Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Læringsudbytter for klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling, 6. semester

 

6. semester består udelukkende af klinisk undervisning og temaet for semesteret er følgende:

Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser.

Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser.

Den kliniske del består af 21 ugers klinik, hvoraf der er 4 uger på konventionel røntgen eller på CT, 4 uger på MR, 3 uger på Ultralyd, 3 uger på enten mammografi eller gennemlysning, 3 uger til udarbejdelse af kvalitetsprojekt og 2-3 uger til tværfaglige interne/eksterne aktiviteter.

 

Læringsudbytte 6. semester:

Viden

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor radiologisk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved.

 

Færdigheder

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser,

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen,

 • • Vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt,

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser,

 • • Anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

 • • Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer,

 • • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

 • • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

 

Kompetencer

 • • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

 • • Selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

 • • Håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst,

 • • Selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

 • • Selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

 • • Håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

 • • Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 

SOLO.

I nedenstående tabel ses de forskellige verber, der udtrykker taksonomien i de forskellige mål for læringsud-bytter, som kan være dig en hjælp til at se det ønskede niveau for det enkelte læringsudbytte.

1. præ-strukturelt

2. Unistrukturelt

3. Multistrukturelt

4. Relationelt

5. Udvidet abstrakt

 

 

Viden:

viden om

Viden:

forstå

Viden:

relatere

Viden:

reflektere

Færdighed:

Opsøge

Deltage

 

Færdighed:

Formidle

Planlægge

Gennemfører

 

 

 

Færdighed:

Anvende

Begrunde

initiere

 

 

Færdighed:

Vurdere/fagligt vurdere

Evaluerer

Udvikle

Kritisk reflektere

Mestre

Fortolke

Kompetence:

Identificere

Under vejledning

Indgå i

 

 

Kompetence:

Informere

Varetage

Håndtere

 

 

 

Kompetence:

Udvise ansvarlighed

Holde sig fagligt ajour

Påtage sig ansvar/tage ansvar for

Rådgive

Inddrage

Understøtte

Prioritere

Tage initiativ til

Kompetence:

Udvikle

Træffe kvalificerede valg

Selvstændigt

Diskutere

 

 

Tabel: verber inddelt efter viden, færdighed og kompetencer ved Radiografuddannelsen – UCN.

 

I skemaet på de følgende sider beskrives, i forhold til de enkelte læringsudbytter, nøglebegreber og afdelingens forståelse af læringsudbyttet samt forslag til læringsmuligheder. Dette med henblik på, at give den studerende mulighed for at opnår læringsudbytterne gældende for 6. semester

Viden/færdighed/kompetence

Nøglebegreber

Afdelingens forståelse af læringsudbyttet og forslag til læringsmuligheder

 

VIDEN – DET SOM DEN STUDERENDE VED (6. semester)

Viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

Lederskab

Samarbejde

Kvalitet

Patientforløb

 • • Patientinddragelse.

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor radiologisk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved.

Mammografi

Gennemlysning

Ultralyd

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over anvendelse af modaliteterne mammografi, ultralyd, gennemlysning.

 • • Bekendtgørelse 669 og 671.

 • • ALARA

 • • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 

FÆRDIGHEDER – DET SOM DEN STUDERENDE KAN (6. semester)

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

Rtg.

MR

CT

UL

Mammografi

Gennemlysning

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: rtg., MR, CT, UL, mammografi og gennemlysning med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Vedr. UL planlægning, ikke selvstændig skanne.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 

Undersøgelsesteknik og metode

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: rtg., MR, CT, UL, mammografi og gennemlysning. Herunder begrunde valg af tekniske parametre, samt Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Viden om kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Viden om akutkassen og dens anvendelsen.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer og kan handle på sine observationer.

 • • Anlægge venflon og anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen

Fagidentitet

 • • Finde sin egen måde, at udøve radiografi faget, samt bruge daglige vejledere og kliniske vejledere som rollemodeller.

 • • Udarbejdelse af tværfaglige kvalitetsprojekt.

 • • Etik for radiografer

 • • Kritisk stillingtagen til datasøgning.

 • • Overholdelse af kompetenceråde.

 • • Faglige argumentation og diskussioner.

 

 • • Vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt,

Kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling

Ledelse

Prioritering

 • • Kvalitetscirklen.

 

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser,

Labka

Blodprøver

Indikationer og kontraindikationer for kontraststoffer

 • • Kan søge resultater i Labka i forhold til kontrastindgift.

 • • Kan vurdere at fremsøge resultater er gyldige som indikation på at kontrastindgift kan tilrådes/frarådes.

 • • Indikationer og kontraindikationer ved kontrastindgift.

 • • Handlemuligheder ved manglende blodprøve.

 • • Referenceinterval for e-GFR/ creatinin værdier.

 • • Anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 

 • • Anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

Rtg.

MR

CT

UL

Mammografi

Gennemlysning

 • • Protokoller/visitationer udover det rutinemæssige.

 • • Vedr. UL planlægning, ikke selvstændig skanne.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

Samarbejde

Patientforløb

Ledelse

Prioritering

 • • Kunne planlægge dagen, under hensyntagen til tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Planlæg, prioritering og uddelegering i forhold til opretholdelse af flow på stuen.

 • • Fagligkvalitet, patientoplevede kvalitet og organisatorisk kvalitet.

 • • Nationale mål for sundhedsvæsenet, link: http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx.

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Kapacitets konference

 • • Sammenhængende patientforløb.

 • • Patientinddragelse.

 • • Udarbejdelse af kvalitetsprojekt.

 

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer

It systemer

 • • Eks: Pt. der selv tjekker ind.

 • • Teletolk.

 • • Forflytningsremedier.

 • • Sundhed.dk

 • • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

Kvalitetssikring

kvalitetsudvikling

 • • PRI

 • • Konstanstest.

 • • Daglig test af udstyr (ilt, sug, teknik)

 • • CPR, ASS.NR, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Pakkeforløb.

 • • UTH

 • • Udarbejdelse af tværfaglige kvalitetsprojekt.

 • • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Selvstændighed

Ansvar for egen læring

 • • Kritisk datasøgning.

 • • Ansvar for egen læring.

 • • Aktiv og deltagende tilstedeværelse.

 • • Opsøgende i forhold til udviklings og forskningsprojekter.

 • • Kvalitetsprojekt.

 • • Udforsk.

 

KOMPETENCE – kombination af det den studerende ved og kan (6. semester)

 • • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

etik

 

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Kapacitetskonference (som inspiration)

 • • Sammenhængende patientforløb.

 • • Patientinddragelse.

 • • Udarbejdelse af kvalitetsprojekt.

 • • selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

Omsorg

Pleje

Information

kommunikation

 • • kunne varetage pt. behov for omsorg, pleje samt information - under hensyntagen til den enkelte. Dette ved at deltage i disse opgaver på røntgenafdeling.

 • • Anvendelse af kommunikation/information til patienter og pårørende. Tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb.

 • • Anvendelse af forskellige kommunikationsteorier eks. CC guiden, Eide og Eide: verbal og nonverbal kommunikation.

 • • selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Viden om kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Viden om akutkassen og dens anvendelsen.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer og

 • • Kan handle på sine observationer.

 • • Eks: hvor e-gfr/creatinin er udenfor normal området, en patient der tidligere har reageret på i.v kontrast.

 • • Anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 • • håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst,

 

Ledelse

Prioritering

Kvalitet

Samarbejde

 • • Faglige, etiske og juridiske problemstillinger, eks. fastholdelse af børn.

 • • selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

etik

 • • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. og på eksterne afdelinger. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation.

 • • Etiske grundpositioner

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eks: hvilken pt. der skal undersøges først.

 • • selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer,

Ledelse

Prioritering

Kvalitet

Samarbejde

 • • Sammenhængende patientforløb og patientinddragelse.

 • • selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

Information

Kommunikation

Patientperspektiv

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse og diverse patient forløb.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 • • håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

Samarbejde

Patientforløb

Ledelse

Prioritering

 • • Kvalitetsprojekt.

 • • håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 • • PRI

 • • Konstanstest.

 • • Daglig test af udstyr (ilt, sug, teknik)

 • • CPR, ASS.NR, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Pakkeforløb.

 • • UTH

 • • Tværfagligt kvalitetsprojekt.