationskort.

 

Definition af begreber

Traumepatient – alle patienter der har været udsat for et traume, hvor mekanismen har været høj nok til, at patienten score mere end 2 på traumescoreskema

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejerskerne i Akut- og Traumecenteret / akutmodtagelsen

Formål

At sikre, at sygeplejerskerne i Akut- og Traumecenteret har forståelse for, den korrekte modtagelse af traumepatienten

Referencer

Traumemanual - planer for modtagelse af en eller flere svært multitraumatiserede patienter

Beredskabsplan for Aalborg UH

Strategi 2018