Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Læringsudbytter for klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling 4. semester

 

4. semester består udelukkende af klinisk undervisning og temaet for semesteret er følgende:

Temaet omfatter færdigheder og kompetencer i radiografi, i forhold til planlægning, udførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder grundlæggende MR-, komplekse røntgen- og CT undersøgelser. Temaet har endvidere fokus på omsorg, kommunikation og etik i relation til mennesker i livstruende og krisefyldte situationer, samt fokus på tværprofessionelt samarbejde som grundlag for sammenhængende patientforløb (4. semesterplan, radiografuddannelsen, 16.marts 2017).

Den kliniske del består af 21 ugers klinik, hvoraf der er 5 uger på konventionel røntgen, 5 uger på CT, 5 uger på MR, 2-3 uger på eksterne afdelinger og 2 valgfrie uger.

 

Læringsudbytte 4. semester:

Viden

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi,

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering,

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed,

 • • Viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder stråleterapi,

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,

 • • Viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

 • • Viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

 • • Viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen.

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen.

 

Færdigheder

 • • Vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik, på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 • • Mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning, såvel mono- som tværfagligt,

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser,

 • • Anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed,

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen,

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen, ultralyd- og MR-undersøgelser,

 • • Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis,

 • • Deltage i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer.

 

Kompetencer

 • • Identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger,

 • • Selvstændigt informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

 • • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

 • • Under vejledning tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

 • • Kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

 • • Informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

 • • Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

 • • Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

 • • Håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,

 • • Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

 

Viden/færdighed/kompetence

Nøglebegreber

Afdelingens forståelse af læringsudbyttet og forslag til læringsmuligheder

VIDEN – DET SOM DEN STUDERENDE VED (4. semester)

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over fagetiske udfordringer i kontakten og kommunikationen med og omsorgen for forskellige patientgruppers forløb i en højteknologisk afdeling, hvor der foretages billeddiagnostik, billedvejledt behandling og stråleterapi,

 

Kommunikation

 

Omsorg

 

Fagetik

 

Magtforhold

 

Relationer

 

 • • Viden om og kan forstå de faglige dilemmaer som kan opstå som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. Eks. prioritering af akutte og ambulante patienter Viden om og kan forstå forskellige patientgruppers behov for omsorg, information og kommunikation, enhver pt. er unik.

 • • Calgary Cambridge guide

 • • Omsorgs teoretikere, eks. Kari Martinsen, Virginia Henderson.

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eide og Eide,kommunikationsteori, verbal og nonverbal kommunikation

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over sammenhængen mellem menneskets anatomi og fysiologi samt patofysiologi i relation til sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for pleje og behandling, herunder farmakologi og medicinhåndtering,

Anatomi

Fysiologi

Patofysiologi

Pleje/behandling

Prioritering

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over prioritering af forskellige undersøgelser, akutte pt. i forhold til elektive pt.

 • • Hensigtsmæssige patientforløb i forhold til pt.´s sygdomsforløb, ex. pleje/omsorg, medicinering, pre-medicinering ved smerter/angst, faste, diabetespt. osv.

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over anvendelsen af sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende udstyr, stråleterapeutisk udstyr, radioaktive sporstoffer, kontraststoffer og anden udvalgt medicin i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed,

(ej stråleterapeutisk udstyr og radioaktive sporstoffer).

 

Patientsikkerhed

 

Personalesikkerhed

 

Medicinhåndtering

 • • Den studerende skal kunne beskrive hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik/ sekvenser – eks, raster eller ej -, Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, strålehygiejniske, sikkerhedsmæssige og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår anvendes der i.v kontrast, have kendskab til akutkassen.

 • • ALARA, Bek. Nr. 669 og 671 og sundhedsstyrelsens skrift ifht. MR kontrast og nsf (tjek PRI).

 • • Værnemidler i forhold til strålebeskyttelse (669 og 671) og hygiejne.

 • • MR sikkerhed.

 • • Hjælpemidler til forflytning

 • • PRI og Billedkvalitet

 • • pro.medicin/interaktionsdatabasen, i forhold til medicinhåndtering.

 

 • • Viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi samt teknologiens betydning for omsorg ved billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, herunder stråleterapi, (ej stråleterapi)

 

Informations- og kommunikationsteknologi

 • • Den studerende skal have viden om anvendelse af RIS, PACS, anywherium, NordEPJ og lign. systemer. Kunne reflektere over vigtigheden af kendskab til pt. tidligere undersøgelser, eks. hvordan er disse taget. Reflektere over anvendelse af IT sikkerhed (pt. anonymitet, ass.nr frem for cpr)

 • • RIS, PACS, Easyviz, anywherium, LABKA, columna system, PRI.

 • • Tavshedspligt

 

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom

 

Patientperspektiv

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Forstå hvori forløbet pt. er og hvad pt.´s behov er, kan både være i primær og sekundær sektor. Kendskab til de forskellige faggruppers arbejdsområde, som er involveret i pt. forløb. Kendskab til hvor og hvornår pt. får svar på undersøgelsen

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål.

 • • Kendskab til diagnostisk samarbejdspartner

 

 • • Viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger

 

Etik og moral

 • • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. og på eksterne afdelinger. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation.

 • • Etiske grundpositioner

 • • Etik for radiografer i Danmark

 

 • • Viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse

Kommunikationsteori.

 

Relationer.

 

Magtforhold

 • • Viden om kommunikationsteorier og dennes betydning i relationen mellem patient, pårørende og personale både interne og eksterne samarbejdspartner. Kan vurdere hvilken kommunikation, der bør anvendes i en konkret situation.

 • • Calgary Cambridge guide

 • • Omsorgs teoretikere, eks. Kari Martinsen, Virginia Henderson.

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eide og Eide,kommunikationsteori, verbal og nonverbal kommunikation

 

 • • Viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen

Fagidentitet

 

Fagkompetence

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Overholdelse af kompetenceområde, tavshedspligt, bek.nr. 669 og 671, kritisk stillingtagen til eget arbejde.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål. Evt. deltagelse i kapacitetskonf.

 • • Viden og refleksion over, hvordan radiologisk afdeling er påvirket af samfunds økonomi, samt beslutninger taget på klinikledelses niveau og hospitals ledelses niveau og politisk.

 

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over valgfrie aktuelle temaer og problemstillinger i professionen.

Selvstændighed

Valgfrihed

 • • Kunne vælge hensigtsmæssige valgfrie aktiviteter.

FÆRDIGHEDER – DET SOM DEN STUDERENDE KAN (4. semester)

 • • Vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

Vurdering

Formidle

 • • Kunne vurdere hvilken us. type som er bedst egnet, samt formidle dette til patienten.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål.

 

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik, på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

Konventionel rtg.

CT

MR

Teknologi og omsorg

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: MR, CT eller konventionel røntgen, stående/liggende, samt udfører sikker patient identifikation med closed loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Brug af PRI.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT og MR.

 

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af billeddiagnostiske undersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 

Undersøgelses-teknik og metode

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: rtg., MR og CT. Herunder begrunde valg af tekniske parametre og udfører sikker patient identifikation med closed loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT og MR.

 • • Mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning, såvel mono- som tværfagligt,

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål.

 • • Deltagelse i TUG, hvor radiografi faget formidles til andre faggrupper.

 

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, ultralyd- og MR-undersøgelser,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Håndtering af om kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Håndtering af akutkassen og dens anvendelse.

 • • Korrekt opbevaring af kontrast og korrekt optrækning af kontrast.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer.

 • • Kan handle på sine observationer.

 • • Lægge venflon.

 

 • • Anvende og begrunde sikkerhedsmæssige aspekter i omgangen med billeddannende- og behandlende udstyr og kontraststoffer i forhold til patient-, pårørende- og personalesikkerhed,

Patientsikkerhed,

Personalesikkerhed og medicinhåndtering gældende for konventionel rtg., CT og MR

 • • Kunne anvende den teknik som er til rådighed og begrunde hvilke projektioner der skal anvendes, hvilken teknik – eks, raster eller ej, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op, strålehygiejniske, sikkerhedsmæssige og hygiejniske overvejelser til både patienter, pårørende og personale, overvejelser i forhold til hvornår der anvendes i.v kontrast, kendskab til akutkassen, kunne trække i.v kontrast op og anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin, interaktionsdatabasen.

 • • Være ansvarlig og følge gældende lovgivning på området

 

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen,

 

Fagidentitet

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål. Evt. deltagelse i kapacitetskonf.

 • • Finde sin egen måde, at udøve radiografi faget, samt bruge daglige vejledere og kliniske vejledere som rollemodeller.

 • • Kritisk stillingtagen til eget arbejde.

 • • Overholdelse af kompetenceområde.

 

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen, ultralyd- og MR-undersøgelser,

Labka

Blodprøver

Indikationer og kontraindikationer for kontraststoffer

 • • Kan søge resultater i Labka i forhold til kontrastindgift.

 • • Kan vurdere at fremsøge resultater er gyldige som indikation på at kontrastindgift kan tilrådes/frarådes.

 • • Indikationer og kontraindikationer ved kontrastindgift.

 • • Handlemuligheder ved manglende blodprøve.

 • • Referenceinterval for e-GFR/ creatinin værdier

 

 • • Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis,

 

Kommunikation

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse og diverse patient forløb.

 • • Øve kommunikation i mange forskellige situationer, med forskellige patientkategorier

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 

 • • Deltage i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål.

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer.

It systemer

 • • Eks: Pt. der selv tjekker ind.

 • • Teletolk

 • • Forflytningsremedier.

KOMPETENCE – kombination af det den studerende ved og kan (4. semester)

 • • Identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

Ansvar for egen læring

 • • Ansvar for egen læring

 • • Refleksion, anvendelse af studiedage, dagbog, valg af fornuftige valgfrie aktiviteter

 

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg om anvendelse af ioniserende stråling begrundet i faglige, etiske og juridiske betragtninger,

Sikkerhed

Etik

Jura

 • • eks: må den gravide pt. rtg. fotograferes, må pt. med metal i kroppen skannes.

 • • Selvstændigt informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere om forberedelse, udførelse og efterbehandling ved billeddiagnostisk og billedvejledt behandling,

Information

Kommunikation

 • • have styr på div. forberedelser til de enkelte us. samt relevante efterbehandlings regimer (risiko for blødning, drikke rigeligt), som patienter og eksterne afdelinger kunne spørge til.

 • • Reaktioner på kontrast, subcutanudsivning.

 • • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

etik

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål. Evt. deltagelse i kapacitetskonf.

 • • Kunne handle etisk forsvarligt.

 

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

Omsorg

Pleje

Information

 • • kunne varetage pt. behov for omsorg, pleje samt information - under hensyntagen til den enkelte. Dette ved at deltage i disse opgaver på røntgenafdeling, samt deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, se særskilt mål.

 

 • • Under vejledning tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Viden om og håndtering af kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Viden om og håndtering af akutkassen og dens anvendelse.

 • • Korrekt opbevaring af kontrast og korrekt optrækning af kontrast.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer.

 • • Kan handle på sine observationer.

 • • Eks: hvor e-gfr/creatinin er udenfor normal området, en patient der tidligere har reageret på i.v kontrast.

 

 • • Kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

Etik

 • • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. og på eksterne afdelinger. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation.

 • • Etiske grundpositioner

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eks: hvilken pt. der skal undersøges først.

 

 • • Informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

Information

Kommunikation

Patientperspektiv

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse og diverse patient forløb.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 • • Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

Kommunikation

Patientperspektiv

Interne og eksterne samarbejdspartner

Respekt

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse og diverse patient forløb.

 • • Kommunikation i mange forskellige situationer, med forskellige patientkategorier i ikke forventelige kontekster.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 

 • • Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

 

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 • • Håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst,

It systemer

 • • Ris, pacs, Labka, anywherium, NordEPJ, PRI

 • • Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

Ansvar for egen læring

Selvstændighed

 • • Deltage aktiv, overholde aftaler, møde velforberedt, ansvar for egen læring, kunne vælge fornuftige valgfrie aktiviteter.