Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer og kriterier for prøve på 4. semester: Kompleks radiografi

(Kilde: Semesterbeskrivelse for 4. semester, radiografuddannelsen, 4. december 2017).

Formål

Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på 4. semester.

 

ECTS

Prøven omfatter 30 kliniske ECTS, heraf 3 tværprofessionelle og 7 valgfrie.

 

Rammer

Prøven er individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del.

Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 4. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og tilstræber, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag.

Eksaminatorer er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb og en underviser fra UCN. Foreligger der særlige omstændigheder kan institutionen udpege en anden eksaminator. Censor er beskikket af Styrelsen for Videregående Uddannelser ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. UCN træffer aftale med censor. Det kliniske undervisningssted modtager navn på censor og papirer til underskrift for bedømmelse fra UCN.

Der er ikke offentlig adgang til prøven.

 

Tidsplan

Prøven finder sted inden for de sidste 2 uger af semesteret. Dato for gennemførelse af prøven aftales mellem det kliniske undervisningssted og UCN når den studerende begynder det kliniske forløb. Dato for gennemførelse af prøven meddeles den studerende af det kliniske undervisningssted senest 4 uger før semesterets afslutning.

Klokken 8, 5 hverdage før prøven, tildeles den studerende en modalitet. Den studerendes studieaktivitet resten af ugen aftales mellem den kliniske vejleder og den studerende.

 

Varighed

Klinisk del: 45 minutter. Den studerende færdiggør igangværende undersøgelse eller overdrager færdiggørelse af undersøgelse til personalet indenfor tidsrammen på de 45 minutter.

Teoretisk del: 30 minutter.

 

Klinisk del

Ved prøvens start tildeles den studerende undersøgelse(r) indenfor modaliteten og indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Eksaminatorer og censor følger den studerende. Forhindres den studerende i at gennemføre tildelte opgaver af udefrakommende årsager (fx apparatursvigt eller udebleven patient), tildeles den studerende nye opgaver indenfor semesterets mål for læringsudbytte.

 

Teoretisk del

Indledningsvis har den studerende 5 minutter til at præsentere teoretisk refleksion over et element i den kliniske del af prøven. I den resterende del eksaminerer eksaminatorer med udgangspunkt i den kliniske del og med spørgsmål indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Den teoretiske del foregår ikke i undersøgelsesrummet men i et lokale, som det kliniske undervisningssted sikrer er til rådighed.

 

Sprog

Prøven gennemføres på dansk kombineret med anvendelse af latinske betegnelser og fagsprog. Prøverne kan eventuelt gennemføres på svensk eller norsk i stedet for dansk, stadig i en kombination med latinske betegnelser og fagsprog.

 

Anvendelse af hjælpemidler

Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven.

Ingen hjælpemidler må anvendes under den mundtlige eksamination.

 

Bedømmelse

Efter eksaminationen voterer eksaminatorer og censor og foretager en samlet bedømmelse af den studerendes præstation hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige.

Præstationen bedømmes i forhold til formålet for prøven og niveauet for den studerendes præstation vurderes ud fra Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. For at bestå skal den studerende mindst opnå karakteren 02.

Eksaminatorer og censor har 20 minutter til votering og tilbagemelding til den studerende.

Det kliniske uddannelsessted er ansvarlig for at meddele karakteren til studiesekretær for radiografuddannelsen ved UCN.

 

Forudsætninger for at gå til prøve på 4. semester

Opfyldelse af møde- og deltagelsespligt i den kliniske/praktiske del af 4. semester.

Deltagelse i én refleksionsøvelse i den kliniske/praktiske del af 4. semester.

 

Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan den studerende ikke gå til prøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg.

 

Omprøve og sygeprøve

Regler for omprøve og sygeprøve fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.

En betingelse for at gå til omprøve er, at den studerende har fået godkendt en skriftlig refleksion over mål for læringsudbytte på det pågældende semester. Se rammerne for refleksionsøvelsen i Plan for klinisk undervisning under punkt 5.7.