Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner - nødsituation

Princip for udlevering

Regionerne har besluttet, at medicin kan udleveres vederlagsfrit fra sygehuse til patienten i enkelte tilfælde, hvor patienten ikke er indlagt. Det indebærer, at patienten kan få udleveret medicin direkte fra sygehusafsnittet til færdiggørelse af pågående behandling, i stedet for at afsnittet udskriver recept og patienten afhenter medicinen på apoteket. Dette sker for at øge kvaliteten af og adhærensen til behandlingen.

En liste med medicin omfattet af vederlagsfri udlevering, findes på Danske Regioners hjemmeside, link: Vederlagsfri udlevering af lægemidler. Her er også oplysninger om tilhørende indikationer, som berettiger vederlagsfri udlevering.

 

Denne instruks vedrører kun nødudlevering af lavmolekylære hepariner (LMH), tinzaparin (Innohep©) og dalteparin (Fragmin©).

Hvem kan få udleveret og hvor længe?

 • Patienter i behandling med LMH i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling i op til 35 dage.

Eksempelvis:

 • Tromboseprofylakse i forbindelse med kirurgiske indgreb, herunder bridging.

 • Tromboseprofylakse hos medicinske patienter efter udskrivelse.

  • Opstart af behandling for dyb venetrombose (DVT) eller lungeemboli (LE).

 

 • Cancerpatienter så længe det er indiceret.

  • Patienter med cancer med behov for behandling med LMH både til behandling af DVT/LE eller til tromboseprofylakse.

 

Indikation

Vederlagsfri udlevering

Varighed

Tromboseprofylakse ifm. kirurgi

– herunder bridging

≤ 35 dage

Tromboseprofylakse hos medicinske patienter

– herunder efter apopleksi

≤ 35 dage

Opstart af behandling for DVT og LE

≤ 35 dage

Cancerpatienter

Så længe det er indiceret

Gravide

Nej

Ikke relevant her

Korrekt vederlagsfri udlevering

Patienter skal som udgangspunkt have udleveret medicin fra det ordinerende afsnit. Afhængigt af hvor længe, det forventes at patienten skal have behandlingen, kan der udleveres til få dage eller til flere uger ad gangen. Hvis patienten kommer til at mangle sprøjter med LMH skal disse hentes på det ordinerende afsnit. Jf. ”Retningslinje for udlevering af vederlagsfrie lægemidler i Region Nordjylland”, kan der være begrænsning på den maksimale udleveringsperiode. Denne regionale retningslinje er under udarbejdelse, for at sikre konsensus er denne sætning forhåndsindarbejdet.

 

Det ordinerende afsnit har pligt til at lave en udleveringsaftale med den enkelte patienten om specifik udleveringssted. Udleveringssted kan være ordinerende afsnit, afsnit tilknyttet ordinerende afsnit eller speciale som patienten er tilknyttet. Ordinerende afsnit skal sikre aftale med udleveringsstederne og korrekt ordination på FMK.

Nødudleveringssteder ved akut behov, hvis LMH ikke kan afhentes på ordinerende afsnit eller udleveringssted

 

Nødudleveringssted Debitornr.

Aalborg Akut modtagelse  (7691)

Thi Akut Modtagerum (THI4228)

 Hjørring Akut modtagelse sengeafsnit (4511)

Frederikshavn Neurorehab engeafsnit(FRE1618)

Hobro akut medicinske modtageafsnit (0490)

Farsø O4-kir sengeafsnit  (FAR0200)

Sortiment

Afsnittene, der varetager funktionen som nødudleveringssted, har et udvalg af lavmolekylære hepariner, men ikke nødvendigvis fuldt sortiment.

I tilfælde hvor ønskede sprøjte ikke er i standardsortiment, udregnes til nærmeste forfyldte sprøjte. Alternativt analogsubstitueres efter vedhæftede bilag.

 

Nødudleveringsstederne er kun forpligtet til, at udlevere et antal af sprøjter således patienten kan klare sig frem til, at det igen er muligt at afhente hos det aftalte udleveringssted. Det værende f.eks. en weekend eller helligdagsperiode over.

 

Kontrol af ordination og dokumentation af udlevering via effektuering på FMK

Sygeplejersker på afsnittene, der varetager funktion som nødudleveringssted skal kontrollere, at der findes en ordination på FMK samt foretage effektuering på denne, hvis muligt. Hvis det pga. eks. ændring af sprøjtestørrelse eller analogsubstitution (jf. ovenstående) ikke er muligt, at foretage effektuering i FMK, dokumenteres udleveringen undtagelsesvis i plejestatus.

 

Hvis der ikke findes en ordination på FMK udleveres ikke fra nødudleveringsstedet. Patienten henvises i stedet til ordinerende afsnits vagthavende læge.

Håndtering ift. udlevering

Udleveres hele pakninger fra nødudleveringsstedet mærkes pakningen med:

 • Patientlabel

 • Dosis som angiver den specifikke behandling

 • Indikation

 • Dato og initialer

 • Udleverende afsnit

Jf. Lægemiddelkomiteens vejledning omkring ”Medicinering – Lægemiddeladministration”

 

Udleveres enkelt stk. sprøjter fra nødudleveringsstedet mærkes med:

 • Patientlabel

 • Præparatnavn og styrke

 • Lægmiddelform

 • Dosis som angiver den specifikke behandling

 • Indikation

 • Dato og initialer

 • Udleverende afsnit

Jf. Lægemiddelkomiteens vejledning omkring ” Medicinering – Lægemiddeldispensering” og ”Retningslinje for udlevering af vederlagsfrie lægemidler i Region Nordjylland”. Sidstnævnte er pt. under udarbejdelse.

 

Udlevering som løse penne kan ske vha. ”Medicinposer til nødudlevering”. Rekvirering af medicinposerne sker via Centrallageret på varenr. 538736.

Økonomi

De lavmolekylære hepariner til vederlagsfri udlevering konteres på afsnittets eksisterende konto ift. bestilling på Sygehusapoteket.

Information omkring nødudleveringsstederne

Det påhviler det ordinerende afsnit at informere de relevante patienter om muligheden for udlevering af medicin i særlige akutte situationer fra nødudleveringsstederne.

 

Ækvipotente doser af lavmolekylære hepariner (Fragmin og Innohep)

Præparat

Innohep (tinzaparin)

Fragmin (dalteparin)

Profylaksedoser
Moderat risiko

3.500 IE

2.500 IE

Profylaksedoser
Høj risiko

4.500 IE

5.000 IE

Behandlingsdoser

175 IE/kg x 1 daglig

200 IE/kg x 1 daglig

DVT

– minus aktiv cancer

31-48 kg:

8000 IE

35-43 kg:

7500 IE

49-59 kg:

10.000 IE

44-56 kg:

10.000 IE

60-70 kg:

12.000 IE

57-68 kg:

12.500 IE

71-82 kg:

14.000 IE

69-82 kg:

15.000 IE

83-93 kg:

16.000 IE

83-106 kg:

18.000 IE

94-105 kg:

18.000 IE

 

 

106-128 kg:

20.000 IE

 

 

129-145 kg:

24.000 IE

 

 

Definition af begreber

LMH

– Lavmolekylære hepariner

DVT

– Dyb venetrombose

LE

– Lungeemboli

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får lavmolekylære hepariner som tromboseprofylakse i forbindelse med kirurgi – herunder bridging, tromboseprofylakse hos medicinske patienter – herunder efter apopleksi, opstart af behandling for DVT og LE og cancerpatienter.

Formål

Formålet er at sikre, at patienter berettiget til vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner kan få udleveret medicin i nødsituationer

Problemstilling

Patienter berettiget til vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner har oplevet situationer, hvor de var nødsaget til at kontakte privatpraktiserende læge for ikke, at mangle medicin. Fordi der var udleveret for lidt medicin og det har ikke var muligt, at komme i kontakt med pågældende afdeling. Når det sker kommer patienten selv til, at betale for medicinen. Ordinationen kan samtidigt være svær at overtage for den privatpraktiserende læge.

Referencer

http://www.regioner.dk/media/3402/vederlagsfri-liste-2015.pdf