Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner – nødsituation

Princip for udlevering

Regionerne har besluttet, at medicin kan udleveres vederlagsfrit fra sygehuse til patienten i enkelte tilfælde, hvor patienten ikke er indlagt. Det indebærer, at patienten kan få udleveret medicin direkte fra sygehusafsnittet til færdiggørelse af pågående behandling, i stedet for at afsnittet udskriver recept og patienten afhenter medicinen på apoteket. Dette sker for at øge kvaliteten af og adhærensen til behandlingen.

En liste med medicin omfattet af vederlagsfri udlevering, findes på Danske Regioners hjemmeside, link: Vederlagsfri udlevering af lægemidler. Her er også oplysninger om tilhørende indikationer, som berettiger vederlagsfri udlevering.

 

Denne instruks vedrører kun nødudlevering af lavmolekylære hepariner (LMH), tinzaparin (Innohep©) og dalteparin (Fragmin©).

Hvem kan få udleveret og hvor længe?

 • Patienter i behandling med LMH i tilknytning til medicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling i op til 35 dage.

Eksempelvis:

 • Tromboseprofylakse i forbindelse med kirurgiske indgreb, herunder bridging.

 • Tromboseprofylakse hos medicinske patienter efter udskrivelse.

  • Opstart af behandling for dyb venetrombose (DVT) eller lungeemboli (LE).

 

 • Cancerpatienter så længe det er indiceret.

  • Patienter med cancer med behov for behandling med LMH både til behandling af DVT/LE eller til tromboseprofylakse.

 

 • Gravide under graviditet og op til 6 uger efter fødslen

  • Tromboseprofylakse

  • Behandling af eksisterende tromboser

 

 

 

 

Indikation

 

Vederlagsfri udlevering

 

Varighed

Tromboseprofylakse ifm. kirurgi – herunder bridging


 

35 dage

Tromboseprofylakse hos medicinske patienter – herunder efter apopleksi

 

 

35 dage

Opstart og behandling for DVT og LE

 

 

35 dage

Cancerpatienter

 

 

 

Så længe, det er indiceret

Gravide

 

 

 

Op til 6 uger efter fødsel

 

 

Korrekt vederlagsfri udlevering

Patienter skal som udgangspunkt have udleveret medicin fra det ordinerende afsnit. Afhængigt af hvor længe, det forventes at patienten skal have behandlingen, kan der udleveres til få dage eller til flere uger ad gangen. Hvis patienten kommer til at mangle sprøjter med LMH skal disse hentes på det ordinerende afsnit. Jf. ”Retningslinje for udlevering af vederlagsfrie lægemidler i Region Nordjylland”, kan der være begrænsning på den maksimale udleveringsperiode

 

Det ordinerende afsnit har pligt til at lave en udleveringsaftale med den enkelte patienten om specifik udleveringssted. Udleveringssted kan være ordinerende afsnit, afsnit tilknyttet ordinerende afsnit eller speciale som patienten er tilknyttet. Ordinerende afsnit skal sikre aftale med udleveringsstederne og korrekt ordination på FMK.

Nødudleveringssteder ved akut behov, hvis LMH ikke kan afhentes på ordinerende afsnit eller udleveringssted

 

Nødudleveringssted

Debitornr.

Aalborg Akut modtagelse

7691

Thi Akut modtagerum

Thi4228

Hjørring Akut modtagelse sengeafsnit

4511

Frederikshavn Neurorehab sengeafsnit

FRE1618

Hobro Akut medicinske modtageafsnit

0490

Farsø O4-kir sengeafsnit

FAR0200

 

 

Sortiment

Afsnittene, der varetager funktionen som nødudleveringssted, har et udvalg af lavmolekylære hepariner, men ikke nødvendigvis fuldt sortiment.

I tilfælde hvor ønskede sprøjte ikke er i standardsortiment, udregnes til nærmeste forfyldte sprøjte. Alternativt analogsubstitueres efter skemaet ”Ækvipotente doser af lavmolekylære hepariner (Fragmin og Innohep)”.

 

Nødudleveringsstederne er kun forpligtet til, at udlevere et antal af sprøjter således patienten kan klare sig frem til, at det igen er muligt at afhente hos det aftalte udleveringssted. Det værende f.eks. en weekend eller helligdagsperiode over.

 

Kontrol af ordination og dokumentation af udlevering via effektuering på FMK

Sygeplejersker på afsnittene, der varetager funktion som nødudleveringssted skal kontrollere, at der findes en ordination på FMK samt foretage effektuering på denne, hvis muligt. Hvis det pga. eks. ændring af sprøjtestørrelse eller analogsubstitution (jf. ovenstående) ikke er muligt, at foretage effektuering i FMK, dokumenteres udleveringen undtagelsesvis i plejestatus.

 

Hvis der ikke findes en ordination på FMK udleveres ikke fra nødudleveringsstedet. Patienten henvises i stedet til ordinerende afsnits vagthavende læge.

Håndtering ift. udlevering

Udleveres hele pakninger fra nødudleveringsstedet mærkes pakningen med:

 • Patientlabel

 • Dosis som angiver den specifikke behandling

 • Indikation

 • Dato og initialer

 • Udleverende afsnit

Jf. Lægemiddelkomiteens vejledning omkring ”Medicinering – Lægemiddeladministration”

 

Udleveres enkelt stk. sprøjter fra nødudleveringsstedet mærkes med:

 • Patientlabel

 • Præparatnavn og styrke

 • Lægmiddelform

 • Dosis som angiver den specifikke behandling

 • Indikation

 • Dato og initialer

 • Udleverende afsnit

Jf. Lægemiddelkomiteens vejledning omkring ” Medicinering – Lægemiddeldispensering” og ”Retningslinje for udlevering af vederlagsfrie lægemidler i Region Nordjylland”.

 

Udlevering som løse penne kan ske vha. ”Medicinposer til nødudlevering”. Rekvirering af medicinposerne sker via Centrallageret på varenr. 538736.

Økonomi

De lavmolekylære hepariner til vederlagsfri udlevering konteres på afsnittets eksisterende konto ift. bestilling på Sygehusapoteket.

Information omkring nødudleveringsstederne

Det påhviler det ordinerende afsnit at informere de relevante patienter om muligheden for udlevering af medicin i særlige akutte situationer fra nødudleveringsstederne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Præparat

 

Innohep (tinzaparin)

 

Fragmin (dalteparin)

Profylaksedoser
Moderat risiko

3.500 IE

 

2.500 IE

 

Profylaksedoser
Høj risiko

4.500 IE

 

5.000 IE

 

Behandlingsdoser

175 IE/kg x 1 daglig

200 IE/kg x 1 daglig*

DVT

40-51 kg: 8000 IE
52-63 kg: 10.000 IE
64-74 kg: 12.000 IE
75-85 kg: 14.000 IE
86-97 kg: 16.000 IE
98-114 kg: 18.000 IE
115 -128 kg: 20.000 IE
129 -145 kg: 24.000 IE

35-43 kg: 7500 IE
44-56 kg: 10.000 IE
57-68 kg: 12.500 IE
69-82 kg: 15.000 IE
≥ 83 kg: 18.000 IE

 

*Ved aktiv cancersygdom: Efter 1 måneds behandling nedsættes dosis til 150 IE/kg (gælder kun Fragmin)

 

Definition af begreber

LMH

– Lavmolekylære hepariner

DVT

– Dyb venetrombose

LE

– Lungeemboli

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får lavmolekylære hepariner som tromboseprofylakse i forbindelse med kirurgi – herunder bridging, tromboseprofylakse hos medicinske patienter – herunder efter apopleksi, opstart af behandling for DVT og LE og cancerpatienter.

Formål

Formålet er at sikre, at patienter berettiget til vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner kan få udleveret medicin i nødsituationer

Problemstilling

Patienter berettiget til vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner har oplevet situationer, hvor de var nødsaget til at kontakte privatpraktiserende læge for ikke, at mangle medicin. Fordi der var udleveret for lidt medicin og det har ikke var muligt, at komme i kontakt med pågældende afdeling. Når det sker kommer patienten selv til, at betale for medicinen. Ordinationen kan samtidigt være svær at overtage for den privatpraktiserende læge.

Referencer

https://www.regioner.dk/media/11509/vederlagsfri-liste-december-2019.pdf