Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer for refleksionsøvelse, 4. semester

(Kilde: 4. semesterplan, radiografuddannelsen, 19. april 2017, samt afdelingens retningslinjer).

 

Formålet med refleksionsøvelsen:

At den studerende kan reflektere over teori og praksis, hvor refleksionsprocessen foregår både skriftligt og mundtligt. Forud for den mundtlige refleksionsøvelse beskriver den studerende et patientforløb og bearbejder denne patientforløbsbeskrivelse. Det skriftlige produkt danner udgangspunktet for den mundtlige refleksion, der vil afvikles med deltagelse fra andre studerende på afdelingen/semestret og med en eller flere kliniske vejledere.

At den studerende anvender og kombinerer relevant teori i refleksion over praksis.

 

På radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, vil der blive afholdt en refleksionsøvelse. Antallet af studerende gør, at refleksionsøvelserne afholdes over to dage. Den studerende har deltagelse og mødepligt til begge dage. Den ene dag diskuteres den studerendes refleksionsøvelse og den anden dag deltager den studerende i de andres studerendes refleksionsøvelser. Den studerende skal således udarbejde en patientforløbsbeskrivelser i løbet af semestret. Det kan være en undren i forhold til CT, MR eller konventionelrtg. dvs. et teknisk/etisk/omsorgsmæssig/kommunikativt udgangspunkt. Eller en undren i forhold udbyttet af deltagelsen i patientforløbene hos tværfaglige eksterne samarbejdspartner, eksempelvis med udgangspunkt i: hvordan radiologisk afdeling ”påvirkes” af og ”påvirker” andre afdelinger på hospitalet. dvs. at man skal vælge, at arbejde videre med en tværfaglig problemstilling. Det fremgår af aktivitetskalenderen for semestret hvilket fokus man har, det fremgår ligeledes hvilken deadline der er for aflevering. Det er meget vigtig at overholde denne deadline, ellers kan den kliniske vejleder og medstuderende ikke nå at forberede sig.

 

Krav til det skriftlige produkt:

 • • Skal indeholde forside og indholdsfortegnelse

 • • Patienten i forløbsbeskrivelsen præsenteres kort med årsag til undersøgelse eller behandling på billeddiagnostisk afdeling.

 • • Begrundelse for valg af patient til beskrivelse.

 • • Patientens forløb beskrives; eller det kan være nødvendigt at vælge en del af forløbet ud til beskrivelse.

 • • Den studerende skal analysere og fortolke patientforløbsbeskrivelsen og argumentere for minimum 3 problematikker, der udtrykkes i beskrivelsen, hvor der angives og argumentere for relevant teori som kan belyse problemstillingerne.

 • • Argumentere for hvilken problemstilling, man ønsker at arbejde videre med, samt angivelse af teori der kan belyse problemstillingen. Husk at man ikke skal svare på problemstillingen i det skriftlige materiale, dette gøres i som en gruppe diskussion blandt de studerende.

 • • En litteraturliste.

 • • Bilag med relevant litteratur, skal vedlægges som en fil. Kan scannes ind på afdelingen. Der må kun vedlægges den litteratur som lige akkurat skal anvendes for, at kunne diskutere den valgte problemstilling.

For at overholde tavshedspligten skal patienter, personale og radiografstuderende og afdeling/hospital i patientforløbsbeskrivelsen være anonymiseret.

Patientforløbsbeskrivelsen inklusiv bearbejdning skal minimum omfatte 4800 tegn og maksimalt

12 000 tegn inkl. mellemrum og skal følge gældende redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland.

Praktiske rammer for den mundtlige del:

 • • Den mundtlige refleksionsøvelse afholdes i løbet af semestret og planlægningen påhviler klinikstedet.

 • • Tilstede ved refleksionsøvelsen er studerende fra samme uddannelsesniveau og en eller flere kliniske vejledere.

 • • Det skriftlige produkt skal være refleksionsøvelsens deltagere i hænde på Praktikportalen, Senest én uge før øvelsen gennemføres.

 • • Samtlige deltagere i seminaret forbereder sig til den fælles diskussion ud fra det tilsendte patientforløbsbeskrivelse. Alle studerende skal forberede og sende 1 spørgsmål til hver af de andre studerendes patientforløbsbeskrivelser senest to dage før seminaret gennemføres på Praktikportalen.

 • • Alle studerende skal deltage aktivt i seminaret. Vejleder og underviser fungerer primært som ordstyrer ved seminaret og bidrager kun med indlæg i form af spørgsmål, i tilfælde af træghed i fremlæggelse og diskussion.

 

Tidsmæssigt planlægges der med 45 minutter til fremlæggelse og diskussion pr. studerende.

Den studerende som fremlægger sin refleksion, beskriver situationen i forhold til cirklens punkt 1, 2, 3 og det første spørgsmål under punkt 4. Resten af punkt 4 og punkt 5 er det gruppen af studerende som sammen diskutere sig frem til. Punkt 6 og 7 i cirklen behandles i den afsluttende mundtlige evaluering.

Billede 1