Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer og kriterier for prøve på 4. semester: Kompleks radiografi

(Kilde: Studieordningen, radiografuddannelsen, feb. 2023).

 

Formål: Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på 4. semester.

 

ECTS: Prøven omfatter 30 kliniske ECTS, heraf tre tværprofessionelle og syv valgfrie.

 

Rammer: Prøven på 4. semester er intern. Prøven er individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del.

Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 4. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og tilstræber, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag.

Eksaminator er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb. Foreligger der særlige omstændigheder kan institutionen udpege en anden eksaminator. Medeksaminator er en underviser fra UCN. Der er ikke offentlig adgang til prøven.

 

Tidsplan: Prøven finder sted inden for de sidste to uger af semesteret. Dato for gennemførelse af prøven aftales mellem det kliniske undervisningssted og UCN når den studerende begynder det kliniske forløb. Dato for gennemførelse af prøven meddeles den studerende af det kliniske undervisningssted senest fire uger før semesterets afslutning.

Klokken 8, 5 hverdage før prøven, tildeles den studerende en modalitet. Den studerendes studieaktivitet resten af ugen aftales mellem den kliniske vejleder og den studerende. Efter modaliteten er tildelt ydes der ikke eksamensvejledning fra de kliniske vejledere eller den uddannelsesansvarlige.

 

Varighed: Klinisk del: 45 minutter. Den studerende færdiggør igangværende undersøgelse eller overdrager færdiggørelse af undersøgelse til personalet indenfor tidsrammen på de 45 minutter.

Teoretisk del: 30 minutter.

 

Klinisk del: Ved prøvens start tildeles den studerende undersøgelse(r) indenfor modaliteten og indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Eksaminatorerne følger den studerende. Forhindres den studerende i at gennemføre tildelte opgaver af udefrakommende årsager (fx apparatursvigt eller udebleven patient), tildeles den studerende nye opgaver indenfor semesterets mål for læringsudbytte.

 

Teoretisk del: Indledningsvis har den studerende fem minutter til at præsentere teoretisk refleksion over et element i den kliniske del af prøven. I den resterende del eksaminerer eksaminatorer med udgangspunkt i den kliniske del og med spørgsmål indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Den teoretiske del foregår ikke i undersøgelsesrummet men i et lokale, som det kliniske undervisningssted sikrer, er til rådighed.

 

Sprog: Prøven gennemføres på forståeligt dansk kombineret med anvendelse af latinske betegnelser og fagsprog.

 

Anvendelse af hjælpemidler: Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven. Til den teoretiske del må der medbringes en disposition.

 

Bedømmelse: Efter eksaminationen voterer eksaminatorerne og foretager en samlet bedømmelse af den studerendes præstation, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige.

Bedømmelseskriterierne for eksamen er læringsudbytte for 4. semester, der fremgår af studieordningen. Eksamen er med intern bedømmelse og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Eksaminatorerne har 20 minutter til votering og tilbagemelding til den studerende.

 

Reeksamen

Eksamensformen er den samme som ved ordinære eksamen.

Det kliniske uddannelsessted og uddannelsesinstitutionen træffer beslutning om ny eksamensdato på baggrund af dialog med den studerende.

1. reeksamen: eksaminator fra den kliniske afdeling er den samme som ved ordinære eksamen. Den studerende vil få tildelt en ny eksaminator fra uddannelsesinstitutionen. Modaliteten er den samme som ved ordinære eksamen.

2. reeksamen: det tilstræbes at den studerende tildeles ny eksaminator fra den kliniske afdeling. det tilstræbes at eksaminator fra uddannelsesinstitutionen ikke er den samme som ved ordinære eksamen eller 1. reeksamen. Det tilstræbes, at der tildeles en ny modalitet.