Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer og kriterier for prøve på 4. semester: Kompleks radiografi

(Kilde: 4. semesterplan, radiografuddannelsen, juni 2021).

 

Formål: Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad den studerende har nået mål for læringsudbytte på 4. semester.

 

ECTS: Prøven omfatter 30 kliniske ECTS, heraf tre tværprofessionelle og syv valgfrie.

 

Rammer: Prøven på 4. semester er intern. Prøven er individuel og mundtlig og består af en klinisk og en teoretisk del.

Prøven finder sted på det kliniske undervisningssted, hvor den studerende gennemfører klinisk undervisning på 4. semester. Det kliniske undervisningssted tilrettelægger prøven og tilstræber, at undersøgelser, der tildeles den studerende, afspejler den kliniske hverdag.

Eksaminator er den kliniske vejleder, som har været tilknyttet den studerende i det aktuelle undervisningsforløb. Foreligger der særlige omstændigheder kan institutionen udpege en anden eksaminator. Medeksaminator er en underviser fra UCN. Der er ikke offentlig adgang til prøven.

 

Tidsplan: Prøven finder sted inden for de sidste to uger af semesteret. Dato for gennemførelse af prøven aftales mellem det kliniske undervisningssted og UCN når den studerende begynder det kliniske forløb. Dato for gennemførelse af prøven meddeles den studerende af det kliniske undervisningssted senest fire uger før semesterets afslutning.

Klokken 8, 5 hverdage før prøven, tildeles den studerende en modalitet. Den studerendes studieaktivitet resten af ugen aftales mellem den kliniske vejleder og den studerende. Efter modaliteten er tildelt ydes der ikke eksamensvejledning fra de kliniske vejledere eller den uddannelsesansvarlige.

 

Varighed: Klinisk del: 45 minutter. Den studerende færdiggør igangværende undersøgelse eller overdrager færdiggørelse af undersøgelse til personalet indenfor tidsrammen på de 45 minutter.

Teoretisk del: 30 minutter.

 

Klinisk del: Ved prøvens start tildeles den studerende undersøgelse(r) indenfor modaliteten og indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Eksaminatorerne følger den studerende. Forhindres den studerende i at gennemføre tildelte opgaver af udefrakommende årsager (fx apparatursvigt eller udebleven patient), tildeles den studerende nye opgaver indenfor semesterets mål for læringsudbytte.

 

Teoretisk del: Indledningsvis har den studerende fem minutter til at præsentere teoretisk refleksion over et element i den kliniske del af prøven. I den resterende del eksaminerer eksaminatorer med udgangspunkt i den kliniske del og med spørgsmål indenfor semesterets mål for læringsudbytte. Den teoretiske del foregår ikke i undersøgelsesrummet men i et lokale, som det kliniske undervisningssted sikrer, er til rådighed.

 

Sprog: Prøven gennemføres på forståeligt dansk kombineret med anvendelse af latinske betegnelser og fagsprog. Studerende med andet modersmål end dansk kan søge om dispensation til at gennemføre prøven på nordisk stadig i kombination med anvendelse af latinske betegnelser og fagsprog. Ansøgningen sendes til uddannelsens studieleder senest fire uger (28 kalenderdage) før prøvens afvikling.

 

Anvendelse af hjælpemidler: Alle hjælpemidler, der anvendes i den kliniske hverdag, må anvendes under den kliniske del af prøven.

Den studerende må gøre brug af egne noter ved præsentationen af teoretisk refleksion ved den teoretiske del af prøven. Under eksaminationen må der ikke anvendes hjælpemidler.

 

Bedømmelse: Efter eksaminationen voterer eksaminatorerne og foretager en samlet bedømmelse af den studerendes præstation, hvor den kliniske og den teoretiske del vægtes lige.

Præstationen bedømmes i forhold til formålet for prøven og niveauet for den studerendes præstation vurderes ud fra Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. For at bestå skal den studerende mindst opnå karakteren 02.

Eksaminatorerne har 20 minutter til votering og tilbagemelding til den studerende.

Det kliniske uddannelsessted er ansvarlig for at meddele karakteren til studiesekretær for radiografuddannelsen ved UCN.

 

Omprøve og sygeprøve

1. Omprøve: Hvis en studerende ikke består prøven, aftaler eksaminator og medeksaminator ny prøvedato sammen med den studerende.

Træffes der ingen aftaler om omprøve orienterer eksaminator UCN studievejleder og studiesekretær og den studerende kontakter studievejleder med henblik på at aftale vilkår for omprøve. Omprøven tilrettelægges af studievejleder i samarbejde med det kliniske uddannelsessted.

2. omprøve: Bestås 1. omprøve ikke kontakter den studerende studievejleder med henblik på at aftale vilkår for 2. omprøve. Omprøven tilrettelægges af studievejleder i samarbejde med det kliniske uddannelsessted.

Sygeprøve: Sygeprøver tilrettelægges af studievejleder i samarbejde med den studerende og det kliniske uddannelsessted. Radiografuddannelsen 4. semesterbeskrivelse

Regler for omprøve og sygeprøve i øvrigt fremgår af UCNs Eksamensregler for Grunduddannelserne.