Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Blodtrykskontrol ved mistanke om hypertension, livsstilsintervention og behandling

Beskrivelse

Forhøjet blodtryk (hypertension) giver ikke nødvendigvis symptomer. Det er derfor muligt i flere år, at gå rundt med et uopdaget forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk øger risikoen for at udvikle alvorlige helbredsproblemer såsom kardiovaskulær sygdom; apopleksi, kronisk hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom. Forskning viser, at tidlig behandling samt systematisk fokus på primær forebyggelse såsom livsstilsændringer kan være med til at reducere komplikationer ved forhøjet blodtryk.

 

Retningslinjen indeholder:

 • • Procedure for måling af blodtryk og for iværksættelse af blodtrykskontrol

 • • Procedure for intervention ved forskellige blodtryksmål

 

Blodtrykskontrol

 

Nedenstående flowchart illustrerer proceduren i forhold til at vurdere, hvornår og hvordan der iværksættes blodtrykskontrol.

C:\Users\cuve\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\BTONZF48\BT flow.jpg

Forklaring til figur: Hvis enten det systoliske eller det diastoliske tryk ligger på eller over de angivne mål, skal der foretages blodtrykskontrol.

 

Procedure for 3 døgns blodtryksmåling

Plejepersonalet måler patientens BT to gange om dagen - lige før morgen- og aftensmaden. Hver gang udføres 3 BT-målinger. Dette gøres i 3 dage, det vil sige 18 målinger i alt. Gennemsnitsværdien formidles til lægen ved førstkommende stuegang. Inden værdierne gives videre til lægen, udregnes gennemsnittet af de sidste 2 dages målinger (Der anvendes et gennemsnit af de 12 målinger, der er målt på dag to og tre. Målingerne på dag 1undlades, da disse ligger signifikant højere end dag 2 og 3”. Ugeskrift for læger 171/24, 2009).

 

Procedure for risikovurdering

Det undersøges om der er andre risikofaktorer, som kan medføre forhøjet blodtryk i forhold til om der skal iværksættes relevante livsstilændringer (Se skema).
 

Risikofaktorer:

 • • Mandligt køn

 • • Familiær disposition til tidlig kardiovaskulær sygdom (<55 år for mænd, <65 år for kvinder)

 • • Rygning

 • • Dyslipidæmi (total kolesterol >4,9 mmol/l eller LDL kolesterol> 3,0 mmol/l eller HDL< 1,0 mmol/l for mænd / HDL < 1,2 mmol/l for kvinder eller triglycerider > 1,7 mmol/l)

 • • Alder: Mænd >55 år, kvinder >65 år

 • • Abdominal fedme (mænd: omfang ≥ 102 cm, kvinder: omfang ≥ 88 cm) BMI ≥ 30 kg/m2

 • • Faste-BS 5,6-6,9 mmol/l eller abnorm glukosetolerancetest

Skema for risikovurdering (kilde: Dansk Hypertension Selskab)

 

Billede 2

Farverne angiver absolut 10 års risiko for apopleksi eller myokardieinfarkt: Rød: meget høj (>30 %) Orange: høj (20-30 %) Gul: middel (15-20 %) Grøn lav (<15 %).

Forkortelser *CVD (kardiovaskulær sygdom), her medregnes cerebrovaskulær sygdom, hjertesvigt med bevaret EF, perifer vaskulær sygdom, fremskreden retinopati (fundus hypertonicus III-IV). ** CKD (kronisk nyresygdom) med eGFR < 30 ml/min/1.73 m2 eller urin-albumin > 300 mg/døgn (sv.t. 300 mg/g ved spot urin). *** Evt. strammere blodtryksmål hos visse patienter med diabetes og patienter med proteinuri (DHS anbefaling 2015).

 

Procedure for interventioner

Non-farmakologiske tiltag (livsstilsændringer):

 • • Plejepersonalet afholder forebyggelsessamtale om relevante forebyggelsestiltag, hvis blodtrykket er forhøjet

 • • Plejepersonalet iværksætter livsstilsinterventioner i forhold til kostvejledning, vægtreduktion, rygeophør, alkoholrådgivning og fysisk aktivitet

 • • Plejepersonalet foretager aktiv overlevering til kommunalt forebyggelsestilbud, med involvering af ambulatoriesygeplejerske, bostøtte, pårørende ect.

 

Farmakologiske tiltag:

Lægen tager stilling til om der er behov for viderehenvisning og/eller farmakologisk behandling.

 

Dokumentation

Plejepersonalet opretter aktiviteten ’Blodtryk/Puls’ og dokumenterer i denne

Systolisk og diastolisk blodtryk dokumenteres i felterne og i ’Kommentar’ dokumenteres målested, målemetode, manchetstørrelse, position og aktivitet

Hvis der er afvigelser fra normale parametre udarbejdes en problemorienteret plan (POP) under ’Cirkulation- Individuel’ med en sigende titel for problemet, dernæst beskrives ’Karakteristika’, ’Relateret til’ og ’Mål’

Aktiviteterne ’Cirkulation, status’, ’Information og vejledning til patient og pårørende’ samt ’Evaluering af mål’ planlægges, og der sættes relevante handlingsanvisninger på

Derefter flyttes aktiviteten ’Blodtryk/Puls’ til POP’en og handlingsanvisning samt tidspunkt planlægges

Der kan sendes henvisning til kommunale forebyggelsestilbud jævnfør Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk)

 

Lægen dokumenterer i journal og epikrise.

 

Målgruppe

Alle indlagte patienter i Psykiatrien ≥ 18 år

Formål

Følgende retningslinje har til formål at sikre, at indlagte patienter i Psykiatrien får en ensartet udredning Retningslinjen har til formål at sikre en primær og sekundær forebyggelse af hypertension, inden tilstanden udvikler sig til at være på et behandlingskrævende stadie, samt at opstarte behandling

Referencer