Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intrakranielle operationer, postoperativ behandling på NOTIA

Beskrivelse

Udgangspunktet for modtagelse af patienter i NOTIA er følgende:

Patienten har netop gennemgået en intrakraniel operation, næsten altid i generel anæstesi.

Anæstesien til kraniotomier består i total intravenøs anæstesi (TIVA) med de ultrakortvirkende præparater Remifentanil og Propofol. Den generelle anæstesi suppleres med lokalanalgesi i form af Bupivacain med adrenalin. På operationsstuen gives som standard 30 minutter før patienten vækkes inj. fentanyl 0,25-0,5 mikrg/kg i.v. Patienten får normalt Paracetamol kl. 06 + 6 timer senere peroperativt.

Såvel anæstesien som operationen og patientens grundsygdom kan påvirke bevidsthedsniveauet, og der er behov for tæt postoperativ observation med henblik på at diagnosticere og behandle eventuelle komplikationer.

Patienten er ved overflytningen til NOTIA som hovedregel vågen eller kan vækkes.

Der er lagt en skriftlig behandlingsplan for det postoperative forløb.

Patienten observeres 6-24 timer i NOTIA, Patienter der har gennemgået operation i fossa posterior eller operation for AVM observeres postoperativt 24 timer i NOTIA.

Postoperativ plan

Der skal foreligge en skriftlig postoperativ plan ved ankomst til NOTIA. Denne kan fremgå af anæstesiskemaets bagside eller i EPJ.

Ordinationer som dikteres til journalen, men ønskes effektueret under opholdet i

NOTIA, skal på kirurgens initiativ leveres færdigskrevet til NOTIA ved patientens ankomst.

Det er opererende kirurg og anæstesilægens fælles ansvar, at der foreligger en fyldestgørende

postoperativ plan, og at denne videreformidles til NOTIA-lægen.

NOTIA-lægen laver medicinafstemning.

Den postoperative plan skal minimum omfatte:

  • • Smerte- og kvalmebehandling. Ønskes rammeordinationer anvendt, afkrydses dette på anæstesiskemaet, i modsat fald skrives ordinationerne specifikt.

  • • Øvrige medicinordinationer, herunder stillingtagen til steroid og antibiotika.

  • • Evt. plan for anlagte dræn og lignende

  • • Evt. begrænsninger, f.eks. i forhold til lejring

  • • Evt. behov for særlig eller forlænget observation

Observation og monitorering

Kraniotomi - postoperativ observation og pleje i NOTIA

Ansvarsfordeling

Ansvaret for behandling og observation under opholdet i NOTIA påhviler vagthavende NOTIA-læge. Ved afvigende forløb kontaktes neurokirurgisk bagvagt, som derefter er medansvarlig for det videre forløb og eventuelle tiltag.

Information og samtykke

I NOTIA gælder de samme regler for information og samtykke som i resten af sundhedsvæsenet. Opholdet i NOTIA for vågne patienter betragtes som en del af anæstesiforløbet og er derfor omfattet af det til Anæstesien indhentede samtykke.

Hvis der opstartes ny eller væsentlig ændret behandling i NOTIA, skal der indhentes og

dokumenteres informeret samtykke på ny jævnfør vejledning herom Informeret samtykke til behandling

Information til patient og pårørende

Patienten og pårørende inddrages i nødvendigt og muligt omfang i væsentlige beslutninger om

behandlingen, såfremt patienten ønsker det.

Smertebehandling

Patienterne smertescores efter NRS/ VAS-skala 1-10.

Målet er en vågen patient med VAS ≤ 3 i hvile og VAS ≤ 5 ved hoste/bevægelse.

Postoperativ behandlingsplan angiver smertebehandlingen, herunder dosering.

Smertebehandling, udover rammeordinationen, ordineres af anæstesilæge.

NSAID-præparater er ikke indicerede de første 24 timer postoperativt og pauseres ligeledes 7 døgn inden elektiv operation, begge dele på grund af blødningsrisiko.

Rammeordinationer for sygeplejersker på NOTIA

Gælder for:

Vågne patienter, 18-70 år, kardiopulmonalt raske, vægt 60-100 kg.

Omhandler:

Medicin, der af sygeplejersken kan gives uden specifik lægeordination til patienter til postoperativ observation efter kraniotomi.

 

Morfin

Ketogan

Paracetamol

Odanzetron (Zofran)

Dehydrobenzperidol (DHB)

Natrium picosulfat (Laxoberal)

 

Morfin:

Indikation:

Postoperative smerter

Dosis:

Der startes med 2,5 mg i.v. p.n., maks. x 8.

Hvis patienten er meget svækket og/eller gammel, startes med 1 mg.

 

Ketogan:

Indikation:

Postoperative smerter, hvor behandling med morfin forårsager svær kvalme/opkastning.

Dosis:

Der startes med 2,5 mg i.v. p.n., maks. x 8.

Hvis patienten er meget svækket og/eller gammel, startes med 1 mg.

 

Paracetamol:

Dosis:

1 gram x 4.

Kan også gives p.n., hvis der ikke findes behov for fast smertebehandling.

Administration:

Gives per os, når patienten er vågen og har sufficient synkefunktion.

Indtil da gives det i.v.

 

Odansetron (Zofran):

Indikation:

Førstevalg ved postoperativ kvalme.

Dosis:

4 mg i.v. p.n., maks. x 3.

 

Dihydrobenzperidol (DHB):

Indikation:

Postoperativ kvalme hos vågen patient, med utilstrækkelig effekt af Odansetron.

Dosis:

Der startes med 1,25 mg i.v. p.n.

Hvis patienten er svækket og/eller gammel, startes med 0,625 mg.

Kan øges til 2,5 mg i.v. p.n. ved manglende effekt, forudsat patienten ikke er descenderet i bevidsthedsniveau af ovenstående dosis. Maks. x 3.

 

Øvrig medicinsk behandling:

Steroid:

Gives efter kirurgisk ordination.

 

Antiepileptisk behandling:

Fortsættes altid, hvis patienten er kendt med krampetendens og er i fast behandling for dette.

 

Antibiotika:

Kun på specifik ordination.

 

Tromboseprofylakse:

Gives som hovedregel i 2. operationsdøgn, medmindre patienten er oppegående.

Ordineres af neurokirurg.

 

Væskebehandling:

Der anvendes som hovedregel ikke hypotone væsker som glucose ved/efter intrakranielle operationer på grund af risikoen for hyponatriæmi og cerebralt ødem.

Isoton NaCl gives i.v., indtil patienten selv er i stand til at indtage væske per os.

Der tilstræbes som hovedregel 0-balance.

Ernæring

Patienten må få isterninger – vand – fast føde, når vedkommende er vågen og vurderes at have sufficient synkefunktion. Der startes med en lille smule og vurderes, om det udløser kvalme hos patienten.

OBS patienter opereret i fossa posterior må kun få flydende det første døgn grundet risiko for påvirket svælgfunktion.