Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Ansvarsfordeling, uddannelse og funktion

 

Radiografstuderende: Har ansvar for at arbejde efter mål og indgåede aftaler.
 

For at etablere et godt samarbejde med den studerende som skal lære i klinisk praksis, har vi opstillet nogle generelle ansvarsområder til den studerende.

 

Vi forventer at:

 • • Du respekterer almene, samt universitetshospitalets normer og værdier.

 • • Du velforberedt i den relevante teori svarende til dit uddannelsesniveau.

 • • Du arbejder ud fra mål svarede til aktuelle semester og indgåede aftaler.

 • • Du kender den aktuelle aftale for dit forløb.

 • • Du øver dig i at give holdbare begrundelser for dine handlinger.

 • • Du udnytter de muligheder for læring der findes i dagligdagen.

 • • Du søger vejledning ved behov.

 • • Du udviser interesse og ansvar for dit uddannelsesforløb.

 • • Du er medansvarlig for at udvikle selvstændighed svarende til målene.

 • • Du er opsøgende, spørgende, ærlig og siger til og fra.

 • • Du kender dit kompetenceområde og overholder dette, herunder tavshedspligt.

 • • Du udviser respekt og værdighed overfor den enkelte.

 • • Du engagerer dig i patienten.

 • • Du bruger dine sanser og kan undres.

 • • Du tager konstruktiv kritisk stilling til egen og andres praksis.

 • • Du indgår aktivt og positivt i det tværfaglige samarbejde.

 • • Du er velforberedt og deltager aktivt i planlagte aktiviteter.

 • • Du retter henvendelse til enten klinisk vejleder eller uddannelsesansvarlig radiograf, hvis der opstår problemer, uklarheder m.m.

 

Daglig vejleder: Alle radiografer og røntgensygeplejersker er rollemodeller som på dagen har ”ansvaret” for den studerende og er ansvarlig for at undervise og vejlede i hverdagen, før-under-efter vejledning. Daglig vejleder indgår i normeringen på afdelingen og på enkelte stue og skal samtidig med vejledningen afvikle et dagsprogram. Daglig vejleder skal helst skrive i den studerendes mappe når samarbejdet ophører, også ved kun én dags samarbejde. Her kan man dog nøjes med at notere, hvilket fokus den studerende har haft den dag og, hvordan det er gået. Den daglige vejleder deltager ikke i den pædagogiske planlægning ej heller i formelle samtaler. I den daglige vejledning vil der ofte ikke være tid til den dybe refleksion. Den studerende opfordres til, at skrive eventuel undren ned således, at den kan danne baggrund for senere refleksion. Samarbejder med kliniske vejledere omkring evaluering af forløbet.

Klinisk vejleder: Rollemodel, som på dagen, har et medansvaret for den studerende og indgår i normeringen på afdelingen. Udarbejder i samråd med den studerende plan for dagens undersøgelser, og afvikler sammen med den studerende disse. Er ansvarlig for, at det planlagte forløb for de radiografstuderende gennemføres. Inddrager den kliniske uddannelsesansvarlige ved udfordrende forløb og anviser i samarbejde med klinisk uddannelsesansvarlig radiograf og afsnitsledelsen alternative undervisningsmuligheder, hvis dette behov skulle opstå. Er ansvarlig for et tæt samarbejde med den studerende som vejleder, rollemodel og støtteperson, hvor der gives regelmæssig feedback. Deltager i planlægningen af den kliniske undervisning, seminar og formelle samtaler, samt ansvarlig for afholdelse af disse. Deltager i diverse møder bla. på UCN. Er ansvarlig for at etablere kliniktid sammen med den studerende. Den kliniske vejleder er tovholder på den studerendes forløb og har kompetencer til, at vurdere behovet for og planlægge undervisning, samt til at evaluere den radiografstuderende både undervejs i forløbet og ved forløbets afslutning. Den kliniske vejleder har pligt til, at medvirke til et godt læringsmiljø i afdelingen.

Alle kliniske vejledere har gennemgået et 6 ugers kursus i klinisk vejledning. Det søges tilstræbt, at den kliniske vejleder er sammen med den enkelte studerende på den aktuelle stue, 1 dag pr. uge. Her er der mulighed for at den studerende og klinisk vejleder, kan gå fra til en uddybende samtale/refleksion. Under samtalen/refleksionen er der mulighed for, at bearbejde hændelser den studerende har oplevet, gennemgå procedure og teori eller andre ting som den studerende har behov for at få klarlagt.

 

Klinisk uddannelsesansvarlig radiograf: Ansvarlig for koordinering, planlægning og sikre gennemførelse af klinisk undervisning i afdelingen. Planlægger i samarbejde med gruppen af kliniske vejledere, at undervisningen i afdelingen lever op til gældende krav. Koordinator i forhold til studerende, kliniske vejledere, eksterne sektorer/afdelinger og UCN. Ressourceperson i forhold til kliniske vejledere og afdelingen. Udarbejder løbende kvalitetsforbedringer på baggrund af evalueringer fra de radiografstuderende. Ajourføring af dokumentation for undervisningskvaliteten ifølge studieordningen. Har pligt til at medvirke til godt læringsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling. Deltager i forskellige mødefora vedr. radiografuddannelsen. Holder kliniske vejledere og afdelingen ajour, i forhold til gældende studieordning.

Den klinisk undervisningsansvarlige radiograf har en sundhedsfaglig diplomuddannelse, hvor dele af modulerne rummer pædagogiske elementer, samt en masteruddannelse i voksnes læring og kompetenceudvikling

 

Afsnitsledelsen: Har ansvaret for at fremme mulighederne for læring og vejledning i hverdagen, samt at imødekomme dette i arbejdstilrettelæggelsen. Planlægger uddannelsesforhold i samarbejde med klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig. Ansvarlig for uddannelsesmiljøet