Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

 

Formål

Formålet med traumemanualen er at optimere modtagelsen af multitraumatiserede patienter på Regionshospital Nordjylland, Hjørring. Sygehuset modtager traumepatienter på level 2.

Dette effektueres ved, at der etableres et tværfagligt traumeteam med stor faglig viden og et højtudviklet tværfagligt samarbejde.

Herved sikres patienterne en hurtig diagnostik, behandling og pleje af høj kvalitet, med det formål at bedre patienternes prognose.

Der tilstræbes et tæt samarbejde med Akut og traumecenter Aalborg Universitetshospital.

 

 

Alarmering fra skadested

Alarmering fra skadestedet til Akutmodtagelsen 402, Hjørring skal ske til:

 

Falck ringer på telefonnummer: 976 41154

 

Lokal nr. 41139

 

Meldeprocedure

Meldeprocedure fra traumested via Falck eller ambulancelæge, se kopi af traumescoreskema side 2.

Falckredder eller ambulancelæge på stedet vurderer skadens omfang og melder tilbage til Akutmodtagelsen med traumescore på de tilskadekomne.

Melding modtages af koordinator i Akutmodtagelsen, der registrerer på traumescoreskema.

 

I tilfælde af 2 point eller mere udløses der traumekald via traumekaldsknappen på væggen

 

 

Tilkald af Primære Initiale Traumeteam

(PIT)

Koordinerende sygeplejerske: 41138

 

 

PIT består af:

Telefonnummer

Vagthavende bagvagt, Ortopædkirurgisk Afdeling

 

Bagvagt

 

976 40587

Anæstesilæge

976 41113

Anæstesisygeplejerske

976 41114 (41086)

Organkirurgisk bagvagt

976 40510

Læge fra Akutlægebilen

30503139

Røntgensygeplejerske/Radiograf

976 40340

Bioanalytiker

976 41180

976 41203

Portør hele døgnet

976 41574

Sygeplejerske, Akutmodtagelsen

976 42421

Sekretær, Akutmodtagelsen

976 41153

 

 

Kaldte personer indfinder sig snarest muligt på traumestuen i Akutmodtagelsen, ved forfald giv besked

Ring 41151, 41138

 

 

Traumestuen klargøres i henhold til Actioncard.

 

 

 

 

Vagthavende røntgenlæge: I tidsrummet 07.30-21.30 udføres beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser af tilstedeværende radiolog. I tidsrummet 21.30-07.30 udføres beskrivelser af billeddiagnostiske undersøgelser af teleradiolog fra TMC Sydney.

 

 

Modtagelse af traumepatient

 

Modtagelsen af traumepatienten følger en faseopdelt handlingssekvens, hvor hver deltager i traumeteamet følger eget actioncard, under stadig hensyntagen til FASE I og FASE II. De to faser er såkaldte automatikfaser, der hver især efterfølges af kort konference med henblik på prioritering af yderligere diagnostik og behandling.

I hver fase beskrives funktion for Anæstesiologisk-, Ortopædkirurgisk-, Abdominal- og Radiologisk Afdeling. Fasen følges af opnåelige endpoints, som skal være opnået inden fasens afslutning.

Patienten lejres i seng, uden galge, og transporteres fra traumestuen til videre diagnostik, behandling eller overflytning.

Kompetence

Traumeteamleder er ortopædkirurgisk bagvagt.

Indtil denne når frem, er det den mest erfarne læge, der har ansvaret.

Ambulancelæge er ansvarlig for eFAST-UL.

Radiolog/teleradiolog er ansvarlig for beskrivelsen af røntgenbilleder og CT-undersøgelser. Anæstesilæge er ABC-ansvarlig.

Efter afslutning af FASE II, når patienten er klar til at forlade traumestuen, koordinerer traumeleder/OK- bagvagt det videre forløb inkl. tildeling af stamafdeling, som herefter er ansvarlig for patienten.

Anæstesilægen er behandlingsansvarlig for patienten under transport og under CT-scanning eller operation.

Ortopædkirurgen er overordnet og administrativt ansvarlig for patienten i hele forløbet indtil overdragelse.

 

 

FASE oversigt

 

 

 

Fase I

 

5-10 min.

Kort konference

Evt. tilkald af andre specialer

 

Fase II

 

10-20 min.

GCS nr. 2

Tid 10 min

 

PIT-konference

Prioritering

 

30 min.

 

 

 

Yderligere røntgen +

Ultralyd

 

 

 

 

 

 

CT skanning

 

Operationsstue

 

 

 

 

Intensiv

 

Overflytning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I

PIT samles på stuen.

 

Briefing af PIT ved sygeplejerske fra Akutmodtagelsen.

 

Ambulancebehandlerne bringer traumepatienten direkte til traumestuen. Information fra det præ-hospitale personale overleveres vha. MIST. Mechanisme of injury

Injuries found

Signs observed

Treatment and Trends

 

Patienten vurderes efter spinal stabiliserings flowchart – kan denne forflytte sig selv. Der anvendes kun stiv halskrave i helt særlige tilfælde i forbindelse med forflytning efter lægelig vurdering. Patienten flyttes fra vakuummadras til traumemadras.

Primær gennemgang

 

 

Anæstesiafd.

Ortopædkir. Afd.

Radiologisk Afd.

Organkir. Afd.

Ambulancelæge

Sygeplejerske

A:

Diagnosticerer og behandler manifeste og umiddelbart truende luftvejsobstruktio ner.

Sikrer stabilisering af columna cervicalis hvis nødvendigt.

A:

Traumeanamnese.

“5 sekunders vurdering”

A:

A:

A:

A:

B:

B:

B:

B:

B:

B:

 

 

Sikrer acceptabel ventilation og oxygenering.

Pulsoxymeter.

Vurderer rtg. thorax

Røntgen af thorax

Anlægger evt. pleuradræ n på stuen.

 

Hjælper med påsættelse af: Pulsoxymeter

C:

C:

C:

C:

Anlægger eventuelt uretralkate ter og evt ventrikelso nde

Rektal eksploratio n

Palperer abdomen.

C:

C:

Sikrer acceptabel organperfusion.

2 i.v./1 i.o. adgange, Blodprodukter/ringer

Cirkulation Synlige blødninger

Store ekstremitets-

frakturer

Røntgen af bækken

eFAST

Evt. intraossøs kanyle

Hjælper med påsættelse af: Blodtryksmanchet

EKG-elektroder

EKG

Blodtryk

Blodprøver (via først anlagte venflon i samarbejde med bioanalytiker)

Evt. venefremlæging

 

Vurderer rtg. bækken

 

Evt. Tranexamsyre

 

 

Såfremt KAD

anlægges assisteres med dette.

D:

D:

D:

D:

D:

D:

Vurderer pupiller

GCS

 

 

 

 

 

Neurologiske

 

 

 

 

 

udfald

 

 

 

 

E:

E:

E:

E:

E:

E:

Temperatur

Sikring mod hypotermi

Logroll

 

 

 

Assisterer portør med tøjfjernelse

5-10 minutter

Evt. tilkald andre afdelinger

 

 

 

 

FASE I - Endpoints

Tid: 5 til 10 minutter

Umiddelbart livstruende skader er diagnosticeret, og behandling er initieret med acceptabelt resultat således, at patienten er stabiliseret

Patienten er fuldt monitoreret Patienten afklædt Patientidentifikation

Patienten er lejret på Traume transfer madras

2 i.v. adgange anlagt alternativt 1 i.o.

Blodprøver taget

 

Røntgen af thorax set og diagnosticeret Røntgen af bækken set og diagnosticeret eFAST gennemført

 

 

FASE II

Startes først, når patienten er stabiliseret Afsluttes efter 10 til 20 minutter

 

 

Anæstesiafd.

Ortopædkirurgisk

Afd.

Radiologisk

Afd.

Organkirurgisk

Afd.

 • • Evt. CVK og A- kanyle, hvis ikke anlagt under den primære gennemgang

 

 

 • • Revurdering af ABCDE mhp diagnosticering af mindre betydende skader end ved den primære gennemgang

 • • Systematisk, objektiv undersøgelse

 • • Anamnese via AMPLE

Allergy Medications

Past illness/Pregnancy

Last meal

Events

 

 • • GCS revurderes

 • • Røntgen af thorax på indikation efter CVK og intubation

 • • Evt. andre røntgenunder- søgelser

 • • Revurderer abdomen

 • • Anlægger blære- kateter og sikrer eventuelle dræn

 • • Evt. anlæggelse af pleuradrænage

 

 

FASE II - Endpoints

 

 

Kateteranlæggelse (efter indikation)

 

CVK, subsidiært SEKALON-kateter. A-kanyle (a. radialis subsidiært a. femoralis)

Anlæggelse af pleuradrænage ved pneumo- og/eller hæmothorax.

Fuldstændig systematisk, klinisk undersøgelse.

 

Thoraxrøntgen på indikation efter procedurer i thorax (fx intubation og drænanlæggelse).

 

 

Planlægning af det videre forløb

 

Efter primær diagnosticering og evt. nødbehandling på traumestuen køres pt. til CT-scanning.

 

Scanningsresultatet vurderes af rtg.afd./Sydney og efter dette holder det primære traumeteam, dvs. primært Ortopædkirurg og Anæstesilæge konference om det videre forløb.

Patienten sendes til intermediært afsnit (IMA) hvor det videre forløb for patienten afklares.

Traumeansvaret for pt. er ortopædkirurgens indtil det overdrages til en stamafdelings bagvagt.

 

Det vurderes tillige om pt. skal forblive på Regionshospital Nordjylland, Hjørring eller overflyttes, og om der ved en ustabil pt. er behov for operationsassistance fra specialafdelinger fra Aalborg.

 

 

Defusing

Enhver deltager i et traumeteam kan til enhver tid anmode om defusing.

Afholdes ved behov umiddelbart efter endt primær behandling. Mødet foregår i Akutmodtagelsen. Involverede personer deltager, helst samlet. Behandlingsforløb diskuteres uformelt.

 

 

Overflytninger

Patienter med isolerede traumer overflyttes til relevante specialafdelinger på Aalborg Universitetshospital efter konference med specialafdelingens bagvagt (lokal 97 66 00 00 omstilling)

 

Multitraumatiseret patient

Overflyttes til Akut og traumecentret, Aalborg Universitetshospital

 

Forløbskoordinator: 97 66 43 60

Patienten konfereres og overleveres med relevante bagvagter på Aalborg Universitetshospital (lokal 97 66 00 00 omstilling)

 

 

Hvis det ved PIT-konference efter fase II vurderes, at overflytning er nødvendig og forsvarlig, meldes patienten på ovennævnte telefonnummer.

Patienten ledsages af relevant personale. Anæstesiologisk bagvagt beslutter ledsageniveau og er ansvarlig for transporten.

 

Koordinatoren for traumecenter i Aalborg (ortopædkirurgisk traumelæge) ringer tilbage til ortopædkirurgisk bagvagt for nærmere orientering, hvis det skønnes nødvendigt.

 

 

Odense Universitetshospital

Tlf. 65 41 18 85 - Kontaktled til vagthavende læger

 

 

Aarhus Universitetshospital

Tlf. 78 45 00 00 – omstilling til vagthavende læger.

 

 

Rigshospitalets brandsårsafdeling

Tlf. 35 45 21 03 eller direkte til plastikkirurgiske forvagt Tlf. 35 45 12 45

 

 

Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Universitetshospital

Traumebagvagt, Neurokirurgisk Afdeling i Aalborg Universitetshospital kontaktes ved nedenstående forhold:

(via omstillingen Aalborg lokal 60000) kontaktes øjeblikkeligt til følgende:

 

 

 1. 1. Kranietraume med Glasgow Coma Score mindre end 9 efter resuscitation

Initial behandling (mhp. at modvirke sekundær hjerneskade):

 • • Intubation

 • • Dyb sedation og analgesi

 • • Elevér hovedgærde 15-20o

 • • Ingen rotationer i halscolumna

 • • Spinal stabilisering – INGEN halskrave

 • • Optimér oxygenering

 • • Korrigér hypovolæmi

 • • ICP må formodes at være over 30 mmHg, hvorfor MAP holdes over 90 mmHg. Overvej hyperton natriumklorid 1 mmol/kg ved pupildifferens eller andre tegn på forhøjet ICP.

 

 1. 2. Patient med kranietraume med Glasgow Coma Score over 9, men med lateraliserende udfald eller faldende bevidsthedsniveau.

 • • – Ved faldende GCS overvej intubation

 

 

 1. 3. Åben kraniefraktur eller depressionsfraktur

 

 

 1. 4. Columnalæsion med medullære udfald og/eller radikulære symptomer Der er indikation for CT-scanning hos alle kranietraumepatienter

Der konfereres med Neurokirurgisk Afdeling efter CT-scanning på Regionshospital Nordjylland, Hjørring ved:

 • • Abnorm CT-scanning.

 • • CT-scanning synes normal, men patientens tilstand er utilfredsstillende.

 

 

Undersøgelse med henblik på columna læsion med neuroudfald

Må udføres hos alle bevidstløse og hos vågne patienter, der klager over smerter i columna og/eller radierende smerter, paræstesier eller føleudfald i ekstremiteter og truncus.

 

Vågen patient

Columna palperes. Hvis der ikke noteres ossøs ømhed er sandsynligheden for columnafraktur minimal.

Bevidstløs patient

I denne situation må columnafraktur altid mistænkes, der skal spinal stabiliseres med blokke og patienten flyttes en bloc. Der foretages altid CT-scanning, når patienten er stabil nok hertil.

 

 

 

 

Debriefing

Enhver deltager i et traumeteam kan til enhver tid anmode om debriefing hvorefter afsnitsledende sygeplejerske i Akutmodtagelsen er forpligtiget til at indkalde til en sådan

 

 

Baggrund

I behandling af traumatiserede patienter arbejder flere forskellige personalegrupper sammen. Disse har forskellig baggrund og der er mulighed for, at der opstår problemer mellem personer, mellem personalegrupper og mellem forskellige afsnit. Samtidigt kan traumemodtagelsen opleves belastende for den enkelte medarbejder. Det anbefales at man ikke taler i detaljer om situationen og at man ikke sover de næste 6 timer.

 

 

 • • Defusing - Et kort møde umiddelbart efter endt behandling, der har til formål at komme af med de umiddelbare reaktioner. Der skal ikke diskuteres i detaljer, kun situationer eller betragtninger der skal reageres på med det samme.

 • • Debriefing - Efter behov men under alle omstændigheder først efter 1 uges tid.

 

Mål

 • • At styrke den enkelte medarbejder

 

 • • Bedre samarbejde

 

 • • At organisationen drager nytte af de indhøstede erfaringer.

 

 • • Bedre behandling

 

Supervisor

Koordinerende sygeplejerske er ansvarlig for at indsamle navne på teamet der har været tilstede ved traumet.

 

 

Bilag 1 – Traumescoreskema

Bilag 2 – Traumeteamets placering på traumestuen

Bilag 3 – Spinal stabilisering

Bilag 4 - Sikker traumemodtagelse

Bilag 5 – Defusing/debriefing og voldsomme hændelser

Bilag 6 - Actioncards