Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Læringsudbytter for klinisk undervisning i billeddiagnostisk afdeling, 6. semester

 

6. semester består udelukkende af klinisk undervisning og temaet for semesteret er følgende:

Specialiseret klinisk radiografi i relation til patientforløb der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser.

Mødet med og omsorgen for patienten i forløb, der omfatter røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Planlægning, udførelse og evaluering af undersøgelser i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser. Kvalitetssikring, udvikling og forskning i i klinisk praksis i relation til røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser.

Den kliniske del består af 21 ugers klinik, hvoraf der er 4 uger på konventionel røntgen eller på CT, 4 uger på MR, 3 uger på Ultralyd, 3 uger på enten mammografi eller gennemlysning, 3 uger til udarbejdelse af kvalitetsprojekt og 2-3 uger til tværfaglige interne/eksterne aktiviteter.

 

Læringsudbytte 6. semester:

Viden

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor radiologisk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved.

 

Færdigheder

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser,

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen,

 • • Vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt,

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser,

 • • Anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

 • • Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer,

 • • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

 • • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

 

Kompetencer

 • • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

 • • Selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

 • • Håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst,

 • • Selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

 • • Selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer,

 • • Selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

 • • Håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

 • • Håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 

Viden/færdighed/kompetence

Nøglebegreber

Afdelingens forståelse af læringsudbyttet og forslag til læringsmuligheder

 

VIDEN – DET SOM DEN STUDERENDE VED (6. semester)

Viden om, kan forstå og kan reflektere over klinisk lederskab på tværs af professioner, sektorer, organisationer og institutioner,

Lederskab

Samarbejde

Kvalitet

Patientforløb

 • • Patientinddragelse.

 • • Viden om, kan forstå og kan reflektere over specialiseret anvendelse af billeddannende udstyr og teknologi i undersøgelser indenfor radiologisk billeddiagnostik og kan reflektere over sikkerhedsmæssige aspekter herved.

Mammografi

Gennemlysning

Ultralyd

 • • Viden om, kan forstå og reflektere over anvendelse af modaliteterne mammografi, ultralyd, gennemlysning.

 • • Bekendtgørelse 669 og 671.

 • • ALARA

 • • Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 

FÆRDIGHEDER – DET SOM DEN STUDERENDE KAN (6. semester)

 • • Anvende og begrunde radiograffaglige standarder og mestre fremstilling af billedmateriale til diagnostik ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

Rtg.

MR

CT

UL

Mammografi

Gennemlysning

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: rtg., MR, CT, UL, mammografi og gennemlysning med sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Vedr. UL planlægning, ikke selvstændig skanne.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Anvende, begrunde, vurdere og formidle radiograffaglige teknikker og metoder ved valg af modalitet i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser samt vurdere teknologiens muligheder og begrænsninger med henblik på optimal udnyttelse,

 

Undersøgelsesteknik og metode

 • • Kunne anvende og begrunde den mest optimale metode: rtg., MR, CT, UL, mammografi og gennemlysning. Herunder begrunde valg af tekniske parametre, samt Sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Mestre medicinhåndtering, medicinordination inden for en rammedelegering, observation af virkning og bivirkning samt mestre adækvate handlinger og formidle disse i forhold til administration af kontraststoffer og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Viden om kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Viden om akutkassen og dens anvendelsen.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer og kan handle på sine observationer.

 • • Anlægge venflon og anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 

 • • Udvikle egen fagidentitet på baggrund af evidensbaseret viden, kritisk refleksion og faglig vurdering i professionsudøvelsen

Fagidentitet

 • • Finde sin egen måde, at udøve radiografi faget, samt bruge daglige vejledere og kliniske vejledere som rollemodeller.

 • • Udarbejdelse af tværfaglige kvalitetsprojekt.

 • • Etik for radiografer

 • • Kritisk stillingtagen til datasøgning.

 • • Overholdelse af kompetenceråde.

 • • Faglige argumentation og diskussioner.

 

 • • Vurdere og anvende viden om sundhedsvæsenet, kvalitetssikring og sundhedsøkonomi og på baggrund heraf mestre og formidle klinisk lederskab af patient-, pleje- og behandlingsforløb såvel mono-, tværprofessionelt som tværsektorielt,

Kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling

Ledelse

Prioritering

 • • Kvalitetscirklen.

 

 • • Anvende analysemetoder og vurdere laboratorieresultaters indvirkning i forhold til administration af kontraststoffer, og anden udvalgt medicin til brug ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser,

Labka

Blodprøver

Indikationer og kontraindikationer for kontraststoffer

 • • Kan søge resultater i Labka i forhold til kontrastindgift.

 • • Kan vurdere at fremsøge resultater er gyldige som indikation på at kontrastindgift kan tilrådes/frarådes.

 • • Indikationer og kontraindikationer ved kontrastindgift.

 • • Handlemuligheder ved manglende blodprøve.

 • • Referenceinterval for e-GFR/ creatinin værdier.

 • • Anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 

 • • Anvende og begrunde faglige standarder og mestre fremstilling af specialiseret billedmateriale ved røntgen-, CT-, MR- og ultralydsundersøgelser på baggrund af en vurdering af det enkelte menneskes situation og den nødvendige teknologi,

Rtg.

MR

CT

UL

Mammografi

Gennemlysning

 • • Protokoller/visitationer udover det rutinemæssige.

 • • Vedr. UL planlægning, ikke selvstændig skanne.

 • • Se særskilt mål for konventionel rtg., CT, MR, UL, gennemlysning og mammografi.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Mestre tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i forskellige borger- og patientforløb,

Samarbejde

Patientforløb

Ledelse

Prioritering

 • • Kunne planlægge dagen, under hensyntagen til tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Planlæg, prioritering og uddelegering i forhold til opretholdelse af flow på stuen.

 • • Fagligkvalitet, patientoplevede kvalitet og organisatorisk kvalitet.

 • • Nationale mål for sundhedsvæsenet, link: http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Nationale-maal/SUM-Nationale-maal-L-april-2016.ashx.

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Kapacitets konference

 • • Sammenhængende patientforløb.

 • • Patientinddragelse.

 • • Udarbejdelse af kvalitetsprojekt.

 

 • • Anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer

It systemer

 • • Eks: Pt. der selv tjekker ind.

 • • Teletolk.

 • • Forflytningsremedier.

 • • Sundhed.dk

 • • Anvende, vurdere og begrunde metoder og beskrevne standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling,

Kvalitetssikring

kvalitetsudvikling

 • • PRI

 • • Konstanstest.

 • • Daglig test af udstyr (ilt, sug, teknik)

 • • CPR, ASS.NR, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Pakkeforløb.

 • • UTH

 • • Udarbejdelse af tværfaglige kvalitetsprojekt.

 • • Mestre relevante studie- og arbejdsmetoder til at opsøge, vurdere og fortolke empiri, teori og forskningsmetoder samt initiere og deltage i innovations-, udviklings- og forskningsarbejde.

Selvstændighed

Ansvar for egen læring

 • • Kritisk datasøgning.

 • • Ansvar for egen læring.

 • • Aktiv og deltagende tilstedeværelse.

 • • Opsøgende i forhold til udviklings og forskningsprojekter.

 • • Kvalitetsprojekt.

 • • Udforsk.

 

KOMPETENCE – kombination af det den studerende ved og kan (6. semester)

 • • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde for at sikre kvalitet og sammenhæng i sundhedsydelser til det enkelte menneske og påtage sig ansvar inden for rammerne af det faglige etiske kodeks,

 

Interne og eksterne samarbejdspartner

etik

 

 • • Formidling: i forhold til forberedelse og planlægning af de enkelte undersøgelser, via kontakt til mono og tværfaglige samarbejdspartner.

 • • Kapacitetskonference (som inspiration)

 • • Sammenhængende patientforløb.

 • • Patientinddragelse.

 • • Udarbejdelse af kvalitetsprojekt.

 • • selvstændigt påtage sig ansvar for omsorg, pleje, information, rådgivning og inddragelse med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov i forbindelse med udøvelse af professionen,

Omsorg

Pleje

Information

kommunikation

 • • kunne varetage pt. behov for omsorg, pleje samt information - under hensyntagen til den enkelte. Dette ved at deltage i disse opgaver på røntgenafdeling.

 • • Anvendelse af kommunikation/information til patienter og pårørende. Tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb.

 • • Anvendelse af forskellige kommunikationsteorier eks. CC guiden, Eide og Eide: verbal og nonverbal kommunikation.

 • • selvstændigt tage ansvar for medicinhåndtering og medicinordination inden for en rammedelegering,

Observation af pt.

Handling på baggrund af observationer.

 • • Viden om kontraststoffer og deres virkninger og bivirkninger.

 • • Viden om akutkassen og dens anvendelsen.

 • • Kan observere pt. før, under og efter kontrastindgift.

 • • Kan kende tegn på behandlingskrævende symptomer og

 • • Kan handle på sine observationer.

 • • Eks: hvor e-gfr/creatinin er udenfor normal området, en patient der tidligere har reageret på i.v kontrast.

 • • Anvende forskellige medicindatabaser såsom pro.medicin og interaktionsdatabasen

 • • håndtere og prioritere tilstedeværende ressourcer og kan påtage sig ansvar for at træffe kvalificerede valg på baggrund af faglige, etiske og juridiske betragtninger i en kompleks og udviklingsorienteret professionsfaglig kontekst,

 

Ledelse

Prioritering

Kvalitet

Samarbejde

 • • Faglige, etiske og juridiske problemstillinger, eks. fastholdelse af børn.

 • • selvstændigt kunne håndtere og tage initiativ til at diskutere etiske dilemmaer,

etik

 • • Grundviden om etik (pligt/nytteetik) og kan reflektere over egne og andres handlinger i forhold til, de etiske dilemmaer som kan opstå, som følger af udførelse af undersøgelser på en billeddiagnostisk afd. og på eksterne afdelinger. Eks. hvad er det rigtige, at gøre i en given situation.

 • • Etiske grundpositioner

 • • Etik for radiografer i Danmark

 • • Eks: hvilken pt. der skal undersøges først.

 • • selvstændigt varetage mono- og tværprofessionelt klinisk lederskab, der understøtter innovative løsninger af sundhedsfaglige problemstillinger, som bidrager til patient-/ borgeroplevet kvalitet og sammenhæng i og på tværs af sundhedsvæsenets forskellige sektorer,

Ledelse

Prioritering

Kvalitet

Samarbejde

 • • Sammenhængende patientforløb og patientinddragelse.

 • • selvstændigt påtage sig ansvar for at informere, rådgive og inddrage patienter, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til specialiseret forberedelse, udførelse og efterbehandling af undersøgelser og behandlinger,

Information

Kommunikation

Patientperspektiv

Interne og eksterne samarbejdspartner

 • • Anvendelse af kommunikation / information til patienter og pårørende, tilpasset til hvor patienten aktuelt er, i sit forløb. Kendskab til patientforberedelse og diverse patient forløb.

 • • Deltagelse i studieaktivitet og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner.

 • • håndtere og selvstændigt indgå i tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde og med afsæt i et helhedsperspektiv understøtte borgeren og patienten som en central og aktiv aktør i det individuelle forløb,

Samarbejde

Patientforløb

Ledelse

Prioritering

 • • Kvalitetsprojekt.

 • • håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

 • • PRI

 • • Konstanstest.

 • • Daglig test af udstyr (ilt, sug, teknik)

 • • CPR, ASS.NR, sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Pakkeforløb.

 • • UTH

 • • Tværfagligt kvalitetsprojekt.