Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af spredning med væggelus (4.14)

Formål

At eliminere og hindre spredning af væggelus.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har adgang til stuen og direkte patientkontakt.

Generelt

Væggelus (Cimex lectularius) er en tæge, som lever af menneskeblod. Den kommer frem om natten fra sit bo i sprækker og revner for at suge blod fra mennesket. Stik fra væggelus er karakteriseret ved at være lokaliseret på utildækkede hudpartier. Biddene ses oftest i lineært angreb.

Andre tegn kan være blodpletter og sorte afføringspletter på sengetøj, omkring samlinger, madraskanter, huller og revner omkring sengen.

Væggelusen kræver jævnlige måltider blod for at kunne udvikle sig gennem sine 5 nymfestadier og æglægning. Den voksne væggelus kan undvære blod i måneder og op til 1 år afhængig af rumtemperatur. Væggelus er følsomme over for varme- og kuldebehandling, f.eks. vask ved >60o C og kulde ved -18o C i minimum 2 døgn.

I hospitalsregi fjernes vækkelus i samarbejde med et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma, som er autoriseret ud fra CEN standard. Ligeledes bør patienten/pårørende iværksætte skadedyrsbekæmpelse i hjemmet.

 

Ved svære tilfælde af kløe og allergiske reaktioner efter stik fra væggelus bør patienten tilses af dermatolog og symptomatisk behandling kan evt. iværksættes.

Smittemåde

Væggelus lever ikke på mennesket, men spredes overvejende med tøj/linned, tasker, bagage og møbler, der er eller har været opbevaret tæt på væggelusenes levested.

Væggelus kan kravle op til 100 meter på en nat.

Isolation

Patienten og evt. medpatienter isoleres på stuen og døren holdes lukket, indtil nedenstående er iværksat

 • • Alle personlige effekter og tøj pakkes i lufttætte plastposer

 • • Bades og iføres rent tøj

 • • Flyttes herefter til anden stue, hvor de skal have ren seng.

 

Herefter kan isolationen ophæves.

 

Patienter og pårørende informeres om behandling af tøj og effekter.

Personlige effekter og tøj kan kommes i fryser ved -18o C i minimum 2 døgn.

 

Indtil ovenstående er udført, er følgende gældende

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, hvoraf det fremgår, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes. Se bilag

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne, før stuen forlades

 • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personalet instruere i håndhygiejne samt brugen af værnemidler.

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1), når værnemidler er aftaget og før stuen forlades

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider og efter toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

Ved direkte patientkontakt g ved kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes

 • • Engangshandsker (2.1)

 • • Engangsovertrækskittel (2.2).

 

Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges.

 

Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give en kort besked eller aflevere mad.

 

Personale med kontakt til patientens ejendele uden anvendelse af værnemidler

 • • Ved kontakt med patientens tasker, kufferter m.m. ses sjældent spredning

 • • Arbejdsdragten anbringes i plastpose, som lukkes med knude og kasseres som almindelig dagrenovation[1]

Snavsetøj

 • • Snavsetøjet inklusiv sengetøjet anbringes i plastpose, som lukkes med knude og kasseres som almindelig dagrenovation.

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Bestik og service

 • • Almindelig bestik og service anvendes

  • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn som kun håndteres af personale

  • • Der anvendes engangshandsker (2.1) ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder som pc, tablet, pda og mobiltelefon skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis de opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden

 • • Der anvendes engangsstaseslange eller patientbunden flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Ved behov for akut behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

 • • Ved direkte patientkontakt i f.eks. løft, anvendes værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter.

Rengøring efter undersøgelse/behandling

Kontakt Infektionshygiejnen.

Skadedyrsbekæmpelse af isolationsstuen

 • • Stuen lukkes indtil certificeret skadedyrsbekæmpelse er udført

 • • Der skal anvendes damp eller varmebehandling

 • • Seng, madras, stofbetrukne møbler, gardiner, dyner, puder m.m. skal forblive i rummet, indtil der er udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Hvis madrassen ikke tåler varme- eller dampbehandlingen, kasseres denne efter udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Blade, bøger og lignende forbliver i rummet under skadedyrsbekæmpelsen og kasseres efterfølgende

 • • Medicin og lignende fjernes fra stuen

 • • Skadedyrsbekæmperen efterser de rum, der grænser op til isolationsstuen for spredning af væggelus

 • • Rummet kan tages i brug igen, når temperaturen er acceptabel at opholde sig i.

Rengøring efter skadedyrsbekæmpelse

 • • Stuen skal henstå efter skadedyrsbekæmperens anbefalinger og rengøres som vanligt.

Procedurer ved mors

Når patienten er istandgjort, iført rent tøj og er kommet i en ren seng, ophæves isolationen.

Herefter ingen yderligere forholdsregler.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

Tilgængelig på: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-supplerende.pdf?la=da

Hentet 24-10-2019.

[1] Efter aftale med Vaskeribrugergruppen