Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopbehandling på Intensiv Afsnit 103

Formål

At sikre ensartet og hurtig indsats ved hjertestop på Intensivt Afsnit 103, hvilket vil øge patientens mulighed for overlevelse uden varige men.

Definition af begreber

Avanceret genoplivning: Hjertemassage, avanceret defibrillering/ekstern pacing, avanceret luftvejshåndtering (maske, larynxmaske eller intubation), anlæggelse af intravenøs adgang og medicinering.

Hjertestop: Bevidstløs patient, uden puls og med respirationsstop eller abnorm respiration.

Hjertestop på afsnit 103: Hjertestop mens patienten er indlagt på 103. De fleste patienter i denne kategori vil være monitorerede og ofte intuberede og mekanisk ventilerede. Et eventuelt hjertestop vil derfor højst sandsynligt være signaleret af monitor alarmer.

Beskrivelse

Diagnose

Vurder rytmen og trykkurverne på monitor. Evt. forsøg på palpation af pulsation i arteria carotis/femoralis (maks. 10 sekunder). Samtidig kontroller EKG-elektroderne, skyl på arteriekanyle og tjek, at respiratoren kører.

 • • VF eller asystoli på EKG monitor? - alarmer hjertestop.

 • • VT eller PEA (tilsyneladende SR på EKG-monitor + pulsløs trykkurve? - alarmer hjertestop.

 • • Alarmering og respons

 • • Ved konstateret hjertestop, tilkald hjælp ved råb til personale/tryk på hjertestopknappen, og start straks behandling (se behandling nedenfor). Den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten fungerer som teamleder, indtil anæstesilægen er på stuen. Der skal være minimum to hjælpere til stede.

 • • Anæstesilæge fungerer som teamleder, når vedkommende er på stuen. 

  • • Hjælper 1:

   • • Henter defibrillator. Påsætter patch og gør klar til evt. defibrillering. Assisterer ved hjertemassage 

  • • Hjælper 2:

   • • Ringer til vagthavende læge – 62950, hvis barn 62954

   • • Henter intubationsbakke (hvis patienten ikke er intuberet), og gør klar til intubation

   • • Henter akutmedicinkasse, trækker medicin op

   • • Assisterer/hjælper med ventilationen.

   • • Det er vigtigt med klar, tydelig kommunikation på stuen, meld tilbage til teamleder, når du påtager dig en opgave og har udført den.

   • • Som hjælper er det vigtigt at blive i sin funktion, indtil denne er fuldført, eller andet ønskes fra teamleder.

Udstyr

 • • Defibrillator og intubationsbakke forefindes i afdelingen.

 • • Akut medicinkasse hentes fra medicinrummet.

 • • Medicin

 • • Adrenalin, Cordarone®, calciumchlorid, magnesiumsulfat, natriumbikarbonat forefindes i akutmedicinkasse.

 • • Husk 500 ml NaCl til skyl

Behandling

Placer patienten i rygleje. I intensiv seng trædes på rød pedal ved hovedgærde (mærket ”nød”). Herved gøres lejet fladt og pustes op. Vær opmærksom på tube og slanger, når du anvender nødpedalen.

Start stopur på monitor.

Ved ventrikelflimren eller pulsløs ventrikeltakykardi, op til tre på hinanden følgende DC-stød med 200 J (bifasisk), kun hvis defibrillator er tilsluttet patienten inden for 60 sekunder fra tidspunktet, hvor hjertestopdiagnosen er stillet.

Ved asystoli eller ekstrem bradykardi sættes Zoll-patch på patienten og paces via disse.

Start hjertemassage 100-120 tryk per minut (uden afbrydelser, så snart patienten er intuberet). Basal genoplivning/hjertelungeredning skal ikke forsinkes mere end 60 sekunder for at sætte i gang defibrillator-/pacebehandling.

Stop alle i.v. pumperne (kan genstartes senere efter revaluering af tilstanden og check for eventuelt fejlmedicinering).

Hvis patienten ikke er intuberet, intuberes. Ventilation på maske med 100 % ilt (to indblæsninger til hver 30 brystkompressioner).

CO2-sensoren skal kobles respirator hvis muligt. Kapnografien kan bruges for at sikre og overvåge placering af endotrakealtuben, kvalitet af hjertelungeredning og som en indikator for opnåelse af spontan cirkulation.

Respiratorbehandles med 100 % ilt.

Check at brystkassen hæver sig som forventet, luftvejs trykkene og kapnografikurven. Reintubere/replacere trakealtuben ved den mindste mistanke om fejlplacering.

Være opmærksom på, check for og behandle aggressivt reversible årsager til hjertestop: Hæmothorax, pneumothorax, hjertetamponade, anafylaksi, fejlmedicinering.

Avanceret genoplivning fortsættes i henhold til guidelines fra Dansk Råd for Genoplivning.

Dokumentation

Hændelser, tiltag og behandling dokumenteres på intensivskema samt i journal.

Undervisning/uddannelsesniveau

Der foreligger undervisningsprogram og krav om deltagelse i basal genoplivning ved hjertestop. Herved recertificeres personalet en gang om året.

Referencer

Dansk Råd for Genoplivning: Avanceret genoplivning – ERC guidelines for resuscitation.

Perkins, G.D, handley, A.J, Koster, R.W. et al: European resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation 95 (2015)

Dunning JFabbri AKolh PH, et al.; EACTS Clinical Guidelines Committee. Guideline for resuscitation in cardiac arrest after cardiac surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 2009 Jul;36(1):3-28. Epub 2009 Mar 17.