Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af prøvesvar i Speciale for Kræftbehandling

 

Formål

At sikre patienter hurtig og effektiv behandling, så ingen patient lider skade eller påføres unødig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på undersøgelsesresultatet.

 

Ordination af undersøgelsen

Den behandlingsansvarlige læge er ansvarlig for indhentelse af patientens informerede samtykke til at foretage den givne undersøgelse/analyse. I specifikke situationer kan dette ansvar uddelegeres til andet sundhedsfagligt personale.

Lægen ordinerer en undersøgelse/analyse ved diktat i journalen og den praktiske del udføres enten af en lægesekretær eller sygeplejerske. Lægen kan i særlige tilfælde vælge selv at bestille/sende henvisning.

Der foreligger fast aftale om, at sygeplejersker og lægesekretærer må bestille standardblodprøver i forbindelse med kemoterapi samt kreatinin i forbindelse med CT-skanning.

 

Opgavelisten i Clinical Suite

Svar på radiologiske undersøgelser, nuklearmedicinsk undersøgelser, mikrobiologiske undersøgelser.

Svarene fordeler sig i Opgavelisten til det afsnit eller diagnoseteam hvortil pt. er knyttet.

Det er et lægeligt ansvar at reagere rettidigt på prøvesvarene, signere og tage stilling til det videre forløb.

 

Ambulatorium

De ambulante svar fordeler sig under de relevante teams iht. patientens diagnose. De svar der måtte lægge sig udenfor teaminddelingen eller på overafsnit flyttes til rette diagnoseteam af fast lægesekretær.

 

Teamansvarlig overlæge i hvert diagnoseteam er ansvarlig for at tilrettelægge daglige procedurer for at sikre løbende lægesignering af prøvesvar og planlægning af videre behandling afhængig af svaret. Følgende arbejdsgange er aftalt i de enkelte teams:

 

Gastro

Aftales på teamkonference hver morgen, hvem der tager sig af dagens svar.

 

Gyn/CNS/Hud

Aftales på teamkonference hver morgen, hvem der tager sig af dagens svar.

 

Lunge

Aftales på teamkonference hver morgen, hvem der tager sig af dagens svar.

 

Mamma

Det aftales blandt speciallægerne, hvem der dagligt/ugentligt tager sig at svarhåndteringen.

 

Uro

Opgavelisten varetages dagligt af den læge der har ambulatoriefunktionen. Hvis ikke dette er muligt aftales det hvem af de 3 speciallæger i teamet der tager sig af Opgavelisten.

 

Hoved/Hals

Opgavelisten varetages dagligt af en af teamets speciallæger efter aftale om hvem der har bedst tid. Når mulighed for det planlægger teamansvarlige et rul for varetagelse af opgaven for en uge ad gangen.

 

Akutfunktion

Sekretær flytter svar til rette ambulante diagnoseområde eller til sengeafsnit, hvis patienten er blevet indlagt. Akutte prøvesvar ses af rekvirerende læge i Akutfunktionen samme dag.

 

Sengeafsnit

Stuegangsgående læger signerer dagligt prøvesvar i Clinical Suite.

Sekretær på sengeafsnit er ansvarlig for løbende at flytte de svar der måttet lægge sig på overafsnit til det relevante afsnit. Prøvesvar på udskrevne patienter flyttes til det relevante ambulante diagnoseteam.

 

Meddelelsespostkassen i PAS

Svar fra tilsyn og meddelelser fra interne samt eksterne samarbejdspartnere.

Postmedarbejder udskriver elektroniske svar via meddelelsespostkassen i PAS samt åbner brevpost. Svarene slås op i PAS og fordeles til relevant læge/team iht. diagnose. Lægen underskriver svaret samt tager stilling til det videre forløb. Svaret arkiveres i patientens journal (bilagsmappe).

 

Akutte prøvesvar/telefoniske svar

Udførende afdeling ringer svar til det relevante rekvirantafsnit og svaret gives videre til rette læge eller sygeplejerske i afsnittet/teamet, som straks tager sig af det videre.

Opfølgning/sikring af prøvesvar på rekvirerede undersøgelser til rette tid

Dagen før patientens ambulante besøg sikrer sygeplejerske (planlægger), at relevante prøvesvar foreligger. Forløbskoordinator eller lægesekretær kan også være tovholder for at sikre at svaret foreligger rettidigt samt at der er booket svartid.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger, sekretærer og sygeplejersker

 

Referencer

Rettidig reaktion på prøvesvar – afgivelse og modtagelse af prøver