Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægens medhjælp, delegerede medicinordinationer til sygeplejersker i Gastroenterologi og Hepatologi – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

Konkret beskrivelse af delegeret medicinering for sygeplejersker i Gastroenterologisk Ambulatorium og Dagafsnit (GADA).

Definition af begreber

Delegation: Læge giver sygeplejerske ret og ansvar til at udføre visse opgaver, der ellers er forbeholdt lægen.

FMK: Fælles Medicin Kort, som tilgås via EPJ. 

Beskrivelse

De generelle principper for delegation er beskrevet i lokal og regional instruks. Nationalt og juridisk er reglerne beskrevet i Sundhedsministeriet Vejledning Nr. 115 (Ref.).

 

Nærværende instruks beskriver de specifikke rammer for sygeplejersker i Gastroenterologisk Ambulatorium og Dagafsnit (GADA), Medicinsk Afdeling, Regionshospital Nordjylland. Delegationer som lægens medhjælp i Gastroenterologi/Hepatologi vedrører dele af den medicinske behandling af mave-tarmsygdomme og komplikationer hertil.
De enkelte sygeplejerskers delegationer fremgår af navnelister hos afsnitslederen (se bilag). 

 

Sygeplejersker oprettet som lægens medhjælp kender de delegerede præparater ang. virkning, bivirkninger, indikationer, kontraindikationer mv. Sygeplejersken må efter målrettet oplæring i specialet ordinere (oprette, ændre, pausere, seponere) medicin som vist i skema (se bilag) ud fra behandlingsplan i patientens journal, kliniske fund, prøvesvar og patientens oplysninger. Ved tvivl konfereres med læge eller præparatet tjekkes på www.medicin.pro.dk

Der henvises endvidere til specialets lokale instrukser vedr. behandling af de enkeltstående sygdomme.

 

Når sygeplejersken foretager en delegeret opgave, arbejder hun som lægens medhjælp. Hun vurderer selv indikation for behandling og foretager selv ordination og dokumentation. Indikation noteres i journalnotat, ordination anføres i FMK, og FMK ajourføres. Det er sygeplejerskens ansvar at arbejde inden for rammerne, men det er fortsat lægen, der har det fulde ansvar for behandlingen.

 

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr. 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

 

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr. 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064

 

Regional politik og strategi, PRI: Delegation af forbeholdt virksomhed

 

Lokal klinisk instruks, PRI: Delegation af arbejdsopgaver til sygeplejersker, Medicinsk Afdeling, RHN