Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endovenøs termisk behandling af varicer - patientforløb

Beskrivelse

Henvisning til Veneklinikken

 • • Henvisninger modtages fra praktiserende læger, speciallæger, ambulatorier eller andre afdelinger via det elektroniske patientsystem, NordEPJ.

 • • Sekretariatet i Veneklinikken registrerer og opretter henvisningerne.

 • • Henvisningerne visiteres af læge, sygeplejerske eller sekretær jævnfør lokale instruks.

 • • Kirurgisk sekretær indkalder patienterne til forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium, og medsender relevant informationsmateriale.

 

Forundersøgelse i Veneklinikkens ambulatorium

 • • Patienten bliver i Veneklinikkens ambulatorium undersøgt af en læge eller sygeplejerske med særlig viden om varicer. Læger i hoveduddannelsesforløb kan varetage forundersøgelser under forudsætning af, at der er supervisionsmulighed hos speciallæge. Læger i hoveduddannelse, der har gennemført oplæringsforløb i Veneklinikken kan også varetage funktionen.

 • • Patienten identificeres, og personalet præsenteres.

 • • Anamnesen uddybes specielt mhp. symptomer og tidligere åreknudebehandling. Øvrige sygdomme og tilstanden tages også i betragtning. Vi interesserer os specielt for graviditet, amning, overvægt, tidligere veneblodpropper, allergi og medicin. Øvrige sygdomme, der kræver særlige hensyn og overvejelser uddybes. Særlig opmærksomhed kræves hos ASA 3 og 4 patienter, ASD/VSD, manglende gangfunktion, Antabus-behandling samt kommunikationsbarrirer. Overvægt kan være vanskeligt at tale om for nogle patienter. Svær overvægt øger risikoen for komplikationer, og færre har glæde af behandlingen på sigt. Vægttab anbefales, men vi foretager en individuel vurdering, og tilbyder i nogle tilfælde behandling efter drøftelse.

 • • Der foretages objektiv undersøgelse med vurdering af almentilstand, inspektion og beskrivelse af synlige varicer og andre forandringer på benene. Perifer cirkulation bedømmes. Der foretages ultralydsundersøgelse/funktionsscanning af det/de ben pt. har symptomer i. Den venøse insufficiens beskrives, og særskilt arbejdstegning konstrueres.

 • • Patienten bliver orienteret om undersøgelsesresultatet og behandlingsmulighederne, som kan være kompressionsstrømper, skumbehandling, varmekateterbehandling, lokale udtrækninger eller kombinationer heraf. Patienten. skal orienteres om, at åreknuder er ufarlige og at evt. behandling tilbydes for at afhjælpe generne. Ren kosmetisk behandling tilbydes ikke. Patienten skal oplyses om, at ikke alle patienter bliver symptomfrie efter behandling, idet gener fra benene kan skyldes andet end åreknuder.

 • • Der skal gives information om, at åreknuder kan komme igen med tiden. Der kan derfor opstå behov for ny behandling.

 • • Såfremt kompressionsstrømper er eneste mulige behandling, informeres patienten om muligheden for at søge tilskud til disse. Ved svære kroniske kredsløbslidelser med effekt af kompression udfylder vi LÆ165 mhp. kommunal bevilling jf. Serviceloven. Alternativt gives gode råd om selvindkøbte støttestrømper.

 • • Hvis patienten kan tilbydes varmekateterbehandling evt. med supplement af skum eller lokale resektioner, skal patienten informeres om behandlingsmåde og risici i form af flebit, mulig brunlig misfarvning af huden og føleforstyrrelser, der oftest er forbigående. Betydende infektion og tromboemboliske komplikationer i den dybe vene og CNS er yderst sjældne. Patienten skal forstå og acceptere behandlingstilbuddet, eventuelt med tolkebistand.

 • • Svært overvægtige patienter skal tilrådes vægttab af hensyn til deres almene helbred samt oplyses om, at behandlingen retter sig mod at lette deres gener på kort sigt. Det må antages, at der er en lavere succesrate og en højere risiko, end hos normalvægtige.

 • • Såfremt patienten tilbydes varmekateterbehandling af begge ben, skal behandlingsplan for hvert ben anføres, samt hvilket ben, der skal behandles først, eller om begge kan behandles samtidigt. Evt. behov for supplerende lokalresektioner i lokalanæstesi eller skumbehandling anføres.

 • • Medicin, der skal gives i forbindelse med indgrebet ordineres og dokumenteres. Eksempelvis NOAK til profylakse hos patienter med øget risiko for venetrombose.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinjer, der fremgår af de seneste europæiske og nationale guidelines.

 • • Forundersøgelsen dikteres via NordEPJ. Varicetegning går til Veneklinikkens sekretariat, og fungerer som arbejdstegning i patientens forløb hos os. Gemmes i NordEPJs arkiv, når forløbet afsluttes.

 

Fastsættelse af behandlingsdato

 • • Veneklinikkens sekretær booker behandlingsdato, som i fald det er muligt fastsættes i samråd med patienten.

 • • Veneklinikkens sekretær indkalder patienten til behandling og medsender relevant informationsmateriale.

 

Forberedelse til varmekateterbehandling og forløb i Dagkirurgisk Afsnit

 • • Blodprøver og EKG er ikke nødvendige medmindre der foreligger særlige forhold.

 

Indlæggelsessamtale ved sygeplejerske

 • • Patienten informeres om at læse det skriftlige materiale, vi udsender.

 • • Kontakttelefonnummer opdateres.

 • • Der gives supplerende information om behandlingsforløbet og svares på spørgsmål.

 

Modtagelse og klargøring af patient på behandlingsdagen

 • • Patienten møder i forhallen, hvor sygesikringskortet scannes. Hentes fra venteområdet i forhallen af personalet i Veneklinikken.

 • • Der laves en kort indlæggelsessamtale, hvor patienten identificeres. Der følges op på aftale om hjemtransport.

 • • Patienten informeres om dagens forløb.

 • • Aftaler og sygeplejehandlinger dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten tilbydes lidt at drikke, og venter i Dagkirurgisk Afsnit, indtil patienten hentes ind til behandling.

 • • Såfremt kirurgen ikke mener, at den behandling, der er planlagt ved forundersøgelsen, er den korrekte behandling at foretage, skal dette journalføres med begrundelse, og det skal fremgå, at patienten er orienteret og har givet samtykke hertil.

 • • Ændringer eller supplerende medicinordinationer skal journalføres og begrundes.

 • • Indikationer og behandlingsstrategier følger de retningslinier, der fremgår af de seneste danske og europæiske guidelines.

 

Varmekateterbehandling

 • • Inden patienten hentes ind på operationsstuen, klargør operationssygeplejersken instrumenterne.

 • • Patienten hentes til behandling og går selv ind på operationsstuen, hvor han/hun modtages jf. lokal instruks.

 • • Patienten identificeres, og forholdene vedrørende operation gennemgås i henhold til den lokale instruks.

 • • Patienten kontrolultralydsskannes jf. nationale danske guidelines, og de optimale punktursteder vælges.

 • • Patienten lejres på operationslejet.

 • • Operationsfeltet desinficeres, og der lægges steril afdækning på.

 • • Lejet tippes med fodenden nedad.

 • • Der lægges evt. lokalanæstesi ved punkturstedet med efterfølgende anlæggelse af sheat med seldingerteknik.

 • • Før indføring af dilatator og sheat, lægges supplerende tumescent lokalanæstesi.

 • • Varmekateteret indføres via sheaten.

 • • Lejet føres til vandret, og kateterets placering kontrolleres. Der lægges tumescent lokalanæstesi, Dr. Kleins blanding, omkring venen i hele kateterets forløb, og evt. venflons til supplerende skumskleroserende behandling anlægges.

 • • Varmekateterbehandling af venen udføres, og ved behov suppleres efterfølgende med ultralydsvejledt skumskleroserende behandling eller lokale resektioner.

 • • Steristips og lille plaster påsættes punkturstederne. Pt. gives klase 2 kompressionsstrømpe på. Strømpen skal anvendes i mindst en uge, dog i mindst 2 uger, hvis der laves supplerende skumbehandling. Strømpen må meget gerne anvendes i længere tid. Der lægges ekstra komprimerende forbinding over indstiksstederne.

 • • Alle udførte handlinger dokumenteres i Nord EPJ.

 • • Observation i Dagkirurgisk Afsnit. Pt. følges ind i Dagkirurgisk Afsnit til observation i ½-1 time. Patienten går lidt rundt, før patienten sætter sig med benet eleveret og tilbydes lidt at drikke. Herefter kan patienten mobiliseres igen og observeres for evt. gennemsivning af forbinding.

 • • Ved gennemsivning håndteres dette inden patienten sendes hjem.

 

Hjemsendelsessamtale ved sygeplejerske

 • • Patienten informeres om behandlingen, seponering af steristrips og plastre.

 • • Forventet efterforløb gentages, og der informeres om risiko for misfarvning af benet, flebit, infektionstegn, nervepåvirkning og føleforstyrrelser, der oftes er forbigående. Desuden informeres der om anvendelse af kompressionsstrømpe, mobilisering og evt. smertebehandling.

 • • Ved problemer/tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen kan patienten de første dage kontakte Veneklinikken og uden for vores åbningstid lægevagten.

 • • Ambulant kontrol tilrettes individuelt og anføres i operationsbeskrivelsen. Vi benytter opfølgning med brev, telefonkonsultation eller fremmødekontrol med plads til supplerende behandling. Ved kontrol hos læge skal dette anføres særskilt.

 • • Hjemsendelsessamtalen dokumenteres i NordEPJ.

 • • Patienten skal orienteret om, hvilke muligheder der er for selv at se epikrisen. Denne kan evt. udleveres.

 

Kontrol

 • • Veneklinikkens Sekretariat booker patienten og indkalder patienten til kontrol via e-Boks.

 • • Opfølgning med brev foregår jf. lokal instruks.

 

Definition af begreber

Patientforløb: Bygger på et tværfagligt standardiseret forløb, hvor patientens samlede kontakt

med Veneklinikken, herunder visitation, forundersøgelse, operation/behandling og pleje indgår.

Forløbet har fokus på patientens medansvar for sin egen pleje og behandling, samt sundhed.

Ultralydsscanning : Duplexscanning/triplexscanning af venesystemet på benene med henblik på at kortlægge vener med patologisk refluks.

Endovenøs termisk behandling kaldet varmekateterbehandling: Behandling, hvor lægen ved hjælp af et tyndt kateter lukker åren indefra med varme med enten laser eller radiofrekvenskateter. Behandlingen foregår i lokalanæstesi. Laser og radiofrekvens anses for ligeværdige, og kan oftest anvendes som patient og behandler finder det mest hensigtsmæssigt.

Dr. Kleins blanding: FDA godkendt. Består af 500 ml NaCI tilsat 5 ml Natriumbikarbonat, 1 mmol/ml og 25 ml Lidocain med adrenalin. (se lokal instruks)

 

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløb for patienter med varicer.

Referencer

Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer udgivet af Dansk Karkirurgisk Selskab (senest revideret i oktober 2018)

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://karkirurgi.dk/onewebmedia/Dokumenter/Landsd%25C3%25A6kkende%2520varice-guidelines-%2520karkir140717.docx

Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS), nyeste opdatering er altid gældende. - http://www.ejves.com/article/S1078-5884%2815%2900097-0/pdf

Modtagelse af elektive patienter, Regionshospital Nordjylland - https://pri.rn.dk/Sider/6346.aspx