Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning, visitation og ventetider, Ortopædkirurgien

Målgruppe

Visiterende læger og lægesekretær.

Formål

At sikre kort proces for alle henvisninger i relation til det effektive patientforløb og at skabe klarhed over arbejdsgange, der relaterer sig til modtagelse og visitering af henvisninger i Ortopædkirurgien

Definition af begreber

FVO: Fællesvisitation Orto.

Beskrivelse

I Ortopædkirurgien, Region Nordjylland, modtages og behandles henvisninger elektronisk via det elektroniske visitationsmodul i Clinical Suite.

Henvisningens flow – ansvar og arbejdsgange

Fællesvisitationens visitering

I Fællesvisitation Orto (FVO), som er placeret i Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg, modtages alle nye henvisninger fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger samt andre sygehusafdelinger, både eksternt og internt, til Ortopædkirurgien.To gange dagligt modtager og håndterer FVO alle indkomne henvisninger mhp. den videre fordeling til respektive specialeansvarlige overlæger/visitatorer mhp. visitering. Se i øvrigt vedhæftet arbejdsgangsbeskrivelse for Fællesvisitationens visitering.

 

Ajourføring af ventetider

På de respektive matrikler i det enkelte fagområde registrerer sekretæren 1. ledige tid til udredning på et fælles skema K:\AUH-ORTO-Faelles\000 Vistation Ventetider og retningslinjer\00 Ventetider orto, Visitation.xlsx. Skemaet opdateres hver torsdag. Der tælles de 3 næste hverdage frem i forhold til 1. ledige tid. Bagved datoen skrives ”/antal ledige tider på dagen”.

 

Ventetider i Ortopædkirurgien, Region Nordjylland opdateres fortsat på månedlig basis og kan tilgås på https://mitsygehusvalg.dk/

 

Lægens visitering

Specialeansvarlige overlæge for det enkelte fagområde er ansvarlig for, at der bliver visiteret henvisninger dagligt. Specialeansvarlige overlæge/visitator for det enkelte fagområde tager stilling til følgende:

  • • Om der er tale om udrednings- eller behandlingspatient

  • • Om der forud for forundersøgelse skal indhentes yderligere oplysninger eller foretages yderligere undersøgelser

  • • Om der i forbindelse med forundersøgelse skal foretages supplerende undersøgelser (røntgen, blodprøver m.m.)

  • • Hvilken ortopædkirurgisk matrikel patienten skal indkaldes til*

  • • Behandlingsniveau i henhold til Specialeplanen.

Se i øvrigt vedhæftet arbejdsgangsbeskrivelse for lægens visitering.

 

* Som hovedregel visiteres patienten til den ortopædkirurgiske matrikel, som har den korteste ventetid og nærmest patientens bopæl. Specialeansvarlige overlæge/visitator orienterer sig i forhold til 1. ledige tid til udredning på K-drevet: K:\AUH-ORTO-Faelles\000 Vistation Ventetider og retningslinjer\00 Ventetider orto, Visitation.xlsx.

Hvis det af henvisningen fremgår, at det drejer sig om en særlig kompliceret eller sjælden lidelse, vil patienten blive visiteret efter lidelsen og andre kriterier vil træde i baggrunden.

 

Sekretærteamets færdigbehandling af henvisning

Efter visitering skal der bookes en aftale og sendes indkaldelsespakke inkl. patientrettigheder til patienten. Opgaven udføres af sekretær i det behandlende fagområde på den valgte matrikel.

OBS! Hvis patienten kommer fra en anden region og der samtidig er tale om behandling på højt specialiseret niveau, skal der sendes meddelelsesbrev til patientens hjemregion. PRI-dokument Afsendelse af meddelelsesbrev, Ortopædkirurgien er vedhæftet.

Se i øvrigt vedhæftet arbejdsgangsbeskrivelse for sekretærteamets færdigbehandling af henvisning.

 

Akut vurdering af en patient

Ved akut behandlingsbehov forstås uopsættelig akut behandling inden for 24 timer. Den ortopædkirurgiske bagvagt på den matrikel, som patienten geografisk hører til, skal kontaktes:

 

  • • Ortopædkirurgi Aalborg

  • • Ortopædkirurgi Farsø

  • • Ortopædkirurgi Hjørring

  • • Ortopædkirurgi Frederikshavn

  • • Ortopædkirurgi Thisted

 

Der kan ringes via omstilling på Aalborg UH, tlf. 97 66 00 00