Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for deltagelse i patientforløb hos tværfaglige eksterne samarbejdspartner

 • • Kombination af udefoto og intensiv: mandag, torsdag eller fredag på udefoto, tirsdag og onsdag på intensiv. studiedag se plan på aktivitetskalenderen.

 • • Skade/modtagelsen: 1 dage i skadestuen sammen med behandlersygeplejerskerne og 1 dag i modtagelse/AMA sammen med sygeplejestuderende. Den radiografstuderende er gensidig forpligtiget til at have den sygeplejestuderende med 1 dag på radiologisk afd.

 • • Kombination af OP og ambulatorier:

 • • Portørafdelingen på syd.

 • • Tværfaglige forløb med studerende fra andre faggrupper.

 • • På aktivitetskalenderen fremgår de præcise forløb.

 

Ved at deltage i de forskellige tværfaglige forløb opnår den studerende, i henhold til 4. semester – radiografuddannelsen, følgende viden, færdigheder og kompetence.

Viden:

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over borgerens og patientens mål og kan indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde herom,

 • • Viden om og kan reflektere over etiske problemstillinger,

 • • Viden om og kan reflektere over anvendelse af kommunikationsteorier og -metoder og kan forstå den kommunikative betydning i forhold til dialog og relationsskabelse,

 • • Viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver og ansvarsområder i et organisatorisk, administrativt og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at være aktør i det hele sundhedsvæsen.

 

Færdigheder:

 • • Vurdere og formidle radiografi i relation til kvalitet af og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske,

 • • Mestre planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning, såvel mono- som tværfagligt,

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen,

 • • Anvende og mestre situationsbestemt og professionsrelevant kommunikation, vejledning og rådgivning i borger- og patientforløb i forhold til forberedelse, udførelse og efterbehandling i såvel professionspraksis som i tværprofessionel praksis,

 • • Deltage i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer.

 

 

Kompetencer:

 • • Identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionsudøvelse kontinuerligt udvikle egen viden og færdigheder,

 • • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

 • • Kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

 • • Informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

 • • Håndtere og selvstændigt indgå i kommunikation i forskellige kontekster, herunder indgå i en ligeværdig, dialogbaseret og værdiskabende relation med borgere, patienter, pårørende og tværprofessionelle samarbejdsparter,

 • • Indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

 • • Udvise ansvarlighed og holde sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov.

 

Nedenstående er en sammenskrivning af fornævnte læringsudbytterne:

 

 • • Forstå hvori forløbet patienten er og hvad der pt. er patientens behov.

 • • Kendskab til forskellige faggruppers arbejdsområder.

 • • Grundviden om etik, kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til etiske dilemmaer.

 • • Viden om kommunikationsteorier og disses betydninger i relation mellem patienten, pårørende og personale, samt kunne anvende og mestre situationsbestemt kommunikation tilpasset til hvor patienten er i sit forløb, eks. kommunikationen til den bevidstløse pt.

 • • Viden om og refleksion over, hvordan radiologisk afdeling ”påvirkes” af og ”påvirker” andre afdelinger på hospitalet.

 • • Kunne vejlede andre afdelinger eks. i hvordan patienten skal være forberedt til en given undersøgelse.

 • • Den studerende deltager aktivt som medhjælper ved forskellige omsorgs- og plejeopgaver/ almene arbejdsopgaver, eks. kritiske syge pt., korrekt håndtering og observationer af diverse tilkoblinger samt øvelse i diverse målinger – temp., BT, puls osv. Den studerende har et medansvar for at opnå kendskab til og forståelse for korrekt adfærd, herunder hygiejne regimer, samarbejde og gensidig respekt for opgaver omkring patienten og almene arbejdsopgaver.

 • • 

 • • Den studerende får kendskab og indblik i arbejdsopgaver på intensiv afdelingen, OP, skadestuen/modtagelsen, O-amb, portørafdelingen, patologisk institut, således at den studerende får en forståelse for vigtigheden af de samarbejdsrelationer der er mellem afdelingen og radiologisk afdeling.

 • • Den studerende søger svar på sine spørgsmål og undren.

 • • Den studerende er aktiv deltagende og opsøgende i forhold til de aktuelle læringsmuligheder.

 • • Den studerende overholder sit kompetenceområde.

 

Den studerende skal som forberedelse til seminar udarbejde en patientforløbsbeskrivelse. Denne skal enten have fokus på en modalitet eller omhandlende udbyttet af deltagelsen i patientforløbene hos tværfaglige eksterne samarbejdspartner. På aktivitetskalenderen for semesteret fremgår der, hvilke studerende der har hvilke fokusområder. Der kan læses mere om dette i det følgende afsnit.